Chemap Agro s.r.o.

Používání přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vodních zdrojů

13. 04. 2011 Ing. Pavel Talich; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 10470x

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována a vyhlašována podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Státní rostlinolékařská správa v roce 2011 při své kontrolní a dozorové činnosti v případě ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) zohlední právní výklad Ministerstva životního prostředí ze dne 22. prosince 2010 k pojmům ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) a pásma hygienické ochrany (PHO). Právní výklad lze nalézt na http://www.mzp.cz/cz/vyklad_zakona_ochrana_vod. Při kontrolách používání přípravků na ochranu rostlin v OPVZ a PHO v roce 2011 bude SRS vycházet z mapových podkladů v LPIS.

Agronutrition

Z tohoto hlediska je dobré si uvědomit, že v procesu registrace přípravku na ochranu rostlin na základě posouzení rizik z jeho použití může být tento vyloučen z aplikace v ochranném pásmu II. stupně povrchového anebo podzemního zdroje vody. Přičemž je třeba vzít do úvahy, že přípravek na ochranu rostlin s platnou registrací může být označen podle rozhodnutí o registraci jednou z některých následujících vět:

1 - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupnězdrojů podzemní anebo povrchové vody.

2 - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody pro některé plodiny.

3 - Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupnězdrojů podzemní a povrchové vody.

4 - Nezařazeno(tj. dosud neproběhlo přehodnocení přípravku z hlediska použití v OP II. stupně).

5 - PHO 1 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo.

6 - PHO 2 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemích vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo. Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek:

- mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky,

- s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami,

- za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15 °), kde je riziko splachu do povrchových vod,

- je zajištěn zvýšený dozor, případně sledování reziduí v indikovaných případech,

- je důsledně zohledněn rozsah zaplevelení a nezbytnost ošetření daných pozemků.

7 - PHO 3 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod. Není-li 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo).

8 - PHO 4 -Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Není-li 2. pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán).

9 - PHO 5 - Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochranyzdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. pásmu hygienické ochrany vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin, určených pro výrobu dětské výživy a krmiv.

10 - PHO 6 - Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochranyzdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí.

Z uvedeného vyplývá, že subjekty, které hospodaří na pozemcích nacházejících se v II. stupni OPVZ či ve vnitřní anebo vnější části II. stupně ochranného pásma povrchových anebo podzemních zdrojů vod (označené jako PHO)nesmí na těchto pozemcích použít přípravky označené na etiketě jako vyloučené z použitív ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody ani přípravky označené PHO 1, PHO 2, PHO 3, PHO 4, PHO 5 a PHO 6, které byly takto zaregistrovány před rokem 1998.

Počet povolených přípravků s omezením označeným jako PHO 1, PHO 2 a PHO 3 se týká v roce 2011 sedmi obchodních názvů. Jejich seznam lze nalézt on-line na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ na webových stránkách SRS (Vyhledávání v registru – Výběr dle omezení pro použití – Výběr ze všech hodnocených údajů – Ochranná pásma vod – zatrhnutí políčka „Ano“ u vět PHO 1 až PHO 6 současně a Potvrdit výběr – Vyhledat). Jedná se o přípravky: Avadex BW, Bofix, Click Plus, Dicopur MP, Dual Gold 960 EC, Esteron a Rodex, které jsou vyloučeny z použití v pásmech ochrany vod buď podle PHO 1, PHO 2 nebo PHO 3. Přípravky s označením PHO 4, PHO 5, PHO 6 by již neměly být v seznamu registrovaných prostředků.

Přípravky na ochranu rostlin povolované v současné době jsou již označovány na základě zařazení z hlediska ochrany vodních zdrojů a podle přípustnosti použití v pásmech ochrany vodníchzdrojů jednou z vět uvedených pod bodem 1 až 4.

Související články

Povolování pomocných prostředků na ochranu rostlin

10. 06. 2019 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 174x

Hlášení ošetření včelařům včely neochrání

10. 05. 2019 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 589x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2019

10. 04. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 883x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2018

07. 01. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2029x

Novinky v postregistrační kontrole přípravků na ochranu rostlin

04. 01. 2019 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1015x

Další články v kategorii Legislativa

detail