Chemap Agro s.r.o.

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

27. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Legislativa Zobrazeno 3459x

Aplikace přípravků se díky přísnějším hodnotícím procedurám a dokonalejším kontrolním systémům stává do jisté míry složitější, než tomu bylo v minulosti. S dokonalejším hodnocením vlastností účinných látek přicházejí nová opatření a omezení jejich použití, která mají za cíl chránit lidské zdraví, zdraví zvířat a zejména životní prostředí. Jedním z těchto omezení je stanovování tzv. ochranných vzdáleností. Zásadní snahou těchto opatření je zabránit znečišťování vody a vodních zdrojů aplikovanými přípravky.

Ochranná pásma versus ochranné vzdálenosti

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou vymezena v § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon) v platném znění. Ochranná pásma stanovují vodoprávní úřady.

Ochranné pásmo I. - U vodárenských nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou, u ostatních vodárenských nádrží, u vodních toků a zdrojů podzemní vody. V tomto pásmu je vyloučeno používání všech přípravků.

Ochranné pásmo II. - Vně ochranného pásma I. Je tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí nebo rajónu. Zde může být použití některých přípravků vyloučeno nebo omezeno.

Ochranné vzdálenosti lze definovat jako neošetřené pásy/vzdálenosti od zdrojů povrchové vody nebo dalších chráněných oblastí stanovené jako pevná vzdálenost (např. od tzv. břehové čáry vodního toku). U nás se setkáváme na etiketách přípravků se vzdálenostmi stanovenými příslušnou registrační autoritou pro konkrétní přípravky. Tato omezení/vzdálenosti jsou výsledkem hodnocení vlivu účinných látek těchto přípravků na vodu, vodní organizmy a vodní prostředí nebo další stanovené skupiny užitečných organizmů (necíloví členovci).

Aplikace přípravku se zohledněním ochranné vzdálenosti
Aplikace přípravku se zohledněním ochranné vzdálenosti

Při dodržování ochranných vzdáleností je třeba kalkulovat s neošetřenou plochou pozemku
Při dodržování ochranných vzdáleností je třeba kalkulovat s neošetřenou plochou pozemku

Ochranné vzdálenosti v SPe větách

Na etiketách přípravků jsou tato omezení uváděna v rámci SPe vět. Z textu lze vyčíst, jaká ochranná vzdálenost je pro daný přípravek a jeho aplikaci stanovena. Z etikety přípravku se také lze dozvědět, zda je možné ochrannou vzdálenost zkrátit a na jakou konečnou vzdálenost. Toto zkrácení závisí zejména na použití vhodného protiúletového opatření, to znamená, že podstatou zkrácení vzdálenosti je minimalizace úletů. Tato omezení jsou rozdělena následovně (zdroj: web ÚKZÚZ):

1. Kontaminace splachem (scénář R, run-off), stanovení ochranné vzdálenosti

SPe 2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < X m.

Přípravek na ochranu rostlin označený touto větou je možné použít na plochách nad 3° svažitosti pouze při dodržení předepsané ochranné vzdálenosti. Tuto ochrannou vzdálenost nelze redukovat pomocí zařízení k omezení úletu aplikační kapaliny (nízkoúletové trysky).

2. Kontaminace splachy (scénář R, run-off), vyloučení použití

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Přípravek označený touto větou se nesmí aplikovat na svažitých plochách nad 3° svažitosti. Aplikaci je možno provést na plochách, od nichž se ve vzdálenosti 100 m nebo více nenachází povrchová voda.

3. Kontaminace splachy (scénář R, run-off), vyloučení použití + vegetační pás

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití X m vegetačního pásu.

Přípravek na ochranu rostlin označený touto větou je možné použít na plochách nad 3° svažitosti pouze při dodržení předepsané ochranné vzdálenosti. Tuto ochrannou vzdálenost nelze redukovat pomocí zařízení k omezení úletu aplikační kapaliny (nízkoúletové trysky). Ochranou vzdálenost na svažitých pozemcích lze redukovat pomocí vegetačního pásu o šířce stanovené na etiketě (5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m).

4. Kontaminace úletem (scénář D, drift), stanovení ochranné vzdálenosti

SPe 3 Za účelem ochrany vodních organizmů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma X m vzhledem k povrchovým vodám.

Přípravek označený touto větou je možné použít pouze při dodržení předepsané ochranné vzdálenosti. Není-li přípravku přidělena věta SPe2, platí tato ochranná vzdálenost pro svažité i nesvažité pozemky.

Vzdálenosti stanovené větou SPe3 lze ve většině případů zkrátit, použije-li se k aplikaci zařízení k redukci úletu (nízkoúletové trysky). Zkrácené vzdálenosti jsou buď uvedeny na etiketě přípravku nebo se může uživatel řídit instrukcemi uvedenými na webových stránkách ÚKZÚZ. Pokud je na etiketě uvedena ochranná vzdálenost už po zkrácení, nelze ji dále redukovat.

5. Necíloví členovci

SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku.

6. Necílové rostliny

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku.

7. Podzemní voda

SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/ půdních organizmů) neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje (uvede se účinná látka nebo skupinu účinných látek) vícekrát než (uvede se četnost aplikací nebo určitá doba aplikace).

SPe2: Za účelem ochrany (podzemní vody/ půdních organizmů) přípravek neaplikujte na půdách (uvést zpřesňující údaje o druhu půdy nebo situaci).

Věta SPe1 a SPe2 se přiřazuje přípravku na základě hodnocení rizik průniku do podzemních vod.

Možnosti zkracování ochranných vzdáleností

Protiúletová opatření uplatňovaná při aplikaci přípravků jsou jedním ze zásadních opatření, která mohou významným způsobem optimalizovat ochranné vzdálenosti stanovené pro přípravky a napomoci tím jejich lepšímu využití při dodržení zásad pro minimalizaci rizik, poškození zdraví a životního prostředí. Moderní aplikační technika dnes nabízí řadu možností pro omezování nežádoucích úletů aplikované kapaliny, které jsou při správném použití účinné a bezpečné pro životní prostředí. Je však nutné tuto techniku a její možnosti používat v souladu se zásadami správného používání aplikační techniky, zejména dodržovat povětrnostní podmínky a stanovené pracovní režimy aplikační techniky - pracovní tlak, vhodné trysky a jejich správnou výšku nad porostem, pracovní rychlost.

Optimalizace/zkracování ochranných vzdáleností stanovených pro přípravky pak v praxi znamená zkrácení ochranné vzdálenosti v závislosti na použité aplikační technice a pro ni stanoveném pracovním režimu. Pro potřeby těchto opatření byla na ÚKZÚZ zpracována klasifikace aplikační techniky z hlediska jejich protiúletových možností, ať již konstrukčních nebo omezujících se na jejich konkrétní stanovený pracovní režim pro aplikaci. Aplikační technika je rozdělena do tří tříd omezení úletů (TOU). Tyto třídy jsou označeny jako 50%, 75% nebo 90% redukce úletu aplikované kapaliny a těmto skupinám jsou přiřazeny jak konkrétní typy aplikační techniky a trysek, tak také jejich konkrétní pracovní režimy, za kterých je docilováno výše uvedeného procenta redukce úletu (pracovní tlak, vzdálenost trysek nad porostem atd.). Takto vybavenou technikou používanou za stanoveného režimu bude možné ochranné vzdálenosti zkrátit o poměrnou část vzdálenosti, která odpovídá procentuelnímu stanovení redukce úletu (např. ochrannou vzdálenost pro přípravek 20 m lze zkrátit při použití postřikovače, který je klasifikován jako stroj ve třídě omezení úletu 90 % až na 4 m.)

Kvalita trysek je důležitá pro omezování úletu a použití při zkrácení ochranné vzdálenosti
Kvalita trysek je důležitá pro omezování úletu a použití při zkrácení ochranné vzdálenosti

Souhrn

Závěrem lze k této části informací uvést, že využívání ochranných vzdáleností a dalších opatření stanovených pro aplikaci přípravků je potřebné. Důležitějším důsledkem těchto kroků a aktivit než splnění požadavku předpisu je však zkvalitnění aplikace přípravků v blízkosti vodních zdrojů a snížení rizik pro naše zdraví a životní prostředí, zejména pro vodu, jejíž ochrana by měla být pro nás prvořadá.

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

Aplikace přípravku se zohledněním ochranné vzdálenosti
Při dodržování ochranných vzdáleností je třeba kalkulovat s neošetřenou plochou pozemku
Kvalita trysek je důležitá pro omezování úletu a použití při zkrácení ochranné vzdálenosti

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

25. 01. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2927x

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

20. 01. 2020 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Legislativa Zobrazeno 1069x

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 729x

Hlášení ošetření včelařům včely neochrání

10. 05. 2019 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 1203x

Další články v kategorii Legislativa

detail