Chemap Agro s.r.o.

Botrytida cibulovin

Proseeds

Hostitelské rostliny

Cibuloviny
botrytida cibulovin botrytiniová hniloba běloslupké cibule (foto Jaroslav Rod)

botrytida cibulovin botrytiniová hniloba běloslupké cibule (foto Jaroslav Rod)

botrytida cibulovin botrytiniová hniloba česneku (foto Jaroslav Rod)

botrytida cibulovin botrytiniová hniloba česneku (foto Jaroslav Rod)

detail