Chemap Agro s.r.o.

Použití trysek při aplikaci přípravků

06. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1562x

Trysky, které používáme k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, patří k nejdůležitější výbavě postřikovačů s ohledem na správnost, kvalitu a efektivnost prováděného ošetření proti škodlivým organizmům. Jejich sortiment je široký. Plastové, keramické, mosazné, nerezové, v držácích na postřikovacím rámu aplikačního zařízení rozhodují o efektivní a bezpečné aplikaci přípravků. Jejich výběr pro aplikaci však musí být doplněn doporučeným pracovním režimem (výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí), při kterém budou používány. Pracovní nastavení by mělo být ještě následováno zohledněním vnějších vlivů (povětrnostní podmínky) působících na kapky postřiku, které jsou tryskami produkovány.

Tryska rozptyluje (disperguje) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti, zajišťuje dodržování přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času; nanášení aplikované kapaliny v pracovním záběru by mělo být co nejrovnoměrnější. Trysky na postřikovacím rámu polního postřikovače musejí být všechny stejného výrobce, typu a velikosti (s výjimkou koncových trysek). Nejčastěji používaná rozteč trysek na rámu je cca 50 cm (trysky s výstřikovým úhlem 110°). Využívají se i rozteče 25 cm.

Injektorové trysky ID-3; jejich protiúletová klasifikace v některých zemích dosahuje třídy 95 %
Injektorové trysky ID-3; jejich protiúletová klasifikace v některých zemích dosahuje třídy 95 %

Tryska PRE firmy Lechler pro preemergentní aplikace herbicidů
Tryska PRE firmy Lechler pro preemergentní aplikace herbicidů

Tryska má tři základní úkoly:

1. rozptyl aplikované kapaliny na kapky požadované velikosti;

2. zajištění přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času;

3. rovnoměrné nanesení aplikované kapaliny v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Výběr trysky pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení výrobců přípravků, aby bylo docíleno správné kvality postřiku. Stejný typ trysky dnes nelze používat pro všechny aplikace a podmínky pro postřik. Stejně důležité jako výběr správného typu trysky je přesné dodržování pracovního režimu trysek, který je doporučován výrobci trysek a který je zárukou kvalitní aplikace.

Obsluha by měla trysky pravidelně kontrolovat. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, poškodit životní prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty. Opotřebené trysky mají obvykle větší průtok a není-li to zohledněno při výpočtu dávky postřiku, tak je aplikováno větší množství přípravků, než je nezbytné! Je třeba pravidelně provádět kontrolu průtoku za pomocí odměrné nádoby nebo vhodného průtokoměru a dávkovacích tabulek trysek a bude-li naměřená hodnota o více než 10 % vyšší, trysky je třeba vyměnit. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění a převlečné matice. Je správné vizuálně kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm zjistíme viditelné nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je opotřebená nebo poškozená. Znečištěné a ucpané trysky se doporučuje ponořit do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným kartáčkem vyčistit. Trysky nesmí být čištěny profukováním ústy; nemělo by se využívat ostrých a tvrdých předmětů, jako jsou dráty, hřebíky atp. Pravidelně by měly být čištěna také všechna sítka trysek, jsou-li používána a v případě potřeby být vyměněna. Správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysek také velký vliv. I při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice.

Aplikace postřiku standardními tryskami při použití systému podpory vzduchem
Aplikace postřiku standardními tryskami při použití systému podpory vzduchem

Protiúletové trysky

Správná funkce protiúletových trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buďto užší kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky, nebo kapky s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinky.

Víte, že důsledkem použití nízkoúletových trysek při aplikaci přípravků může být zhoršena pokryvnost, a tím i účinnost přípravků, zvláště u fungicidních a insekticidních přípravků?

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost porostu postřikovou kapalinou. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové.

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno především tehdy, kdy není možné zajistit optimální postřikové podmínky (nebezpečí úletu postřiku je zvýšené) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem ke stadiu ošetřované plodiny nebo škodlivého organizmu. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky, které mají stanovenu optimální rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Výsledkem práce je odlišná kvalita postřiku ve srovnání se štěrbinovými standardními tryskami.

Nízkoúletové trysky mohou být pomocníkem při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno některou ze stanovených ochranných vzdáleností. Jejich zkrácení je podmíněno použitím protiúletových opatření (ne všechny vzdálenosti lze použitím protiúletových opatření zkracovat). Může to být vhodný typ protiúletové trysky nebo jiná možnost (podpora vzduchem, deflektor atp.) Vždy je důležitý pracovní režim nebo jiné doporučení, které je vždy uvedeno u konkrétního typu protiúletové trysky, a které musí být dodrženo.

Pro praxi to představuje zejména vyšší pozornost při volbě vhodných typů protiúletových trysek a jejich použitý/nastavený pracovní režim. Pokud je tryska používána při příliš vysokém tlaku, dochází k tvorbě tzv. „postřikové mlhy“, tzn. spektra velmi malých kapek, které mají minimální hmotnost a mnohdy nepadají do porostu, ale vznášejí se nad ním. Když je použitý pracovní tlak příliš nízký, trysky produkují příliš velké kapky, které sice padají do porostu, ale dochází k nedostatečné pokryvnosti porostu. Každý typ trysky vyžaduje optimální rozsah tlaku, při kterém pracuje kvalitně!!

Příklad doporučených/optimálních hodnot tlaku vybraných trysek Lechler:

  • standardní štěrbinová tryska: 235 bar (optimum 2–3 bar);
  • injektorová tryska ID 3: 248 bar (optimum 4–8 bar).

Je důležité vědět, jaký typ trysky je na postřikovači používán, její doporučený optimální tlak a dávkování při pracovní rychlosti, kterou se postřikovač po poli pohybuje, aby byla aplikace přesná a kvalitní.

Kvalita postřiku

Kvalita postřiku je definována jako velikost kapek vytvářených tryskami, nejčastěji vyjádřená jako střední průměr dávky VMD (Volume Mean Diameter) - jinak řečeno velikost kapek pro 50 % postřikového objemu. Tato kvalita postřiku může být požadována nebo doporučována výrobcem přípravku. Je-li to zásadní pro některý přípravek, pak jsou tyto informace uvedeny na etiketě.

Jinak pro většinu fungicidních přípravků, insekticidů a graminicidních aplikací proti plevelům je dobré zvolit jemnou nebo střední kvalitu postřiku pro dosažení optimálního pokrytí.

Pro postřik dvouděložných plevelů zvolit střední nebo hrubou kvalitu postřiku. Hrubý a velmi hrubý postřik by neměl být použit, pokud není výslovně doporučen, a to kvůli zhoršené účinnosti přípravků.

Postřik s velmi jemnou kvalitou postřiku by měl být používán při postřiku s podporou vzduchem. Jinak se zvyšuje riziko úletu kapaliny, ke kterému může docházet, což většinou způsobuje problémy s poškozením sousedních ploch nebo necílových rostlin.

V případě použití postřikovače vybaveného podporou vzduchem odpadají úvahy o volbě správné protiúletové trysky. Takto vybavené postřikovače jsou zařazeny do nejvyšší třídy omezení úletu (90 %) i při použití standardních štěrbinových trysek.

Závěr

Při výběru trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny jejich výrobce. Důležité informace jsou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci v nich typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků a včetně zařazení do kategorie kvality postřiku. Stejně důležitá jsou doporučení výrobců přípravků, kde volba trysky může být důležitá vzhledem ke kvalitě pokryvnosti porostu kapkami postřiku a ovlivnit tak účinnost přípravku.

Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krokem, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků.

Jedním takovým příkladem podpory pravidel používání může být projekt TOPPS Water Protection (www.topps-life.org), který nabízí Postupy správné praxe (BMP - Best Management Practice) zpracované skupinou odborníků, a také možnost ověřit si, zda postřikovač svým vybavením (i pokud jde o osazení správnými tryskami a jejich používání ve správném režimu) odpovídá potřebám pro omezení úletu a zda zvolený pracovní režim a povětrnostní podmínky pro aplikaci budou pro omezení úletu dostačující. Všechno v jednoduché aplikaci na www.topps-drift.org. Aplikace je připravována také v českém jazyce.

Související články

Omezovat nežádoucí úlet postřiku se vyplatí

30. 07. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 520x

Očista postřikovače po aplikaci může snížit riziko kontaminace vody

07. 06. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 849x

Pravidla pro správnou aplikaci přípravků

18. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 961x

Novinky v aplikační technice

03. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 713x

Správné trysky pro aplikaci přípravků

21. 04. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 802x

Další články v kategorii Mechanizace

detail