Chemap Agro s.r.o.

Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?

14. 07. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1652x

Nežádoucí úlet a jeho omezování je středem pozornosti odborníků v oblasti aplikačních technologií již řadu let. Ověřovány a zkoušeny jsou mimo jiné podmínky jeho vzniku a podmínky, jak jej maximálně eliminovat. O úletech se hovoří stále častěji v souvislosti s omezeními pro použití aplikační techniky, která by měla pomoci minimalizovat úlet a snižovat zejména rizika znečišťování vodních zdrojů.

Proseeds

Co je to úlet?

V normě ČSN ISO 5681 - Názvosloví je úlet definován jako část aplikovaných pesticidů, které nejsou naneseny na cílovou plochu. Himel (1974) uvádí, že úlet postřiku je část objemu kapaliny z postřikovače, která je odnesena mimo cílovou plochu prostřednictvím větru. Úlet nastává v okamžiku, když je zahájen postřik. Ačkoliv úplné odstranění úletů je nemožné, může být podstatně redukován, jestliže se přípravky aplikují odpovídající technikou a technologií za příznivých povětrnostních podmínek.

Úlet je podporován jemným kapkovým spektrem, nerovnoměrným tlakem v tryskách, nerovnoměrností jízdy postřikovače. Roli může hrát volba druhu trysek, nerovnoměrnost terénu, a také povětrnostní situace.

Typy úletu

Úlet je obvykle spojován s pohybem kapek aplikované kapaliny mimo cílovou plochu v průběhu aplikace. Tento typ úletu, obvykle nazývaný úlet větrem, je výsledkem faktorů spojených s aplikačními metodami a zařízením. Pohyb vzduchu odnáší zejména jemné kapky mimo ošetřovaný pozemek a kapky pak klesají na zem/na necílové rostliny a mohou způsobit znečištění okolního prostředí nebo mohou poškodit necílový porost, zejména jedná-li se o úlet kapek herbicidní postřikové kapaliny

Druhým typem úletu, který může vzniknout po aplikaci, se označuje jako úlet výparů. Je obecně spojen s odparem kapaliny. K tomuto úletu může docházet při aplikaci přípravků za velmi teplých dnů (teplota vzduchu nad 25 °C). Z drobných kapek postřiku se při vysoké teplotě vzduchu odpaří voda a zbytky výparů s účinnou látkou jsou vynášeny stoupajícím teplým vzduchem vzhůru a pak odnášení prouděním vzduchu/větrem mimo ošetřený pozemek. Někdy na velké vzdálenosti

Čím je úlet nejvíce ovlivňován?

Nestabilní povětrnostní situací; pohybem vzduchu ve výšce trysek, tedy větrem nebo pohybem teplého vzduchu. Špatným seřízením aplikační techniky nebo její nedostatečnou údržbou.

Velikost kapek postřiku je zdaleka nejdůležitější faktor ovlivňující úlet. Měří se v mikrometrech (1/1000 milimetru). Obvykle se používá název mikron (μ). Pro srovnání, tloušťka lidského vlasu nebo listu papíru je přibližně 75 mikronů. Čím jsou kapky větší, tím jsou méně náchylné k úletu. Takové kapky jsou těžší a rychlejší při pohybu od trysky do porostu. Je však třeba připomenout, že větších kapek produkovaných protiúletovou tryskou je méně ve srovnání s množstvím kapek od standardní štěrbinové trysky. To může ovlivnit pokryvnost porostu. Obecně se totiž uvádí, že čím více kapek, tím lepší pokryvnost porostu. Toto sdělení je třeba brát v úvahu při používání protiúletových trysek pro aplikaci přípravků, které vyžadují kvalitu postřiku, která zajistí maximální pokryvnost.

Typ a velikost trysky - Nejběžnější postřikovače jsou vybavovány hydraulickými tryskami, které atomizují kapalinu na kapky. Hydraulické trysky produkují široké kapkové spektrum v rozmezí od 10 do 1000 mikronů. Trysky protiúletové jsou konstrukčně upraveny tak, aby produkce velmi jemného spektra kapek byla co nejvíce snížena.

Pracovní tlak - Při použití hydraulické trysky poskytuje tlak energii k „rozbití“ proudu vody na kapky, a to je klíčovým faktorem v regulaci velikosti kapek. Vzrůstající tlak všeobecně způsobuje snížení velikosti kapek. Redukovaný tlak bude redukovat úlet, protože jsou tvořeny větší kapky, ale trysky pracující při nižším tlaku, než je doporučeno, budou také redukovat účinné pokrytí a výsledkem může být slabá distribuce postřiku a neúplné překrytí. Při seřizování aplikační techniky je důležité používat hodnoty pracovního tlaku, které jsou doporučovány výrobci trysek. Zde platí, že čím vyšší tlak, tím jemnější kapkové spektrum a naopak.

Výška trysek nad porostem je důležitá pro zajištění co nejlepší distribuce postřiku a pokryvnosti porostu. Dále také může být součástí omezení použití protiúletové trysky při zkracování ochranných vzdáleností, tzn. v rámci protiúletových klasifikací.

Nízkoúletové trysky - Většina hlavních výrobců trysek nabízí své verze nízkoúletových trysek. Jejich zvláštní funkce ze skupiny hydraulických trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny nebo přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny. Výsledkem je buďto užší spektrum s většími a hmotnými kapkami nebo s částicemi s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami. Tyto trysky jsou označovány jako nízkoúletové (LD) respektive protiúletové (AD, SD, SL, TT). Jsou konstruovány tak, aby vytvářely větší kapky při stejné dávce a pracovním tlaku ve srovnání se standardními štěrbinovými tryskami. Přidáním dávkovací clony s otvorem (štěrbinou) před vlastní štěrbinu trysky se snižuje tlak v místě výstřiku, což způsobuje tvorbu větších kapek, které prokazatelně omezují úlet. Další skupinou jsou trysky s přisáváním atmosférického vzduchu INJET, B-JET, TurboDrop, ID, DB, AI a varianta trysek s přisáváním tlakového vzduchu je známá pod označením AIRTEC.

Úlet minimalizují trysky, které produkují větší kapky, ale při odpovídajícím průniku a pokryvnosti cíle. Tyto typy trysek jsou soustřeďovány do tříd omezení úletu, které se označují 50%, 75%, 90%, 95% resp. další omezení úletu. Čím je číselná hodnota vyšší, tím tryska důkladněji omezuje úlet. Mezi zemědělci jsou stále žádanější trysky s dvojitým výstřikovým paprskem. Tyto trysky řeší nejen omezování nežádoucího úletu, ale také významně zvyšují účinnost aplikací tím, že zajišťují lepší pokryvnost porostu a průnik do ošetřovaného porostu. Jen pro příklad lze zmínit trysky AITTJ60 od TeeJet, IDKT, IDTA od Lechler a další. 3D trysky od firmy Hypro mají jen jednu štěrbinu, ale ta je odkloněna od svislé osy. Zajišťuje omezení úletu a zlepšuje pokrytí porostu.

Technické úpravy

Různé typy krytů na postřikovacích a tryskových rámech rovněž napomáhají omezovat úlet. Některé typy postřikovačů mají ramena s tryskami chráněna kryty z plechu, plexiskla nebo plachty či folie. Rosiče jsou vybavovány deflektory různých tvarů, případně lamelovými stěnami nebo tzv. tunelovými kryty, které omezují úlet a spoří postřikovou kapalinu. I přes konstrukční náročnost úlet prokazatelně minimalizují.

Postřikovače s podporou vzduchem

Jednou z nejefektivnějších cest k omezení úletu malých kapek je použití vysoké rychlosti vzduchu, která napomáhá dopravit kapky z trysky na cílový povrch. Postřikovač je vybaven ventilátorem a tlakový vzduch je rozveden plachtovým rukávcem po celém záběru a vystupuje svisle nebo šikmo štěrbinou, tříští kapky a účinně je zanáší do porostu. Vzduchová podpora působí většinou ze zadní strany rámu, aplikace je přesnější a efektivnější, a takový postřikovač lze použít i při rychlostech větru kolem 9 m/s. Účinnost ošetření s 30 – 50% dávkou je porovnatelná s klasickým postřikem. Systém většinou umožňuje vychýlení nosníku trysek a vzduchové štěrbiny či otvorů v určitém rozmezí, čímž je stroj schopen přizpůsobit se postřikové situaci a povětrnostním podmínkám. Řada studií prokázala, že podpora vzduchem omezuje úlet nánosu kapének z tryskového rámu. Hlavní faktory, které musí být při použití podpory vzduchem obzvláště dodrženy, je zejména rychlost vzduchu a jeho směr, pracovní rychlost s ohledem na směr větru, povrch/plodina, který je ošetřován. Odlišné seřízení bude při ošetřování pozemků bez porostu (preemergentní aplikace herbicidů) a jiné pak při ošetřování vzrostlého porostu (např. obilnin).

Pravděpodobně nejpoužívanějším provedením podpory vzduchem je systém Twin, dánské firmy HARDI. Vzduchový rukávec je opatřen podélnou lištou s kruhovými otvory, jejíž osa svírá s osou proudu rozptylované kapaliny úhel 20°. Rozvod kapaliny s držáky trysek je spojen se vzduchovým rukávcem (štěrbinou) tak, že se mohou společně hydraulicky přestavovat v rozsahu +40° -30° od svislé plochy. Zdrojem tlakového vzduchu jsou dva ventilátory (Twin Force), od kterých je vzduch rozváděn rukávci po celé délce ramen. Vzduch se setkává s rozptylovanou kapalinou cca 35 cm pod tryskami.

Rosiče a úlet

Aplikace přípravků v prostorových kulturách probíhá vždy s tzv. podporou vzduchu. Všechny rosiče jsou vybaveny ventilátory různých provedení a velikostí. Přípravky jsou aplikovány do boku a vzhůru nad rosič (ošetřovanou kulturu). Vzhledem k této specifikaci může být riziko úletu odlišné od polní aplikace.

Rosiče jsou pro omezování úletů vybavovány deflektory nebo jinými konstrukcemi, které zkvalitňují aplikaci a minimalizují nežádoucí úlet. Na vzestupu je využívání tzv. tunelových konstrukcí, a také víceřádkové rámy. Ty omezují úlet a postřiková kapalina, která je zachycována na stěnách krytů, je odváděna zpět do nádrže rosiče, čímž dochází k úspoře kapaliny a zvýšení výkonnosti stroje.

Omezování úletu u rosičů je závislé na správném nasměrování trysek i výstupu vzduchu od ventilátoru tak, aby tyto byly co nejvíce vedeny do ošetřované kultury. Je nutné eliminovat postřik pod anebo nad kulturu. Svoji roli hraje také nastavení ventilátoru, zejména pak jeho otáček, čímž lze docílit vyšší nebo nižší rychlosti vzduchu a množství vzduchu od ventilátoru, který u rosičů plní zejména funkci dopravní - dopravuje kapky postřiku do kultury a zajišťuje dokonalé pokrytí listů (spodní i horní strany).

Omezování úletu je i u rosičů otázkou používání protiúletových trysek. Trysky většinou vířivé s plným nebo dutým výstřikovým kuželem jsou dnes vyráběny v tzv. nízkoúletovém provedení, případně jsou doporučovány také nízkoúletové trysky s plochým výstřikovým obrazcem. Zejména v případě použití nízkoúletových trysek hraje důležitou roli dodržování pracovního tlaku, který je vždy v určitém rozmezí doporučen výrobce trysky.

Pro nežádoucí úlet, ale i kvalitnější aplikaci v duchu současných trendů je seřízení vertikální distribuce postřiku rosičem. Jedná se o změření množství postřiku rozděleného ve vertikální rovině (měří se po cca 50 cm výšky kultury). Toto ověření pomůže seřídit množství postřikové kapaliny do jednotlivých partií kultury podle jejího profilu. Toto měření/nastavení se však téměř nevyužívá.

Projekt TOPPS a omezování úletu

Problematika omezování nežádoucích úletů je také podporována chemickým průmyslem prostřednictvím projektů TOPPS. Hlavním cílem jmenovaného projektu je omezování rizika znečištění vody přípravky na ochranu rostlin. Cílem projektů je poskytovat informace o správných postupech aplikace k omezení negativních vlivů přípravků na životní prostředí a zejména vodní zdroje. Jednou z oblastí, na kterou se projekt zaměřuje, je právě omezování úletů. Nežádoucí úlety jsou jedním aspektem difuzních zdrojů znečištění vodních zdrojů. Druhým aspektem v této skupině je omezování splachu (povrchového odtoku přípravků po aplikaci do vodních zdrojů). Výsledkem aktivit projektu jsou vytvořené správné postupy pro činnosti spojené s používáním přípravků, se kterými je možné se setkat i u nás. V ČR akce a prezentace zaměřené na tuto oblast zajišťuje Česká asociace ochrany rostlin ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou.

Závěr

Vzrůstající povědomí o kvalitě životního prostředí a porozumění příčinám vzniku úletů může napomoci provozovatelům postřikovačů nebo rosičů ke správnému úsudku o bezpečné a účinnější aplikaci přípravků. Omezování nežádoucího úletu je řešením, jak snížit jeho dopady pro znečišťování životního prostředí a do určité míry také snížit spotřebu přípravků.

Samojízdný postřikovač Hardi Alpha EVO se systémem Twin Force
Samojízdný postřikovač Hardi Alpha EVO se systémem Twin Force

Aplikace by měla být prováděna za vhodných povětrnostních podmínek
Aplikace by měla být prováděna za vhodných povětrnostních podmínek

HARDI Zaturn
HARDI Zaturn

AAMS-Salvarani vertikální scanner
AAMS-Salvarani vertikální scanner

Nátok vody do odměrných válců vertikálního scanneru před seřízením rosiče
Nátok vody do odměrných válců vertikálního scanneru před seřízením rosiče

Nátok vody do odměrných válců vertikálního scanneru po seřízení rosiče
Nátok vody do odměrných válců vertikálního scanneru po seřízení rosiče

Rosič v kultuře - nadměrná produkce jemného kapkového spektra
Rosič v kultuře - nadměrná produkce jemného kapkového spektra

Literatura

ČSN ISO 5681 Zařízení na ochranu rostlin - Slovník. Praha: ČNI 2003, s. 46

Himel, C. M.: Analytical metodology in ULV. British Crop Protection Council Monograph no. 11, Pesticide application by ULV Methods, 1974, s. 112–119

Ozkan, E. H.: Reducing Spray Drift, Extention Bulletin 816, The Ohio State University, 1991, s. 17

Hardi International A/S + Unimarco a.s. Zlín

AAMS - Salvarani, BVBA

Související články

Základy zpracování půdy (5): Orba (I.)

04. 08. 2021 Doc. Ing. Václav Brant; Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 995x

Omezovat nežádoucí úlet postřiku se vyplatí

30. 07. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 481x

Očista postřikovače po aplikaci může snížit riziko kontaminace vody

07. 06. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 787x

Základy zpracování půdy (4): Mechanizační prostředky pro provedení podmítky a mělkého zpracování půdy

25. 05. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 944x

Pravidla pro správnou aplikaci přípravků

18. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 882x

Další články v kategorii Mechanizace

detail