Chemap Agro s.r.o.

Na zimu je potřeba postřikovač důkladně připravit

29. 01. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 1648x

Aplikační technika by měla být udržována v čistotě nejen po ukončení práce, při střídání aplikovaných přípravků na ochranu rostlin nebo před přistavením ke kontrolnímu testování. Také po ukončení aplikační sezony musí být vždy provedeno důkladné vyčištění postřikovače a jeho příprava na zimní odstávku.

Očista postřikovače

Vnějšívnitřní očista postřikovačů by měla být prováděna pravidelně, aby se minimalizovala rizika znečištění životního prostředí. Vypláchnout vnitřek nádrže a rozvody postřikové kapaliny, opláchnout vnější povrchy postřikovače od zbytků postřiku, který se může na postřikovači usazovat při vlastní práci. Takto se o očistě hovoří a píše nejen v předpisech (vyhláška č. 207/2012 Sb., ale také ve všech dostupných příručkách a manuálech řešících správné postupy při používání přípravků na ochranu rostlin.

Správnému čištění aplikační techniky by mělo být věnováno dostatek času a pozornosti. Nejedná se jen o to, aby aplikační technika byla pohledově čistá. Přípravky, které jsou touto technikou aplikovány, mohou být nebezpečné pro naše zdraví, zdraví zvířat a zejména pro životní prostředí. Rezidua přípravků na nečištěných strojích mohou být určitým zdrojem kontaminace pro naše okolí. Všechny přípravky mají na etiketách informace o postupech čištění aplikační techniky, někdy upřesněné v souvislosti s druhem použitého přípravku. Je velmi důležité prostudovat etiketu přípravku také z důvodu čištění aplikační techniky, i když postupy na některých etiketách jsou již technicky překonané a jejich provedení nemusí být dostatečně účinné a do jisté míry bezpečné. Jedná e zejména o tzv. krokové postupy čištění: např. … „po aplikaci do nádrže napustit odpovídající množství (čtvrtinu objemu nádrže) čisté vody, promíchat pomocí míchacího zařízení, vystříkat a postup opakovat celkem dvakrát“.

Hrozba poškození životního prostředí nesprávným používáním pesticidů je natolik veliká, že jsou podnikány rozsáhlé kroky ke zlepšení všech činností, které souvisejí s jejich používáním. Správné čištění aplikační techniky a nakládání s oplachovými vodami přispívá k ochraně životního prostředí.

Čistá aplikační technika také zjednoduší a zrychlí povinné kontrolní testování. Provozovny kontrolního testování mohou neočištěný stroj odmítnout zkontrolovat. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Postřikovače je třeba udržovat čisté také proto, aby se zabránilo korozi, dále také tzv. křížové kontaminaci přípravky při následném použití stroje a zabránilo se poškození plodin. Stopová množství jedné účinné látky mohou reagovat s jinými látkami nebo být přenesena do další postřikové kapaliny. Jedná se zejména o herbicidy. Dlouhodobé expozice malým množstvím některých přípravků mohou poškodit části postřikovače.

Žádná metoda čištění není 100% spolehlivá. Mají-li se postřikovat plodiny, které jsou velmi náchylné k poškození herbicidy, jako zelenina, ovoce nebo okrasné plodiny, doporučuje se používat dva postřikovače. První pouze pro herbicidy, druhý pro všechny ostatní přípravky.

Bude-li naše péče o čistotu postřikovače správná a důkladná, podaří se odstranit většinu zbytků přípravků a snížit tak i rizika pro životní prostředí a naše zdraví.

Příprava strojů na zimní odstávku

Ani výrobci aplikační techniky neberou zimní odstávku na lehkou váhu. Mají zpracovány postupy zimní údržby a přípravy stroje na zimní odstávku - viz příklady od firem Berthoud nebo MGM. Jiní výrobci mají postupy zimní přípravy a očisty zařazené například v návodech k obsluze - viz HARDI A/S.

Asanace aplikační techniky před uskladněním na zimu (převzato od firmy Berthoud)

 • Stroj se omyje zvenku.
 • Cca ½ nádrže čisté vody se vystříká stejným způsobem, jako by stroj pracoval, včetně spuštěných míchadel; to se provede 2× po sobě.
 • Třetí výplach se provádí za použití speciálního čisticího prostředku (dodávají firmy ke svým strojům, lze zakoupit i samostatně u distributorů přípravků), nemíchá se již velké množství kapaliny, stačí několik litrů.
 • Provede se očista filtrů a vložek filtrů.
 • Do nádrže se vlije několik litrů nemrznoucí směsi (např. Fridex) tak, aby při spuštění stroje prošla celým jeho systémem.
 • Provede se prohlídka stroje a opraví se všechny zarezavělé plochy a oděrky.
 • Provede se prohlídka hydraulického systému stroje, pokud je jím vybaven, odstraní se všechny závady způsobující únik oleje.
 • Stroj by měl být uschován pod střechou nebo ještě lépe v hale nebo garáži.

Ošetření a uložení stroje po skončení prací na poli (převzato od firmy MGM, a. s.)

Důkladné čištění, údržba a zazimování prodlužují životnost postřikovače a ochrání vás tak před nepříjemnými překvapeními před započetím nové sezony.

 • Po každém postřikování by se měl postřikovač uvnitř i vně zbavit zbytků postřiku. Před zazimováním je však třeba provést důkladnější očistu, a také údržbu.
 • Na usazeniny (např. v ekomixéru), které se nepodařilo odstranit pouhým propláchnutím systému, lze použít nějaký přípravek určený na čistění zemědělských strojů (např. Agroclean) nebo „hrubou sílu“ a manuálně je odstranit.
 • Při práci používejte vhodné ochranné oblečení, ochranné brýle a rukavice.
 • Je třeba provést prohlídku celého stroje a odstranit případné nedostatky a vady, provést opravu poškozených nátěrů (antikorozní nátěr a nátěr ochrannou barvou) a  promazat.
 • Kontrola a vyčištění (případně výměna) filtrů, hadic, membrán a trysek. Zkontrolujte membrány protiodkapového zařízení, zda v nich nejsou usazeniny nebo nejsou ucpané trysky, popřípadě je kartáčkem vyčistěte a promažte o-kroužky držáků trysek)
 • Proveďte vyfridexování = do hlavní nádrže nalijte minimálně 10 litrů nemrznoucí směsi (fridex, směs do ostřikovačů -40 °C). Hlavní ventil nastavte na počítači do pozice 0 a  zapněte náhon čerpadla. Nemrznoucí směs nechte kolovat v celém systému a nezapomeňte na ekomixer a rotační vyplachovací trysky.
 • Po důkladném propláchnutí přepněte počítač do manuálu, tlačítkem nastavte max. tlak, otevřete hlavní ventil a na místě k tomu určeném, přes trysky vystříkejte směs ven.
 • Rozpojte bateriový kabel, aby všechny ventily zůstaly otevřené. Z nerezových trubek odpojte koncové bajonetové uzávěry, aby vytekla všechna voda, která nejde vystříkat.

Uskladnění po sezoně (převzato od Hardi A/S - Unimarco, a. s.; kráceno)

 • Vyčistěte kompletně postřikovač - zevnitř/zvenku. Ujistěte se, že všechny ventily, hadice a vnější zařízení byly vyčištěny s čisticími přípravky a poté vypláchnuty čistou vodou tak, aby v postřikovači nezůstaly žádné zbytky postřiku.
 • Vyměňte poškozená těsnění a  opravte možné netěsnosti.
 • Kompletně vyprázdněte postřikovač a poté nechte čerpadlo několik minut běžet. Ovládejte všechny ventily do všech jejich poloh tak, aby bylo dosaženo maximálního možného vyprázdnění kapaliny z postřikového okruhu stroje. Nechte čerpadlo běžet, dokud ze všech trysek nezačne vycházet vzduch. Vyprázdněte také proplachovací nádrž.
 • Ochrana proti mrazu: Nejprve proveďte kompletní ošetření postřikovače zevnitř a z venku. Nalijte cca 50 l nemrznoucí směsi do hlavní nádrže. Veškerou zbývající kapalinu v těžce dostupných částech postřikového okruhu také stáhněte do nádrže. V závislosti na teplotách přes zimu použijte doporučenou směs podle tabulky.
 • Zapněte čerpadlo a aktivujte všechny ventily a funkce systému, řídicí jednotky, zařízení pro plnění chemikálií atd., aby došlo k rozmístění nemrznoucí kapaliny do celého obvodu i do hůře dostupných míst.
 • Kapaliny nesmíchaná s nemrznoucí směsí zmrzne a může poškodit komponenty postřikovače.
 • Demontujte tlakoměry naplněné glycerinem a uskladněte je ve vertikální poloze na místě, které je chráněno proti mrazu.
 • Namažte veškeré mazací body dle plánu mazání.
 • Když je postřikovač vysušen, odstraňte rez z možných škrábanců nebo poškození laku a znovu na těchto místech lak obnovte.
 • Na všechny kovové části naneste tenkou vrstvu antikorozního oleje. Vyvarujte se kontaktu oleje s gumovými částmi, hadicemi a pneumatikami.
 • Složte ramena do transportní polohy a uvolněte tlak ze všech hydraulických funkcí.

Pozn. autor: Dále viz návod k obsluze konkrétního typu postřikovače HARDI - část Údržba - Uskladnění po sezoně)

Toto jsou některé z příkladů, jak připravit svoji aplikační techniku na zimní odstávku. Přes zdánlivě složitou operaci však bude technika před následující sezonou v pořádku a její příprava k další činnosti v ochraně rostlin bude časově i finančně méně náročná. Očistě aplikační techniky věnují pozornost výrobci postřikovačů, kteří zveřejňují instruktážní videa doplněná o cenné rady odborníků.

Pokud se používají speciální čisticí prostředky, vždy je důležité si pozorně přečíst návod k jejich použití. Vždy pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv. Čištění vlastně začíná již při seřizování postřikovače. Pokud je seřízení správné, zůstane v nádrži po aplikaci jen velmi malý zbytek postřikové kapaliny včetně tzv. technického zbytku, což znamená menší spotřebu čisté vody pro rozředění zbytků v nádrži a jejich následné vystříkání na okraji ošetřovaného pozemku.

Tab.: Míchání nemrznoucí směsi podle teploty v zimě

Teplota (°C)

Množství vody (litry)

Množství nemrznoucí kapaliny (litry)

-7

10

2,5

-12

10

4,3

-20

10

6,7

-31

10

10

-40

10

12,2

Úschova a údržba postřikovače

Je důležité odstavit postřikovač na bezpečném a k tomuto účelu určeném místě. Nepoužívané postřikovače musejí být umístěny bezpečně a neměly by představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat ani životní prostředí. Vyčištěné postřikovače je vhodné odstavit pod střechou, chráněné proti mrazu a mimo dosah dětí, potravin a krmiv. Pokud je postřikovač uložen v prostoru, ze kterého je jímána dešťová voda, tato musí být zlikvidována, (nejlépe systémem pro sběr nebo zpracování zbytků přípravků).

Závěr

Správně a pečlivě očištěný, ošetřený a na zimu připravený postřikovač nebude nutné před následující sezonou opravovat, případně měnit mrazem poškozené části a bude možné se zaměřit rovnou na přípravu pro novou sezonu. Cílem všech těchto kroků zaměřených na správné používání postřikovačů (během celého aplikačního období) s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí je usnadnit práci obsluhy a dalších osob zabývajících se plánováním a prováděním aplikace přípravků.

Postřikovač připravený k očistě s biologickým odbouráváním oplachových zbytků
Postřikovač připravený k očistě s biologickým odbouráváním oplachových zbytků

Výbava postřikovače pro jeho očistu
Výbava postřikovače pro jeho očistu

Postřikovač před odstavením na zimu důkladně očistěte
Postřikovač před odstavením na zimu důkladně očistěte

Oplach postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě zbaví povrch zbytků přípravků
Oplach postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě zbaví povrch zbytků přípravků

Zanedbaná očista může způsobit znečištění okolí a životního prostředí
Zanedbaná očista může způsobit znečištění okolí a životního prostředí

Související články

Omezovat nežádoucí úlet postřiku se vyplatí

30. 07. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 520x

Očista postřikovače po aplikaci může snížit riziko kontaminace vody

07. 06. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 849x

Pravidla pro správnou aplikaci přípravků

18. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 961x

Novinky v aplikační technice

03. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 713x

Správné trysky pro aplikaci přípravků

21. 04. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 802x

Další články v kategorii Mechanizace

detail