Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 924x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnitřku, tak samozřejmě i zvenčí. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s bezpečnostními požadavky pro obsluhu a ochranu zdraví. Pohyb čistého postřikovače mezi polem a farmou snižuje riziko kontaminace životního prostředí.

Proseeds

Očista podle pravidel projektu TOPPS

Očista stroje po aplikaci je jedním z kroků, zařazených v projektu TOPPS do tzv. bodových zdrojů znečištění. Očista patří ke značně rizikovým činnostem při práci s přípravky, která při nesprávném a nevhodném provedení může způsobit znečištění životního prostředí a zejména vodních zdrojů.

Postřikovače se čistí zejména proto, aby bylo zajištěno správné fungování aplikačního zařízení, bezpečnost obsluhy, ale také proto, aby bylo ochráněno životní prostředí před rizikem kontaminace účinnými látkami z postřiku a následně i ošetřovaných plodin.

Metody, které zajišťují přijatelnou úroveň čistění postřikovače, se budou lišit podle konstrukce stroje, efektivity čisticího zařízení a požadované úrovně konečné čistoty. Ne všechny čisticí metody jsou však dostatečně efektivní. Vzhledem k možnostem a vybavení dnešních strojů čisticími systémy je to stále snadnější, časově nenáročné a účinné i při spotřebě malého množství vody. Správná pravidla pro očistu postřikovače po aplikaci a jejich dodržování patří k těm, která snižují riziko znečišťování vodních zdrojů.

Oddělené betonové plnicí a čistící místo s plnícím a čistícím zařízením (TOPPS)
Oddělené betonové plnicí a čistící místo s plnícím a čistícím zařízením (TOPPS)

Zejména po aplikaci herbicidních přípravků je důležitá dokonalá očista celého stroje včetně rozvodů a trysek (TOPPS)
Zejména po aplikaci herbicidních přípravků je důležitá dokonalá očista celého stroje včetně rozvodů a trysek (TOPPS)

Pár praktických rad pro očistu postřikovačů

Ať již je používán zejména dříve doporučovaný roztok sody, speciální čisticí prostředek nebo jen voda, vždy je třeba pozorně přečíst návod k jeho použití, a také etiketu přípravku, který byl postřikovačem aplikován. Vždy je dobré pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv.

V pravidelných intervalech musí být prováděna i asanace celého postřikovače - minimálně po ukončení sezony nebo při jeho odstavení na dobu delší než jeden týden nebo např. před plánovaným kontrolním testováním postřikovače. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Při nákupu nového postřikovače požadujte od prodejce informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži - o tzv. technickém zbytku, což je povolené množství kapaliny, které zůstane v nádrži postřikovače po aplikaci nebo očistě, a které již nejde použít/vystříkat. Postřikovač vybavený proplachovací nádrží a systémem proplachu je prvním důležitým faktorem pro rychlé a snadné čištění. Technické možnosti pro očistu postřikovačů jsou dnes dostatečné.

Postřikovače používané k aplikaci přípravků však mají stále rozdílnou výbavu pro provádění očisty - stále se ještě používají stroje bez čisticího zařízení. Postřikovače s nádrží na čistou vodu a proplachovací tryskou nebo s moderním zařízením pro kontinuální očistu celého postřikovače by měly být upřednostňovány. Dnešní nové typy aplikační techniky by již měly být bez výjimky vybaveny vhodným čisticím systémem a proplachovací nádrží na čistou vodu (viz aktuální technické požadavky v ČSN EN ISO 16119).

Postřikovače bez jednoúčelového čisticího zařízení

Je-li již spotřebována většina obsahu nádrže, ukončí se míchání a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Opláchnou se vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Bezpečně se vystříká zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se aplikuje na nepostříkanou nebo méně ošetřenou plochu. Znovu se rozředí zbytky. Opakuje se opláchnutí vnitřních stěn nádrže dalšími 50–100 litry vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, pro vnější očistu se použije samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a kartáč.

Na takto vybavené nebo spíše nevybavené postřikovače mohou být instalovány jednoduché systémy očisty. Jejich součástí je nádrž na čistou vodu, čerpadlo, rotační tryska pro oplach vnitřku nádrže a hadice s tryskovým násadcem a tryskou pro vnější oplach celého stroje. Pořizujeme-li nový, menší a jednoduchý postřikovač, v základní výbavě většinou ručně ovládaný, měli bychom požadovat jeho vybavení systémem oplachu již od jeho výrobce.

Postřikovače s nádrží na čistou vodu a oplachovací tryskou

Oplachovací rotační trysky umožňují efektivnější čistění na poli. Zásobu čisté vody lze směrovat těmito speciálními tryskami tak, aby voda oplachovala plochy vnitřních stěn nádrže. Při jejich osazování zvážit jejich nejlepší umístění v nádrži; u větších nádrží bude zapotřebí více trysek a koš filtru a spodní stranu uzávěru plnicího otvoru bude zapotřebí opláchnout taktéž. Ukončit míchání a uzavřít samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže na minimu, a pokračovat s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní (s výjimkou technického zbytku, tzn. kapaliny, kterou „z pole“ v nádrži vždy odvážíme, protože ji nelze čerpadlem dopravit k tryskám). Vyčistí se čerpadlo a všechny hadice. Ventily se nastaví tak, aby směrovaly asi 1/3 čisté vody do hadic a ta proplachovacími tryskami nádrže oplachovala její vnitřní plochy. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Vystříká se zředěný postřikový roztok na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Tento čisticí cyklus se zopakuje ještě 2×.

Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použijí se samostatné vysokotlaké ostřikovače a/nebo kartáče a čistá voda.

Postřikovače se zařízením pro „kontinuální“ čištění

V poslední době zaváděné sady na kontinuální čištění se skládají z čerpadla (samostatný elektrický pohon), nádrže na čistou vodu a proplachovací trysky. Nezávislá a komerční prohlášení slibují efektivnější, rychlejší a snazší proplach postřikovače na poli. Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruh, je-li již obsah nádrže malý, a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo, hadice a trysky. Otevře se míchání a cirkulace přes samočisticí filtr a nechá soustavně běžet proplachovací proces, zatímco se bude stále postřikovat právě ošetřovaný pozemek.

Použije se dodatečná zásoba vody k následujícím činnostem: očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče.

Očista a etiketa přípravku

Jakýkoliv způsob očisty se řídí všemi konkrétními požadavky předepsanými na etiketě přípravku.

Etiketa může doporučit použití čisticích a/nebo deaktivačních produktů. Obvykle se hlavní postřiková nádrž naplní do poloviny čistou vodou, přidá se čisticí prostředek, a všechny ventily se zapnou, aby se vyčistily všechny kontaminované vnitřní povrchy. Postřiková nádrž se naplní vodou a ta se nechá cirkulovat po 10–15 minut. Nenechá se cirkulovat do odsávací nádrže (je-li připojena) a zajistí se, aby došlo ke kontaktu se všemi vnitřními plochami.

Zředěný postřikový roztok je nutné bezpečně zlikvidovat. Lze jej vystříkat na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu nebo zbytky využít pro přípravu dalšího postřiku (se stejným přípravkem) druhý den. Vyprázdnit technický zbytek v nádrži v ošetřované zóně spodním vypouštěcím ventilem neprovádět v oblasti, která představuje riziko (blízkost vodního toku atp.) a místo kde k případnému vypuštění dojde musí být měněno.

Odstranit trysky, filtry a sítka, která se očistí za použití čisticího a deaktivačního prostředku.

Vypláchnout nádrž čistou vodou a vypustit přes ramena a hadice, přičemž se využije alespoň jedna desetina jmenovitého objemu nádrže.

Ochrana před znečištěním vodních zdrojů

Nikdy by se postřikovače neměly čistit tam, kde hrozí nebezpečí znečištění podzemních nebo povrchových vod. Ulpívání postřiku na venkovních plochách postřikovače by mělo být minimalizováno. Předcházet dlouhodobé akumulaci přípravků na jakékoli ploše postřikovačů a jejich přídavných zařízení pravidelným a co nejdříve po aplikaci provedeným čistěním vnějších ploch použitých postřikovačů.

Místa pro očistu postřikovačů, ale i jejich plnění atp. mohou být vybavena také různými systémy pro biologické odbourávání zbytků účinných látek ve zbytcích postřiku nebo oplachové vodě - biofiltrační systémy (např. PhytoBac™, Biobed).

Systém PhytoBac™ umožňuje, aby agrochemické odpadní vody obvykle pocházející z plnění, čištění a mytí postřikovačů byly jímány a degradovány mikrobiálně. Phytobac™ je v podstatě uzavřený box s vodotěsnými betonovými, kovovými nebo plastovými stěnami. Nádoba je naplněna substrátem složeným ze 70 % ornice odebrané z pozemků ošetřených přípravky a 30 % nasekané slámy. Skutečnost, že ornice již byla ošetřena přípravky, usnadňuje růst nezbytných mikrobiálních kmenů, zatímco sláma dává substrátu požadovaný stupeň poréznosti a slouží jako zdroj energie pro mikroorganizmy. Substrát je oset některými druhy rostlin, většinou plevelných. Tyto systémy se používají v různých provedeních.

Schéma 1: Plnící a čistící zóna (venkovní) vybavená krytým modifikovaným biofiltrem (TOPPS)
Schéma 1: Plnící a čistící zóna (venkovní) vybavená krytým modifikovaným biofiltrem (TOPPS)

Schéma 2: Přímé a nepřímé plnění biofiltračního systému II (TOPPS)
Schéma 2: Přímé a nepřímé plnění biofiltračního systému II (TOPPS)

Biobed - místo pro očistu postřikovačů (InHort)
Biobed - místo pro očistu postřikovačů (InHort)

Nájezdová rampa nad Biobed (Visavi)
Nájezdová rampa nad Biobed (Visavi)

Systém PhytoBac -zastřešené boxy s navrstveným substrátem a porostem, kde dochází k biologické degradaci zbytků účinných látek přípravků (P. Harašta)
Systém PhytoBac - zastřešené boxy s navrstveným substrátem a porostem, kde dochází k biologické degradaci zbytků účinných látek přípravků (P. Harašta)

Prázdné obaly od přípravků

Obaly od použitých přípravků musejí být důkladně vypláchnuty a musí být poté uloženy na bezpečném místě. Prázdné obaly a případně použité odměrné nádoby se vyplachují zejména proto, aby byly použité přípravky beze zbytku spotřebovány. Obal po vyprázdnění obsahuje zbytky přípravku, které mohou ve výsledku představovat nezanedbatelné množství. Vyplachování prázdných obalů by mělo být běžnou praxí, i když prázdný a vypláchnutý obal je stále klasifikován jako nebezpečný odpad.

Tato hlediska by si všichni uživatelé přípravků měli uvědomit. Chemický průmyslu i zainteresované osoby se snaží napomáhat snižovat uvedená rizika ale také objem nebezpečných odpadů například zaváděním systému sběru prázdných obalů od přípravků a jejich následnou recyklaci. Obaly ocebírané v rámci takových systémů mohou být recyklovány a plasty následně využívány. Problémem zde může být legislativní nastavení likvidace nebezpečných obalů.

Nejlépe ihned po jejich vyprázdnění při přípravě postřiku je doporučeno vypláchnutí prázdného obalu. K tomu slouží vyplachovací zařízení, integrované do nádrže pro ředění/rozmíchání přípravků (přimíchávací nádrž/ekomixér atd.), které jsou dnes výbavou téměř všech postřikovačů nebo jiné nástroje sloužící pro snadnou a bezpečnou manipulaci s obaly přípravků. V nádrži tohoto zařízení je umístěna rotační tryska, které se uvádí do chodu zatlačením na ni vyplachovaným obalem. Stejně je třeba postupovat při používání odměrných pomůcek, které by měly být po každém použití také vypláchnuty.

Pokud je výplach obalů prováděn bez využítí vyplachovacích zařízení, měl by být proveden tzv. trojnásobný výplach. Do obalu od přípravku nalít menší množství vody, uzavřít uzávěr a nádobu důkladně protřepat (alespoň 30 sekund). Výplachovou vodu vylít do nádrže postřikovače a postup opakovat ještě 2×.

Po vypláchnutí se obaly musejí uložit na bezpečné místo např. do skladu přípravků, odkud budou odebrány specializovanou firmou k bezpečné likvidaci nebo jako vratné obaly odebrány distributorem přípravků.

Zbytky oplachových vod, které byly dovezeny do podniku musejí být bezpečně likvidovány v souladu s platnými předpisy. Vypláchnuté obaly a další materiál znečištěný přípravky (rukavice, hadry, sorbent nasáklý přípravkem atp. jsou klasifikovány také jako nebezpečný odpad a musí s ními být tak i nakládáno, tj. v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem 185/2001Sb., ve znění zákona 169/2013 Sb.

Závěr

Očistu postřikovačů bychom měli brát jako běžný a logický krok po ukončení práce nebo před odstavením postřikovače. Očistě by měla být věnována dostatečná pozornost. Z výše uvedených možností vyplývá, že používání systému kontinuální očisty je nejsnadnější, nejefektivnější, a také nejbezpečnější.

Správným čištěním postřikovačů a nakládáním s oplachovými vodami a všemi zbytky včetně vypláchnutých obalů můžeme přispět k lepší ochraně životního prostředí.

Související články

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

02. 12. 2023 Ing. Ivan Olšan; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 554x

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

15. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 486x

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

10. 11. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 525x

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

30. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 931x

Další články v kategorii Mechanizace

detail