Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

30. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 930x

Nejen použití vhodného přípravku nebo moderních technologií nebo aplikační techniky, ale zejména správný postup jednotlivých kroků při používání přípravků a aplikační techniky je zárukou efektivity, a hlavně bezpečnosti pro naše zdraví a životní prostředí.

Proseeds

V dnešní době všichni vzhlížejí k preciznímu zemědělství a novým technologiím, které umožňují v případě používání přípravků snížit jejich množství a aplikaci zpřesnit. Ano, to je v pořádku, ale je správně prováděna přeprava na místo jejich použití, příprava postřikové kapaliny (rozmíchávání přípravků), zohledňují se povětrnostní podmínky? Je dodržován pracovní režim a je dostatečně omezován nežádoucí úlet?

Správné postupy podle projektu TOPPS Water Protection

Projekt se od jeho začátku zaměřuje na nejlepší postupy při práci s přípravky (Best Management Practices). Nezohledňuje snížení jejich spotřeby a případná další omezení použití, ale to, co je stále pro jejich použití, jejich správné používání. Nerozlišuje, zda jsou využívány nové technologie nebo nástroje pro přesné zemědělství. Zaměřuje se na práci a chování obsluhy s důrazem na ochranu lidského zdraví, a hlavně ochranu vodních zdrojů před znečištění přípravky.

Přeprava přípravků

Abychom mohli připravit postřikovou kapalinu na místě, kde je postřikovač plněn, je třeba tam přípravky přepravit. Přeprava by měla být co nejbezpečnější. Doporučuje se obaly s přípravky převážet v uzavíratelných boxech, kde jsou zabezpečeny před poškozením, ztrátou a případně odcizením. Pravidla přepravy hovoří také o plánování trasy, po které se přípravky budou přepravovat. Pokud cesta vede kolem vodních toků nebo zdrojů, mělo by to být zohledněno a trasu případně upravit a vyhnout se takovým místům.

Pokud dochází k přípravě postřikové kapaliny na farmě a poté postřikovač s naplněnou nádrží přejíždí na pole po pozemní komunikaci, je třeba předvídat a počítat s možností vzniku nebezpečné situace.

Samojízdný postřikovač při ošetřování ozimé pšenice
Samojízdný postřikovač při ošetřování ozimé pšenice

Seřízení dávky přípravku a stanovení množství vody

Dávku nebo rozsah dávkování jednotlivých přípravků proti konkrétním škodlivým organizmům lze nejlépe zjistit z návodu k použití, a to jak v objemových či hmotnostních jednotkách (litry, kg) na 1 ha, tak i v řadě případů v procentech ředění a jsou pro uživatele závazné. Vyšší hranice povolené dávky se doporučují pro silnější stupeň napadení škodlivým organizmem a naopak.

Množství postřikové kapaliny/hektarová dávka se řídí stavem porostu, typem použitého přípravku, charakterem škodlivého organizmu, použitou aplikační technikou, a také povětrnostními podmínkami. Vyšší dávky vody se doporučují při ošetřování vysokých a hustých kultur nebo porostů (velký povrch zelené hmoty), pro aplikaci kontaktně působících přípravků (fungicidy, desikanty atp.), a také při aplikaci za teplého a suchého počasí, kdy dochází k větším aplikačním ztrátám odparem.

V souvislosti se snižováním používání přípravků se diskutuje o „nízkých dávkách“ (musí být v rozsahu povolení). To je samozřejmě možné. Takový požadavek dává prostor pro využívání pomocných látek, s jejichž přispěním lze dávky přípravku snížit, aniž by to ovlivnilo výslednou účinnost, a navíc tyto prostředky většinou zlepšují vlastnosti postřikové kapaliny (např. její přilnavost na povrch ošetřované plodiny nebo snižují riziko úletu). Výsledky s použitím některých pomocných látek ukazují nejen na zlepšení kvality pokryvnosti postřikovaných porostů, ale také lepší stabilitu přípravků v postřikové kapalině, vlastnosti podílející se na snižování úletu kapek postřiku, a také na možnosti požadovaného snižování dávek přípravků.

Dostupné jsou také nízko objemové technologie (ULV), které představují zejména nižší spotřebu přípravku při jeho stejné účinnosti, ale také téměř bez úletovou a přesnou aplikaci. Tyto technologie jsou v současné době prosazovány i v souvislosti se zaváděním principů integrované ochrany rostlin.

Plnění nádrže a míchání jejího obsahu

Nádrž postřikovače by měla být plněna kvalitní čistou vodou, bez mechanických a dalších příměsí. Na vlastnostech vody může záviset výsledek aplikace. Nevhodné pH nebo nevhodná tvrdost vody může účinnost některých účinných látek snížit, případně zkomplikovat aplikaci.

Používání přimíchávacího zařízení (vyplachovací zařízení), které mimo jiné usnadňuje práci obsluhy by mělo být samozřejmostí u všech polních postřikovačů. V současné době všechny nové polní postřikovače musí být tímto zařízením vybaveny - viz. ČSN EN ISO 16119. Pro plnění přípravků lze použít i jiná, k tomuto účelu vyvinutá zařízení. Jedná se o tzv. uzavřené systémy pro plnění kapalných přípravků. Umožňují plnění přípravků z originálních obalů (ať jen části nebo celého obsahu obalu), bez přímého kontaktu obsluhy s přípravkem.

I zde je však důležité řídit se pokyny pro plnění na etiketě přípravku. Obecně se přípravky nesmí nikdy plnit do prázdné postřikové nádrže. Používat se smějí pouze registrované směsi přípravků. Základem je přečíst si návod k použití/etiketu a zkontrolovat kompatibilitu všech případně použitých pomocných nebo podpůrných látek.

Provádění postřiku

V případě zjištění problému/závady je třeba ihned přerušit práci, zastavit a opravit poruchu na postřikovači. Ukončit aplikaci a napravit problém, pokud postřikovač představuje jakékoli riziko, jako např. propouštějící hadice nebo ucpané/kapající trysky. Při nápravě a odstraňování jakékoli chyby je třeba připomenout potřebu použití vhodných ochranných pracovních pomůcek a zachycení případně uniklé postřikové kapaliny. Je vhodné se řídit pokyny výrobce postřikovače.

Respektování ochranných pásem a vzdáleností patří k omezením, jejichž snahou je chránit vodu a vodní zdroje před případným znečištěním přípravky na ochranu rostlin. Tato omezení jsou stále častější a vypořádání se s nimi je třeba věnovat dostatečnou pozornost.

Aplikované přípravky nesmějí zasáhnout sousední plochy nebo necílové organizmy, takže zohledňování těchto omezení, jejichž cílem je ochrana vody před znečištěním možným úletem postřiku nebo splachem je velmi důležité. Nepostřikovat přes vodní toky, studně, kanály, prameny a zpevněné plochy. Podle situace přitom uzavřít trysky a/nebo část nebo celou sekci rámu (je-li postřikovače vybaven systémem uzavírání trysek).

Omezení použití přípravku

Je třeba dodržovat ochranná pásma a ochranné vzdálenosti nebo neošetřené pásy kolem studní, jsou-li stanoveny, a také mít na paměti pravidla pro aplikaci v blízkosti necílových ploch a citlivého prostředí. I tato omezení lze vyčíst z etikety každého přípravku.

Aplikace může být zcela vyloučena nebo zásadně omezena úředně stanovenou ochrannou vzdáleností. Tato vzdálenost stanovená pro konkrétní přípravek musí být dodržována. Její případná redukce/zkrácení je v některých případech možná, je-li aplikace provedena podle stanovených požadavků. Z pohledu aplikační techniky to je použití zařízení, které odpovídá svým nastavením (osazením předepsanými tryskami atp.) protiúletovým klasifikacím, které ÚKZÚZ zveřejňuje na svém webu. V takovém případě lze některé ochranné vzdálenosti zkrátit. Tato pravidla je však potřeba správně nastavit, aby zkrácení bylo úřadem akceptováno.

Je zapotřebí dávat přednost nastavení střední až hrubé kvality postřiku a brát v úvahu rychlost a směr větru. Zkontrolovat specifické požadavky na etiketě. Při výběru proti úletové trysky brát na zřetel určité snížení pokryvnosti ošetřované plodiny, což je způsobeno produkcí větších kapek postřiku a eliminací tvorby jemného kapkového spektra těmito tryskami.

Při aplikaci myslet na to, aby se kapky postřiku s přípravkem nestaly znečišťujícím faktorem vody (podzemní i povrchové). Vyhnout se aplikacím přípravků na jedno místo. Tzv. zavodňování rozvodů neprovádět u stojícího postřikovače. V takovém případě se postřiková kapalina soustřeďuje na jednom místě, čímž se zvyšuje riziko znečištění okolního prostředí. K zavodnění používat recirkulační systémy nebo zavodňovat rozvody na poli, kde se má postřik aplikovat, a nejlépe již za jízdy, i když začátek prvního průjezdu může být ošetřen nižší dávkou postřiku.

Obsluha postřikovače při aplikaci

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků ochrany zdraví při práci musí obsluha postřikovače dodržovat tyto zásady:

  • dodržovat zvolenou pracovní pojezdovou rychlost jízdy i v členitém terénu, (pracovní rychlost by měla být konstantní při jízdě po rovině, z kopce i do kopce);
  • dodržovat pracovní záběr postřikovače, při záběru 12 m a více i za pomoci směrové navigace (využití satelitní navigace, u starších pěnové značkovače atp.);
  • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků;
  • sledovat dodržování nastaveného režimu aplikace a funkci trysek;
  • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a pokud možno na suchý porost.

Možnost vypínání sekcí ramen je dnes již běžné

Možnost vypínání sekcí ramen je dnes již běžné

Nežádoucí úlet

Je důležité vždy minimalizovat úlet postřiku. Zkontrolovat etiketu přípravku, zda neobsahuje specifické minimalizační požadavky. Vždy používat postřikovač v rámci doporučení na etiketě, který je schopen omezovat zejména úlet postřiku větrem. Před i během aplikace monitorovat povětrnostní podmínky.

Vyhnout se postřikování za letních dnů s velmi teplým prouděním vzduchu, (zvedající se teplý vzduch působením turbulentních vztlakových sil může odnést zbytky účinných látek aplikovaných přípravků mimo ošetřený pozemek). Pokud je to možné, odložit postřik na chladnější část dne.

Je-li třeba, přizpůsobit parametry postřiku - např. snížení výšky ramen, pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů (rosičů) omezit podporu vzduchem (snížit otáčky ventilátoru nebo jej úplně vypnout). Vždy však pouze v rozmezí, která odpovídají správným postupům a doporučením výrobce postřikovače nebo trysek.

Důležité je u rosičů také správné nastavení vertikální distribuce postřiku.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci = rychlost větru a požadovaná pracovní rychlost má zásadní vliv na kvalitu postřiku, a tedy na kvalitní využití potenciálu použitých přípravků.

Respektování rychlosti větru ve spojení s odpovídající pracovní rychlostí má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku. Brání se tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin. U postřikovačů vybavených systémem podpory vzduchem je možné aplikaci provádět i za podmínek, při kterých je použití standardně vybaveného postřikovače již hraniční.

Podpora vzduchem umožňuje vhodnější načasování postřiku; prodlužuje využití takto vybavených postřikovačů v aplikačních dnech; snížení množství vody na jednotku plochy včetně celkového efektivnějšího výsledku aplikace. Její použití je vhodné také pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikace přípravků (tzn. před setím nebo před vzejitím plodiny) na ošetřovaném pozemku. Systém podpory vzduchem je však důležité správně nastavit a seřídit i vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám (zejména rychlosti a směru větru).

Postřikovače vybavené systémem podpory vzduchem jsou většinou klasifikovány v nejvyšší třídě omezení úletu (TOU 90 %) a aplikaci je možné provádět běžnými standardními štěrbinovými tryskami. Používání protiúletových trysek se v tomto případě nevyžaduje.

Závěr

Správné postupy a zohledňování pravidel pro aplikaci přípravků napomůže snížit dopady a rizika pro lidské zdraví i pro životní prostředí. Zejména vodní zdroje vyžadují zvláštní pozornost a ochranu. Nástrojem nejen pro diskusi o správné aplikaci, ale i pro správný přístup k aplikaci jsou mimo jiné aplikace evropského projektu TOPPS Water Protection, o kterém se lze více dozvědět na www.topps-life.org nebo z instruktážních materiálů, které jsou k využití i v českém jazyce.

Vertikální scanner připraven pro ověření nastavení rosiče ve vinici

Vertikální scanner připraven pro ověření nastavení rosiče ve vinici

Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno
foto: P. Harašta, TOPPS

Související články

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

02. 12. 2023 Ing. Ivan Olšan; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 554x

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

15. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 486x

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

10. 11. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 525x

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 924x

Další články v kategorii Mechanizace

detail