Chemap Agro s.r.o.

Postřikovače pro kvalitní a bezpečnou aplikaci

16. 10. 2016 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno Mechanizace Zobrazeno 2120x

V oblasti ochrany rostlin zaznamenáváme zavádění nových opatření, která jsou zaměřena na udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin. Tyto požadavky jsou zacíleny na prevenci a omezování rizik plynoucích z používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí, jejichž dodržování by se mělo stát samozřejmostí. Na omezování rizik a udržitelnost systémů reagují i výrobci postřikovačů a často ve spolupráci s výrobci přípravků přicházejí s inovacemi, které usnadňují obsluhu postřikovačů, vylepšují postupy přípravy postřikové kapaliny, a také zpřesňují a zkvalitňují aplikaci přípravků. Asi největší kvalitativní posun lze pozorovat u samojízdných a návěsných postřikovačů.

Proseeds

Samojízdné polní postřikovače

Pokračuje nárůst zájmu o samojízdné postřikovače, které nahrazují návěsné nebo nesené typy. V porovnání s návěsnými stroji jsou pořizovací náklady samojízdných typů výrazně vyšší, avšak jejich nespornou výhodou jsou nižší provozní náklady při zvýšení pracovního výkonu. I přesto je třeba zvážit zejména využitelnost tohoto provedení postřikovačů pro aplikaci přípravků a soustředit se na konkrétní požadavky ochrany rostlin. Významným kritériem je rovněž jejich přepokládané využití v konkrétních podmínkách a pro konkrétní účely. Kalkulace pořizovacích a provozních nákladů, úspor pohonných hmot a aplikovaných přípravků při dosažení vyšších výkonů bývá většinou dosti složitá.

Samojízdný postřikovač představuje efektivní řešení, zejména pokud bude pracovat na větších pozemcích. Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je žádoucí jeho využití v průběhu celé vegetační sezony. Nové poznatky z oblastí technologií pěstování zemědělských plodin totiž jasně naznačují úzkou souvislost mezi intenzivnějším ošetřováním plodin v období jejich vegetace a vyššími výnosy. A právě u samojízdného postřikovače platí, že se zvyšujícím se počtem nasazení roste také úspornost těchto modelů.

Při nákupu nového samojízdného postřikovače je třeba brát v úvahu celou řadu faktorů, které mohou mít významný vliv na jeho využití v konkrétních podmínkách podniku. Především je třeba zvolit vhodný typ pohonu a přiměřený výkon motoru, který bude odpovídat terénním a půdním podmínkám.

Obecně při nákupu samojízdného postřikovače platí, že světlá výška by neměla být nižší než 90 cm a to i přesto, že se uvažuje o využití postřikovače pouze na rovinatém terénu. Větší světlá výška postřikovače umožní ošetřování vzrostlých porostů a polních plodin vysokého vzrůstu. Usnadňuje průjezdnost těmito porosty bez jejich většího poškození, a takto vybavené postřikovače mohou být jistou alternativou pro stále méně využívanou leteckou aplikaci přípravků. Ta byla kvůli nepřiměřené administrativě téměř zastavena. Přednostmi samojízdných postřikovačů jsou měnitelné rozchody kol (AGRIFAC až 320 cm) a již uvedená světlá výška, u řady typů také měnitelná (AGRIFAC až 200 cm), která je důležitým parametrem pro použití ve vysokých plodinách (kukuřice, slunečnice). Významnou vlastností těchto postřikovačů je také dokonalé odpružení. Právě na něm závisí stupeň průjezdnosti stroje. Nedostatečně odpružený model se špatně pohybuje na poli i na silnici, je pomalejší, má vyšší spotřebu PHM, hůře se s ním manipuluje, má nižší průjezdnost terénem bez ohledu na světlovou výšku. K dalším, využitelnost a výkonnost postřikovače zvyšujícím vybavením patří také systémy podpory vzduchem, případně výbava zrychlující plnění postřikovače.

Postřikovače pro kvalitní a bezpečnou aplikaci
Postřikovače pro kvalitní a bezpečnou aplikaci

AKP MAF s podporou vzduchem - složený
AKP MAF s podporou vzduchem - složený

Hardi Alpha Evo Twin
Hardi Alpha Evo Twin

Návěsné postřikovače

I přes větší zájem zemědělců o samojízdné postřikovače, návěsná provedení mají v ochraně rostlin i nadále svoje důležité místo. Pořizovací náklady jsou v porovnání se samojízdnými stroji nižší, ale srovnatelný pracovní výkon je jedním z důležitých ukazatelů volby. K návěsnému postřikovači je však třeba počítat se zdrojem energie - většinou traktorem, který je pro uvedení postřikovače do pohybu nezbytný. Ten musí výkonem odpovídat velikosti a energetické náročnosti postřikovače, aby jeho provoz odpovídal požadavkům a doporučením výrobce. Provozní náklady i výkon se blíží provozu samojízdných. Zvážení účelnosti a využitelnosti tohoto provedení pro aplikaci přípravků je také zde namístě. Ne vždy je totiž návěsný postřikovač vhodným řešením. Zejména pro použití ve vysokých plodinách, jako je kukuřice nebo slunečnice ve fázi jejich plného růstu a dozrávání, jsou návěsné postřikovače poněkud znevýhodněny nižší světlou výškou nejen samotného postřikovače, ale zejména traktoru.

Návěsné postřikovače splňují díky svým parametrům (objem nádrže až 14 000 l a šířka ramen až 42 m) požadavky pro využití v podnicích hospodařících s větší výměrou půdy. Pozornost je v tomto případě věnována postřikovacímu rámu neboť při tak velkém záběru je nutná zejména jeho kvalitní stabilizace.

Hardi Commander Twin
Hardi Commander Twin

Základní vybavení

V základním provedení postřikovačů by samozřejmostí mělo být vybavení:

  • kvalitním písto-membránovým nebo membránovým čerpadlem o dostatečném výkonu dle velikosti samotného typu, bezpečně umístěné v rámu postřikovače;
  • čtyř až pětinásobnou filtrací;
  • přimíchávacím zařízením se spouštěním do pracovní polohy, vybavené tryskou na výplach obalů od přípravků, dle možností doplněné o systém bezkontaktního plnění přípravků do nádrže postřikovače;
  • sestavou elektromagnetických ventilů (sekční ventily, hlavní, pojistný, řídící ventil);
  • nerezovým rozvodem kapaliny na rámu s držáky pro trysky (nejčastěji dvou až pěti tryskové) vybavenými protiodkapovými ventily, dle možností elektricky ovládané;
  • sáním z vnějšího zdroje a samostatným plněním C koncovkou;
  • automatickým řízením dávk;y
  • výbavou pro vnější očistu postřikovače po aplikaci.

Inovace pro větší bezpečnost

Většina významných výrobců každoročně přichází s dalšími a dalšími inovacemi, které většinu zejména renomovaných značek přivedly k naprosté dokonalosti jak vzhledem ke kvalitě aplikace přípravků a bezpečnosti obsluhy, tak i ochraně životního prostředí.

V součastné době to jsou především: automatické vypínání sekcí, částí sekcí nebo jednotlivých trysek, satelitní navigace, automatické řízení náklonu ramen, přímá injektáž přípravků a v neposlední řadě i použití kompozitních materiálů na ramena postřikového rámu a nizkoúletové úpravy (protiúletové trysky, systémy podpory vzduchem, deflektory), které se významně podílejí na úsporách nejen času, ale i přípravků a zvyšují využitelnost těchto strojů i za zhoršených povětrnostních podmínek.

Systémy podpory vzduchem významně zvyšují využití postřikovačů. Prodloužení časové využitelnosti postřikovače je zejména pro větší podniky významným efektem, kdy aplikace není závislá na optimálních povětrnostních podmínkách, ale umožňuje aplikaci i v době, kdy běžně vybavené postřikovače stojí. To se dále projeví na úsporách energie i finančních prostředků.

Inovované regulace dávky (Hardi Dynamic Fluid4, Green Flow Plus) přinášejí zpřesnění rozdělení požadované dávky postřiku na pozemku zkrácením časové odezvy při změně otáček čerpadla postřikovače a kvalitativně zlepšují podélnou rovnoměrnost aplikace přípravků. Elektricky ovládané držáky trysek (např. Vario select) ve spojení se satelitními systémy umožňují okamžitou změnu dávky přepínáním trysek při aplikaci. Trysky s nejvyšší protiúletovou klasifikací, které umožní nejen poměrné zvýšení pracovní rychlosti, ale také maximální zkrácení ochranných vzdáleností pro aplikaci některých přípravků. Trysky a aktivním přisáváním vzduchu (např. HighTechAirPlus) umožňují měnit kapkové spektrum, a tím zvyšovat nebo snižovat protiúletovu klasifikaci trysky v závislosti na potřebách konkrétní aplikace.

Dalším zkvalitněním aplikace je možnost vypínání sekcí nebo jednotlivých trysek (např. systém Seletron), což přináší kromě velmi přesné aplikace také úsporu postřiku např. eliminací přestřiků.

Důležitými doplňky chránícími zdraví a bezpečnost obsluhy při ředění přípravků jsou uzavřené systémy pro bezkontaktní plnění přípravků do nádrže postřikovače (např. Easy Flow od Agrotop, systémy od POLMAC nebo BASF). Zde je vhodné zmínit také rychloplnicí zařízení EDDY od AKP. Tato „míchárna“ sice není namontována na samotném postřikovači, ale při jejím použití je eliminován kontakt obsluhy s používanými přípravky, případně dalšími prostředky včetně hnojiv.

Postupně se začíná zavádět také výbava pro vnější očistu postřikovačů po aplikaci, která by měla být pravidelně prováděna stejně jako běžný výplach vnitřku nádrže a proplach rozvodů postřikovače a trysek.

Postřikovač při aplikaci

Podpora chemického průmyslu

Již řadu let se i v naší republice zástupci chemického průmyslu podílejí na šíření informací spojených s projekty zaměřenými na minimalizaci rizik plynoucích z používání přípravků. Tyto projekty jsou podporovány Evropskou komisí a koordinovány Evropskou asociací ochrany rostlin (ECPA). Ochrana vody před znečištěním přípravků je řešena v rámci projektu TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability). Projekt se zaměřením na bezpečnost používání přípravků řeší projekt SUI (Safe Use Initiative).

Šíření informací, předvádění, školení jsou jen některé základní činnosti vyvíjené v rámci těchto projektů. V rámci projektů TOPPS jsou to zejména postupy, které snižují rizika znečišťování vody a vodních zdrojů jak z bodových (přeprava přípravků, příprava postřiků, aplikace, očista postřikovačů, likvidace zbytků přípravků), tak i difuzních zdrojů znečišťování (úlet postřiku, splach přípravků). V rámci projektu SUI jsou těmito opatřeními postupy zvyšující bezpečnost osob pracujících s přípravky, zejména pak používání ochranných pomůcek a využívání uzavřených systémů plnění přípravků do nádrží postřikovačů.

Postřikovače pro kvalitní a bezpečnou aplikaci

AKP MAF s podporou vzduchem - rozložený
AKP MAF s podporou vzduchem - složený
AKP MAF s podporou vzduchem - složený
Hardi Commander Twin
Postřikovač při aplikaci

Související články

Nové kompaktní postřikovače John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 348x

Nové kompaktní traktory značky John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 310x

Nakladače Kramer KL12.5 a KL14.5 jsou všeumělové

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 283x

Nežádoucí úlet postřiku a jak jej omezovat

14. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 411x

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 447x

Další články v kategorii Mechanizace

detail