BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Očista postřikovače po aplikaci může snížit riziko kontaminace vody

07. 06. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 2283x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnějšku, tak samozřejmě zevnitř. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí. Pohyb čistého postřikovače po komunikaci snižuje riziko kontaminace vody a okolního prostředí.

Proseeds

Očista podle správných postupů TOPPS

Očista stroje po aplikaci je jedním z kroků, zařazených v projektu TOPPS do tzv. bodových zdrojů znečištění. Očista patří do rizikové skupiny činností při práci s přípravky na ochranu rostlin, která nesprávně a nevhodně prováděná může způsobit znečištění vody.

Postřikovače se čistí zejména proto, aby bylo zajištěno správné fungování aplikačního zařízení, zajištěna bezpečnost obsluhy, ale taky proto, aby bylo schráněno životní prostředí před rizikem kontaminace a následně i ošetřovaných plodin. Metody, které zajišťují přijatelnou úroveň čistění postřikovače, se budou lišit podle konstrukce stroje, efektivity čisticího zařízení a požadované úrovně konečné čistoty. Ne všechny čisticí metody jsou však dostatečně efektivní. Vzhledem k možnostem a vybavení dnešních strojů čisticími systémy je to stále snadnější, časově nenáročné a účinné i při spotřebě jen malého množství vody.

Správná pravidla pro očistu postřikovače po aplikaci a jejich dodržování patří k těm, která se snaží snižovat riziko znečišťování životního prostředí, zejména vody.

Několik praktických rad a postupů pro očistu postřikovačů

Ať již je používán, zejména dříve doporučovaný, roztok sody, speciální čisticí prostředek nebo jen voda, vždy je třeba pozorně přečíst návod k jeho použití, a také etiketu přípravku, který byl postřikovačem aplikován. Vždy je dobré pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv.

V pravidelných intervalech musí být prováděna i asanace celého postřikovače (minimálně po ukončení sezony nebo při jeho odstavení na dobu delší než jeden týden nebo např. před plánovaným kontrolním testováním postřikovače). Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Při nákupu nového postřikovače požadujte od prodejce informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži, informaci o tzv. technickém zbytku, což je povolené množství kapaliny, které zůstane v nádrži postřikovače po aplikaci nebo očistě, a které již nejde použít/vystříkat. Postřikovač vybavený proplachovací nádrží a systémem proplachu je první důležitý krok pro rychlé a snadné čištění.

Zejména po aplikaci herbicidních přípravků je důležitá dokonalá očista celého stroje včetně rozvodů a trysek (TOPPS)
Zejména po aplikaci herbicidních přípravků je důležitá dokonalá očista celého stroje včetně rozvodů a trysek (TOPPS)

Odměrné válce se vzorky oplachové vody, předvádějící její postupné rozřeďování v nádrži postřikovače při jejím výplachu (P. Harašta)
Odměrné válce se vzorky oplachové vody, předvádějící její postupné rozřeďování v nádrži postřikovače při jejím výplachu (P. Harašta)

Technické možnosti pro očistu postřikovačů jsou dnes dostatečné

Postřikovače používané k aplikaci přípravků však mají stále rozdílnou výbavu pro provádění očisty - stále ještě se používají stroje bez čisticího zařízení. Postřikovače s nádrží na čistou vodu a proplachovací tryskou nebo s moderním zařízením pro kontinuální očistu celého postřikovače by měly být upřednostňovány. Dnešní nové typy aplikační techniky by již měly být bez výjimky vybaveny vhodným čisticím systémem a proplachovací nádrží na čistou vodu (viz aktuální technické požadavky v ČSN EN ISO 16119).

Postřikovače bez jednoúčelového čisticího zařízení

Je-li již spotřebována většina obsahu nádrže, ukončí se míchání a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Opláchnout vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Bezpečně se vystříká zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se aplikuje na nepostříkanou nebo méně ošetřenou plochu. Znovu se rozředí zbytky. Opakuje se opláchnutí vnitřních stěn nádrže dalšími 50–100 litry vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, pro vnější očistu se použije samostatný vysokotlaký ostřikovač s čistou vodou a kartáč.

Na takto vybavené nebo spíše nevybavené postřikovače mohou být instalovány jednoduché systémy očisty. Jejich součástí je: nádrž na čistou vodu, čerpadlo, rotační tryska pro oplach vnitřku nádrže a hadice s tryskovým násadcem a tryskou pro vnější oplach celého stroje. Pořizujeme-li nový, menší a jednoduchý postřikovač, v základní výbavě většinou ručně ovládaný, měli bychom požadovat jeho vybavení systémem oplachu již od jeho výrobce.

Postřikovače s nádrží na čistou vodu a oplachovací tryskou

Oplachovací rotační trysky umožňují efektivnější čistění na poli. Zásobu čisté vody lze směrovat těmito speciálními tryskami tak, aby oplachovala plochy vnitřních stěn nádrže. Při jejich osazování zvážit jejich nejlepší umístění v nádrži; u větších nádrží bude zapotřebí více trysek a koš filtru, spodní stranu uzávěru plnicího otvoru bude zapotřebí opláchnout taktéž. Ukončit míchání a uzavřít samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže malý, a pokračovat s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní (s výjimkou technického zbytku, tzn. kapaliny, kterou „z pole“ vždy odvážíme, protože ji nelze čerpadlem dopravit k tryskám). Vyčistí se čerpadlo a všechny hadice. Ventily se nastaví tak, aby směrovaly asi 1/3 čisté vody do hadic a ta proplachovacími tryskami nádrže oplachovala její vnitřní plochy. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Vystříká se zředěný postřikový roztok na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Tento čisticí cyklus se zopakuje ještě dvakrát. Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatný vysokotlaký ostřikovač a/nebo kartáč a čistá voda.

Postřikovače se zařízením pro „kontinuální“ čištění

V poslední době zaváděné sady na kontinuální čištění se skládají z čerpadla (samostatný elektrický pohon), nádrže na čistou vodu a proplachovací trysky. Nezávislá a komerční prohlášení slibují efektivnější, rychlejší a snazší proplach postřikovače na poli.

Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruh, je-li již obsah nádrže malý a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo, hadice a trysky. Otevře se míchání a cirkulace přes samočisticí filtr a nechá soustavně běžet proplachovací proces, zatímco se bude stále postřikovat právě ošetřovaný pozemek.

Použije se dodatečná zásoba vody k následujícím činnostem: Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatný vysokotlaký ostřikovač s čistou vodou a/nebo kartáče.

Jakýkoliv způsob očisty se řídí všemi konkrétními požadavky předepsanými na etiketě přípravku. Etiketa může doporučit použití čisticích a/nebo deaktivačních produktů. Obvykle se hlavní postřiková nádrž naplní do poloviny čistou vodou, přidá se čisticí prostředek, a všechny ventily se zapnou, aby se vyčistily všechny kontaminované vnitřní povrchy. Postřiková nádrž se naplní vodou a ta se nechá cirkulovat 10–15 minut. Nenechá se cirkulovat do odsávací nádrže (je-li připojena) a zajistí se, aby došlo ke kontaktu se všemi vnitřními plochami.

Zředěný postřikový roztok je nutné bezpečně zlikvidovat. Lze jej vystříkat na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu nebo zbytky využít pro přípravu dalšího postřiku (se stejným přípravkem) druhý den. Vyprázdnit technický zbytek v nádrži v ošetřované zóně spodním vypouštěcím ventilem neprovádět v oblasti, která představuje riziko (blízkost vodního toku atp.) a místo, kde k případnému vypuštění dojde, musí být měněno.

Odstranit trysky, filtry a sítka, která se očistí za použití čisticího a deaktivačního prostředku.

Vypláchnout nádrž čistou vodou a vypustit přes ramena a hadice, přičemž se využije alespoň jedna desetina jmenovitého objemu nádrže.

Očista postřikovače a minimalizace znečištění vody

Nikdy by se postřikovače neměly čistit tam, kde hrozí nebezpečí znečištění podzemních nebo povrchových vod. Ulpívání postřiku na venkovních plochách postřikovače by mělo být minimalizováno. Předcházet dlouhodobé akumulaci přípravků na jakékoli nekryté ploše postřikovačů a jejich přídavných zařízení. Pravidelné a ihned po použití provedené čistění vnějších ploch použitých postřikovačů.

Místa pro očistu postřikovačů, ale i jejich plnění atp. mohou být vybavena také různými systémy pro biologické odbourávání zbytků účinných látek ve zbytcích postřiku nebo oplachové vodě (např. PhytoBac, Biobed).

Systém PhytoBac™ umožňuje, aby agrochemické odpadní vody obvykle pocházející z plnění, čištění a mytí postřikovačů byly jímány a degradovány mikrobiálními prostředky. Phytobac™ je v podstatě uzavřený box s vodotěsnými betonovými, kovovými nebo plastovými stěnami. Nádoba je naplněna substrátem složeným ze 70 % ornice odebrané z pozemků ošetřených přípravky a z 30 % nasekané slámy. Skutečnost, že ornice byla již ošetřena přípravky, usnadňuje růst nezbytných mikrobiálních kmenů, zatímco sláma dává substrátu požadovaný stupeň poréznosti a slouží jako zdroj energie pro mikroorganizmy. Substrát je oset některými druhy zelených rostlin, většinou plevelných.

Biobed - místo pro očistu postřikovačů (InHort)
Biobed - místo pro očistu postřikovačů (InHort)

Systém PhytoBac - zastřešené boxy se substrátem a porostem, kde dochází k biologické degradaci zbytků účinných látek přípravků (P. Harašta)
Systém PhytoBac - zastřešené boxy se substrátem a porostem, kde dochází k biologické degradaci zbytků účinných látek přípravků (P. Harašta)

Prázdné obaly od přípravků

Obaly od použitých přípravků musejí být důkladně vypláchnuty a musí být poté uloženy na bezpečném místě. Prázdné obaly a případně použité odměrné nádoby se vyplachují zejména proto, aby se přípravky beze zbytku spotřebovaly. Obal po vyprázdnění obsahuje zbytky přípravku, které mohou ve výsledku představovat nezanedbatelné množství. Druhým hlediskem výplachu prázdných obalů je snížení jejich rizika pro životní prostředí a to i v případech, kdy jsou tyto obaly likvidovány jako nebezpečný odpad.

Tato hlediska by si všichni uživatelé přípravků měli uvědomit. Chemický průmyslu i zainteresované osoby se snaží napomáhat snižovat uvedená rizika ale také objem nebezpečných odpadů například zaváděním systému sběru prázdných obalů od přípravků. Takové obaly mohou být recyklovány a plasty následně využívány. Problémem zde může být legislativní nastavení likvidace nebezpečných obalů v jednotlivých zemích.

Nejlépe ihned po jejich vyprázdnění při přípravě postřiku je doporučeno vypláchnutí prázdného obalu. K tomu slouží vyplachovací zařízení, integrované do nádrže pro ředění/rozmíchání přípravků (přimíchávací nádrž, ekomixér, atd.), které jsou dnes výbavou téměř všech postřikovačů nebo existují jiné nástroje sloužící pro snadnou a bezpečnou manipulaci s obaly přípravků. V nádrži zařízení je umístěna rotační tryska, které se uvádí do chodu zatlačením na ni vyplachovaným obalem. Stejně je třeba postupovat při používání odměrných pomůcek, které by měly být po každém použití také vypláchnuty.

Pokud je výplach obalů prováděn bez využítí vyplachovacích zařízení, měl by být proveden tzv. trojnásobný výplach. Do obalu od přípravku nalít menší množství vody, uzavřít uzávěr a nádobu důkladně protřepat (alespoň 30 sekund). Výplachovou vodu vylít do nádrže postřikovače a postup opakovat ještě dvakrát.

Po vypláchnutí se obaly musejí uložit na bezpečné místo např. do skladu přípravků, odkud budou odebrány specializovanou firmou k bezpečné likvidaci nebo jako vratné obaly odebrány distributorem přípravků. Zbytky oplachových vod, které byly dovezeny do podniku musejí být bezpečně likvidovány v souladu s platnými předpisy. Vypláchnuté obaly a další materiál znečištěný přípravky (rukavice, hadry, sorbent nasáklý přípravkem atp. jsou klasifikovány také jako nebezpečný odpad a musí s ními být tak i nakládáno, tj. v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 185/2001Sb., ve znění zákona č. 169/2013 Sb.

Prázdný obal od přípravku bychom měli po použití ihned vypláchnout (TOPPS)
Prázdný obal od přípravku bychom měli po použití ihned vypláchnout (TOPPS)

Závěr

Na očistu postřikovačů bychom měli nahlížet jako na zcela běžný a logický krok před odstavením postřikovače po práci. Očistě by měla být věnována dostatečná pozornost. Z výše uvedených možností vyplývá, že používání systému kontinuální očisty je nejsnadnější, nejefektivnější, a také nejbezpečnější. Správným čištěním postřikovačů a nakládáním s oplachovými vodami a všemi zbytky včetně vypláchnutých obalů můžeme přispět k lepší ochraně životního prostředí.

Související články

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 655x

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

30. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 720x

Správná tryska - kvalitní aplikace

14. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 798x

Na sezonu s připraveným postřikovačem

25. 01. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. a kol. Mechanizace Zobrazeno 930x

Další články v kategorii Mechanizace

detail