Chemap Agro s.r.o.

Kvalitní aplikace přípravků není jen moderní technika

15. 06. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1374x

Dokonalá účinnost přípravků je významně závislá na kvalitě jejich aplikace. Nejen použití vhodného přípravku, moderní techniky, ale také správný postup při jednotlivých operacích je zárukou efektivity a bezpečnosti zásahu. Důraz by měl být kladen také na ohleduplnost k životnímu prostředí. Správné postupy pro přípravu postřikové kapaliny zahrnující zejména ředění přípravku, vlastní aplikaci při zohlednění povětrnostních podmínek, dodržení pracovního režimu a omezování nežádoucího úletu by měly být samozřejmostí. I přeprava přípravků má svá pravidla.

Stanovení dávky přípravku a množství vody

Dávku nebo rozsah dávkování jednotlivých přípravků proti konkrétním škodlivým organizmům lze zjistit z návodu k použití, a to jak v objemových či hmotnostních jednotkách (litry, kg) na 1 ha, tak i v řadě případů v procentech ředění a jsou pro uživatele závazné. Vyšší hranice dávky se doporučují pro silnější stupeň napadení škodlivým organizmem a naopak.

Množství postřikové kapaliny - hektarová dávka se řídí jednak stavem porostu, typem použitého přípravku, charakterem škodlivého organizmu, použitou aplikační technikou a povětrnostními podmínkami. Vyšší dávky vody se doporučují při ošetřování vysokých a hustých kultur nebo porostů (velký povrch zelené hmoty), pro aplikaci kontaktně působících přípravků (fungicidy, desikanty aj.), a také při aplikaci za teplého a suchého počasí, kdy dochází k větším aplikačním ztrátám odparem.

V poslední době se hovoří o potřebě používat přípravky v nízkých dávkách (avšak v rozsahu povolení). To je samozřejmě možné. Tento požadavek dává prostor pro využívání pomocných látek, s jejichž podporou lze dávky přípravku snížit, aniž by to ovlivnilo výslednou účinnost, a navíc tyto prostředky většinou zlepšují vlastnosti postřikové kapaliny, např. její přilnavost na povrch ošetřované plodiny i určité snížení úletu. Výsledky s použitím některých pomocných látek ukazují nejen na zlepšení kvality pokryvnosti postřikovaných porostů, ale také lepší stabilitu přípravků v postřikové kapalině, zlepšení vlastností podílejících se na snižování úletu kapek postřiku, a také na možnosti požadovaného snižování dávek přípravků.

Lze využívat nízkoobjemové technologie (ULV), které představují zejména nižší spotřebu přípravku při jeho stejné účinnosti, ale také téměř bezúletovou a přesnou aplikaci. Tyto technologie jsou v současné době prosazovány v souvislosti se zaváděním principů integrované ochrany rostlin.

Přeprava přípravků

Abychom mohli připravit postřikovou kapalinu na místě, kde je postřikovač plněn, je třeba tam přepravit přípravky. Přeprava by měla být co nejbezpečnější. Doporučuje se obaly převážet v uzavíratelných boxech nebo tak, aby obaly s přípravky byly zabezpečeny před poškozením, ztrátou a případně odcizením. Pokud dochází k přípravě postřikové kapaliny na farmě a poté „plný“ postřikovač přejíždí na pole po pozemní komunikaci, je třeba mít na paměti případná omezení pohybu po komunikacích. Tato lze vyčíst z technických průkazů postřikovačů, kde může být uveden zákaz pohybu postřikovače s plnou nádrží postřikové kapaliny po pozemní komunikaci, resp. uvedeno, že povolena je přeprava postřikovače s prázdnou nádrží.

Míchání a plnění

Nádrž postřikovače by měla být plněna kvalitní vodou, bez mechanických a dalších příměsí. Na čistotě a vlastnostech vody může záviset výsledek aplikace. Nevhodné pH nebo tvrdost vody může účinnost některých účinných látek snížit, případně zkomplikovat vlastní aplikaci.

Používání přimíchávacího zařízení (vyplachovací zařízení), které mimo jiné usnadňuje práci obsluhy by mělo být samozřejmostí u všech polních postřikovačů. Pro plnění přípravků lze použít i jiná k tomu uzpůsobená zařízení, která jsou výrobci postřikovačů nebo trysek nabízena, např. systém Easy Flow od firmy Agrotop vyvinutý ve spolupráci s firmou Bayer, systém BASF atp. Jedná se o uzavřené systémy pro plnění kapalných přípravků zabraňující kontaminaci obsluhy i okolí. Umožňují plnění přípravků z originálních obalů (ať jen části nebo celého obsahu obalu), bez přímého kontaktu obsluhy s přípravkem.

Je důležité se řídit pokyny pro plnění na etiketě přípravku. Obecně se přípravky nesmí nikdy plnit do prázdné postřikové nádrže. Používat se smějí pouze registrované směsi přípravků. Přečíst si návod k použití/etiketu a zkontrolovat kompatibilitu jakýchkoli použitých pomocných nebo podpůrných látek je základem. Užití neschválených směsí je jednak v rozporu s předpisy a může také způsobit, že přípravek bude reagovat chemicky a/nebo fyzikálně tak, že nebude možné jej bezpečně aplikovat, případně dojde ke snížení jeho účinnosti.

Provádění postřiku

V případě zjištění problému - závady je třeba ihned přerušit práci, zastavit a opravit poruchu na postřikovači. Ukončit aplikaci a napravit problém, pokud postřikovač představuje jakékoli riziko, jako např. propouštějící hadice nebo ucpané/kapající trysky. Při nápravě a odstraňování jakékoli chyby je třeba připomenout potřebu použití vhodných ochranných pracovních pomůcek a zachycování případně uniklé postřikové kapaliny. Je vhodné se řídit pokyny výrobce postřikovače.

Nepostřikovat přes vodní toky, studně, kanály, prameny a zpevněné plochy. Podle situace přitom uzavřít trysky a/nebo sekce na rámu. Respektování ochranných pásem a vzdáleností patří k omezením, jejichž snahou je chránit vodu a vodní zdroje před případným znečištěním přípravky na ochranu rostlin. Tato omezení jsou stále častější a vypořádání se s nimi je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Aplikované přípravky nesmějí zasáhnout sousední plochy nebo necílové organizmy, takže zohledňování těchto omezení, jejichž cílem je ochrana vody před znečištěním možným úletem postřiku nebo splachem je velmi důležité.

Omezení použití přípravku

Je třeba dodržovat ochranná pásma a ochranné vzdálenosti nebo neošetřené prostory kolem studní, jsou-li stanoveny, a také mít na paměti pravidla pro aplikaci v blízkosti necílových ploch a citlivého prostředí. I tato omezení lze nastudovat z etikety každého přípravku.

Aplikace může být zcela vyloučena nebo zásadně omezena stanovenou ochrannou vzdáleností. Tato vzdálenost stanovená pro konkrétní přípravek musí být dodržována. Její případná redukce - zkrácení je v některých případech možná, je-li aplikace provedena podle stanovených požadavků. Z pohledu aplikační techniky to je použití zařízení, které odpovídá protiúletové klasifikaci stanovené ÚKZÚZ. V takovém případě lze ochrannou vzdálenost uvedenou v některých SPe větách adekvátně zkrátit. Tato pravidla je však potřeba správně použít, aby zkrácení mohlo být ÚKZÚZ akceptováno.

Je zapotřebí dávat přednost střednímu až hrubému nastavení postřiku a brát v úvahu rychlost a směr větru. Zkontrolovat specifické požadavky na etiketě. Při výběru protiúletové trysky brát v úvahu sníženou pokryvnost ošetřované plodiny, což způsobuje produkce větších kapek a snížení tvorby jemného kapkového spektra těmito tryskami.

Při aplikaci myslet na to, aby se kapky postřiku s přípravkem nestaly znečišťovatelem vody (podzemní i povrchové). Vyhnout se aplikacím přípravků na jedno místo. Například při zahájení aplikace, když se zavodňují rozvody a ramena u stojícího postřikovače, se soustřeďuje postřiková kapalina na jednom místě, a tím zvyšuje riziko znečištění okolního prostředí. K zavodnění používat recirkulační systémy nebo zavodňovat rozvody na poli, kde se má postřik aplikovat, a nejlépe již za jízdy.

Obsluha postřikovače při aplikaci

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků ochrany zdraví při práci musí obsluha postřikovače dodržovat tyto zásady:

  • ošetření začínat na závětrné straně pozemku; na opačné návětrné straně se provádí plnění nádrže, příprava postřikové kapaliny apod.;
  • dodržovat zvolenou pracovní pojezdovou rychlost v obou směrech jízdy i v členitém terénu, (lze říci, že rychlost by měla být konstantní při jízdě po rovině, z kopce i do kopce);
  • dodržovat pracovní záběr postřikovače, při záběru 12 a více metrů i za pomoci směrové navigace (využití satelitní navigace, pěnové značkovače);
  • na souvratích vypínat postřik a okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem;
  • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků;
  • sledovat dodržování pracovního tlaku a funkci trysek;
  • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a pokud možno na suchý porost.

Úlet

Je důležité minimalizovat úlet postřiku. Zkontrolovat etiketu přípravku, zda neobsahuje specifické minimalizační požadavky. Vždy používat postřikovač v rámci doporučení na etiketě, který je schopen omezovat zejména úlet postřiku větrem. Před i během aplikace monitorovat povětrnostní podmínky. Vyhnout se postřikování za letních dnů s velmi teplým prouděním vzduchu, (zvedající se teplý vzduch působením turbulentních vztlakových sil může odnést zbytky účinných látek aplikovaných přípravků mimo ošetřený pozemek). Pokud je to možné, odložit postřik na chladnější část dne. Je-li třeba, přizpůsobit parametry postřiku - např. snížení výšky ramen, pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů (rosičů) omezit podporu vzduchem (snížit otáčky ventilátoru nebo jej vypnout). Vždy však pouze v rozmezí, která odpovídají správným postupům a doporučením výrobce postřikovače nebo trysek.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci - rychlost větru a požadovaná pracovní rychlost mají zásadní vliv na kvalitu postřiku a tedy na kvalitní využití potenciálu použitých přípravků.

Dodržování rychlosti větru ve spojení s odpovídající pracovní rychlostí stroje má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku. Zabrání se tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin. U postřikovačů vybavených systémem podpory vzduchem je možné aplikaci provádět i za podmínek, při kterých je použití standardně vybaveného postřikovače již hraniční.

Podpora vzduchem umožňuje vhodnější načasování postřiku; prodlužuje využití takto vybavených postřikovačů v aplikačních dnech; snížení množství vody na jednotku plochy včetně celkového efektivnějšího výsledku aplikace. Její použití je vhodné také pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikace přípravků (tzn. před setím nebo před vzejitím plodiny) na ošetřovaném pozemku.

Závěr

Využívání správných postupů pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin napomůže snížení dopadů a rizik plynoucích z jejich používání na lidské zdraví i na životní prostředí. Zejména vodní zdroje vyžadují zvláštní pozornost a ochranu. Je však třeba se o správné aplikaci bavit a diskutovat ji na všech úrovních rozhodování.

Doporučuje se provedení kontroly funkcí postřikovače před zahájením plnění postřikovače (Harašta)
Doporučuje se provedení kontroly funkcí postřikovače před zahájením plnění postřikovače (Harašta)

Sraženina v nádrži při použití nekvalitní vody (Sprayers101)
Sraženina v nádrži při použití nekvalitní vody (Sprayers101)

Pro přípravu postřiku používejte zařízení k přimíchávání přípravků a výplachu obalů (TOPPS)
Pro přípravu postřiku používejte zařízení k přimíchávání přípravků a výplachu obalů (TOPPS)

Systém Easy Flow na přimíchávacím zařízení (Harašta)
Systém Easy Flow na přimíchávacím zařízení (Harašta)

Vyprázdněné obaly od přípravku hned po použití vypláchněte čistou vodou (TOPPS)
Vyprázdněné obaly od přípravku hned po použití vypláchněte čistou vodou (TOPPS)

Při aplikaci by neměly být zasaženy ani meze okolo pozemku (Harašta)
Při aplikaci by neměly být zasaženy ani meze okolo pozemku (Harašta)

Související články

Příprava postřikovače pro bezpečnou aplikaci

08. 03. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 438x

MagGrow přináší úspory a lepší pokrytí při ochraně rostlin

10. 01. 2021 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Mechanizace Zobrazeno 585x

Jihočeské postřikovače patří mezi evropskou špičku

09. 01. 2021 Ing. Jan Kovařík; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 768x

Správná příprava postřikovače pro zimní přestávku

08. 11. 2020 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 106x

Zetor rozšiřuje portfolio o nové modelové řady Primo a Compax

22. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 2362x

Další články v kategorii Mechanizace

detail