Chemap Agro s.r.o.

Jak dále pracovat s postřikovačem po aplikaci přípravků

12. 09. 2018 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 1295x

Po aplikaci přípravků by měl vždy následovat jeden z posledních kroků, a tím je očista postřikovače po aplikaci. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí.

Polní dny Sója 2020

Požadovaná efektivita

Postřikovače se čistí proto, aby bylo zajištěno správné fungování aplikačního zařízení, zajištěna bezpečnost obsluhy, veřejnosti i životního prostředí a následně také ošetřovaných plodin. Metody, které zajišťují přijatelnou úroveň čistění postřikovače, se budou lišit podle designu stroje, efektivity čisticího zařízení a požadované úrovně konečné čistoty.

Několik praktických rad a postupů pro očistu postřikovačů

Ať již je používána „stará známá“ soda nebo speciální čisticí prostředek, vždy je třeba pozorně přečíst návod k použití, a také etiketu přípravku, který byl aplikován. Vždy je dobré pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv. V pravidelných intervalech musí být prováděna i asanace celého postřikovače - minimálně po ukončení sezony nebo při jeho odstavení na dobu delší než jeden týden nebo např. před plánovaným kontrolním testováním postřikovače. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Při nákupu nového postřikovače požadujte od prodejce informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži - tzv. technickém zbytku, což je množství kapaliny, které zůstane v nádrži postřikovače po aplikaci a které již nejde použít (vystříkat). Postřikovač vybavený doporučenou proplachovací nádrží je první důležitý požadavek pro rychlé a snadné čištění.

Technické možnosti pro očistu postřikovačů jsou dnes dostatečné.

Postřikovače používané k aplikaci přípravků však mají rozdílnou výbavu pro provádění očisty. Stále ještě se objevují stroje bez čisticího zařízení, postřikovače jen s nádrží na čistou vodu s proplachovací tryskou nebo s moderním zařízením pro kontinuální očistu celého postřikovače. Dnešní nové typy aplikační techniky by již měly být bez výjimky vybaveny vhodným čisticím systémem a proplachovací nádrží na čistou vodu (viz aktuální technické požadavky v ČSN EN ISO 16119).

Očista postřikovače bez jednoúčelového čisticího zařízení

Je-li již obsah nádrže malý, ukončí se míchání a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Opláchnout vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Bezpečně se vystříká zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se aplikuje na nepostříkanou nebo méně ošetřenou plochu. Znovu se rozředí zbytky. Opakuje se opláchnutí vnitřních stěn nádrže dalšími 50–100 litry vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, pro vnější očistu se použije samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a kartáče.

Očista postřikovače s nádrží na čistou vodu a oplachovací tryskou

Oplachovací rotační trysky umožňují efektivnější čistění na poli. Zásobu čisté vody lze směrovat těmito speciálními tryskami tak, aby oplachovala plochy vnitřních stěn nádrže. Při jejich osazování je třeba zvážit jejich nejlepší umístění v nádrži; u větších nádrží bude zapotřebí více trysek a koš filtru, spodní stranu uzávěru plnicího otvoru bude zapotřebí opláchnout taktéž. Ukončit míchání a uzavřít samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže malý, a pokračovat s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní (s výjimkou technického zbytku, tzn. kapaliny, kterou „z pole“ vždy odvážíme, protože ji nelze čerpadlem dopravit k tryskám). Vyčistí se čerpadlo a všechny hadice. Ventily se nastaví tak, aby směrovaly asi 1/3 čisté vody do hadic, a ta proplachovacími tryskami nádrže oplachovala její vnitřní plochy. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Vystříká se zředěný postřikový roztok na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Tento čisticí cyklus se zopakuje ještě 2×.

Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použijí se samostatné vysokotlaké ostřikovače a/nebo kartáče a čistá voda.

Očista postřikovače se zařízením pro „kontinuální“ čištění

V poslední době zaváděné sady na kontinuální čištění se skládají z čerpadla (samostatný elektrický pohon), nádrže na čistou vodu a proplachovací trysky. Nezávislá a komerční prohlášení slibují efektivnější, rychlejší a snazší proplach postřikovače na poli.

Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruh, je-li již obsah nádrže malý, a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo, hadice a trysky. Otevře se míchání a cirkulace přes samočisticí filtr a nechá soustavně běžet proplachovací proces, zatímco se bude stále postřikovat právě ošetřovaný pozemek.

Použije se dodatečná zásoba vody k následujícím činnostem: Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče.

Další pokyny

 • Jakýkoliv způsob očisty se řídí všemi konkrétními požadavky předepsanými na etiketě přípravku. Etiketa může doporučit použití čisticích a/nebo deaktivačních produktů.
 • Obvykle se hlavní postřiková nádrž naplní do poloviny čistou vodou, přidá se čisticí prostředek, a všechny ventily se zapnou, aby se vyčistily všechny kontaminované vnitřní povrchy. Postřiková nádrž se naplní vodou a ta se nechá cirkulovat po dobu 10–15 minut. Nenechá se cirkulovat do odsávací nádrže (je-li připojena) a zajistí se, aby došlo ke kontaktu se všemi vnitřními plochami.
 • Zředěný postřikový roztok je nutné bezpečně zlikvidovat. Zředěný postřikový roztok je možné vystříkat na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu nebo lze využít specializovaných zařízení jako např. ohraničené zadržovací nádrže.
 • Vyprázdní se nádrž v ošetřované zóně spodním vypouštěcím ventilem. Nepoužívají se oblasti, které představují riziko, a nepoužívá se pokaždé totéž místo.
 • Odstraní se trysky, filtry a sítka, která se očistí za použití čisticího a deaktivačního prostředku.
 • Vypláchne se nádrž čistou vodou a vypustí se přes ramena a hadice, přičemž se využije alespoň jedna desetina jmenovitého objemu nádrže.

Nikdy by se postřikovače neměly čistit tam, kde hrozí nebezpečí znečištění podzemní nebo povrchové vody. Ulpívání postřiku na venkovních plochách by se mělo minimalizovat. Mělo by se předcházet dlouhodobé akumulaci přípravků na jakékoli nekryté ploše postřikovačů a jejich přídavných zařízení. Pravidelně a ihned po použití by se také měly čistit vnější povrchy použitého postřikovače.

Prázdné obaly

Obaly od použitých přípravků musejí být důkladně vypláchnuty a musí být s nimi zacházeno co nejobezřetněji. Prázdné obaly a případně použité odměrné nádoby se vyplachují zejména proto, aby byly použité přípravky beze zbytku spotřebovány. Obal po vyprázdnění obsahuje zbytky přípravku, které mohou ve výsledku představovat nezanedbatelné množství. Druhým hlediskem výplachu prázdných obalů je snížení jejich rizika pro životní prostředí, a to i v případech, kdy jsou tyto obaly likvidovány jako nebezpečný odpad. Tato hlediska by si všichni uživatelé přípravků měli uvědomit. Ze strany chemického průmyslu i zainteresovaných osob jsou podnikány kroky, které napomáhají snižovat uvedená rizika například zaváděním systému sběru prázdných obalů od přípravků a jejich následnou recyklací.

Nejlépe ihned po jejich vyprázdnění při přípravě postřiku je doporučeno vypláchnutí prázdného obalu. K tomu slouží vyplachovací zařízení, integrované do nádrže pro ředění/rozmíchání přípravků (přimíchávací nádrž, ekomixér atd.), které jsou dnes výbavou téměř všech postřikovačů, nebo jiné nástroje sloužící pro snadnou a bezpečnou manipulaci s obaly přípravků. V nádrži zařízení je umístěna rotační tryska, které se uvádí do chodu zatlačením na ni vyplachovaným obalem. Stejně je třeba postupovat při používání odměrných pomůcek, které by měly být po každém použití také vypláchnuty. Pokud je výplach obalů prováděn bez využití vyplachovacích zařízení, měl by být proveden trojnásobný výplach. Do nádoby je třeba nalít menší množství vody, uzavřít uzávěr a nádobu důkladně protřepat (30 sekund). Výplachovou vodu vylít do nádrže postřikovače a postup opakovat ještě dvakrát.

Po vypláchnutí se obaly musejí uložit na bezpečné místo, např. do skladu přípravků, odkud budou odebrány specializovanou firmou k bezpečné likvidaci nebo jako vratné obaly odebrány dodavatelem přípravků.

Zbytky oplachových vod, které byly dovezeny do podniku musejí být bezpečně likvidovány v souladu s platnými předpisy. Oplachové vody obsahující zbytky přípravků i vypláchnuté obaly jsou klasifikovány také jako nebezpečný odpad a musí s ním být tak i nakládáno, tj. v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 169/2013 Sb.

Závěr

K očistě postřikovače by se nemělo přistupovat jako k povinnosti, kterou přinášejí předpisy, ale jako ke zcela běžnému a logickému kroku. Očistě by se měla věnovat dostatečná pozornost. Z výše uvedených možností plyne, že používání systému kontinuální očisty je nejsnadnější, nejefektivnější a nejbezpečnější. Správným čištěním postřikovačů a nakládáním s oplachovými vodami a vypláchnutými obaly přispějeme k ochraně životního prostředí.

Požadovaná efektivita Postřikovače se čistí proto, aby bylo zajištěno správné fungování aplikačního zařízení, zajištěna bezpečnost obsluhy, veřejnosti i životního prostředí a následně také ošetřovaných plodin. Metody, které zajišťují přijatelnou úroveň čistění postřikovače, se budou lišit podle designu stroje, efektivity čisticího zařízení a požadované úrovně konečné čistoty. Několik praktických rad a postupů pro očistu postřikovačů Ať již je používána „stará známá“ soda nebo speciální čisticí prostředek, vždy je třeba pozorně přečíst návod k použití, a také etiketu přípravku, který byl aplikován. Vždy je dobré pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv. V pravidelných intervalech musí být prováděna i asanace celého postřikovače - minimálně po ukončení sezony nebo při jeho odstavení na dobu delší než jeden týden nebo např. před plánovaným kontrolním testováním postřikovače. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec! Při nákupu nového postřikovače požadujte od prodejce informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži - tzv. technickém zbytku, což je množství kapaliny, které zůstane v nádrži postřikovače po aplikaci a které již nejde použít (vystříkat). Postřikovač vybavený doporučenou proplachovací nádrží je první důležitý požadavek pro rychlé a snadné čištění. Technické možnosti pro očistu postřikovačů jsou dnes dostatečné. Postřikovače používané k aplikaci přípravků však mají rozdílnou výbavu pro provádění očisty. Stále ještě se objevují stroje bez čisticího zařízení, postřikovače jen s nádrží na čistou vodu s proplachovací tryskou nebo s moderním zařízením pro kontinuální očistu celého postřikovače. Dnešní nové typy aplikační techniky by již měly být bez výjimky vybaveny vhodným čisticím systémem a proplachovací nádrží na čistou vodu (viz aktuální technické požadavky v ČSN EN ISO 16119). Očista postřikovače bez jednoúčelového čisticího zařízení Je-li již obsah nádrže malý, ukončí se míchání a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Opláchnout vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Bezpečně se vystříká zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se aplikuje na nepostříkanou nebo méně ošetřenou plochu. Znovu se rozředí zbytky. Opakuje se opláchnutí vnitřních stěn nádrže dalšími 50–100 litry vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, pro vnější očistu se použije samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a kartáče. Očista postřikovače s nádrží na čistou vodu a oplachovací tryskou Oplachovací rotační trysky umožňují efektivnější čistění na poli. Zásobu čisté vody lze směrovat těmito speciálními tryskami tak, aby oplachovala plochy vnitřních stěn nádrže. Při jejich osazování je třeba zvážit jejich nejlepší umístění v nádrži; u větších nádrží bude zapotřebí více trysek a koš filtru, spodní stranu uzávěru plnicího otvoru bude zapotřebí opláchnout taktéž. Ukončit míchání a uzavřít samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže malý, a pokračovat s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní (s výjimkou technického zbytku, tzn. kapaliny, kterou „z pole“ vždy odvážíme, protože ji nelze čerpadlem dopravit k tryskám). Vyčistí se čerpadlo a všechny hadice. Ventily se nastaví tak, aby směrovaly asi 1/3 čisté vody do hadic, a ta proplachovacími tryskami nádrže oplachovala její vnitřní plochy. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Vystříká se zředěný postřikový roztok na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Tento čisticí cyklus se zopakuje ještě 2×. Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použijí se samostatné vysokotlaké ostřikovače a/nebo kartáče a čistá voda. Očista postřikovače se zařízením pro „kontinuální“ čištění V poslední době zaváděné sady na kontinuální čištění se skládají z čerpadla (samostatný elektrický pohon), nádrže na čistou vodu a proplachovací trysky. Nezávislá a komerční prohlášení slibují efektivnější, rychlejší a snazší proplach postřikovače na poli. Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruh, je-li již obsah nádrže malý, a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo, hadice a trysky. Otevře se míchání a cirkulace přes samočisticí filtr a nechá soustavně běžet proplachovací proces, zatímco se bude stále postřikovat právě ošetřovaný pozemek. Použije se dodatečná zásoba vody k následujícím činnostem: Očistí se vnější povrchy postřikovače na posledním pozemku, kde se používal, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče. Další pokyny Jakýkoliv způsob očisty se řídí všemi konkrétními požadavky předepsanými na etiketě přípravku. Etiketa může doporučit použití čisticích a/nebo deaktivačních produktů. Obvykle se hlavní postřiková nádrž naplní do poloviny čistou vodou, přidá se čisticí prostředek, a všechny ventily se zapnou, aby se vyčistily všechny kontaminované vnitřní povrchy. Postřiková nádrž se naplní vodou a ta se nechá cirkulovat po dobu 10–15 minut. Nenechá se cirkulovat do odsávací nádrže (je-li připojena) a zajistí se, aby došlo ke kontaktu se všemi vnitřními plochami. Zředěný postřikový roztok je nutné bezpečně zlikvidovat. Zředěný postřikový roztok je možné vystříkat na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu nebo lze využít specializovaných zařízení jako např. ohraničené zadržovací nádrže. Vyprázdní se nádrž v ošetřované zóně spodním vypouštěcím ventilem. Nepoužívají se oblasti, které představují riziko, a nepoužívá se pokaždé totéž místo. Odstraní se trysky, filtry a sítka, která se očistí za použití čisticího a deaktivačního prostředku. Vypláchne se nádrž čistou vodou a vypustí se přes ramena a hadice, přičemž se využije alespoň jedna desetina jmenovitého objemu nádrže. Nikdy by se postřikovače neměly čistit tam, kde hrozí nebezpečí znečištění podzemní nebo povrchové vody. Ulpívání postřiku na venkovních plochách by se mělo minimalizovat. Mělo by se předcházet dlouhodobé akumulaci přípravků na jakékoli nekryté ploše postřikovačů a jejich přídavných zařízení. Pravidelně a ihned po použití by se také měly čistit vnější povrchy použitého postřikovače. Prázdné obaly Obaly od použitých přípravků musejí být důkladně vypláchnuty a musí být s nimi zacházeno co nejobezřetněji. Prázdné obaly a případně použité odměrné nádoby se vyplachují zejména proto, aby byly použité přípravky beze zbytku spotřebovány. Obal po vyprázdnění obsahuje zbytky přípravku, které mohou ve výsledku představovat nezanedbatelné množství. Druhým hlediskem výplachu prázdných obalů je snížení jejich rizika pro životní prostředí, a to i v případech, kdy jsou tyto obaly likvidovány jako nebezpečný odpad. Tato hlediska by si všichni uživatelé přípravků měli uvědomit. Ze strany chemického průmyslu i zainteresovaných osob jsou podnikány kroky, které napomáhají snižovat uvedená rizika například zaváděním systému sběru prázdných obalů od přípravků a jejich následnou recyklací. Nejlépe ihned po jejich vyprázdnění při přípravě postřiku je doporučeno vypláchnutí prázdného obalu. K tomu slouží vyplachovací zařízení, integrované do nádrže pro ředění/rozmíchání přípravků (přimíchávací nádrž, ekomixér atd.), které jsou dnes výbavou téměř všech postřikovačů, nebo jiné nástroje sloužící pro snadnou a bezpečnou manipulaci s obaly přípravků. V nádrži zařízení je umístěna rotační tryska, které se uvádí do chodu zatlačením na ni vyplachovaným obalem. Stejně je třeba postupovat při používání odměrných pomůcek, které by měly být po každém použití také vypláchnuty. Pokud je výplach obalů prováděn bez využití vyplachovacích zařízení, měl by být proveden trojnásobný výplach. Do nádoby je třeba nalít menší množství vody, uzavřít uzávěr a nádobu důkladně protřepat (30 sekund). Výplachovou vodu vylít do nádrže postřikovače a postup opakovat ještě dvakrát. Po vypláchnutí se obaly musejí uložit na bezpečné místo, např. do skladu přípravků, odkud budou odebrány specializovanou firmou k bezpečné likvidaci nebo jako vratné obaly odebrány dodavatelem přípravků. Zbytky oplachových vod, které byly dovezeny do podniku musejí být bezpečně likvidovány v souladu s platnými předpisy. Oplachové vody obsahující zbytky přípravků i vypláchnuté obaly jsou klasifikovány také jako nebezpečný odpad a musí s ním být tak i nakládáno, tj. v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 169/2013 Sb. Závěr K očistě postřikovače by se nemělo přistupovat jako k povinnosti, kterou přinášejí předpisy, ale jako ke zcela běžnému a logickému kroku. Očistě by se měla věnovat dostatečná pozornost. Z výše uvedených možností plyne, že používání systému kontinuální očisty je nejsnadnější, nejefektivnější a nejbezpečnější. Správným čištěním postřikovačů a nakládáním s oplachovými vodami a vypláchnutými obaly přispějeme k ochraně životního prostředí.
Všechny zbytky po aplikaci by měly být odvezeny a zlikvidovány

Proplachovací nádrž u návěsného postřikovače ve které je převážena čistá voda pro výplach a oplach postřikovače
Proplachovací nádrž u návěsného postřikovače ve které je převážena čistá voda pro výplach a oplach postřikovače

Výplach prázdného obalu od přípravku pomocí vyplachovacího zařízení
Výplach prázdného obalu od přípravku pomocí vyplachovacího zařízení

Odměrné válce se vzorky oplachové vody ukazujívcí její postupné rozřeďování v nádrži postřikovače
Odměrné válce se vzorky oplachové vody ukazujívcí její postupné rozřeďování v nádrži postřikovače

Nevhodné skladování prázdných obalů od přípravků (TOPPS)
Nevhodné skladování prázdných obalů od přípravků (TOPPS)

 

foto: P. Harašta 1–4; TOPS - 5

Související články

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 241x

Pro kvalitní aplikaci přípravků je důležitá správná praxe

28. 05. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 599x

Technologie zpracování půdy s ohledem na erozní ohrožení

24. 04. 2020 Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 644x

Co je nového v aplikační technice?

10. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 644x

Použití trysek při aplikaci přípravků

06. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 840x

Další články v kategorii Mechanizace

detail