Chemap Agro s.r.o.

Carboneg - přináší ročně až 15000 Kč/ha pro šetrně hospodařící zemědělce

16. 04. 2021 Václav Kurel; Carboneg Management Zobrazeno 4108x

Carboneg je projekt, který v kooperaci se zemědělci usiluje o zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její odolnosti. Pomocí začlenění principů regenerativního zemědělství do systému hospodaření dojde k posílení zdraví půdy a zároveň je do ní uložen uhlík z atmosféry v podobě rozličné organické hmoty. Snaha o navýšení podílu uloženého CO2 v půdě je finančně odměněna. Zdroje jsou získány od velkých firem, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, jejichž záměr je přivedl k tomuto projektu.

Proseeds

Carboneg

Přínos projektu

Řízení se zásadami projektu Carboneg vede ke zvýšení obsahu půdní organické hmoty, také je zlepšena půdní struktura a schopnost půdy infiltrovat či zadržovat vodu. Lze očekávat podporu pestrosti půdních mikroorganizmů a užitečných druhů, naopak je omezeno působení vodní a větrné eroze. Dalším přínosem je úspora pracovního času při zakládání porostů, spotřeba nafty a nákladů spojených s aplikací POR. Nelze opomíjet finanční odměnu za každou tunu uloženého CO2 v půdě.

Průběh spolupráce

Uzavření smlouvy předchází jednání, během kterého jsou zjišťovány možnosti podniku z hlediska přechodu na regenerativní zemědělství.

V prvním roce po podpisu smlouvy člen absolvuje školení, má k dispozici vzdělávací materiály a je mu přidělen expert pro individuální konzultace. Následuje odběr a úvodní analýza půdních vzorků, přičemž do praxe jsou zaváděny první principy regenerativního zemědělství.

V dalších letech jsou postupně zaváděny další prvky regenerativního zemědělství a průběžně jsou odebírány výroční půdní vzorky, z nichž je zjištěn nárůst organického uhlíku. Na jeho základě se vypočítává nárok na odměnu. V závislosti na množství a rozsahu uplatňovaných principů lze očekávat odměnu v rozmezí 2 500–15 000 Kč/ha/rok.

Principy fungování regenerativního zemědělství

Principy fungování regenerativního zemědělství

Regenerativní zemědělství

Regenerativní zemědělství je komplexní metoda obhospodařování půdy, jejíž základní princip spočívá v co možná největším napodobování přírody a jejích ekologických a biologických procesů. Jeho kombinace s využíváním síly fotosyntézy a specifických postupů vede k celkovému zdraví, odolnosti a kvality plodin i samotné půdy.

Součástí filozofie regenerativního zemědělství je předání půdy budoucím generacím v lepším stavu, než jsme ji přijali. Proto se řídí pěticí principů zdravého ekosystému, kterými jsou regenerovány přírodní zdroje a degradace půdy oddálena.

1. Minimální množství mechanického a chemického narušování půdy

Mechanické zpracování jakéhokoli druhu má negativní vliv na půdní strukturu, infiltraci vody, obsah půdní organické hmoty i edafon. POR a syntetická hnojiva negativně ovlivňují život členovců a hmyzu, populace půdních mikroorganizmů, případně i pěstované plodiny. Z těchto důvodů by měly být zásahy do půdy minimalizovány.

2. Nepřetržité pokrytí povrchu půdy

Udržení pokrytí povrchu půdy během celého roku vede k omezení vodní i větrné eroze, půda je chráněna před vysokými teplotami a zvyšuje se obsah organické hmoty v půdě. Neustálého vegetačního pokryvu lze dosáhnout minimalizací mechanického zpracování půdy nebo pěstováním meziplodin ideálně v druhové směsi.

3. Zvýšení biodiverzity

Větší druhová diverzita pěstovaných rostlin zvyšuje celkovou hmotu rostlin, podporuje rozmanitost půdního edafonu a maximalizuje příjem energie ze slunce. Každý rostlinný druh má své specifické chemické složení kořenových exudátů a jejich vylučování do půdy podporuje diverzitu půdních mikroorganismů.

4. Snaha mít živé kořeny v půdě ideálně po celý rok

Udržováním živých kořenů v půdě, to znamená neustálé pěstování, je důležité proto, že živé kořeny živí půdní mikroby, kteří na oplátku podporují růst rostlin. Maximalizuje se tak možný přísun uhlíku do půdy. K tomu je však vyžadováno, aby rostlina nad zemí fotosyntetizovala. Proto je potřeba eliminovat období, kdy na pozemku neroste žádný porost na minimum.

5. Integrování hospodářských zvířat na půdu

Zejména vliv dobytka v podobě pastvy je v celostním pojetí regenerativního zemědělství klíčovým aspektem, který má pozitivní efekt na regeneraci půdy a razantně zvyšuje obsah organické hmoty a počet i stav mikroedafonu v půdě. Rostliny na pasení reagují tím, že vylučují více kořenových exudátů do půdy, aby podpořily půdní mikrobiotu, jež jim na oplátku poskytuje minerální prvky.

 

Více informací o projektu Carboneg a zkušenostech s regenerativním zemědělstvím naleznete na www.carboneg.cz

Související články

Cíle v oblasti klimatu ohrožují rostoucí emise oxidu dusného

13. 07. 2021 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Management Zobrazeno 297x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 06. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 16719x

Agrorisk.cz - Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí

23. 05. 2021 Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 612x

Metazachlor a jeho vliv na kvalitu vod v ČR

28. 02. 2021 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.; Český hydrometeorologický ústav Praha Management Zobrazeno 708x

Další články v kategorii Management

detail