Chemap Agro s.r.o.

Správné trysky zajistí správnou aplikaci

12. 04. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 1591x

Zemědělské trysky používané k aplikaci přípravků na ochranu rostlin jsou nejdůležitějšími komponenty postřikovačů s ohledem na kvalitu a efektivnost ošetření proti škodlivým organizmům. Pozor však na některé vlastnosti těchto trysek, které zejména na úkor omezení nežádoucích vlivů (úletu) mohou více či méně snížit míru pokrytí ošetřovaného cíle, a tím i kvalitu aplikace.

Proseeds

Tryska má tři základní úkoly

  1. Rozptylovat (dispergovat) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti.
  2. Zajistit přesné dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času.
  3. Nanést rovnoměrně aplikovanou kapalinu v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Trysky jsou umístěny většinou na aplikačních rámech zařízení pro aplikaci přípravků (postřikovač) v držácích různého provedení, kde dochází k vlastnímu rozptýlení/aplikaci připravené kapaliny na požadované kapkové spektrum. Jsou nejmenšími komponenty, které však mohou v rozhodující míře ovlivnit kvalitu postřiku. K jejich nezanedbatelné funkci patří také omezování nežádoucích úletů, které je díky stále rostoucím požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí předmětem pozornosti zemědělců i úřadů.

Výběr trysky pro postřikovač

Výběr vhodných trysek pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální efektivnosti a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení výrobců přípravků, kteří u řady přípravků uvádějí požadavky na jejich rozptýlení tryskou, aby bylo docíleno správné kvality postřiku a účinnosti ošetření. I přes správný výběr trysky je nezbytné vždy dodržovat aplikační dávku v závislosti na pojezdové rychlosti a zároveň přihlédnout k převládajícím povětrnostním podmínkám při aplikaci.

Pro správnou volbu trysky nabízejí jejich výrobci jednoduché kalkulátory
Pro správnou volbu trysky nabízejí jejich výrobci jednoduché kalkulátory

Údržba trysek

Trysky jsou všeobecně považovány za nejdůležitější složku v systému postřiku, ale často bývají dosti zanedbávány. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, k poškození životního prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty drahých přípravků, které byly aplikovány ve větším množství, než bylo potřeba.

Trysky je třeba důkladně kontrolovat. Je třeba pravidelně provádět kontrolu a kalibraci průtoku, např. za pomoci odměrné nádoby a dávkovacích tabulek trysek. Bude-li naměřená hodnota vyšší o 10 % v porovnání s hodnotou v tabulce, trysku vyměňte. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění, převlečné matice/bajonetu, případně i celého držáku. Vizuálně je třeba kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm budou vidět nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je poškozená a nepracuje správně. Vždy je třeba mít k dispozici novou trysku, kterou můžete nahradit nevyhovující trysku a srovnat tak výstřikový obrazec v záběru.

Znečištěné a ucpané trysky ponořte do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným štětečkem nebo kartáčkem vyčistěte. Není správné čistit trysku profukováním ústy nebo nečistoty odstranit ostrým a tvrdým předmětem, jako jsou kousky drátu, hřebík apod. Pravidelně je třeba čistit také všechny filtry a v případě potřeby je vyměnit. Pamatovat na to, že správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysky také velký vliv.

Důrazně se doporučuje, aby trysky byly při prvních známkách poškození vyměněny. Náklady na výměnu kompletní sady trysek jsou jen zlomkem nákladů v důsledku možných škod na porostech způsobených poškozenou tryskou a nadměrné spotřeby přípravků.

Trysky se čistí výhradně plastovými kartáčky
Trysky se čistí výhradně plastovými kartáčky

Protiúletová klasifikace trysek jako opatření pro zkrácení ochranných vzdáleností při aplikaci přípravků.

Jsou vydávány pokyny, které omezují použití přípravků v blízkosti vodních zdrojů a vodních toků vymezením ochranných vzdáleností. Použití nízkoúletových trysek je pak jedním řešením pro jejich povolené zkrácení.

ÚKZÚZ uvádí na svých internetových stránkách informace o zavedení systému protiúletových opatření při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno ochrannou vzdáleností. Uvedený systém těchto opatření má napomoci snížit/zkrátit uvedená omezení stanovená registrační autoritou u jednotlivých přípravků. Internetové informace jsou určeny zejména pro přípravky, v jejichž návodu k obsluze ještě nejsou konkrétní použití protiúletových komponentů zohledněna.

Jaká je praxe?

Protiúletová opatření přinášejí vyšší nároky na postřikovače; dále také zvýšené nároky na správnou volbu protiúletových trysek a jejich používání. Klasifikační systém rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tříd omezení úletu označených symboly: 50 %, 75% nebo 90 %. Symboly udávají procento redukce nežádoucího úletu při použití dané nízkoúletové trysky. Ochrannou vzdálenost uvedenou na etiketě přípravku je možné zkrátit v závislosti na použitém zařízení, zařazeným do systému omezování úletů.

Pozor! Důsledkem použití nízkoúletových trysek v rámci těchto opatření, ale i při běžné aplikaci vyžadující omezení úletu, může být zhoršena pokryvnost, a tím i účinnost přípravků zvláště u aplikace fungicidních a insekticidních přípravků.

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost a účinnost postřiku. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové.

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno především tehdy, kdy není možné zajistit optimální postřikové podmínky (nebezpečí úletu postřiku) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem ke stadiu ošetřované plodiny nebo škodlivého organizmu. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky, které mají stanovenu optimální rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Mění se jimi produkovaná kvalita postřiku.

Protiúletové trysky jsou používány stále častěji
Protiúletové trysky jsou používány stále častěji

Závěr

Při volbě trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny výrobců trysek. Důležité informace jsou většinou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků včetně zařazení do kategorie kvality postřiku.

Informace o použitých tryskách jsou přinejmenším stejně důležité jako informace o použitém přípravku.

Související články

Nové kompaktní postřikovače John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 348x

Nové kompaktní traktory značky John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 310x

Nakladače Kramer KL12.5 a KL14.5 jsou všeumělové

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 283x

Nežádoucí úlet postřiku a jak jej omezovat

14. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 411x

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 447x

Další články v kategorii Mechanizace

detail