Chemap Agro s.r.o.

Jak správně aplikovat přípravky?

03. 04. 2013 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 5760x

Plnění nádrže postřikovou kapalinou patří k rizikovým krokům přípravy postřikovače na aplikaci, a proto je důležité jí věnovat patřičnou pozornost, pokud jde o ochranu zdraví a životního prostředí. Používejte všechny doporučené osobní ochranné pracovní pomůcky. Zabezpečte pracovní prostor využívaný pro přípravu postřiku proti nepředvídatelnému úniku přípravků, a také před cizími lidmi.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

V průběhu plnění nenechávejte postřikovač bez dozoru. Pokud plnění probíhá v blízkosti ošetřovaného pozemku, nečiňte tak v blízkosti vodního toku nebo studny a neplňte postřikovač přímo ze studní nebo vodních toků.Při plnění postřikovače využívejte pokud možno pomůcky proti přeplnění nádrže a pro kontrolu objemu kapaliny (senzory, stavoznak).Nádrž kapalinou nepřeplňujte ani z ní nenechávejte unikat pěnu. Pokud vám nadměrné pěnění přípravků ztěžuje přípravu, vyzkoušejte vhodné odpěňovací prostředky. Používejte odkapávací misky nebo plachty, abyste zachytili případně rozlité přípravky. Postřikový roztok připravujte až bezprostředně před jeho použitím.Připravte jen odpovídající množství roztoku podle vypočítané dávky kapaliny na ošetřovanou plochu.

Před začátkem práce s přípravkem je důležité důkladně přečíst etiketu na obalu, kde je většina potřebných informací
Před začátkem práce s přípravkem je důležité důkladně přečíst etiketu na obalu, kde je většina potřebných informací
 

Míchání a plnění

Před zahájením práce si důkladně prostudujte etiketu přípravku, kde jsou uvedena případná specifika pro ředění. Pokud plánujete aplikaci více přípravků, musí být jejich smíchání povoleno. Užití neschválených směsí je protizákonné a může způsobit, že tuto směs nebude možné bezpečně aplikovat vzhledem k jejím fyzikálním vlastnostem nebo může dojít i k poškození ošetřovaného porostu. Zkontrolujte také kompatibilitu jakýchkoli pomocných nebo podpůrných látek. Řiďte se pokyny pro plnění nádrže, které bývají na etiketě.

Na začátku naplňte do nádrže postřikovače polovinu objemu kapaliny, který budete připravovat a zapněte míchací zařízení. Používejte přimíchávací zařízení (vyplachovací zařízení), která jsou snadno přístupná a eliminují potřebu obsluhy natahovat se nebo vystupovat na postřikovač. Pokud to jde, používejte odměřovací zařízení k tomu určená, např. Quantofill M od Agrotop GmbH. nebo běžně dostupné odměrné nádoby. Lze použít i jiná zařízení pro plnění a dávkování přípravků do nádrže, která jsou výrobci postřikovačů nebo trysek nabízena.

Při otevírání obalů přípravků zabraňte jejich poškození.K otevírání pytlů a krabic používejte nůž určený pouze pro tyto účely, postupujte opatrně a vyhněte se jakémukoli nekontrolovanému úniku přípravků. Používejte speciální otvírače na víčka a zátky. Na odstranění druhotných zátek používejte řezače na fólie. Ty je nezbytné po každém použití okamžitě opláchnout pomocí vyplachovacího zařízení nebo pokud není k dispozici toto zařízení, pak je umýt např. nad sítem v plnícím otvoru nádrže.

Obaly přípravků uzavřete ihned po jejich použití. Pokud se použije celý obsah, je nezbytné prázdný obal důkladně vypláchnout dříve než bude uložen k další manipulaci.Použijte vyplachovací zařízení nebo 3× vypláchněte každý obal ručně a vraťte veškerou vypláchnutou tekutinu do postřikovače k okamžitému použití. Vizuálně zkontrolujte, zda je obal čistý.Fóliové zátky a víčka, pokud přijdou do kontaktu s přípravky, je nutné také opláchnout. Zátky mají být vloženy do vyčištěných kontejnerů, víčka bezpečně odstraněna a balení vrácena nastojato, pokud je to možné, do přepravního obalu. Prázdné barely s veškerým příslušným balením musejí být vráceny do bezpečného skladu nebo přímo na příslušné místo k následnému odběru a odpovědné likvidaci.

Po přípravě postřiku nikdy nenechávejte uniklou kapalinu na zpevněném povrchu, ale plochu ihned očistěte.

Podmínky pro bezpečnou a kvalitní aplikaci

Aby aplikace přípravku byla bezpečná a také kvalitní a účinná, je nezbytné dodržovat obecně platné požadavky pro aplikaci. K těmto požadavkům patří především dodržování nastaveného pracovního režimu, tj. pracovní rychlosti, pracovního tlaku a předepsané výšky trysek nad porostem, a to za optimálních povětrnostních podmínek.

Omezení pro použití postřikovačů vzhledem k omezování nežádoucích úletů nově uvádí vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků. Tato omezení jsou stanovena pro postřikovače bez vybavení protiúletovými komponenty. Povětrnostní požadavky však musejí být brány v úvahu i tehdy, používáte-li k aplikaci postřikovače s protiúletovými opatřeními. Jejich optimální hodnoty pak lze vzhledem k místním podmínkám vhodně upravit.

Obsluha postřikovače při aplikaci

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků ochrany zdraví při práci musí obsluha postřikovače dodržovat tyto zásady:

  • směr jízdy volit pokud možno tak, aby v případě větru jel s více či méně bočním větrem - zlepšuje se tím rovnoměrnost ošetření a snižuje riziko kontaminace obsluhy chemikáliemi;
  • dodržovat zvolenou pracovní pojezdovou rychlost ve směru jízdy i v členitém terénu;
  • zajistit návaznost pracovních záběrů postřikovače, při záběru 12 a více metrů za pomoci směrové navigace;
  • na souvratích vypínat postřika okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem;
  • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků;
  • sledovat dodržování pracovního tlaku a funkci trysek;
  • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a na pokud možno suchý porost.

V případě zjištění problému či závady v průběhu aplikace ihned zastavte a opravte poruchu na postřikovači - např. propouštějící hadice nebo ucpané, kapající trysky.

Je-li postřikovač vybaven přimíchávacím a vyplachovacím zařízením, použijte je, práce bude snadnější a bezpečnější

Je-li postřikovač vybaven přimíchávacím a vyplachovacím zařízením, použijte je, práce bude snadnější a bezpečnější

 
K odměření množství přípravku potřebné pro naředění použijte vhodné odměrné nádoby a pomůcky
K odměření množství přípravku potřebné pro naředění použijte vhodné odměrné nádoby a pomůcky
 

Úlet

Vždy používejte postřikovač takovým způsobem, který je schopen minimalizovat úlet postřiku větrem. Před aplikací zkontrolujte povětrnostní podmínky. Vyhněte se aplikaci, když nastává turbulentní pohyb vzduchu, jako např. za velmi teplých odpolední s teplým větrem nebo stoupavými proudy. Pokud možno, odložte pak postřik na chladnější část dne. Je-li třeba, přizpůsobte parametry postřiku, jako např. snížení ramen, pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů omezte podporu vzduchem, vždy však v souladu s návodem k obsluze celého postřikovače nebo jen trysek.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci - rychlost větru, a dodržování požadované pracovní rychlosti jsoupodmínkami, které mají zásadní vliv na kvalitu postřiku. Dodržování požadované rychlosti větru ve spojení s pracovní rychlostí má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku (viz vyhláška č. 207/2012 Sb.). Zabráníte tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin nebo sousedních plodin nebo veřejně přístupných ploch a míst. Neaplikujte přípravky přes ochranná pásma vod.Je nutné řídit se pokyny na etiketách přípravků, a také radami odborníků.

Splach

Postupujte tak, aby nedocházelo k odtoku, stékání přípravků z cílových oblastí, což může vzniknout aplikací příliš velkých kapek, nadměrným postřikem, příliš vysokými dávkami nebo příliš malou vzdáleností mezi tryskou a cílovou plochou. Riziko splachu hrozí také v případech, kdy po zastavení postřikovače nevypnete postřik a kapalina se nahromadí na jednom místě, odkud může být splavena deštěm a zasáhnout citlivá místa.

Ochranné vzdálenosti

Ochranné vzdálenosti omezují použití konkrétních přípravků vzhledem k ochraně vodních zdrojů, necílových vodních a dalších organizmů a jsou uváděny na etiketách přípravků (v rámci tzv. bezpečnostních vět - SPe). V závislosti na použitém postřikovači a jeho protiúletové klasifikaci je možné na etiketě uvedené ochranné vzdálenosti adekvátně zkrátit. Vždy však v souladu s informací Státní rostlinolékařské správy (SRS) zveřejněné na webu SRS nebo dle údajů uvedených na etiketě přípravku.

Respektujte ochranná pásma a vzdálenosti nebo ochranné zóny kolem studní, pokud jsou stanoveny. Využívejte protiúletové trysky, které vytváří kapky postřiku odpovídající střednímu až hrubému nastavení postřiku a berte v úvahu rychlost a směr větru a výšku trysek nad ošetřovaným porostem.

Vyhněte se situacím, kdy naplněný postřikovač stojí po delší dobu vedle citlivého vodního ochranného pásma. Zkontrolujte si specifické požadavky na etiketě. Aplikujte v bezpečné vzdálenosti tak, aby úlet přípravků nekontaminoval vodní toky a zdroje.

Stanovení dávky přípravku a množství vody

Dávku nebo rozsah dávkování jednotlivých přípravků proti konkrétním škodlivým organizmům stanoví etiketa (nebo Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který zveřejňuje ve Věstníku Státní rostlinolékařská správa) v objemových či hmotnostních jednotkách (litry, kg) na 1 hektar nebo v procentech ředění a jsou pro uživatele závazné. Vyšší hranice dávky se doporučují pro silnější stupeň napadení škodlivým organizmem a naopak.

Množství postřikové kapaliny na hektar se řídí jednak stavem porostu, typem použitého přípravku, charakterem škodlivého organizmu, použitým postřikovačem a povětrnostními podmínkami. Vyšší dávky vody se doporučují při ošetřování vysokých a hustých kultur nebo porostů (velký povrch zelené hmoty), pro aplikaci kontaktně působících přípravků (fungicidy, (desikanty aj.), a také při aplikaci za teplého a suchého počasí, kdy dochází k větším aplikačním ztrátám odparem.

Používání různých druhů smáčedel a dalších adjuvantů umožňuje určité snižování dávek přípravků při zachování minimálně stejné účinnosti. Tyto pomocné látky mají vliv na kvalitu postřiku a také na určité omezování úletu.

K dalším možnostem snižování dávek patří využívání technologie ULV - z anglického: Ultra Low Volume = velmi nízký objem. Tyto technologie aplikují přípravky v dávkách několika litrů postřikové kapaliny na hektar. Tato možnost byla rozšířena zejména v letecké aplikaci, která však je stále více omezována. Je také využívána u menší, zejména ruční a zádové techniky.

Odměřovací zařízení Quantofill M
Odměřovací zařízení Quantofill M
 

Související články

Strategická aliance John Deere + Kramer

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 629x

Po ošetření porostu přípravkem práce s postřikovačem pokračuje

07. 06. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 508x

Úlet postřikové kapaliny při aplikaci přípravků

05. 06. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 465x

První zkušenosti se systémem ISARIA

30. 04. 2017 Ing. Vítězslav Krček; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 849x

Správné trysky zajistí správnou aplikaci

12. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 555x

Další články v kategorii Mechanizace

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail