Chemap Agro s.r.o.

Trysky pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

03. 03. 2014 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 5521x

Zemědělské trysky používané k aplikaci přípravků na ochranu rostlin jsou nejdůležitější komponenty postřikovačů s ohledem na kvalitu a efektivnost prováděného ošetření proti škodlivému organizmu. Většinou na aplikačních rámech zařízení pro aplikaci přípravků, kde dochází k vlastnímu tříštění připravené kapaliny, jsou umístěny v držácích různého provedení trysky, které v rozhodující míře ovlivňují kvalitu aplikace. K jejich nezanedbatelné funkci patří také omezování nežádoucího úletu, který je díky stále rostoucím požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí předmětem pozornosti nejen zemědělců.

Agronutrition

Diskutuje se, jak postupovat při omezování použití přípravků v blízkosti vodních zdrojů a vodních toků vymezením ochranných vzdáleností a jak použitím nízkoúletových trysek postupovat při jejich zkracování. Pozor však na některé vlastnosti těchto trysek, které na úkor omezení úletu mohou do jisté míry snížit míru pokrytí ošetřovaného cíle, a tím výsledek - účinnost zásahu.

Tryska má tři základní úkoly:

  • rozptylovat (dispergovat) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti,
  • dodržovat přesné dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času,
  • nanést aplikovanou kapalinu co nejrovnoměrněji v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Výběr trysky pro postřikovač

Výběr trysek pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení výrobců přípravků, aby bylo docíleno správné aplikace a kvality postřiku. Je nezbytné v závislosti na typu trysky dodržovat aplikační dávku v závislosti na pojezdové rychlosti a zároveň přihlédnout k převládajícím povětrnostním podmínkám při aplikaci.

Údržba trsek

Trysky jsou všeobecně považovány za nejdůležitější složku v systému postřiku, ale často bývá dosti zanedbávána.

Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, poškození životního prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty drahých přípravků, které byly aplikovány ve větším množství, než bylo potřeba.

Trysky je třeba důkladně kontrolovat. Je třeba pravidelně provádět kontrolu a kalibraci průtoku např. za pomoci odměrné nádoby a dávkovacích tabulek trysek. Bude-li naměřená hodnota vyšší o 10 % v porovnání s hodnotou v tabulce, trysku vyměňte. Vždy mějte k dispozici náhradní trysky včetně těsnění, převlečné matice/bajonetu, případně i celého držáku.

Vizuálně kontrolujte i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm budou vidět nepravidelné paprsky (pruhy) viz obr. 1, znamená to, že tryska je poškozená a nepracuje správně. Vždy mějte k dispozici novou trysku, se kterou můžete výstřikový obrazec srovnat.

Znečištěné a ucpané trysky ponořte do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným štětečkem nebo kartáčkem vyčistěte. Nikdy se nepokoušejte vyčistit trysku foukáním ústy nebo nečistotu odstranit ostrým a tvrdým předmětem, jako jsou kousky drátu, hřebík apod.

Pravidelně čistěte také všechny filtry a v případě potřeby je vyměňte. Pamatujte na to, že správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysky také velký vliv. Důrazně se doporučuje, aby trysky byly při prvních známkách poškození vyměněny. Náklady na výměnu kompletní sady trysek jsou jen zlomkem nákladů v důsledku možných škod na porostech způsobených poškozenou tryskou.

I při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice, oční štíty či ochranné brýle a doporučené ochranné oděvy. Všichni, kdo se kolem postřikovače pohybují, by měli být seznámeni se všemi pravidly chování a pokyny týkajícími se používání přípravků.

Výstřikový obrazec poškozené trysky
Obr. 1: Výstřikový obrazec poškozené trysky
Správný výstřikový obrazec
Obr. 2: Správný výstřikový obrazec

Nízkoúletové trysky

Výrobci trysek představují na výstavách a nabízejí své typy či verze nízkoúletových trysek. Jejich zvláštní funkce je ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buďto užší kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky nebo kapky s částicemi s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami.

Tyto trysky jsou označovány jako nízkoúletové (LD) respektive protiúletové (AD, SD, SL, TT), případně injektorové (ID). Jsou konstruovány tak, aby vytvářely větší kapky při stejné dávce a pracovním tlaku ve srovnání se standardními štěrbinovými tryskami. Přidáním dávkovací clony s otvorem (štěrbinou) před vlastní štěrbinu trysky se snižuje tlak v místě průchodu kapaliny tryskou, což způsobuje víření kapaliny a tvorbu větších kapek, které prokazatelně omezují úlet.

Dále je to skupina trysek injektorových s přisáváním atmosférického vzduchu INJET, B-JET, TurboDrop, ID, DB, AI. Varianta s přisáváním tlakového vzduchu je známá pod označením AIRTEC.

Použití nízkoúletových trysek se doporučje, především pokud není možné zajistit optimální postřikové podmínky (nebezpečí úletu postřiku) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem k fázi ošetřované plodiny nebo škodlivého organizmu. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky - rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám!

Důsledkem použití nízkoúletových trysek v případech, které vyžadují aplikaci s omezením úletu, může být zhoršená pokryvnost, a tím i snížená účinnost přípravků zvláště u aplikace fungicidů a insekticidů.

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost a účinnost postřiku. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové.

Kvalita postřiku

Kvalita postřiku je definována jako velikost kapek vytvářených tryskami, nejčastěji vyjádřená jako střední průměr dávky VMD (volume mean diameter) - jinak řečeno velikost kapek pro 50 % postřikového objemu. Velikost kapek je měřena různými typy laserových zařízení (Aerometrics, Dantec, Malvern Particle Sizer). Hodnoty velikosti kapek získané jednotlivými přístroji se mohou lišit při použití či měření stejné trysky.

Britská rada pro ochranu rostlin BCPC - British Crop Protection Council se pokusila data o kapkách převést do jednotné klasifikace - BCPC kategorie kvality postřiku. Jednotlivé kategorie uvádí tabulka.

Velikost kapky je zdaleka nejdůležitějším faktorem ovlivňující úlet. Měří se v mikrometrech (1/1000 milimetru). Obvykle se používá název mikron (μ).

Kvalita postřiku je zadávána podle doporučení výrobce přípravku na etiketě.

Jinak pro většinu fungicidních přípravků, insekticidů a graminicidních aplikací proti plevelům je dobré zvolit jemnou nebo střední kvalitu postřiku pro dosažení optimálního pokrytí.

Pro postřik dvouděložných plevelů zvolit střední nebo hrubou kvalitu postřiku.

Hrubý a velmi hrubý postřik by neměl být použit, pokud není výslovně doporučen kvůli špatné účinnosti přípravků.

Postřik s velmi jemnou kvalitou postřiku by měl být používán pouze při postřiku s podporou vzduchem (TWIN, Degania,Kyndestoft, aj.), jinak může dojít k velkému úletu kapaliny, což většinou způsobuje problémy s poškozením sousedních plodin nebo necílových rostlin.

Proto při volbě trysek je třeba pečlivě zvážit možné varianty trysek a vždy se řídit pokyny výrobců trysek, které jsou většinou součástí dávkovacích tabulek trysek nebo produktových katalogů. Výrobci uvádějí své trysky členěné podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků včetně zařazení do kategorie kvality postřiku dle BCPC.

Tab.: Kategorie hodnocení kvality postřiku dle BCPC

Kvalita postřiku
Kategorie dle BCPC
Přibližný rozsah VMD (μ)
Velmi jemný
VF (very fine)
< 150
Jemný
F (fine)
150–250
Střední
M (middle)
250–350
Hrubý
C (coarse)
350–450
Velmi hrubý
VC (very coarse)
450–550
Extrémně hrubý
XC (extremely coarse)
> 550

 

Související články

Je po ukončení aplikace nutná očista postřikovače?

07. 05. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 336x

Inovace pro vyšší efektivitu aplikace přípravků na ochranu rostlin

24. 04. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 442x

Zemědělské trysky - standardní nebo protiúletové?

18. 03. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 514x

Dokonalá příprava postřikovačů na novou sezonu

01. 03. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 389x

Společnost MagGrow podepsala dohodu s Leading Farmers pro Českou republiku a Slovensko

22. 01. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 671x

Další články v kategorii Mechanizace

detail