Chemap Agro s.r.o.

Nežádoucí úlet postřiku - lze jej omezit?

18. 07. 2018 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 1622x

Nežádoucí úlet a jeho omezování je středem pozornosti odborníků v oblasti aplikačních technologií již řadu let. Ověřovány a zkoušeny jsou mimo jiné podmínky jeho vzniku a podmínky pro jeho maximální eliminaci. Prostředí je uměle modelováno v laboratořích a aerodynamických tunelech, jsou ověřovány technické a technologické možnosti snižování úletu v provozních podmínkách.

Polní dny Sója 2020

O úletech se hovoří stále častěji - v souvislosti s omezeními použití aplikační techniky, která by měla pomoci minimalizovat úlet a snižovat rizika znečišťování vodních zdrojů; s ochrannými vzdálenostmi při používání některých přípravků, kdy protiúletové technologie lze využít pro jejich zkracování. Vytvářejí se systémy protiúletových opatření a návody jak s úlety pracovat.

Co je to úlet?

V normě ČSN ISO 5681 - v názvosloví - je úlet definován jako část aplikovaných pesticidů, které nejsou naneseny na cílovou plochu. Himel (1974) uvádí, že úlet postřiku je část objemu kapaliny z postřikovače, která je odnesena mimo cílovou plochu prostřednictvím větru. Úlet nastává v okamžiku, když je zahájen postřik. Ačkoliv úplné odstranění úletů je nemožné, může být podstatně redukován, jestliže se přípravky aplikují odpovídající technikou a technologií za příznivých povětrnostních podmínek.

Úlet je podporován nadměrně malými kapkami, nerovnoměrným tlakem v tryskách, nerovnoměrností jízdy postřikovače. Roli hraje volba druhu trysek, nerovnoměrnost terénu, a také povětrnostní situace.

Úlet postřiku (podle TOPPS)
Úlet postřiku (podle TOPPS)

Typy úletu

Úlet je obvykle spojován s pohybem kapek aplikované kapaliny mimo cílovou plochu v průběhu aplikace. Tento typ úletu, obvykle nazývaný úlet větrem, je výsledkem faktorů spojených s aplikačními metodami a zařízením. Pohyb vzduchu odnáší zejména jemné kapky mimo ošetřovaný pozemek a kapky pak klesají na zem nebo na necílové rostliny a mohou způsobit znečištění okolního prostředí nebo mohou poškodit necílový porost, zejména jedná-li se o úlet kapek herbicidní postřikové kapaliny.

Druhým typem úletu, který může vzniknout po aplikaci, se označuje jako úlet výparů. Je obecně spojen s odparem kapaliny. K tomuto úletu může docházet při aplikaci přípravků za velmi teplých dnů (teplota vzduchu nad 25 °C). Z drobných kapek postřiku se při vysoké teplotě vzduchu odpaří voda a zbytky výparů s účinnou látkou jsou vynášeny stoupajícím teplým vzduchem vzhůru a pak odnášeny prouděním vzduchu či větrem mimo ošetřovaný pozemek. Někdy i na velké vzdálenosti.

Čím je úlet nejvíce ovlivňován?

Nestabilní povětrnostní situací - pohybem vzduchu ve výšce trysek, tedy větrem nebo pohybem teplého vzduchu. Špatným seřízením aplikační techniky nebo její nedostatečnou údržbou.

Velikost kapek

Velikost kapek postřiku je zdaleka nejdůležitějším faktorem ovlivňující úlet. Měří se v mikrometrech (1/1000 milimetru). Obvykle se používá název mikron (μ). Pro srovnání, tloušťka lidského vlasu nebo listu papíru je přibližně 75 mikronů. Čím jsou kapky větší, tím jsou méně náchylné k úletu. Takové kapky jsou těžší a rychlejší při pohybu od trysky do porostu. Je však třeba připomenout, že větších kapek produkovaných protiúletovou tryskou je méně ve srovnání s množstvím kapek od standardní štěrbinové trysky. To může ovlivnit pokryvnost porostu. Obecně se totiž uvádí, že čím více kapek, tím lepší pokryvnost porostu. Toto sdělení je třeba brát v úvahu při používání protiúletových trysek pro aplikaci přípravků, které vyžadují kvalitu postřiku, která zajistí maximální pokryvnost.

Typ a velikost trysky

Nejběžnější postřikovače jsou vybavovány hydraulickými tryskami, které atomizují kapalinu na kapky. Hydraulické trysky produkují široké kapkové spektrum v rozmezí od 10 do 1000 mikronů. Trysky protiúletové jsou konstrukčně upraveny tak, aby produkce velmi jemného spektra kapek byla co nejvíce snížena.

Pracovní tlak

Při použití hydraulické trysky poskytuje tlak energii k „rozbití“ proudu vody na kapky, a tato je klíčovým faktorem v regulaci velikosti kapek. Vzrůstající tlak všeobecně způsobuje snížení velikosti kapek. Redukovaný tlak bude redukovat úlet, protože jsou tvořeny větší kapky, ale trysky pracující při nižším tlaku než je doporučeno budou také redukovat účinné pokrytí a výsledkem může být slabá distribuce a neúplné překrytí postřiku. Při seřizování aplikační techniky je důležité používat hodnoty pracovního tlaku, které jsou doporučovány výrobci trysek. Zde platí, že čím vyšší tlak, tím jemnější kapkové spektrum a naopak.

Postřikovač se systémem podpory vzduchem při ověření velikosti úletu
Postřikovač se systémem podpory vzduchem při ověření velikosti úletu

Postřikovač Hardi s vypnutým systémem podpory vzduchem
Postřikovač Hardi s vypnutým systémem podpory vzduchem

Příliš vysoký pracovní tlak může být zdrojem nežádoucího spektra postřiku
Příliš vysoký pracovní tlak může být zdrojem nežádoucího spektra postřiku

Nesprávné výškové nastavení postřikovacího rámu
Nesprávné výškové nastavení postřikovacího rámu

Výška trysek nad porostem

Výška trysek nad porostem je důležitá pro zajištění co nejlepší distribuce postřiku a pokryvnosti porostu. Dále také může být součástí omezení použití protiúletové trysky při zkracování ochranných vzdáleností, tzn. v rámci protiúletových klasifikací.

Nízkoúletové trysky

Většina hlavních výrobců trysek nabízí své verze nízkoúletových trysek. Jejich zvláštní funkce ze skupiny hydraulických trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny nebo přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny. Výsledkem je buďto užší spektrum s většími a hmotnými kapkami, nebo s částicemi s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami. Tyto trysky jsou označovány jako nízkoúletové (LD) respektive protiúletové (AD, SD, SL, TT). Jsou konstruovány tak, aby vytvářely větší kapky při stejné dávce a pracovním tlaku ve srovnání se standardními štěrbinovými tryskami. Přidáním dávkovací clony s otvorem (štěrbinou) před vlastní štěrbinu trysky se snižuje tlak v místě výstřiku, což způsobuje tvorbu větších kapek, které prokazatelně omezují úlet.

Skupina trysek s přisáváním atmosférického vzduchu INJET, B-JET, TurboDrop, ID, DB, AI. Varianta s přisáváním tlakového vzduchu je známá pod označením AIRTEC.

Úlet minimalizují trysky, které produkují větší kapky, ale při odpovídajícím průniku a pokryvnosti cíle. Tyto typy trysek jsou soustřeďovány do tříd omezení úletu, které se označují 50%, 75%, 90%, 95% resp. další. Čím je číselná hodnota vyšší, tím tryska důkladněji omezuje úlet.

Mezi zemědělci jsou stále žádanější trysky s dvojitým výstřikovým paprskem. Tyto trysky řeší nejen omezování nežádoucího úletu, ale také významně zvyšují účinnost aplikací tím, že zajišťují lepší pokryvnost porostu a průnik do ošetřovaného porostu. Jen pro příklad lze zmínit trysky AITTJ60 od TeeJet, IDKT od Lechler a další. 3D trysky od firmy Hypro mají jen jednu štěrbinu, ale ta je odkloněna od svislé osy. Zajišťuje omezení úletu a zlepšuje pokrytí porostu.

Technické úpravy postřikovačů

Různé typy krytů na postřikovacích a tryskových rámech rovněž napomáhají omezovat úlet. Některé typy postřikovačů mají ramena s tryskami chráněná kryty z plechu, plexiskla nebo plachty či folie. Rosiče jsou vybavovány deflektory různých tvarů, případně lamelovými stěnami nebo tzv. tunelovými kryty, které omezují úlet a spoří postřikovou kapalinu. I přes konstrukční komplikace úlet prokazatelně omezují.

Postřik s podporou vzduchem

Jednou z nejefektivnějších cest k omezení úletu malých kapek je použití vysoké rychlosti vzduchu, který napomáhá dopravit kapky z trysky na cílový povrch. Postřikovač je vybaven ventilátorem a tlakový vzduch je rozveden plachtovým rukávcem po celém záběru a vystupuje svisle nebo šikmo štěrbinou, tříští kapky a účinně je zanáší do porostu. Vzduchová podpora působí většinou ze zadní strany rámu, aplikace je přesnější a efektivnější, a takový postřikovač lze použít i při rychlostech větru kolem 9 m/s. Účinnost ošetření s 30–50% dávkou je porovnatelná s klasickým postřikem. Systém většinou umožňuje vychýlení nosníku trysek a vzduchové štěrbiny či otvorů v určitém rozmezí, čímž je stroj schopen přizpůsobit se postřikové situaci a povětrnostním podmínkám. Řada studií prokázala, že podpora vzduchem omezuje úlet nánosu kapének z tryskového rámu.

Hlavní faktory, které musí být při použití podpory vzduchem obzvláště dodrženy, je zejména rychlost vzduchu a jeho směr, pracovní rychlost s ohledem na směr větru, povrch/plodina, který je ošetřován. Odlišné seřízení bude při ošetřování pozemků bez porostu (preemergentní aplikace herbicidů) a jiné pak při ošetřování vzrostlého porostu (např. obilnin).

Pravděpodobně nejpoužívanějším provedením podpory vzduchem je systém Twin, dánské firmy Hardi International. Vzduchový rukávec je opatřen podélnou lištou s kruhovými otvory, jejíž osa svírá s osou proudu rozptylované kapaliny úhel 20°. Rozvod kapaliny s držáky trysek je spojen se vzduchovým rukávcem (štěrbinou) tak, že se mohou společně hydraulicky přestavovat v rozsahu +40° až -30° od svislé plochy. Zdrojem tlakového vzduchu jsou převážně dva ventilátory, od kterých je vzduch rozváděn rukávci po celé délce ramen. Vzduch se setkává s rozptylovanou kapalinou cca 35 cm pod tryskami.

Dalším je systém Air Sprayer od dánské firmy Kyndestoft. Rukávec je umístěn zezadu na postřikovacím rámu a je možné jej natočit tak, aby proud vzduchu nesměřoval do proudu aplikované kapaliny.

Systém Air Plus od firmy Degania využívaný německou firmou RAU má rozvod vzduchu v neměnné poloze. Vzduchový rukávec s kruhovými otvory pro výstup vzduchu je umístěn za tryskami.

Příklad systému podpory vzduchem na postřikovačích AKP
Příklad systému podpory vzduchem na postřikovačích AKP

Doporučení k omezení úletu postřiku

Zabraňte úletu postřiku větrem. Zkontrolujte etiketu přípravku, zda neobsahuje specifické požadavky. Vždy používejte postřikovač - v rámci doporučení na etiketě - který je schopen minimalizovat úlet postřiku větrem.

Před chemickou aplikací zkontrolujte povětrnostní podmínky. Vyhněte se postřikování, když se zvedá turbulentní vztlakový pohyb vzduchu, jako např. za letních odpolední s teplým větrem. Pokud možno, odložte postřik na chladnější část dne. Je-li třeba, přizpůsobte parametry postřiku, jako např. snížením ramen, snížením pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů omezte podporu vzduchem. Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci - rychlost větru a požadované pracovní rychlosti jsou podmínkami, které mají zásadní vliv na kvalitu postřiku a tedy kvalitní využití potenciálu použitých přípravků.

Respektování požadavku na rychlost větru ve spojení s pracovní rychlostí má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku. Zabráníte tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin nebo sousedních plodin.

Neaplikujte přípravky přes ochranná pásma. Je nutné řídit se pokyny na etiketách přípravků, a také radami odborníků. Ochranná pásma a vzdálenosti ani vodní toky nesmějí být nikdy úmyslně, náhodně ani jinak postříkány.

Závěr

Vzrůstající povědomí o kvalitě životního prostředí a porozumění příčinám vzniku úletů může napomoci provozovatelům postřikovačů ke správnému úsudku o bezpečné a účinnější aplikaci přípravků. Problematika omezení úletů je také podporována chemickým průmyslem prostřednictvím projektů TOPPS, jejichž výstupy mají za cíl poskytovat informace o správných postupech aplikace k omezení negativních vlivů přípravků na životní prostředí a zejména vodní zdroje. S výstupy uvedeného projektu se můžeme setkat i u nás, kde informační akce a prezentace zajišťuje Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou (ČSR).

Zdroj:

AKP spol. s r.o. Brno

ČSN ISO 5681 Zařízení na ochranu rostlin - Slovník. Praha: ČNI 2003, s. 46

Himel, C. M. Analytical metodology in ULV. British Crop Protection Council Monograph no. 11, Pesticide application by ULV Methods, 1974, s. 112–119

Ozkan, E. H., Reducing Spray Drift, Extention Bulletin 816, The Ohio State University, 1991, s. 17

Hardi International A/S + Unimarco, a.s. Zlín

Související články

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 219x

Pro kvalitní aplikaci přípravků je důležitá správná praxe

28. 05. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 594x

Technologie zpracování půdy s ohledem na erozní ohrožení

24. 04. 2020 Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 640x

Co je nového v aplikační technice?

10. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 639x

Použití trysek při aplikaci přípravků

06. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 834x

Další články v kategorii Mechanizace

detail