BASF
BASF
BASF

AGRA

Portál agrorisk.cz - zkušenosti z ročního provozu

20. 06. 2022 Ing. Eva Svobodová, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 1900x

Portál www.agrorisk.cz - systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí v zemědělství - prodělal za necelý rok svého provozu (byl spuštěn v březnu 2021) množství úprav a rozšíření. Jeho cílem je nabídnout zásadní informace, které umožní včas reagovat na nepříznivé podmínky počasí.

Albíit

Ať již se jedná o přímý vliv počasí (např. jarní mrazy, silný vítr) či povětrnostní podmínky vhodné pro výskyt chorob a škůdců. Kontinuální vývoj systému má za cíl rozšířit portfolio sledovaných rizik, umožnit uživateli snadnou orientaci v rozrůstajícím se množství nabízených informací a zjednodušit cestu portálem. Portál agrorisk.cz je ve své aktuální podobě prakticky zaměřený systém včasné výstrahy, jehož cílovou skupinou jsou agronomové, rostlinolékaři či manažeři zemědělských podniků, stejně jako každý se zájmem o znalost vazeb mezi počasím a polními plodinami, resp. ovocnými dřevinami, chmelnicemi a vinicemi. Tímto článkem navazujeme na předchozí publikaci v Agromanuálu č. 3/2021, která popisovala první verzi našeho portálu.

Přehlednost na prvním místě

Jednou z prvních a nejvýraznějších úprav, kterou si provoz systému po jeho spuštění vyžádal, bylo vyladění vzhledu úvodní stránky. Tu tvoří Souhrnná mapa zahrnující zemědělskou půdu v České republice. Oproti „původnímu“ semaforovému zabarvení je nově v odstínech modré barvy a pro lepší orientaci má zvýrazněné hranice okresů. Každý odstín modré barvy (od světlého k tmavšímu) reprezentuje součet abiotických a biotických rizik, která jsou na konkrétním území (katastru) v daný den zjištěna. Nově jsme zjednodušili a zrychlili cestu k informaci, která konkrétní rizika v uživatelem zvoleném katastru to jsou. Přístup k této funkci umožní nyní jediné kliknutí, kterým se uživatel dostane na stránku, kde jsou vyjmenovaná všechna rizika pro daný katastr, ale i jejich historie výskytu od 1. 1. daného roku (obr. 1).

Významně jsme rozšířili množství sledovaných rizik, takže v současné době agrorisk.cz sleduje 14 abiotických a 27 biotických rizik. Intenzita každého z nich je vyjádřena v pětistupňové škále prezentované formou barevného semaforu.

Jsme si vědomi, že některá abiotická rizika mají různý dopad na konkrétní plodiny, takže jsou generována vždy pro každou plodinu zvlášť. Jde o tzv. plodinově specifický přístup. Např. zatímco jarní mrazová teplota -3 °C nemusí pro ozimé obilniny znamenat žádné nebezpečí, pro ovocné sady může být skutečnou pohromou. Celkově jsou jarní vegetační mrazy plodinově specificky zobrazovány pro 9 různých plodin, protože poškození mrazem vzniká v závislosti nejen na odolnosti plodiny, ale i její fenofázi. A ty se pochopitelně pro různé plodiny v konkrétním období liší.

Podobně i biotická rizika mají svá specifika, která musela být při jejich monitorování a prognóze uvažována. Škůdci ve svém vývoji prochází různými životními fázemi, z nichž jen některé způsobují škody na plodinách a na něž se zaměřují ochranná opatření. Právě na tato stadia, která jsou pro uživatele cílová z hlediska ochranných zásahů, se zaměřil agrorisk.cz ve svých zobrazeních a předpovědích.

Zatímco z abiotických rizik pokrýváme svým monitoringem a prognózou prakticky všechny hrozby počasí, u biotických zbývá stále široké portfolio chorob a škůdců, které bychom rádi do systému zahrnuli. Pro sezonu 2022 budou např. přidány modely hlízenky (řepka), strupovitosti (jabloně) či padlí (vinná réva).

Novinkou v našem systému jsou i dvě možnosti zobrazení a popisu konkrétního rizika v mapě. Buď si uživatel v horní části úvodní obrazovky, prostřednictvím základních výběrových rolovacích lišt, zvolí kombinaci plodiny a biotického/abiotického rizika (obr. 2 nahoře) nebo, pokud už má vybranou plodinu, může jednotlivá rizika k této plodině přepínat v řádcích pod mapou (obr. 2 dole).

Obr. 1: Souhrnná mapa se zvoleným katastrem (vlevo), proklik na stránku s příslušnými riziky a historií všech rizik v katastru (vpravo) - v zimním období je počet rizik minimální; v jarním období počet sledovaných rizik může dosáhnout až čísla čtyřicet
Obr. 1: Souhrnná mapa se zvoleným katastrem (vlevo), proklik na stránku s příslušnými riziky a historií všech rizik v katastru (vpravo) - v zimním období je počet rizik minimální; v jarním období počet sledovaných rizik může dosáhnout až čísla čtyřicet

Obr. 2: Možnosti zobrazení a popisu konkrétního rizika v mapě
Obr. 2: Možnosti zobrazení a popisu konkrétního rizika v mapě

Rozšířená spolupráce s rostlinolékaři

Modely pro stanovení rizika tlaku škůdců a chorob implementujeme do systému agrorisk.cz ve spolupráci s rostlinolékaři z MENDELU a ÚKZÚZ. Výstupem modelů jsou mapy ČR, kde je prostorově označena intenzita aktivity patogenů v životních stadiích, na které jsou v praxi zaměřené ochranné zásahy. Současně jsou denně generovány mapy i na dalších 9 dní, aby byl čas informace ověřit a případný konkrétní zásah mohl být co nejlépe načasován.

Významnou novou funkcí portálu je doplnění map o informaci o pozorovaných výskytech patogenů, které získávají inspektoři ÚKZÚZ přímo v terénu. Uživatel si může u každého škodlivého činitele, pro kterého ÚKZÚZ pozorování provádí, jedním kliknutím zobrazit mapy výskytu škůdců, a dokonce může zvolit překryv vrstev mapy výskytu ÚKZÚZ s odhadem intenzity rizika udávaným portálem agrorisk.cz (obr. 3).

Obr. 3: Mapa rizika pro počátek líhnutí housenek první generace obaleče jablečného (agrorisk.cz) a její překryv s hlášenými výskyty škůdce (ÚKZÚZ)
Obr. 3: Mapa rizika pro počátek líhnutí housenek první generace obaleče jablečného (agrorisk.cz) a její překryv s hlášenými výskyty škůdce (ÚKZÚZ)

Inovovaná doporučení

Mezi zásadní informace, které byly do systému přidány, patří tzv. doporučená opatření, která pro uživatele připravili odborníci na daná rizika. Doporučená opatření se zobrazí při prokliku na tlačítko VÍCE, které se objeví při přejetí myši u každého semaforového políčka rizika v daný den (obr. 2 dole). Doporučená opatření obsahují stručný popis rizika a stručný návod, jak se při jeho různé intenzitě zachovat. Součástí je i historie vývoje popisovaného rizika na daném místě pro posouzení jeho geneze. Doporučená opatření slouží uživateli k usnadnění rozhodování a posouzení vhodnosti případných zásahů na základě detailních znalostí svých pozemků a stavu svých porostů.

Současně s doporučenými opatřeními jsme nově rozšířili popisky k jednotlivým barvám semaforu. U každého rizika je popsáno, co přesně která barva semaforu vyjadřuje (např. intenzitu infekčního tlaku). Tím, že předpovědi jsou aktualizovány denně a obsahují výhled na 9 dní, poskytují nejen aktuální informaci, ale zejména předpověď, která by měla usnadnit optimální plánování fytosanitárních zásahů.

Informujeme uživatele

Na úvodní stránce je nově zprovozněna lišta s přístupem k aktualitám (obr. 2 nahoře), kde našim uživatelům přinášíme nejzajímavější nové informace z oblasti zemědělství, rostlinolékařství, klimatologie a pravidelně se tu objevuje text týdenní předpovědi počasí. Najdou se tu také odkazy na publikace a rozhovory s vazbou na agrorisk.cz. Ostatně přehled publikací lze najít i na stránce věnované publikacím v portálovém menu.

Dalším kanálem, který je možné využívat, pokud chce být uživatel informován, je nově založený účet na sociální síti twitter s názvem AgroRisk, který šíří veškeré novinky či upozornění na nástup sledovaných rizik.

V každém okrese předpověď počasí

Kromě toho, že je vývoj všech sledovaných rizik zobrazen pro následujících 9 dní, jsme nově zařadili k nahlédnutí dvě varianty sledování předpovědi počasí. Nabízíme našim uživatelům propracované grafické znázornění 9denní aktualizované předpovědi pro čtyři meteorologické prvky přímo pro okres, ve kterém zvolený katastr leží. Tato předpověď je v hodinovém kroku a jsou v ní samostatně zpracovány grafy pro teplotu vzduchu, srážky, vítr a relativní vlhkost. Kromě linií či sloupců (v případě srážek), které zobrazují průběh meteorologického prvku v rámci dne, obsahuje každý graf ještě doplňující informace např. o délce slunečního svitu, čas východu a západu slunce, hodinové i kumulativní úhrny srážek. U větru a relativní vlhkosti je zobrazena linka naznačující vhodnost podmínek pro aplikaci postřiků. Pro lepší orientaci v grafech jsou součástí vysvětlivky k předpovědím v samostatném souboru (obr. 4).

Zásadní inovace předpovědi počasí v projektu Agrorisk bude díky zapojení skupiny biometeorologických aplikací ČHMÚ od vegetační sezony 2022, kdy bude spuštěn nový a zcela ojedinělý předpovědní produkt. Tím jsou detailní mapy předpovědního modelu počasí Aladin ve výrazně detailnějším rozlišením, než je k dispozici běžným uživatelům. Díky svému 2km rozlišení (oproti dřívějším 10 km) poskytneme uživatelům Agrorisku lokálněji pojatou předpověď počasí, která u všech sledovaných rizik pomůže uživatelům lépe lokalizovat jejich výskyt na úrovni konkrétního podniku/farmy/sadu či vinice.

Obr. 4: Vysvětlivky k předpovědi teploty
Obr. 4: Vysvětlivky k předpovědi teploty

Spolupráce s uživateli

Portál agrorisk.cz přináší řadu informací v různých formátech a snahou je, aby byly mezi sebou provázané a intuitivně dohledatelné. I přesto chceme uživateli co nejvíce ulehčit orientaci v portálu, a proto jsme připravili podrobný návod na jeho využití, který lze nalézt v červeném řádku na úvodní stránce našeho portálu.

Kromě toho je naším záměrem vytvořit živý portál, který se svými uživateli komunikuje a v souladu s jejich potřebami se dynamicky vylepšuje. Proto bude v nejbližší době součástí portálu dotazník, ve kterém budou mít uživatelé možnost sdílet svá pozorování a postřehy ohledně sledovaných rizik v jejich oblasti a na jejich porostech. Hlavní funkcí dotazníku bude vytvořit třetí pilíř k pozorování inspektorů ÚKZÚZ a údajů z modelů. Pokud se podaří dosáhnout dostatečné hustoty pozorování, budou moci být i samotné modely korigovány hlášeními z terénu a postupně vylepšovány. Dotazník bude řešený jednoduchou zaklikávací formou s možností textového komentáře.

Závěr

Portál www.agrorisk.cz za svůj roční provoz prodělal řadu změn a náš tým ho bude nadále vyvíjet a rozšiřovat. Pro rok 2022 chystáme nejen výrazné zpřesnění předpovědi počasí, ale i implementaci dalších, zejména biotických rizik s cílem zvýšit informační hodnotu našeho systému. Stejnému cíli by měl sloužit i připravovaný dotazník pro naše uživatele s cílem získat zpětnou vazbu a podněty pro další rozvoj portálu.

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MZe NAZV č. QK1910338 s názvem „Agrometeorologický systém včasné výstrahy biotických a abiotických rizik“ a projektu „SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách“ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797).
Především za analýzu abiotických stresů patří poděkování Akademii věd ČR, konkrétně programu Strategie AV21 s názvem „Potraviny pro budoucnost“.

Ing. Eva Svobodová, Ph.D.1, Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.1,2, Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.1,2, Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.1,2, Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.1,3, Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.1,3, Ing. Karel Klem, Ph.D.1,2, Dr. Ing. Martin Možný3, Ing. Lenka Hájková, Ph.D.3, RNDr. Filip Chuchma, Ph.D.3, Mgr. Monika Bláhová1,2, Mgr. Lucie Kudláčková1,2, Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. 2, Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.2, Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.2, RNDr. Jan Juroch5, Bc. Jan Balek1,2, Ing. Pavel Růžek, CSc.4, RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc.4, Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.1,2
1
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno, 2Mendelova univerzita v Brně, 3Český hydrometeorologický ústav, Praha-Komořany, 4Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha, 5Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno

Související články

Společnost Soufflet oslavila 20 let na českém trhu

18. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 665x

Pohled Enrique Salmona ze společnosti Adama

08. 03. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 997x

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

08. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1244x

Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina

03. 01. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 599x

Podívej se do pole

27. 12. 2023 Darina Zemanová; CropLife Czech Republic Management Zobrazeno 894x

Další články v kategorii Management

detail