Chemap Agro s.r.o.

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

11. 02. 2021 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 691x

V roce 2020 pokračoval na řadě lokalit České republiky mimořádný stav v ochraně rostlin, který se stejně jako v roce 2019 týkal přemnožení hraboše polního na zemědělské i nezemědělské půdě.

Vysoké počty hrabošů, které mnohonásobně přesahovaly prahy škodlivosti, přetrvávaly dle monitoringu ÚKZÚZ i na začátku roku 2020 a v létě 2020. Informace o výskytu jsou k dispozici na internetových stránkách „Rostlinolékařského portálu“. Grafické znázornění vývoje populace hraboše polního za období březen až září 2020 včetně srovnání s vývojem před pěti lety na základě údajů z monitoringu ÚKZÚZ bylo zveřejněno dle jednotlivých krajů České republiky na jeho webových stránkách jako součást informace shrnující stav k 5. 10. 2020.

V důsledku výskytu hraboše polního docházelo ke značným hospodářským škodám a objevilo se riziko možného přenosu chorob z hraboše polního na člověka. Jelikož nebylo možné zvládnout snížení populace hraboše polního jinými opatřeními (aplikací přípravků na ochranu rostlin ze skupiny rodenticidů do nor v dávce do 2 kg/ha a nechemickými metodami - agrotechnikou), byly splněny podmínky k tomu, aby mohly být využity k potlačení jeho populace na nejvíce postižených pozemcích mimořádné prostředky, které by tak snížily škody působené tímto škůdcem.

ÚKZÚZ proto přistoupil, v souladu s ustanovením § 37a zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o RLP“) v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění, k vydání nařízení ÚKZÚZ o povolení použití přípravků na ochranu rostlin Stutox II (aplikací do nor a rozhozem pomocí rozmetadla v maximální dávce 10 kg/ha) a Ratron GW (aplikací do nor, v dávce do 10 kg/ha), ve kterém stanovil konkrétní podmínky použití včetně opatření týkajících se ochrany zdraví lidí, necílových organizmů a životního prostředí. Aplikace Stutox II rozhozem pomocí rozmetadla byla podmíněna předchozím posouzením jednotlivých pozemků ÚKZÚZ z hlediska dosažení nebo překročení pětinásobku prahu škodlivosti pro danou plodinu a následně vydaným mimořádným rostlinolékařským opatřením s tím, že musí být zohledněny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Oznamovací povinnost před aplikací přípravků na ochranu rostlin

Novelou zákona o rostlinolékařské péči došlo s účinností od 15. 1. 2020 ke změně v oblasti oznamovací povinnosti před aplikací „přípravků povolených k hubení hlodavců (rodenticidů)“ a „přípravků označených dle rozhodnutí ÚKZÚZ jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely“. V porovnání s předchozí úpravou § 51 odst. 1 zákona o RLP má nově oznamovací povinnost:

- před aplikací přípravků ze skupiny rodenticidů vůči ÚKZÚZ a uživateli honitby na pozemku, který je součástí honitby a

- před aplikací přípravků označených jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely vůči chovatelům včel v okruhu 2 km od hranice pozemku, kde je plánována aplikace těchto  přípravků pouze uživatel pozemku. Tzn., pokud aplikaci provádí uživatel pozemku v rámci podnikání jako profesionální uživatel přípravků na ochranu rostlin nebo si aplikaci na jeho užívaných pozemcích objedná u jiného subjektu, tak má oznamovací povinnost vždy subjekt, který tyto pozemky užívá (obhospodařuje) v rámci podnikání.

Na webových stránkách ÚKZÚZ je zveřejněn k případnému využití formulář k oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů, který vychází z náležitostí stanovených prováděcí vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam povolených rodenticidů lze vyhledat v Registru přípravků na webu ÚKZÚZ po zadání kritérií pro vyhledání: biologická funkce - rodenticid; aktuální stav rozhodnutí - platné + do spotřebování zásob. K 15. 10. 2020 bylo povoleno 12 obchodních názvů přípravků ze skupiny rodenticidy.

Kontroly aplikace přípravků ze skupiny rodenticidů

S ohledem na přemnožení hraboše polního v roce 2020, tzn., mimořádný stav v ochraně rostlin a vydaná nařízení ÚKZÚZ o povolení použití Stutox II a Ratron GW šetřil ÚKZÚZ (k 30. 9. 2020) 15 podnětů z hlediska podezření na nesprávnou aplikaci rodenticidů, popř. podezření z úhynu necílových organizmů v návaznosti na jejich aplikaci a nesplnění oznamovací povinnosti.

V 10 případech byla na základě doručeného podnětu provedena kontrola a z toho ve třech případech bylo zjištěno nedodržení oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů dle zákona o rostlinolékařské péči. Z 15 doručených podnětů bylo 5 prověřeno úkony předcházejícími kontrole bez nutnosti následně zahájit kontrolu.

V návaznosti na oznámení o plánované aplikaci rodenticidů a podněty doručené na ÚKZÚZ bylo k 30. 9. 2020 realizováno 226 kontrol požadavků na používání rodenticidů (tab. 1).

Tab. 1: Podíl kontrol dle způsobu aplikace rodenticidu a jeho dávkování

Do nor,

do 2 kg/ha

Do nor,

2–10 kg/ha

Rozhozem rozmetadlem

do 10 kg/ha

Do nor i rozhozem

45 %

7,5 %

42,5 %

5 %

K 30. 9. 2020 bylo realizováno 32 kontrol přímo při aplikaci rodenticidu, při nichž nebylo zjištěno porušení právních předpisů v souvislosti s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin. Z 32 kontrol se jednalo v 78 % o aplikace Stutox II rozhozem.

Od 1. 1 do 15. 10. 2020 obdržel ÚKZÚZ cca 1 800 oznámení o plánované aplikaci rodenticidů. Z toho bylo cca 70 % oznámení aplikace rodenticidu do nor v dávce do 2 kg/ha a cca 14 % oznámení aplikace rozhozem (2 až 10 kg/ha), z nichž bylo cca 40 % kontrováno ÚKZÚZ (tab. 2).

Tab. 2: Přehled kontrol dodržování oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů za období 2017–2020

Rok

Počet kontrol celkem

Z toho s porušením

2017

242

1

2018

252

1

2019

377

9

2020 (k 30. 9.)

379

5

V případě, že je prokázáno nedodržení oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů podle rostlinolékařského zákona, je následně předán podnět k zahájení správního řízení o uložení pokuty na oddělení legislativní a právní. Porušení nemá u žadatelů o dotace vliv na jejich krácení.

Na závěr problematiky používání přípravků ze skupin rodenticidů v návaznosti na přemnožení hraboše polního v letech 2014/15 a 2019/20 je v grafu 1 uvedena spotřeba účinných látek z této skupiny - 99,99 % z celkové spotřeby účinných látek rodenticidů tvořil fosfid zinečnatý, zbytek fosfid vápenatý. Od října roku 2018 jsou přípravky s fosfidem zinečnatým povoleny s množstvím této účinné látky 25 g/kg přípravku. V předchozím období obsahovaly přípravky 50 g/kg fosfidu zinečnatého. Proto při stejné dávce, bylo před rokem 2018 spotřebováno dvojnásobné množství účinné látky.

Graf 1: Přehled spotřeby účinných látek obsažených v přípravích ze skupiny rodenticidů
Graf 1: Přehled spotřeby účinných látek obsažených v přípravích ze skupiny rodenticidů

Ochrana zdraví lidí v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin

ÚKZÚZ v návaznosti na plnění opatření národního akčního plánu a novelu zákona o rostlinolékařské péči provádí od roku 2018 kontroly dodržování ochranné vzdálenosti z hlediska ochrany zdraví lidí jak u přípravků, které dle klasifikace CLP spadají pod ustanovení § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči (toxické pro reprodukci H 360 včetně doplňujících kódů, senzibilizující dýchací cesty H 334, mutagenní v zárodečných buňkách H 340, karcinogenní H 350, H 350i) s ochrannou vzdáleností 20 metrů od oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, tak také  u přípravků, které mají stanovenu rozhodnutím o povolení ÚKZÚZ v návaznosti na závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví (resp. Státního zdravotního ústavu) kratší ochrannou vzdálenost (pod 20 metrů). Při kontrolách nebylo zjištěno porušení.

V současnosti není k dispozici jeden zdroj, kde by bylo možné najít seznam všech přípravků na ochranu rostlin, které svojí klasifikací spadají pod § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči.

V „Registru přípravků“ na webu ÚKZÚZ lze po zadání ve „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených údajů/Klasifikace CLP“ - výběr příslušné H věty dle § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči) vyhledat pouze přípravky, u nichž již proběhlo řízení o povolení ÚKZÚZ a v rámci něho přidělil Státní zdravotní ústav příslušnou klasifikaci CLP (viz obr. 1, 2). Ve filtru „Klasifikace CLP“ se nenabízí všechny H věty dle § 52b odst. 3 zákona o RLP, ale pouze ty, které se objevují v rozhodnutí o povolení vydané ÚKZÚZ. V současnosti jsou to pouze věty H360D, H360Df, H334 (k 15. 10. 2020 je povoleno 5 přípravků s větou H 334, 23 POR s větou H 360 a doplňujícími kódy, z nichž 5 má platné povolení a u 18 je povoleno spotřebování zásob v průběhu roku 2021).

Obr. 1: Vyhledávání v registru - klasifikace CLP
Obr. 1: Vyhledávání v registru - klasifikace CLP

Obr. 2: Ukázka klasifikace CLP
Obr. 2: Ukázka klasifikace CLP

V „Registru přípravků“ a na webu ÚKZÚZ je zveřejněna tabulka, kterou ÚKZÚZ aktualizuje na základě klasifikace CLP zaslané držiteli povolení přípravků - viz obr. 3, 4.

Obr. 3: Odkaz na tabulku s klasifikací CLP
Obr. 3: Odkaz na tabulku s klasifikací CLP

Obr. 4: Odkaz na tabulku klasifikace CLP přípravku a pomocného prostředku eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/klasifikace-pripravku-pomocneho-prostredku
Obr. 4: Odkaz na tabulku klasifikace CLP přípravku a pomocného prostředku eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/klasifikace-pripravku-pomocneho-prostredku

Vyhledávání H věty v tabulce je možné pomocí ctrl + f a zadání např. H360 (výsledek 21 přípravků - stav k 30. 6. 2020) - obr. 5.

Obr. 5: Tabulka přípravků s požadovanou klasifikací
Obr. 5: Tabulka přípravků s požadovanou klasifikací

Zde však také nejsou všechny přípravky, které mohou mít klasifikaci spadající pod § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči, a tak je nutné před aplikací přípravku na pozemku, který sousedí s oblastí využívanou širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel ověřit klasifikaci na etiketě a v bezpečnostním listu přípravku.

Na základě zkušeností z kontrol byla ÚKZÚZ navržena úprava LPIS z hlediska možnosti zobrazení a výpočtu bufferu na ochranu zdraví lidí na pozemku, který sousedí s oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Tato úprava byla Ministerstvem zemědělství v LPIS zrealizována v roce 2020. Na Portálu farmáře byla zveřejněna k nové funkcionalitě včetně vysvětlení k definici těchto oblastí informace. Slova „zejména“ uvedené v definici „Oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel“ (podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o rostlinolékařské péči) je třeba vykládat tak, že se nejedná o úplný výčet těchto oblastí, ale o seznam hlavních oblastí s výskytem široké veřejnosti a zranitelných skupin obyvatel.

Nové typy bufferu na ochranu osob s ohledem na používání přípravků naleznete v LPIS po kliknutí na DPB

  • na záložce Podrobné - Geografické informace (vzd. od obl. na ochr. osob),
  • na záložce Buffery,
  • po zapnutí žárovky Podkladové vrstvy a pod nimi Oblasti ochrany osob – v mapě se zobrazí tyto oblasti modrým orámováním pozemků (viz obrázky 6, 7, 8).

Obr. 6: Oblasti ochrany osob - modře rámováno
Obr. 6: Oblasti ochrany osob - modře rámováno

 Obr. 7: Oblasti ochrany osob - zahrada s geografickými informacemi
Obr. 7: Oblasti ochrany osob - zahrada s geografickými informacemi

Obr. 8: Oblasti ochrany osob - pásmo ochrany zdraví
Obr. 8: Oblasti ochrany osob - pásmo ochrany zdraví

Tyto ochranné vzdálenosti (v metrech) u jednotlivých DPB jsou uvedeny také na záložce Tisky (tisk 15, kde jsou OPVZ a překryvy se svažitými částmi pozemku). K nové možnosti výpočtu ochranné vzdálenosti (bufferu) v LPIS od oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je v uživatelské příručce LPIS uvedeno vysvětlení na str. 85–87.

Nový buffer v LPIS je pomůckou pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin a inspektory ÚKZÚZ. Vzhledem k definici „oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel“, která není stoprocentním výčtem všech oblastí a situací, od nichž je nutné ochrannou vzdálenost s ohledem na omezení u některých přípravků na ochranu rostlin dodržovat, je třeba zohlednit místní znalost okolí ošetřovaných pozemků a nařízení obce nebo města, jež dle zákona o rostlinolékařské péči mohou hranice těchto oblastí rozšířit (např. nařízení města Říčany č. 4/2020).

Související články

Green Deal a jeho dopad na slovenské poľnohospodárstvo

08. 04. 2021 Ing. Bronislava Škarbová, PhD.; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Legislativa Zobrazeno 513x

Rozhodnutí letošního roku ovlivní vývoj zemědělství na několik dekád

31. 12. 2020 Ing. Miluše Dvoržáková; Česká asociace ochrany rostlin Legislativa Zobrazeno 100x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2020

01. 11. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2967x

Diversifikace plodin na dílech půdních bloků dle legislativních požadavků

23. 06. 2020 Ing. Jiří Kapička; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Praha-Zbraslav Legislativa Zobrazeno 1776x

Další články v kategorii Legislativa

detail