Chemap Agro s.r.o.

Správná příprava před sezonou pro efektivní a bezpečnou aplikaci přípravků

25. 02. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 1576x

Dobrý technický stav postřikovače, jeho správná kalibrace a nastavení pracovního režimu pro každou aplikaci je základním aspektem jeho spolehlivé funkce a správné účinnosti aplikovaných přípravků. Tyto činnosti spojené s vhodně naplánovanou pravidelnou kontrolou a řádnou údržbou jen umocní správnou péči o postřikovač.

Proseeds

Kvalita postřiku

Před každou aplikací není důležitý jen výběr vhodného a dostatečně účinného přípravku, ale také určení jeho správného dávkování, ředění vodou a jeho použití správným způsobem, ve vhodném termínu a za příznivých povětrnostních podmínek. Důležitým požadavkem výrobců přípravků se stává kvalita postřiku a větší bezpečnost obsluhy. Zejména vzhledem k významnému rozšíření používání nízkoúletových trysek je jejich správný výběr důležitým aspektem efektivní účinnosti použitého přípravku.

Trysky omezující úlet produkují kapkové spektrum s většími kapkami, které nemusejí být ideální pro všechny aplikace. Výrobci přípravků u některých z nich uvádějí požadavky na rozptylování postřiku (jeho kvalitu) a v souladu s nimi by měl být zvolen druh trysky, která tento požadavek splní. A to i za cenu, že tato tryska bude v nižší třídě omezení úletu. Je-li postřikovač vybaven podporou vzduchem, volba trysky odpadá (takto vybavené postřikovače nemusí být osazeny nízkoúletovými tryskami).

Správná volba trysek pro danou aplikaci je velice důležitá
Správná volba trysek pro danou aplikaci je velice důležitá

Vhodný postřikovač - požadavky na používání

Obecné požadavky se dnes vztahují na provedení kontrolního testování, které musí být platné v době jejich používání a na provozování postřikovačů v době mezi kontrolami. Jsou stanoveny požadavky na údržbu a nastavení postřikovače, plnění nádrže, omezení použití vzhledem k nežádoucím úletům a v neposlední řadě na očistu postřikovačů po aplikaci. Chybí však jistá návaznost na technické vybavení postřikovačů, bez kterého nelze některé postupy provádět a tedy ani plnit.

Při výběru postřikovače je třeba přihlédnout k termínu ošetření, plodině, která bude ošetřována, velikosti pozemku pro ošetření, druhu škodlivého činitele a k druhu přípravku použitého k ošetření a požadavku na jeho rozptylování. Z těchto informací pak lze odvodit potřebu neseného, návěsného či samojízdného postřikovače.

Všechny dnes na trh uváděné postřikovače musí splňovat požadavky na shodu s technickými požadavky, které stanovují předpisy a musejí být označeny značkou CE. Toto označení deklaruje, že daný typ splňuje všechny technické požadavky včetně těch, které ovlivňují funkci postřikovače a jeho chování v souvislosti s bezpečností obsluhy a ochranou životního prostředí.

Příprava postřikovače

Již při přípravě na sezonu je třeba mít na mysli ochranu zdraví obsluhy, a také životního prostředí a zejména vody a vodních zdrojů. Všeobecně by se příprava postřikovačů k aplikaci přípravků měla skládat ze vzájemně na sebe navazujících etap.

Předsezónní údržba a opravy

Před sezonou by mělo dojít ke kontrole postřikového rámu, čerpadla, rozvodů, trubek, hadic a trysek (včetně kontroly celkové těsnosti systému). Měla by se ověřit správnost funkce všech regulačních a ovládacích prvků případně doplňkové výbavy postřikovače. Lze namítnout, že pokud je používán pravidelně otestovaný postřikovač, toto všechno je kontrolováno v provozovně kontrolního testování. Ano, funkčně způsobilý je postřikovač, který opustí provozovnu touto kontrolou prošel, ale testování se nemusí provádět každý rok a pro jeho správnou funkci je taková kontrola zásadní. A navíc zákon č. 326/2004 Sb., v platném znění a vyhláška 207/2012 Sb. uvádí pro provozovatele postřikovačů povinnosti sledovat technický stav i v době mezi kontrolním testováním.

Povinnost přistavit postřikovače pravidelně ke kontrolnímu testování platí již od roku 1997. Došlo k prodloužení lhůty na 5 let (viz vyhláška č. 207/2012 Sb.). Tato změna přichází v době, kdy se zvyšují požadavky na provádění aplikace přípravků a pozornost je kladena zejména na její bezpečnost, a proto není příliš logická, i když provozovatelé postřikovačů ji přijali většinou s nadšením. I přes tyto změny je zákonnou povinností, kterou musejí provozovatelé postřikovačů dodržovat a jednou z podmínek správného použití každého postřikovače.´

Trysky a postřikovací rám

Volba trysek, kterými bude osazen aplikační rám postřikovače je prvním krokem před seřízením a vlastní aplikací. Druh použitých trysek závisí především na použitém druhu přípravku, případně kapalného hnojiva, na ošetřované kultuře a povětrnostních podmínkách. Velikost trysek se potom řídí hodnotou požadované plošné dávky kapaliny.

Po výběru trysek je třeba seřídit výšku postřikovacího rámu. Tato výška je dána doporučením výrobce použitých trysek a lze ji jednoduše změřit. Jedná se o vzdálenost okraje trysky od povrchu ošetřovaného pozemku nebo porostu. Není vhodné doporučenou výšku překračovat, zbytečně tím vystavujeme kapky aplikované kapaliny povětrnostním vlivům a dochází k větším ztrátám např. úletem, ale také zhoršené distribuci postřiku na ošetřovaný porost, a tím negativnímu vlivu na výsledek ošetření. Stále častějším používáním ultrazvukových senzorů je zajištěné výškové vyrovnávání postřikovacího rámu a jeho udržování ve správné poloze vůči ošetřovanému porostu.

Kalibrace a seřízení postřikovače

Seřízení postřikovače je důležité pro správné dávkování postřikové kapaliny a kromě jiného i z hlediska minimalizace zbytků postřikové kapaliny zůstávající v nádrži po aplikaci. Kalibrace se provádí vždy čistou vodou. Voda by měla být bez usazenin a mechanických nečistot, které by mohly ovlivnit průtok kapaliny k tryskám nebo způsobit jiné poruchy postřikovače. K výpočtu potřebného množství přípravků a vody se využívají výsledky z kalibrace nebo a etikety přípravku. Není nutné připravovat více než požadované množství postřiku pro dané ošetření.

Nastavení dávky je dalším krokem seřizování. V případě postřikovačů bez automatické regulace dávky ji lze v zásadě ovlivnit dvěma způsoby, a to pojezdovou rychlostí a průtokem aplikované kapaliny rámem postřikovače.

Pojezdovou rychlostí lze dávkování měnit v omezené míře, jelikož zásadně ovlivňuje výkonnost postřikovače, a proto se volí jako konstantní. Na začátku každého seřízení plošné dávky je třeba tuto rychlost co možná nejpřesněji znát. Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti (není-li postřikovač vybaven čidlem pro měření rychlosti nebo GPS) lze vytýčit dráhu 100 m, kterou postřikovač nebo souprava projede, a změřit čas nutný k projetí této dráhy. Je-li známa používaná pojezdovou rychlost postřikovače, může dojít k nastavení požadované plošné dávky a to pomocí změny průtoku postřikové kapaliny rámem, udávaným nejčastěji pomocí minutové průtočnosti rámu. Pokud se při seřizování postřikovače hovoří o nastavení dávky, je tím myšlena dávka postřikové kapaliny na hektar. Nejedná se o dávku použitého přípravku. Ta musí vždy odpovídat hodnotám, uvedeným na etiketě přípravku.

Požadovanou průtočnost celého postřikovacího rámu se nastaví na stroji pomocí změny tlaku postřikové kapaliny. Provede se odměření množství kapaliny vystříkané od jedné trysky po dobu 1 minuty a srovná se tato hodnota s požadovanou minutovou průtočností stanovenou výpočtem nebo se použije jednoduchý průtokoměr, na jehož stupnici je možné přímo odečíst minutový průtok kapaliny. (V případě ručního ověření průtočnosti se měření provádí u několika trysek na rámu. Jejich počet se většinou liší podle pracovního záběru postřikovacího rámu).

Jak již bylo řečeno, hodnotu plošné dávky aplikované kapaliny ovlivňuje pojezdová rychlost postřikovače a minutová průtočnost stroje. Pokud má být během práce postřikovače přesně zachována plošná dávka nastavená před započetím postřiku, musí se obě tyto hodnoty udržovat neměnné. To však v praxi nelze zcela dodržet. Pojezdová rychlost kolísá se sklonem pozemku, případně stavem půdy. Skutečná plošná dávka tak v krajních případech může kolísat v rozmezí až 40 % od dávky nastavené.

Postřikovače jsou vybavovány automatickou regulací dávky, která má za úkol mimo jiné udržovat konstantní poměr mezi pojezdovou rychlostí a minutovou průtočností stroje. Je třeba si pamatovat, že správná funkce elektronické automatické regulace dávkování závisí ve značné míře na správném zvolení provozních konstant, se kterými řídící počítač pracuje. Ve většině případů je nutné správně zadat typ použitých trysek s jejich nominální průtočností, konstantu objemové hmotnosti aplikované kapaliny především u aplikace kapalných hnojiv (DAMu), pracovní záběr postřikovače a při použití impulsního snímače pojezdové rychlosti od kola postřikovače také správný obvod kola, včetně případného prokluzu.

Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti lze vytýčit dráhu dlouhou 100 m a změřit čas nutný k projetí této dráhy
Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti lze vytýčit dráhu dlouhou 100 m a změřit čas nutný k projetí této dráhy

Vizuální kontrolou postřiku s čistou vodou se ujistíme, že postřikovač je připravený k práci
Vizuální kontrolou postřiku s čistou vodou se ujistíme, že postřikovač je připravený k práci

Závěr

Všechny kroky popisované v tomto článku vyplývající z požadavků stanovených předpisy by měly být chápány jako nezbytná potřeba pro správnou funkci a efektivní a ekonomicky výhodnou aplikaci přípravků a ne jako povinnost, která musí být splněna, aby byly přiznány dotace. Jedině tímto přístupem je možné bezpečně aplikovat přípravky, chránit lidské zdraví a životní prostředí.

Správná příprava před sezonou pro efektivní a bezpečnou aplikaci přípravků

Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti lze vytýčit dráhu dlouhou 100 m a změřit čas nutný k projetí této dráhy
Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti lze vytýčit dráhu dlouhou 100 m a změřit čas nutný k projetí této dráhy
Vizuální kontrolou postřiku s čistou vodou se ujistíme, že postřikovač je připravený k práci

Související články

Nové kompaktní postřikovače John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 348x

Nové kompaktní traktory značky John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 310x

Nakladače Kramer KL12.5 a KL14.5 jsou všeumělové

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 283x

Nežádoucí úlet postřiku a jak jej omezovat

14. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 411x

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 447x

Další články v kategorii Mechanizace

detail