Chemap Agro s.r.o.

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

22. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Legislativa Zobrazeno 2188x

Opatření stanovovaná pro aplikaci přípravků vycházejí z evropské legislativy (2009/128/ES) a jejich cílem je ochrana životního prostředí, zejména vody a vodních zdrojů, tj. zabránit jejich znečišťování účinnými látkami přípravků. Mezi tato opatření patří ochranné vzdálenosti, které se bezprostředně dotýkají aplikace některých přípravků na pozemcích, které sousedí nebo jsou situovány v blízkosti vodních toků nebo vodních zdrojů. Ochranné vzdálenosti by měly být dodržovány, a pokud to technické řešení umožní, lze je adekvátně zkrátit použitím vhodného zařízení pro aplikaci přípravků. Otázkou je, zda jsou tato opatření dostatečně účinná.

Ochrana povrchových zdrojů vody

Zda je konkrétní přípravek omezen nějakou ochrannou vzdáleností, lze vyčíst z jeho etikety, na které je tato uvedena v SPe větách. Pokud je plánována aplikace přípravku omezeného ochrannou vzdáleností na pozemku sousedícím s vodním tokem, je třeba zohlednit toto omezení. Je důležité rozlišit danou SPe větu; zda je omezení vztaženo k omezení odtoku přípravku splachem nebo omezení zasažení zdroje vody úletem přípravku.

Omezení povrchového odtoku (splachu)

V případě omezení splachu jsou stanovována omezení použití na svažitých pozemcích (svažitost nad 3°). Má-li pozemek nebo jeho část svažitost nad 3°, měla by aplikace přípravku začínat až ve vzdálenosti od zdroje povrchové vody uvedené v SPe větě. V tomto případě nelze vzdálenost zkracovat použitím protiúletových opatření.

Svažitosti pozemků je možné vyhledat v aplikaci LPIS, kde jsou svažitosti jednotlivých pozemků/jejich částí vyznačeny. Na takových pozemcích, které se svažují k povrchovým vodám je aplikace buďto vyloučena (aplikovat lze až ve vzdálenosti 100 m od zdroje povrchové vody); nebo může být aplikace provedena, pokud je na pozemku založen vegetační pás o určité šířce (šířka vegetačního pásu je uvedena etiketě přípravku, většinou jsou to pásy o šířkách 5m, 10 m, 15 m, 20 m). Pak je pro takovou aplikaci stanovena ochranná vzdálenost v SPe větě. Ani tato vzdálenost se nedá zkrátit použitím protiúletovým opatřením.

Pro zkrácení ochranných vzdáleností lze využít také podporu vzduchem, která je v klasifikacích také zahrnuta
Pro zkrácení ochranných vzdáleností lze využít také podporu vzduchem, která je v klasifikacích také zahrnuta

Omezení úletu postřiku

Také v případě ochrany zdrojů vody před úletem postřiku jsou aplikace některých přípravků omezovány ochrannými vzdálenostmi. Voda a vodní organizmy jsou před zasažením přípravky chráněny různě velkými vzdálenostmi, které se také uvádějí na etiketách přípravků. Aplikace takto omezených přípravků smí být zahájena ve vzdálenosti od zdroje, břehové čáry vodního toku atp., která je uvedena v SPe větě na etiketě přípravku. Ta by měla být při aplikaci takto omezeného přípravku dodržena.

Omezení ve větách SPe3 však lze ve většině případů adekvátně zkrátit. Výsledné/zkrácené vzdálenosti jsou již uváděny na etiketách přípravků. Na etiketách přípravků povolených před rokem 2012 jsou uváděny v SPe větách pouze základní ochranné vzdálenosti. Pokyny pro jejich zkrácení vzdálenosti je třeba v těchto případech hledat na webu ÚKZÚZ:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/zarizeni-pro-aplikaci-por/minimalizace-uletu/minimalizace-uletu-pripravku.html

Pokud na etiketě není uvedena zkrácená vzdálenost, neznamená to, že ji nelze zkrátit. Je třeba nahlédnout na uvedený web a příslušnou zkrácenou ochrannou vzdálenost odvodit z pokynů.

Schéma: Ochranná vzdálenost od běhové čáry vodního toku
Shéma ochranné vzdálenosti od břehové čáry vodního toku

Ochrana necílových organizmů

Kromě vody a vodních zdrojů jsou před přípravky ochraňovány také necílové rostliny a členovci. Také v těchto případech jsou stanovovány ochranné vzdálenosti. I zde pro tato některá omezení platí možnost jejich zkrácení při využití vhodného protiúletového opatření.

Možnosti zkracování ochranných vzdáleností

Moderní aplikační technika dnes nabízí celou řadu možností pro omezování nežádoucích úletů aplikované kapaliny, které jsou při správném použití účinné a bezpečné pro životní prostředí. Všeobecně je nutné tuto techniku a její možnosti vždy používat v souladu se zásadami správného používání aplikační techniky, zejména zohledňovat povětrnostní podmínky a stanovené pracovní režimy aplikační techniky - pracovní tlak, vhodné trysky a jejich správnou výšku nad porostem, pracovní rychlost. Pro případy zkracování ochranných vzdáleností je však nutné zohledňovat pouze opatření, která jsou obsažena v tzv. protiúletových klasifikacích, které uvádí ÚKZÚZ na webové adrese uvedené výše.

Zkracování ochranných vzdáleností

Pro potřeby těchto opatření jsou ÚKZÚZ zveřejněny klasifikace aplikační techniky z hlediska jejich protiúletových možností, ať již konstrukčních nebo omezujících se na jejich konkrétní stanovený pracovní režim pro aplikaci. Klasifikační tabulky jsou rozděleny do tří tříd omezení úletů (TOU). Tyto třídy jsou označeny jako 50%, 75% nebo 90% redukce úletu aplikované kapaliny a těmto skupinám jsou přiřazeny jak konkrétní typy aplikační techniky a trysek, tak také jejich konkrétní pracovní režimy, při kterých je docilováno výše uvedeného procenta redukce úletu (pracovní tlak, vzdálenost trysek nad porostem atd.). Všech typy trysek a zařízení byly do klasifikačních tabulek zařazeny na základě výsledků zkoušek jejich schopnosti omezovat nežádoucí úlet postřiku. Zkoušky byly provedeny zahraničními renomovanými laboratořemi v Německu, Francii a Itálii.

Z tabulky lze odvodit, že protiúletové klasifikace jsou založeny na stanovení pracovního režimu použitém při aplikaci přípravku nízkoúletovými tryskami. Jeden konkrétní typ trysky lze nalézt ve všech třídách omezení úletu (TOU). Protiúletová kvalita závisí zejména na pracovním tlaku stanoveném pro typ trysky v jednotlivých TOU.

Aplikační technikou vybavenou např. tryskami Alabuz CVI TWIN, která je provozována za stanoveného pracovního režimu a nastavení je možné ochranné vzdálenosti zkrátit o poměrnou část vzdálenosti. Např. ochrannou vzdálenost 20 m pro přípravek lze zkrátit při použití postřikovače, který je klasifikován jako zařízení uvedené ve třídě omezení úletu 90 % až na 4 m, bude-li zařízení provozováno při tlaku 1,5 bar a trysky budou ve výšce 50 cm nad ošetřovaným porostem.

Tab.: Příklad protiúletové klasifikace pro potřeby zkracování ochranných vzdáleností u trysky Albuz CVI TWIN 110-03

Použité trysky

(rozptylovače)

Třída omezení úletu

Omezení použití, pracovní režim zařízení

Albuz CVI TWIN 110-03

50%

prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při výšce nad cílovou plochou 50 cm

75%

prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku do 2 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm

90%

prvních 20 m od okraje pozemku ošetřovat při tlaku 1,5 bar; výška nad cílovou plochou 50 cm

Souhrn

Zkracování ochranných vzdáleností a dalších opatření stanovených pro aplikaci přípravků je možné a reálné. Je však třeba věnovat pozornost technickým specifikacím zařízení pro aplikaci přípravků a jejich komponentů, které jsou pro omezování úletu stěžejní. Neméně důležitá je aplikace za vhodných povětrnostních podmínek, které mohou úlet i při použití nízkoúletových kompenentů naopak zvýšit.

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (II)

Pro zkrácení ochranných vzdáleností lze využít také podporu vzduchem, která je v klasifikacích také zahrnuta

Související články

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

25. 01. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2924x

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

20. 01. 2020 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Legislativa Zobrazeno 1069x

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 729x

Hlášení ošetření včelařům včely neochrání

10. 05. 2019 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 1203x

Další články v kategorii Legislativa

detail