Chemap Agro s.r.o.

Rozhodnutí letošního roku ovlivní vývoj zemědělství na několik dekád

31. 12. 2020 Ing. Miluše Dvoržáková; Česká asociace ochrany rostlin Legislativa Zobrazeno 116x

Rok 2020 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Společně s našimi partnery jsme se na tuto příležitost těšili a věřili jsme, že v rámci připravovaných aktivit vytvoříme dostatek příležitostí k vysvětlení důležitosti ochrany rostlin pro zajištění zdravých, kvalitních potravin a surovin a pomůžeme tak překlenout nepochopení mezi určitou částí všeobecné veřejnosti a zemědělci, které se v posledních letech stává stále markantnější. Bohužel tato velká příležitost prezentovat ochranu rostlin poměrně zanikla v souvislosti s epidemií Covid-19.

Koronavirus a zemědělství

Je to přesně 100 let od poslední pandemie tohoto typu a asi nikdo z nás si nedovedl představit, jak moc se naše životy budou muset změnit. Jak už tak patří k lidským povahám, často se stresu bráníme vymýšlením vtipů. Přestože nejsem zrovna jejich nejlepší vypravěč, i mně jeden utkvěl v paměti: Co udělá pracovník v automobilce, když tam dorazí koronavirus? Nic, půjde domů, dostane 80 % mzdy a počká až to přejde. A co udělá zemědělec, až i k němu dorazí koronavirus? Taky nic, vezme si roušku, kterou mu večer „spíchla“ jeho žena, skočí do traktoru a pojede na pole. Možná jsem si ten vtip nezapamatovala zcela přesně, ale to podstatné tam je: zemědělci se na jaře museli postarat o novou úrodu, a to nehledě na Covid, nedostatek roušek nebo všeobecnou paniku ve společnosti. Zemědělství prostě jako takové jde až na podstatu bytí a zemědělcům za to patří náš velký dík, neboť navzdory všemu každý jeden z nich uživí dalších 100 lidí. Během jarní vlny pandemie se naše členské subjekty postaraly o to, aby zemědělci měli vše, co potřebují, včas a v potřebném množství a sortimentu k dispozici. Nutno podotknout, že u dodávek přípravků na ochranu rostlin nebyly z logistického hlediska zaznamenány víceméně žádné problémy, a to také z důvodu patřičné pozornosti EU a celní správy, která dovoz přípravků, osiv a dalších potřeb pro zemědělství zařadila mezi své priority.

Zelené dohoda - Green deal

Evropská unie má ambice stát se globálním vůdcem v jednáních o mezinárodním klimatu, uhlíkové neutralitě, ochraně životního prostředí (vzduchu, vody, půdy) a zdraví lidí. Zelená dohoda pro Evropu je ve svých předpokládaných důsledcích nejvýznamnějším zásahem do života všech občanů EU posledních několika desetiletí a předpokládá i úzkou spolupráci se zbytkem světa.

Evropská unie představila v prosinci 2019 balíček opatření pod názvem Zelená dohoda pro Evropu, který by měl občanům a společnostem v Evropské unii zajistit přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Zelená dohoda zahrnuje dlouhý seznam konkrétních plánů pro různá odvětví ekonomiky od energetiky, přes zemědělství až ke stavebnictví a zdraví obyvatelstva. Cílem EU je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Celkově by tato nová strategie měla obsahovat až 54 nových politik a, jak při její představování uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, „na nikoho se nezapomene“.

V květnu tohoto roku pak Komise oznámila první konkrétnější plány Zelené dohody pro Evropu - strategii biologické rozmanitosti do roku 2030, Z farmy na vidličku, a také hodnotící zprávu Evropské komise REFIT o nařízeních 1107/2009 a MRL a 2009/128/ES a NAP (národních akčních plánů).

Evropská komise oznámila několik kvantitativních ukazatelů, z nichž jedním je např. snížení používání pesticidů a rizik do roku 2030 o 50 %. Domníváme se, že cíl snížit používání pesticidů o 50 % je nereálný a že sám o sobě nedosáhne požadovaného modelu udržitelnější výroby potravin v Evropské unii. Je nezbytné, aby v případě zákazu některého z řešení měl zemědělec stále k dispozici dostatek dalších nástrojů, které mu umožní udržitelné pěstování plodin, a to jak z hlediska dopadu na životní prostředí, tak z hlediska ekonomického.

Změna klimatu vede v podmínkách EU k výskytu nových škůdců a invazivních druhů, pro jejichž úspěšnou kontrolu je potřeba nových inovativních nástrojů. Považujeme za důležité, aby evropské právní předpisy umožňovaly rychlé zapojení inovací tak, aby byla zachována konkurenceschopnost evropského zemědělství.

Náš průmysl podporuje a dodává řešení pro všechny modely zemědělství, od ekologického po konvenční. Podporujeme cíl Komise zvýšit ekologickou produkci, pokud je vedena rostoucí poptávkou spotřebitelů a pokud nevede k nezamýšleným změnám ve využívání půdy v jiných částech světa, které by mohly mít značně škodlivé účinky na biologickou rozmanitost a klima. Je však důležité uvědomit si ekologické kompromisy: ekologická produkce se vyznačuje výrazně nižším výnosem a klíčové pesticidy schválené pro ekologické zemědělství se často používají v mnohem větším množství než jiné chemické pesticidy. Z tohoto důvodu musí být veškeré cíle vědecky podložené a důsledky předem posouzené. Jsme přesvědčeni, že je třeba provést posouzení dopadů, které bude zkoumat dopad rostoucí ekologické produkce na zajištění potravin a dopad na třetí země. Stimulace udržitelnosti v zemědělství by se měla zaměřit spíše na výkonnost farmy než na typ farmy.

Česká asociace ochrany rostlin podporuje iniciativu na optimalizaci provádění směrnice o udržitelném používání pesticidů (SUD) se zaměřením na integrovanou ochranu rostlin (IPM). Věříme, že tato revize přinese příležitost pro identifikaci nedostatků současného systému, a také možnost stanovit realistické a vědecky podložené cíle při zachování zdraví rostlin, životního prostředí a produkce bezpečných potravin a surovin v EU. Nicméně jakékoli změně musí předcházet studie dopadu založená na jasných a měřitelných důkazech, a proto by prvním krokem, před samotným stanovením cílů mělo být provedení posouzení sociálně-ekonomického dopadu navržených opatření, tj. posouzení dopadu strategie z Farmy na vidličku na bezpečnost potravin a na evropské zemědělství jako celek.

Studie by měla být provedena takovým způsobem, který nepředurčuje výsledek na podporu nepodložených cílů. Je nesporné, že všichni si přejí udržitelnější zemědělství, lepší biologickou rozmanitost, bezpečnost potravin a hospodářskou prosperitu pro zemědělce, a to i za podmínek snižujícího se rozpočtu na společnou zemědělskou politiku. Proto by stanovené cíle měly být odůvodnitelné, realistické a dosažitelné.

Zpráva Evropské komise REFIT o nařízeních 1107/2009 a MRL potvrdila mimořádně vysokou úroveň bezpečnosti potravin v Evropské unii s rostoucím trendem do roku 2025; podíl vysoce rizikových účinných látek je pouze 2 %, což se díky stávajícím opatřením ještě sníží.

Považujeme proto za vhodnější spolupracovat na účinnějším provádění stávajících opatření týkajících se udržitelného používání pesticidů ve všech zemích EU (integrovaná ochrana škůdců, použití alternativních metod ochrany, pokud je to možné) před stanovením nových cílů, u nichž nebylo dosud provedeno ani posouzení jejich dopadů.

Plně podporujeme cíle Komise v boji proti obchodu s padělanými a nelegálními pesticidy. Avšak vzhledem k tomu, že sítě organizovaného zločinu fungují na celosvětové úrovni, není v silách jednoho členského státu tuto problematiku na svém území uspokojivě vyřešit, a to zejména v případě vnitrozemského státu, jakým je Česká republika. Navrhujeme proto tuto problematiku legislativně řešit na evropské úrovni. Jedním z opatření je zavedení systému dohledatelnosti původu a pohybu přípravků na ochranu rostlin na úrovni celé EU.

Géraldine Kutas, generální ředitelka Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) uvedla: „Evropská komise svou ambiciózní Zelenou dohodou pro Evropu vystřelila ze startovní pistole a odstartovala dlouhý běh EU směrem k udržitelnější, klimaticky neutrální budoucnosti. Podporu Zelené dohody bereme vážně, a proto se naše společnosti spojily a stanovily si vlastní dobrovolné, odvětvově specifické a měřitelné cíle. Všichni se shodneme na směru cesty, ale nyní je důležité dělat tyto konkrétní kroky k dosažení konečného cíle. Splnění našich závazků bude pro naše společnosti náročné. Jsme však odhodláni splnit to, co jsme si stanovili, a vyzýváme Evropskou komisi, aby podporovala udržitelné zemědělství vhodným regulačním rámcem, který umožní, aby se inovace dostaly k zemědělcům.“

Evropský průmysl ochrany rostlin (ECPA) podporuje iniciativu Evropské komise a přijímá v tomto procesu svou zodpovědnost i aktivní roli, a proto v září přijal soubor ambiciózních závazků na podporu nové Zelené dohody pro Evropu, zahrnující investice ve výši přesahující 14 miliard EUR do nových technologií a udržitelnějších produktů do roku 2030. Závazky v níže uvedených klíčových oblastech budou řídit naše odvětví v následujícím desetiletí:

  • Inovace a investice: Podporou inovací a zavádění digitálních a přesných nástrojů, jakož i biopesticidů, podporujeme ambici Evropské komise v oblasti digitálního a zeleného oživení. Do roku 2030 zainvestujeme do inovací v oblasti přesných a digitálních technologií 10 miliard EUR a 4 miliardy EUR do inovací v oblasti biopesticidů. Investice, k nimž se toto odvětví zavázalo, budou užitečné pouze v případě, že bude existovat vhodný regulační rámec, který umožní, aby tyto inovace mohli evropští zemědělci využívat.
  • Oběhové hospodářství: Zvýšením míry zpětného odběru prázdných plastových obalů od pesticidů na 75 % a zavedením systému sběru v členských státech EU, kde tento systém dosud není zaveden, přispějeme k cíli EU, kterým je oběhové hospodářství, jehož cílem je minimalizace odpadu a použitých zdrojů a snížení dopadu plastových obalů na životní prostředí.
  • Ochrana lidí a životního prostředí: Školením zemědělců v oblasti integrované ochrany rostlin, ochrany vodních zdrojů a významu používání osobních ochranných prostředků (OOP) si náš průmysl přeje dále minimalizovat expozici a snižovat rizika spojená s používáním pesticidů, a to vše tím, že přispívá k celkovým cílům směrnice o udržitelném používání pesticidů a strategií EU Z farmy na vidličku zaměřených na udržitelnou výrobu potravin.

Mezinárodní rok zdraví rostlin

Rok 2020 byl rokem velkých změn a budoucích očekávání ve změnu lepším směrem v mnoha oblastech. Ochrana rostlin je pro život lidí na Zemi velice důležitá, a tak se FAO rozhodlo prodloužit Mezinárodní rok zdraví rostlin až do června roku 2021. Věříme, že v tomto období bude možno realizovat některé akce, které musely být letos ze zřejmých důvodů odloženy. Budeme si velice vážit, pokud nás budete chtít podpořit a zapojíte se do projektu Podívej se do pole, který má za cíl ukázat laické veřejnosti, jak důležitá je ochrana rostlin.

Více na stánkách www.ccpa.cz


Související články

Povolování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin

11. 05. 2021 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Legislativa Zobrazeno 163x

Green Deal a jeho dopad na slovenské poľnohospodárstvo

08. 04. 2021 Ing. Bronislava Škarbová, PhD.; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Legislativa Zobrazeno 547x

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

11. 02. 2021 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 710x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2020

01. 11. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2980x

Diversifikace plodin na dílech půdních bloků dle legislativních požadavků

23. 06. 2020 Ing. Jiří Kapička; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Praha-Zbraslav Legislativa Zobrazeno 1844x

Další články v kategorii Legislativa

detail