Chemap Agro s.r.o.

SPRINT - nový mezinárodní projekt zaměřený na pesticidy

16. 11. 2020 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; RECETOX, Masarykova univerzita Brno Management Zobrazeno 411x

V září byl zahájen rozsáhlý mezinárodní výzkumný projekt SPRINT financovaný Programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 (SPRINT: Sustainable Plant Protection Transition - A Global Health Approach; www.sprint-h2020.eu; grant 862568). V České republice jej řeší centrum RECETOX z Masarykovy univerzity.

Proseeds

Potřeba řešení a cíle projektu

Přestože EU má nejsofistikovanější a nejpřísnější systém regulace přípravků na ochranu rostlin na světě a zřetelně definovanou vůli k jejich udržitelnějšímu používání, lze identifikovat několik nedořešených či problematických oblastí. Data popisující výskyt a rizika přípravků na ochranu rostlin jsou fragmentovaná a neúplná a je třeba rychle nasbírat kritickou masu umožňující posouzení celoevropského stavu. Chybí jednotná metodika pro takové post-registrační a retrospektivní hodnocení. Hodnocení přípravků na ochranu rostlin je také třeba více zaměřit na větší celky (tzv. ekosystémové služby) a na směsi, které vznikají při aplikaci a v prostředí. Jde o celé koktejly účinných látek a metabolitů, jak ukazují například výsledky monitoringu vod (ČHMÚ) a půd (RECETOX a ÚKZÚZ), které byly již v Agromanuálu publikovány (6/2015 a 11-12/2017) a nejnovější výsledky jsou v Agromanuálu 11-12/2020.

Obecně chybí harmonizované nástroje, které by integrovaly hodnocení rizik a vlivů pesticidů na zdraví lidí a hospodářských zvířat a na kvalitu a fungování ekosystémů („celistvé zdraví“ - global health) a to vše propojovaly s hledisky socio-ekonomickými v analýze nákladů a přínosů. Udržitelnost má totiž tři pilíře, environmentální, společenský a ekonomický, ne pouze ten jeden - „zelený“. Takové integrované a mezioborové nástroje jsou nutně potřeba při účinnější implementaci a vyhodnocování legislativ (směrnice 2009/128/EC o udržitelném používání přípravků na ochrnu rostlin), strategií (Farm to Fork) či politik (společná zemědělská politika EU).

Cílem projektu SPRINT je vyvinout a validovat komplexní metodiku, která umožní zhodnotit, jaká je expozice evropské populace a ekosystémů směsím pesticidů a jaká jsou rizika pro životní prostředí, plodiny, hospodářská zvířata a lidské zdraví. Bude integrovat zdravotní a environmentální aspekty s agronomickými a socio-ekonomickými v analýze nákladů a přínosů. Těmito nástroji SPRINT srovná konvenční a ekologické zemědělství a bude identifikovat vhodné cesty přechodu k udržitelnějšímu používání přípravků na ochranu rostlin s minimálními dopady na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické rentability a konkurenceschopnosti zemědělství. Bude identifikovat bariéry, které tomuto přechodu brání, a ve spolupráci se zemědělci hledat, jak je odstranit.

Případová studie i u nás

Zásadní součástí projektu jsou případové studie, které proběhnou v roce 2021 v deseti evropských zemích a v Argentině, které vyhodnotí, jaká je expozice pesticidům u lidí, hospodářských zvířat a ekosystémů a jaká rizika s tím mohou být spojená. Design všech studií je stejný, ale každá se zaměří na nějakou jinou typickou plodinu. Ve studiích bude srovnávána situace na rodinných farmách v ekologickém a konvenčním zemědělství, muži a ženy farmařící a nefarmařící, žijící blízko či daleko od polí.

V ČR se zaměří pozornost na olejniny - slunečnici, případně řepku (u té ale v ČR nejsou ekologické farmy), mák, hořčici či jiné vzácnější olejniny. Co do rozsahu a zaměření se jedná v ČR o zcela unikátní studii výskytu a dopadů pesticidů. Bude potřeba spolupráce 20 farem pěstujících olejniny konvenčně, respektive ekologicky, a také dalších obyvatel žijících poblíž polí. U většiny farem je třeba, aby tam byla také nějaká hospodářská zvířata. Bude sledováno rozsáhlé množství parametrů, zejména rezidua pesticidů (včetně vybraných metabolitů a koformulantů) ve vzorcích krve, moči a stolice lidí a hospodářských zvířat, ve vzorcích domácího prachu, půdy, vody, ovzduší, plodin, žížal atd. Budou zjišťovány zdravotní ukazatele u lidí a zvířat, zdraví a výnos plodin, stav půdy, necílových organizmů, opylovačů apod. K tomu doplní dotazníková šetření informace o zdravotním stavu, životním stylu, agro-ekonomice farmy a používání přípravků na ochranu rostlin. Všechna data budou vyhodnocena s cílem propojit data o hospodaření a používání přípravků na ochranu rostlin s výsledky výskytu reziduí v prostředí a expozicí organizmů a odhadnout možné vlivy a rizika, zdravotní, environmentální i ekonomická. Poté budou navrženy a diskutovány inovativní postupy směrem k environmentální i ekonomické udržitelnosti.

Výzva pro zemědělce

Bez farmářů ochotných se zapojit do studie si lze jen těžko představit smysluplné výstupy a praktickou použitelnost řešení projektu jako celku. Projekt chce vnímat skutečné potřeby zemědělců a vtáhnout je jako rovnocenné partnery do aktivního dialogu při hledání inovativních řešení. Jen tak lze vyvažovat všechny aspekty - zdraví a výnos plodin, zdraví lidí a prostředí, ekonomiku.

Přínosem pro zapojené účastníky bude zejména to, že získají jinak nedostupné a zajímavé informace o tom, jakým pesticidům jsou vystaveni oni, jejich farmy a okolní prostředí, jaká možná rizika z toho mohou plynout a jaká preventivní opatření připadají v úvahu. Zajímavá pro ně jistě bude komplexní analýza nákladů a přínosů používání přípravků na ochranu rostlin se zahrnutím nejen ekonomických, ale i environmentálních a zdravotních aspektů, či představení a diskuse možností přechodu k environmentálně a ekonomicky udržitelnějšímu používání přípravků na ochranu rostlin.

Za účast v projektu je v plánu i drobná odměna jako symbolické vyjádření to, že si výzkumníci cení času zapojených farmářů, časově velmi zaneprázdněných lidí. Samozřejmě, že celá studie bude splňovat relevantní legislativu chránící data a soukromí účastníků a bude schválena etickou komisí. Kritickou roli jistě hraje ujištění, že výsledky nebudou nikdy veřejně dostupné v podobě umožňující jejich propojení s konkrétní farmou či osobou.

Více informací o studii lze nalézt na stránce www.recetox.muni.cz/sprint. Kdyby měl někdo ze čtenářů zájem se do projektu či studie zapojit, nechť prosím, kontaktuje autora článku mailem (jakub.hofman@recetox.muni.cz).

Mapa zemí zapojených do projektu SPRINT
Mapa zemí v nichž se budou realizovat případové studie projektu

Související články

Odhad obchodu a produkce olejnin a zejména sóji v roce 2020

20. 11. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 408x

BASF inovuje pro udržitelné zemědělství

03. 11. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 622x

Pro podporu biodiverzity

03. 10. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 691x

Systém vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na ochranu rastlín na Slovensku

10. 09. 2020 Ing. Jozef Kotleba; Slovenska asociácia ochrany rastlín Management Zobrazeno 474x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 08. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 15579x

Další články v kategorii Management

detail