Chemap Agro s.r.o.

Co s aplikační technikou po ukončení sezony?

04. 01. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 1543x

Aplikační technika by měla být udržována v čistotě nejen po ukončení práce nebo při střídání aplikovaných přípravků na ochranu rostlin. Její údržba po sezoně a před zazimováním by měla být vždy doplněna o důkladné vyčištění. Očista je současně platnými předpisy rozdělena na denní a celkovou očistu. Podle čištěných částí a povrchů postřikovače pak na vnější a vnitřní. Správná očista by měla být prováděna pravidelně a důkladně, ale také bezpečně a ohleduplně k životnímu prostředí.

Agronutrition

Plánování očisty vlastně začíná již při seřizování a nastavení postřikovače. Pokud je seřízení správné, zůstane v nádrži po aplikaci jen velmi malý zbytek postřikové kapaliny včetně tzv. technického zbytku, což znamená menší potřebu čisté vody pro rozředění zbytků v nádrži a jejich následné vystříkání na okraji ošetřovaného pozemku. Mějte vždy k dispozici čistou vodu pro čištění aplikační techniky.

Očistě aplikační techniky by měl být věnován dostatek času a pozornosti. Nejedná se jen o to, aby aplikační technika vypadala na pohled čistě. Přípravky, které jsou touto technikou aplikovány, mohou být nebezpečné pro naše zdraví, zdraví zvířat a zejména pro životní prostředí. Všechny přípravky mají na etiketách informace o postupech čištění aplikační techniky, někdy upřesněné v souvislosti s jeho druhem. Je proto velmi důležité prostudovat etiketu použitého přípravku také z důvodu čištění použité techniky. Bohužel na etikách přípravků jsou stále uváděny postupy čištění aplikační techniky, které již byly překonány a které dnes mohou představovat spíše riziko. Je to tzv. krokový způsob očisty/výplachu postřikovače. Ten je založen zejména na použití velkého množství výplachové vody (příklad postupu: naplňte nádrž postřikovače do čtvrtiny objemu čistou vodou, zapněte míchací zařízení; nechte míchat a poté vodu vystříkejte/vypusťte. Tento postup opakujte ještě dvakrát)!? Tento „krokový“ způsob očisty by se již neměl využívat! Postřikovače, které nejsou vybaveny systémem proplachu lze snadno a levně dovybavit a postřikovač tak posunout na vyšší standard odpovídající dnešním trendům ochrany životního prostředí.

Oplach vnějších povrchů postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě jej zbaví zbytků přípravků
Oplach vnějších povrchů postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě jej zbaví zbytků přípravků

Vyplachování postřikovače za pomocí vody z proplachovací nádrže

Proplachovací nádrž je nádrž na čistou vodu, kterou dnes musí být postřikovače vybaveny. ČSN EN ISO 16119 uvádí povinnost, jak již bylo uvedeno, mít k dispozici nádrž na čistou vodu k očistě postřikovače o objemu 10 % nominálního objemu hlavní nádrže. Postřikovačů bez systému proplachu tak postupně ubývá.

Největší účinnosti použití vody z proplachovací nádrže je dosaženo, když je výplach prováděn postupně ve dvou nebo čtyřech čistících cyklech. Je důležité, aby všechny ventily byly v činnosti. Tím je docíleno, že proplachem jsou odstraněny všechny zbytky přípravku z jakéhokoliv místa rozvodu postřikovače.

Pokud je postřikovač vybaven oplachovací rotační tryskou, měla by být aktivována během každého proplachu, aby bylo dosaženo důkladného oplachu vnitřku nádrže. Je důležité, aby postřikovač byl po každém cyklu čištění úplně vyprázdněn, aby bylo zajištěno maximální zředění při každém naplnění výplachovou vodou. Výplachovou vodu je třeba vystříkat na okraji ošetřeného pozemku, pokud případně nebude použita pro přípravu postřiku pro aplikaci stejného přípravku/směsi následující den.

Hrozba poškození životního prostředí pesticidy je natolik veliká, že jsou ze strany výrobců aplikační techniky i chemického průmyslu podnikány rozsáhlé kroky ke zlepšení všech činností, které souvisejí s používáním přípravků, včetně očisty aplikační techniky a výplachu prázdných obalů od přípravků.

Správným čištěním aplikační techniky a nakládáním s oplachovými vodami přispějeme k ochraně životního prostředí. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Aplikační techniku je třeba udržovat čistou také proto, aby se zabránilo korozi, aby se zabránilo tzv. křížové kontaminaci přípravky při následném použití stroje a aby se minimalizovalo poškození ošetřovaných plodin. Stopová množství jedné účinné látky mohou negativně reagovat s jinými látkami nebo být přeneseny do další postřikové kapaliny. Jedná se zejména o herbicidy. Dlouhodobé expozice malým množstvím některých přípravků mohou poškodit části postřikovače.

Žádná metoda čištění není 100% spolehlivá. Chceme-li postřikovat plodiny, které jsou velmi náchylné k poškození herbicidy, jako zelenina, ovoce nebo okrasné plodiny, je doporučeno, používat dva postřikovače - jeden pouze pro herbicidy, druhý pro všechny ostatní přípravky.

Bude-li naše péče o čistotu postřikovače správná a důkladná, podaří se odstranit většina zbytků přípravků.

Rotační tryska v nádrži postřikovače v činnosti - oplach vnitřku nádrže po aplikaci přípravků
Rotační tryska v nádrži postřikovače v činnosti - oplach vnitřku nádrže po aplikaci přípravků

QCK AAMS - nádrž a příslušenství proplachovacího systému pro montáž na postřikovače
QCK AAMS - nádrž a příslušenství proplachovacího systému pro montáž na postřikovače

Postřikovač, původně bez proplachovací nádrže, doplněný systémem pro výplach a očistu od AAMS Salvarani
Postřikovač, původně bez proplachovací nádrže, doplněný systémem pro výplach a očistu od AAMS Salvarani

Příklad postupů asanace aplikační techniky před uskladněním na zimu

(převzato od firmy Berthoud/FTA s.r.o.)

1. Stroj se omyje zvenku.

2. Cca ½ nádrže čisté vody se vystříká stejným způsobem, jako by stroj pracoval, včetně spuštěných míchadel. To se provede 2× po sobě.

3. Třetí výplach se provádí za použití speciálního čisticího prostředku (dodávají firmy ke svým strojům, lze zakoupit i samostatně u distributorů přípravků), nemíchá se již velké množství kapaliny, stačí několik litrů.

4. Provede se očista filtrů a vložek filtrů.

5. Do nádrže se vlije několik litrů nemrznoucí směsi (např. Fridex) tak, aby při spuštění stroje prošla celým jeho systémem.

6. Provede se prohlídka stroje a opraví se všechny zarezavělé plochy a oděrky.

7. Provede se prohlídka hydraulického systému stroje, pokud je jím vybaven a odstraní se všechny závady způsobující únik oleje.

8. Stroj by měl uschovat pod střechou nebo ještě lépe do haly nebo garáže.

Ošetření a uložení stroje po skončení prací na poli

(převzato od firmy MGM a.s.)

Důkladné čištění, údržba a zazimování prodlužují životnost postřikovače a ochrání vás tak před nepříjemnými překvapeními před započetím nové sezony.

1. Po každém postřikování by se měl postřikovač uvnitř i vně zbavit zbytků postřiku. Před zazimováním je třeba ale provést důkladnější očistu, a také údržbu.

2. Na usazeniny (např. v ekomixéru), které se nepodařilo odstranit pouhým propláchnutím systému, lze použít nějaký přípravek určený na čistění zemědělských strojů (např. Agroclean) nebo „hrubou sílu“ a manuálně je odstranit.

3. Při práci používejte vhodné ochranné oblečení, ochranné brýle a rukavice.

4. Je třeba provést prohlídku celého stroje a odstranit případné nedostatky a vady, provést opravu poškozených nátěrů (antikorozní nátěr a nátěr ochrannou barvou) a promazat.

5. Kontrola a vyčištění (případně výměna) filtrů, hadic, membrán a trysek. Zkontrolujte membrány protiodkapového zařízení, zda v nich nejsou usazeniny nebo nejsou ucpané trysky, popřípadě je kartáčkem vyčistěte a promažte o-kroužky držáků trysek).

6. Proveďte vyfridexování - do hlavní nádrže nalijte minimálně 10 litrů nemrznoucí směsi (Fridex, směs do ostřikovačů -40 °C). Hlavní ventil nastavte na počítači do pozice 0 a zapněte náhon čerpadla. Nemrznoucí směs nechte kolovat v celém systému a nezapomeňte na ekomixer a rotační vyplachovací trysky.

7. Po důkladném propláchnutí přepněte počítač do manuálu, tlačítkem nastavte max. tlak, otevřete hlavní ventil a na místě k tomu určeném, přes trysky vystříkejte směs ven.

8. Rozpojte bateriový kabel, aby všechny ventily zůstaly otevřené. Z nerezových trubek odpojte koncové bajonetové uzávěry, aby vytekla všechna voda, která nejde vystříkat.

Toto jsou dva příklady, jak pečovat o svoji aplikační techniku před zimním obdobím. Přes zdánlivě složitou operaci však před sezonou bude technika v pořádku a její příprava k další činnosti v ochraně rostlin bude časově i finančně méně náročná.

Úschova a údržba postřikovače

Je důležité odstavit postřikovač na bezpečném a k tomuto účelu určeném místě. Nepoužívané postřikovače musejí být umístěny bezpečně a nesmějí představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat ani životní prostředí. Vyčištěné postřikovače by měly být odstaveny pod střechou, chráněné proti mrazu a mimo dosah dětí, potravin a krmiv. Pokud je postřikovač uložen v prostoru, ze kterého je jímána dešťová voda, tato musí být zneškodněna, (systémem pro sběr nebo zpracování přípravků).

Závěr

Aby se ušetřil čas a v něm bylo možné zvládnout další úkoly, jsou některé kroky spojené s používáním postřikovačů při aplikaci přípravků často urychlovány nebo z činnosti úplně vypouštěny. Uspořený čas se však ve výsledku může negativně odrazit na zdraví lidí a životním prostředí.

K očistě postřikovače by nemělo být přistupováno jako k povinnosti, kterou přinášejí předpisy, ale jako ke zcela běžnému a logickému kroku před odstavením postřikovače a měla by jí být věnována dostatečná pozornost. Správně a pečlivě očištěný, ošetřený a na zimu připravený postřikovač nebudeme nuceni před následující sezonou opravovat, případně měnit mrazem poškozené části a budeme se moci zaměřit na novou sezonu.

Cílem všech těchto kroků zaměřených na správné používání aplikační techniky s ohledem na ochranu životního prostředí je usnadnit práci obsluhy a dalších osob zabývajících se plánováním a prováděním aplikace přípravků.

Co s aplikační technikou po ukončení sezony?

Oplach vnějších povrchů postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě jej zbaví zbytků přípravků
Rotační tryska v nádrži postřikovače v činnosti - oplach vnitřku nádrže po aplikaci přípravků
QCK AAMS - nádrž a příslušenství proplachovacího systému pro montáž na postřikovače
Postřikovač, původně bez proplachovací nádrže, doplněný systémem pro výplach a očistu od AAMS Salvarani

Související články

Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?

14. 07. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 318x

Kvalitní aplikace přípravků není jen moderní technika

15. 06. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 413x

Je po ukončení aplikace nutná očista postřikovače?

07. 05. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 637x

Inovace pro vyšší efektivitu aplikace přípravků na ochranu rostlin

24. 04. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 651x

Zemědělské trysky - standardní nebo protiúletové?

18. 03. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 743x

Další články v kategorii Mechanizace

detail