Chemap Agro s.r.o.

Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

04. 01. 2019 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 2052x

Novelou ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 12. 2017 a novelou vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění účinném od 26. 12. 2017, došlo ke změnám v oblasti ochrany včel, a to zejména ve způsobu zjišťování stanovišť včelstev s ohledem na oznamovací povinnost před aplikací přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely.

Proseeds

Včelaři, pěstitelé, úředníci

Přehled změn, které se týkají chovatelů včel, profesionálních uživatelů a obecních úřadů je následující:

 • Pro včelaře byla zrušena oznamovací povinnost hlásit na obecní úřady do konce února údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.
 • Obecním úřadům byla zrušena povinnost poskytovat tyto údaje profesionálním uživatelům přípravků a přijímat od nich oznámení o plánované aplikaci přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely.
 • Na základě nového znění ustanovení § 51 odst. 2 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči došlo pro profesionální uživatele ke změně z hlediska způsobu získávání informací o umístění stanovišť včelstev. Nově mají profesionální uživatelé přípravků povinnost zjistit si informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu 5 km od hranice pozemku, na němž má být provedena aplikace přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely, a to prostřednictvím veřejné evidence, která je zpřístupněna v informačního systému LPIS na Portálu farmáře, který je napojen na ústřední evidenci stanovišť včelstev dle plemenářského zákona.
 • Profesionální uživatelé mají následně povinnost oznámit minimálně 48 hodin předem aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely dotčeným chovatelům včel.

S ohledem na naplnění smyslu a cíle předmětné oznamovací povinnosti vůči chovatelům včel je nutné, aby profesionální uživatelé přípravků (tj. ti, kteří budou přípravky na pozemek přímo aplikovat), v oznámení uváděli následující údaje:

 • obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
 • identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
 • datum aplikace;
 • kdo oznámení posílá - identifikace profesionálního uživatele - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).

Pro aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

Z novely vyhlášky vyplývají tyto změny:

 • § 4 - definice pro ukončení denního letu včel;
 • § 5 odst. 1 - opatření přijatá pro přípravky na ochranu rostlin zvlášť nebezpečné a nebezpečné pro včely v době, kdy včely létají, se týkají také setí osiva nebo sázení sadby ošetřené takto rizikovými přípravky pro včely (v bezpečné vzdálenosti od porostů, stromů a keřů navštěvovaných včelami, kvetoucích stromů a keřů, s výskytem medovice, stanovišť včelstev tak, aby na ně přípravek na ochranu rostlin nedopadl);
 • § 5a - nová pravidla pro aplikaci přípravků nebo směsí po sobě (např. v rámci jednoho dne) s přihlédnutím k opatřením, které musí být dodrženy při aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely, a to za účelem snížení reziduální zátěže opylovačů;
 • § 14 odst. 1 - úprava kompetencí při odběru vzorků v rámci šetření příčin otravy včel (vzorek Krajské veterinární správy - min. 500 kusů uhynulých včel, vzorek ÚKZÚZ - min. 200 gramů rostlin).

Vzhledem k četným dotazům jak profesionálních uživatelů přípravků na ochranu rostlin, distributorů přípravků, poradců v ochraně rostlin, tak chovatelů včel zveřejnil ÚKZÚZ tiskovou zprávu, která shrnuje změny, které novela rostlinolékařského zákona a prováděcí vyhlášky přinesla včetně stanoviska k tomu, jak podle novely zákona postupovat při naplňování oznamovací povinnosti. Kromě toho ÚKZÚZ publikoval vysvětlení k aplikaci novely zákona také v odborných časopisech, což přispělo ke snížení počtu dotazů na obdobné téma.

Kontroly a ochrana včel

Za účelem vyhodnocení vlivu novely zákona o rostlinolékařské péči v oblasti ochrany včel byla zpracována statistika počtu kontrol z hlediska dodržování oznamovací povinnosti podle § 51 odst. 2 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči a počtu případů otrav včel v návaznosti na aplikace přípravků na ochranu rostlin řešených Krajskou veterinární správou (KVS) v součinnosti s ÚKZÚZ.

Z uvedeného přehledu kontrol (tab. 1)vyplývá, že změna v novele zákona o rostlinolékařské péči neměla dopad na zvýšení počtu kontrol v roce 2018, které by prokázaly porušení oznamovací povinnosti.

V letech 2015 až 2017 bylo cca 35 % případů otrav včel (tab. 2), které nebyly řešeny kontrolou ÚKZÚZ, což souviselo zejména s nemožností odebrat vzorky dle § 14 odst. 1 vyhlášky, např. z důvodu:

 • ohlášení otravy včel za více než 72 hod od aplikace přípravku na ochranu rostlin (dle předchozího znění § 14 odst. 1 vyhlášky účinného do 25. 12. 2017 byla stanovena povinnost odebrat vzorky včel a rostlin do 72 hodin od ošetření pozemku přípravkem);
 • nedostatečného množství uhynulých včel pro odběr vzorku dle vyhlášky;
 • že nebyl zjištěn subjekt (profesionální uživatel), který by v okolí stanoviště včelstev prováděl aplikaci přípravku na ochranu rostlin (avšak jako možná příčina - aplikace fyzickou nepodnikající osobou na soukromém pozemku).

Z uvedených přehledů vyplývá, že změna v novele zákona o rostlinolékařské péči neměla dopad na zvýšení počtu kontrol v roce 2018, které by prokázaly porušení požadavků na ochranu včel při používání přípravků na ochranu rostlin, v jehož důsledku došlo k úhynu včel.

Tab. 1: Přehled počtu kontrol dodržování oznamovací povinnosti podle § 51 odst. 2 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči

Rok/období

Počet kontrol dodržování oznamovací povinnosti (bez porušení)

Počet kontrol dodržování oznamovací povinnosti (se zjištěným porušením)

 1. 1.– 30. 9. 2018

379

2

2017

408

2

2016

366

1

2015

361

1

Tab. 2: Přehled případů otrav včel v návaznosti na použití přípravků na ochranu rostlin řešených KVS v součinnosti ÚKZÚZ za období 2015–2017 a 1. 1.–30. 9. 2018

Rok/období

Počet případů otrav včel obdržených ÚKZÚZ celkem

Počet prokázaných případů otrav včel ÚKZÚZ z celkového počtu (nedodržení pokynů při použití přípravků z hlediska ochrany včel)

Počet kontrol ÚKZÚZ provedených v souvislosti s řešenými případy

 1. 1.– 30. 9. 2018

12

1

19

2017

26

2

27

2016

23

2

27

2015

25

3

24

Kontroly při aplikaci přípravků

Kontroly dodržování požadavků při nakládání s přípravky na ochranu rostlin profesionálními uživateli jsou prováděny inspektory ÚKZÚZ v rámci sedmi regionálních oddělení rostlinolékařské inspekce, a to nejen ze záznamů o použití přípravků na ochranu rostlin, ale také při jejich aplikaci.

Vzhledem k dotazům zemědělské veřejnosti bychom rádi vysvětlili důvody pro provádění neohlášených kontrol při aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Kontroly ÚKZÚZ v době aplikace přípravků na ochranu rostlin probíhají na celém území České republiky, a to v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vládou schválený „Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v ČR“ (NAP). Na základě analýzy provedených kontrol v předchozích letech v souvislosti se zhodnocením plnění cílů NAP za období 2013–2017 a pokračováním NAP v dalším období 2018–2022 přistoupil ÚKZÚZ na celém území ČR k navýšení počtu kontrol v době aplikace přípravků, a to v souvislosti s opakovanými nadlimitními výskyty reziduí přípravků na ochranu rostlin ve zdrojích pitné vody, a také s novými legislativními požadavky týkajícími se používání přípravků na pozemcích sousedících s oblastmi využívanými širokou veřejností, které jsou účinné od 1. 12. 2017.

S ohledem na velice diskutovanou problematiku související s novelou ustanovení § 51 zákona o rostlinolékařské péči ze strany chovatelů včel, profesionálních uživatelů přípravků na ochranu rostlin, zástupců ministerstva zemědělství, zemědělských poradců a dalších zainteresovaných subjektů, se ÚKZÚZ v rámci letošních kontrol zaměřil také na aplikace přípravků v době květu řepky, a to s ohledem na kontrolu dodržování požadavků na ochranu včel.

Povinnosti stanovené pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin jsou stanoveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, zákonem o RLP a jeho prováděcími předpisy. Tyto povinnosti jsou ověřovány při kontrolách jak ze záznamů, tak přímo při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, a to v rámci neohlášených kontrol, což je plně v souladu s předpisy EU (Nařízením o úředních kontrolách) a ČR (zákonem o kontrole) a účelem, který by byl předchozím oznámením zmařen.

Cílem kontrol při aplikaci přípravků na ochranu rostlin je ověřit, zda:

 • jsou používány přípravky na ochranu rostlin nebo pomocné prostředky povolené ÚKZÚZ;
 • je dodržen rozsah povoleného použití, tzn. použití do povolené plodiny proti škodlivému organizmu v souladu s rozhodnutím o povolení a údaji uvedenými na etiketě,
 • je dodrženo dávkování přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku;
 • jsou dodrženy další požadavky na ochranu včel, suchozemských obratlovců, zdrojů pitné vody a vodních organizmů;
 • je používáno zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin, které je funkčně způsobilé;
 • fyzická osoba provádějící aplikaci přípravku na ochranu rostlin je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti.

Kontroly při aplikaci přípravků jsou realizovány jak s odběrem vzorku postřikové kapaliny a rostlin, popř. půdy, tak také bez odběru vzorků.

S kontrolami při aplikaci přípravků na ochranu rostlin včetně odběrů vzorků postřikové kapaliny, rostlin, popř. půdy ÚKZÚZ započal již v roce 2017. V roce 2018 byl tento typ kontrol zahrnut do plánu kontrol pro jednotlivá regionální oddělení rostlinolékařské inspekce včetně instrukce, kde prioritně realizovat kontroly při aplikaci přípravků s odběrem a bez odběru vzorků. Tzn., zejména na lokalitách s nadlimitními výskyty reziduí přípravků na ochrnu rostlin ve zdrojích pitné vody (na pozemcích v OPVZ), na pozemcích sousedících s útvary povrchové vody z hlediska dodržování ochranné vzdálenosti od vody (i mimo OPVZ), v okolí obcí - v oblastech využívaných širokou veřejností, v době květu řepky olejky s ohledem na dodržování požadavků na ochranu včel.

V roce 2018 bylo v období duben až květen provedeno cca 55 % kontrol při aplikaci přípravku na ochranu rostlin bez odběru vzorku. V tabulkách 3, 4 a 5 jsou uvedeny přehledy výsledků kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin včetně porovnání podílu kontrol při aplikaci přípravků z celkového počtu kontrol. Z celkového počtu kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin tvoří cca 8 % kontrol při aplikaci přípravků. Z celkového počtu 150 kontrol byly realizovány 2 kontroly letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin.

Tab. 3: Výsledky všech typů kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin za období 1. 1.–30. 9. roku 2017–2018

Kontroly

Rok

2017

2018

Počet kontrolovaných subjektů celkem

1742

1657

Počet kontrol celkem

1818

1732

Počet kontrol se závadami

36

21

Počet kontrol se závadami v použití přípravků

29

18

Tab. 4: Výsledky kontrol u uživatelů přípravků dle jednotlivých typů závad za období 1. 1.–30. 9. 2017–2018

Typy závad u uživatelů přípravků na ochranu rostlin

Rok

2017

2018

Evidence používání přípravků

4

3

Zařízení pro aplikaci přípravků

2

0

Odborná způsobilost dle § 86 zákona

4

3

Skladování přípravků

1

0

Používání přípravků

29

18

Závady celkem

40

24

Tab. 5: Přehled počtu kontrol při aplikaci přípravků na ochranu rostlin s odběrem a bez odběru vzorku

Rok

Počet kontrol při aplikaci přípravku bez závad

Počet kontrol při aplikaci přípravku se závadou

Počet kontrol při aplikaci přípravku s odběrem vzorku

Počet kontrol při aplikaci přípravku bez odběru vzorku

celkem

se závadou

celkem

se závadou

2017

124

0

19

0

105

0

2018 (k 18. 10.)

148

2

32*

1

118

1

Pozn.: * 2 kontroly z 32 kontrol s odběrem vzorku nebyly k datu 18. 10. 2018 ukončeny

Graf: Vývoj v počtu kontrol aplikace přípravků na ochranu rostlin bez odběru vzorku v průběhu roku 2018
Graf: Vývoj v počtu kontrol aplikace přípravků na ochranu rostlin bez odběru vzorku v průběhu roku 2018

Závady při kontrole aplikace přípravků

V rámci jedné kontroly při aplikaci přípravků na ochranu rostlin bez odběru vzorku bylo zjištěno, že aplikace byla prováděna fyzickými osobami, které neměly v době aplikace platné osvědčení o odborné způsobilosti podle § 86 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.

V rámci druhé kontroly aplikace přípravku na ochranu rostlin byly odebrány vzorky postřikové kapaliny a ošetřených rostlin řepky ozimé, jejichž analýzou bylo zjištěno, že řepka ozimá byla kromě přípravku sděleného kontrolovanou osobou (jenž je povolen do řepky ozimé) ošetřena také přípravkem, který je povolen pouze do pšenice a ječmene. Na základě provedeného došetření bylo zjištěno, že došlo při výdeji přípravků ze skladu přípravků k záměně. Došlo tak k nepovolenému ošetření řepky ozimé na výměře 20 % z celkové oseté výměry této plodiny. Použitím přípravku na ochranu rostlin v rozporu s etiketou dle platného rozhodnutí o povolení došlo k porušení čl. 55, věta první a druhá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS v návaznosti na § 49 odst. 1 zákona o RLP. Porušením právních předpisů se kontrolovaná osoba dopustila přestupku, za který jí lze uložit pokutu dle § 79g zákona o rostlinolékařské péči. Jelikož se jedná o požadavek podmíněnosti, došlo tak k porušení požadavku PPH 10/2, jehož dodržování je jednou z podmínek pro poskytnutí dotací SZIF žadateli o dotace. Tzn., na základě odeslané zprávy z kontroly do meziskladu zpráv o kontrole provádí SZIF vyhodnocení zpráv a krátí dotace dle pravidel uvedených v nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, v platném znění.

Kontroly aplikace budou pokračovat

Jelikož ze strany orgánů EU je požadavek na dozorové orgány jednotlivých členských států na to, aby do plánu kontrol zařadily také kontroly při aplikaci přípravků na ochranu rostlin včetně odběrů vzorků při aplikaci, což jsme učinili a ÚKZÚZ bude v kontrolách při aplikaci přípravků pokračovat i v budoucnu.

Tab. 3: Výsledky všech typů kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin za období 1. 1.–30. 9. roku 2017–2018

Kontroly

Rok

2017

2018

Počet kontrolovaných subjektů celkem

1742

1657

Počet kontrol celkem

1818

1732

Počet kontrol se závadami

36

21

Počet kontrol se závadami v použití přípravků

29

18

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Výsledky kontrol u uživatelů přípravků dle jednotlivých typů závad za období 1. 1.–30. 9. 2017–2018

Typy závad u uživatelů přípravků na ochranu rostlin

Rok

2017

2018

Evidence používání přípravků

4

3

Zařízení pro aplikaci přípravků

2

0

Odborná způsobilost dle § 86 zákona

4

3

Skladování přípravků

1

0

Používání přípravků

29

18

Závady celkem

40

24

Tab. 5: Přehled počtu kontrol při aplikaci přípravků na ochranu rostlin s odběrem a bez odběru vzorku

Rok

Počet kontrol při aplikaci přípravku bez závad

Počet kontrol při aplikaci přípravku se závadou

Počet kontrol při aplikaci přípravku s odběrem vzorku

Počet kontrol při aplikaci přípravku bez odběru vzorku

celkem

se závadou

celkem

se závadou

2017

124

0

19

0

105

0

2018 (k 18. 10.)

148

2

32*

1

118

1

Pozn.: * 2 kontroly z 32 kontrol s odběrem vzorku nebyly k datu 18. 10. 2018 ukončeny

 

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2020

15. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 844x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

25. 01. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 3139x

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

20. 01. 2020 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Legislativa Zobrazeno 1397x

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 881x

Další články v kategorii Legislativa

detail