Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Správné trysky pro aplikaci přípravků

21. 04. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 2197x

Trysky, které se používají k aplikaci přípravků na ochranu rostlin patří k nejdůležitější výbavě postřikovačů s ohledem na přesnost, kvalitu a efektivnost prováděného ošetření Jejich sortiment je rozsáhlý.

Proseeds

Role trysek

Pro aplikaci přípravků se nejčastěji používají trysky hydraulické. Rozptyl kapaliny je prováděn za pomoci hydraulické energie vznikající tlakem kapaliny přiváděné do trysky.

Jejich správný výběr pro aplikaci však musí být doplněn doporučeným pracovním režimem (správnou výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí), při kterém budou používány. Pracovní nastavení by mělo být ještě následováno zohledněním vnějších vlivů = povětrnostních podmínek, působících na kapky postřiku, které jsou tryskami produkovány.

v držácích na postřikovacím rámu aplikačního zařízení rozhodují o efektivní a bezpečné aplikaci přípravků.

Tryska rozptyluje (disperguje) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti, zajišťuje dodržování přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času; nanášení aplikované kapaliny v pracovním záběru by mělo být co nejrovnoměrnější. Trysky na postřikovacím rámu polního postřikovače musejí být všechny stejného výrobce, typu a velikosti (s výjimkou koncových trysek). Nejčastěji používaná rozteč trysek na rámu je cca 50 cm (trysky s výstřikovým úhlem 110°). Využívají se i rozteče 25 cm.

Tryska má tři základní úkoly:

  1. rozptyl aplikované kapaliny na kapky požadované velikosti;
  2. zajištění přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času;
  3. rovnoměrné nanesení aplikované kapaliny v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Výběr trysky pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení nejen výrobce trysky, ale i výrobce přípravku, aby bylo docíleno správné kvality postřiku. Stejný typ trysky dnes nelze používat pro všechny aplikace a podmínky pro aplikaci.

Obsluha by měla trysky pravidelně kontrolovat. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, poškodit životní prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty. Opotřebené trysky mají obvykle větší průtok a není-li to zohledněno při výpočtu dávky postřiku, tak je aplikováno větší množství přípravků, než je nezbytné!

Je třeba pravidelně provádět kontrolu průtoku za pomocí odměrné nádoby nebo vhodného průtokoměru a dávkovacích tabulek trysek a bude-li naměřená hodnota o více než 10% vyšší, trysky vyměnit. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění a převlečné matice.

Je správné vizuálně kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm zjistíme viditelné nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je opotřebená nebo poškozená. Znečištěné a ucpané trysky se doporučuje ponořit do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným kartáčkem vyčistit. Trysky nesmí být čištěny profukováním ústy; nemělo by se využívat ostrých a tvrdých předmětů jako jsou dráty, hřebíky atp.

Pravidelně by měly být čištěny také všechna sítka trysek, jsou-li používána a v případě potřeby vyměněna. Správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysek velký vliv. I při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice.

Detail plochého výstřikového obrazce trysky
Detail plochého výstřikového obrazce trysky

Štěrbinová tryska Albuz AXI 110 015
Štěrbinová tryska Albuz AXI 110 015

Protiúletové/nízkoúletové trysky

Správná funkce protiúletových trysek je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buďto jednotnější kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky, nebo kapky s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinky.

Víte, že důsledkem použití nízkoúletových trysek v rámci aplikace přípravků může být zhoršena pokryvnost, a tím i účinnost přípravků zvláště u aplikace fungicidních a insekticidních přípravků?

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost porostu postřikovou kapalinou. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové. Taková aplikace je nejčastěji prováděna štěrbinovými tryskami s plochým výstřikovým obrazcem, které nejsou tzv. protiúletové. Jejich použití je z tohoto ohledu rizikovější. Pro tyto aplikace uvádějí české předpisy optimální podmínky, které riziko úletu snižují (vyhláška č. 207/2012 Sb.). Zejména v poslední době má použití protiúletových trysek a dalších protiúletových opatření „zelenou“.

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno především tehdy, kdy není možné zajistit optimální aplikační podmínky (nebezpečí úletu postřiku je zvýšené) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem ke růstovému stadiu ošetřované plodiny nebo plevele anebo vývojového stadia škůdce nebo choroby. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky, které mají stanovenu optimální rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Výsledkem práce je odlišná kvalita postřiku ve srovnání se štěrbinovými standardními tryskami. Riziko úletu je však nižší.

Protiúletové klasifikace

Nízkoúletové trysky mohou být pomocníkem při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno některou ze stanovených ochranných vzdáleností. Jejich zkrácení je podmíněno použitím protiúletových opatření (ne všechna omezení je možné řešit pomocí použití protiúletových opatření). Přehledy protiúletových klasifikací neuvádějí jen typy trysek, ale také další protiúletové konstrukce nebo techniky, které byly po přezkoušení a schválení zařazeny do některé ze třídy omezení úletu (TOU) v tabulkách přehledů. Ty jsou dostupné na webové stránce ÚKZÚZ: Minimalizace úletu přípravků.

Může to být vhodný typ protiúletové trysky nebo jiná možnost (podpora vzduchem, deflektor atp.) Vždy je důležitý pracovní režim nebo jiné doporučení, které je vždy uvedeno u konkrétního typu protiúletové trysky, a které musejí být dodrženy. Přehledy obsahují tři skupiny (třídy omezení úletu) těchto protiúletových opatření. Jsou označeny jako TOU 50 %, TOU 75 % a TOU 90 %. Toto označení je užíváno mezinárodně.

Pro praxi to představuje zejména vyšší pozornost při volbě vhodných typů protiúletových trysek a jejich použitý/nastavený pracovní režim. Pokud je tryska používána při příliš vysokém tlaku, dochází k tvorbě tzv. postřikové mlhy, tzn. spektra velmi malých kapek, které mají minimální hmotnost a mnohdy nepadají do porostu, ale vznášejí se nad ním. Když je použitý pracovní tlak příliš nízký, trysky produkují příliš velké kapky, které sice padají do porostu, ale dochází k nedostatečné pokryvnosti porostu. Každý typ trysky vyžaduje optimální rozsah tlaku, při kterém pracuje kvalitně!

Příklad doporučených/optimálních hodnot tlaku vybraných trysek Lechler:

  • standardní štěrbinová tryska: 2–3–5 bar (optimum 2–3 bar);
  • injektorová tryska ID 3: 2–4–8 bar (optimum 4–8 bar).

Je důležité vědět, jaký typ trysky je na postřikovači používán, její doporučený optimální tlak a dávkování při pracovní rychlosti, kterou se postřikovač po poli pohybuje, aby byla aplikace přesná a kvalitní.

Kvalita postřiku

Kvalita postřiku je definována jako velikost kapek vytvářených tryskami, nejčastěji vyjádřená jako střední průměr dávky VMD (Volume Mean Diameter) - jinak řečeno: velikost kapek pro 50 % postřikového objemu. Tato kvalita postřiku může být požadována nebo doporučována výrobcem přípravku. Je-li to zásadní pro některý přípravek, pak jsou tyto informace uvedeny na etiketě.

Jinak pro většinu fungicidních přípravků, insekticidů a graminicidních aplikací proti plevelům je dobré zvolit jemnou nebo střední kvalitu postřiku pro dosažení optimálního pokrytí. Pro postřik dvouděložných plevelů zvolit střední nebo hrubou kvalitu postřiku. Hrubý a velmi hrubý postřik by neměl být použit, pokud není výslovně doporučen, a to kvůli zhoršené účinnosti přípravků. Postřik s velmi jemnou kvalitou postřiku by měl být používán při postřiku s podporou vzduchem. Jinak se zvyšuje riziko úletu kapaliny, ke kterému může docházet, což většinou způsobuje problémy s poškozením sousedních ploch nebo necílových rostlin. V případě použití postřikovače vybaveného podporou vzduchem odpadají úvahy o volbě správné protiúletové trysky. Takto vybavené postřikovače jsou zařazeny do nejvyšší třídy omezení úletu (90 %) i při použití standardních štěrbinových trysek.

Dvouštěrbinové trysky

Výrobci zemědělských trysek nabízejí sortiment protiúletových trysek se dvěma štěrbinami. Například trysky s označením IDKT nebo IDTA německé firmy Lechler.

V případě typu IDTA se jedná se o asymetrické dvojité injektorové trysky s plochým výstřikovým obrazcem, s rozdílným sklonem štěrbin (přední 30°, zadní 50°) a rozdílným výstřikovým úhlem štěrbin. Přední štěrbina s úhlem 90°, zadní štěrbina s úhlem 120°. Trysky se  vyznačující velmi nízkým úletem, (výrobce uvádí „extrémně nízký úlet“).

Typ IDKT představuje rovněž dvouštěrbinovou trysku, v tomto případě obě štěrbiny s jednotným sklonem 30° od svislé osy. Jak uvádí informace z JKI v Brauschweigu, tyto trysky byly nedávno přezkoušeny a zařazeny do protiúletových klasifikacích ve třídách omezení úletu až 95 %. Tyto „dvojité“ standardní štěrbinové injektorové trysky zajišťují optimální distribuci postřiku se sníženým tzv. postřikovým stínem při vyšších pracovních rychlostech.

Podobné typy trysek nabízí také TeeJeT. Typy TTI TwinJet TTI60, Air Induction Turbo TwinJet AITTJ60 nebo Turbo TwinJet TTJ60 rovněž zajišťují dokonalou pokryvnost listů plodiny a průnik do vrcholových partií rostlin, kam bývá většinou postřik směrován. Štěrbiny s jednotným sklonem 30° od svislé osy vpřed a vzad a shodný výstřikový úhel 110°.

Použití dvouštěrbinové trysky
Použití dvouštěrbinové trysky

Dvouštěrbinové trysky při aplikaci
Dvouštěrbinové trysky při aplikaci

TOPPS Water Protection

Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krokem, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků.

Jedním takovým příkladem podpory pravidel používání může být projekt TOPPS Water Protection, který nabízí Postupy správné praxe (BMP - Best Management Practice) zpracované skupinou odborníků, a také možnost ověřit si, zda postřikovač svým vybavením (i pokud jde o osazení správnými tryskami a jejich používání ve správném režimu) odpovídá potřebám pro omezení úletu a zda zvolený pracovní režim a povětrnostní podmínky pro aplikaci budou pro omezení úletu dostačující. Všechno v jednoduché aplikaci na www.topps-drift.org. Aplikace je dostupná také v českém jazyce. I v těchto správných postupech hrají roli trysky. Jejich správný výběr pro aplikaci přípravků a používání v doporučeném režimu výrazně napomáhají snižování nežádoucích úletů a plnění závazků na snižování spotřeby přípravků.

Závěr

Při výběru trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny jejich výrobce. Důležité informace jsou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci v nich typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků a včetně zařazení do kategorie kvality postřiku.

Stejně významná jsou doporučení výrobců přípravků, kde volba trysky může být důležitá vzhledem ke kvalitě pokryvnosti porostu kapkami postřiku a ovlivňující účinnost použitého přípravku.

Rostliny pšenice ošetřené tryskou Lechler IDTA - pokryty jsou vertikální i horizontální části rostlin (vizualizace pomocí vodocitlivých papírků)
Rostliny pšenice ošetřené tryskou Lechler IDTA - pokryty jsou vertikální i horizontální části rostlin (vizualizace pomocí vodocitlivých papírků)

Lechler - schéma postavení výstřikových obrazců trysky IDKT
Lechler - schéma postavení výstřikových obrazců trysky IDKT

Tryska Lechler IDK120-10
Tryska Lechler IDK120-10

Tryska Lechler ID3 120-10
Tryska Lechler ID3 120-10

Související články

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

02. 12. 2023 Ing. Ivan Olšan; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 513x

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

15. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 477x

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

10. 11. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 520x

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 920x

Další články v kategorii Mechanizace

detail