Chemap Agro s.r.o.

Z dronu do postrekovača

24. 10. 2018 Ing. Jozef Šimončič; Profesional servis s.r.o. Santovka Mechanizace Zobrazeno 1626x

Cielená aplikácia pesticídov pomocou zberu dát bezpilotnými leteckými zariadeniami alebo pomocou snímkovania z družíc, je nový pojem v ochrane rastlín, ktorý sa v EÚ skloňuje na zasadnutiach parlamentných komisií, na stretnutiach rôznych pracovných skupín asociácií ochrany rastlín a aj medzi výrobcami špičkovej poľnohospodárskej techniky. Ide o aplikáciu plošnými postrekovačmi pomocou aplikačných máp, ktoré sa exportujú do palubných počítačov po nasnímaní parciel bezpilotnými leteckými zariadeniami. Cieľom cielenej aplikácie je úspora pesticídov a ochrana životného prostredia pri nezníženom účinku plánovaných aplikácií. V princípe sa pri cielených aplikáciách mení dávka a tým koncentrácia postreku podľa lokálnych podmienok na poli.

Polní dny Sója 2020

Overenie v praxi

Na poľnohospodárskom podniku v okrese Dunajská Streda sa manažment rozhodol vyskúšať cielenú aplikáciu v tvrdej pšenici (odroda Tempodur) na parcele s názvom Akohely (kód dielu 2901/1) s výmerou 31,85 ha, s prioritným cieľom zameraným na úsporu fungicídov pri jednej aplikácii.

Na získanie prvotných informácií o parcele sme použili dron DJI Phantom 4 ovládaný registrovaným pilotom so všetkými povoleniami a vybavený multispektrálnou a štandardnou fotografickou RGB kamerou. RGB kamera je optické zariadenie, ktoré sníma odrazené elektromagnetické žiarenie vo viditeľnej časti spektrálneho pásma. Multispektrálna kamera sníma odrazené žiarenie v štyroch spektrálnych pásmach, a to v zelenom, červenom, blízkom infračervenom a tzv. red edge pásme. Keďže blízke infračervené pásmo predstavuje tú časť svetla, v ktorej rastliny pri fotosyntéze vykazujú určité špecifické znaky, tak pomocou tejto kamery dokážeme pozorovať množstvo javov závislých na fotosyntéze, medzi inými aj zdravotnú kondíciu rastlín. Z dát získaných multispektrálnou kamerou sa následne odvodzujú rôzne indexy, medzi najznámejšie patria NDVI a NDRE indexy.

Cielenú aplikáciu sme vykonali postrekovačom Hardi Alpha Evo 4200 l/36 m TWIN Force, ktorého majiteľom je spomenutý podnik. Postrekovač je vybavený počítačom Hardi HC9600, ktorý umožňuje export aplikačných máp.

Mapa s pokusnou parcelou číslo 2901/1
Mapa s pokusnou parcelou číslo 2901/1

Dron DJI Phantom 4 vybavený multispektrálnou a štandardnou fotografickou RGB kamerou
Dron DJI Phantom 4 vybavený multispektrálnou a štandardnou fotografickou RGB kamerou

Postrekovač Hardi Alpha Evo 4200 l/36 m TWIN Force
Postrekovač Hardi Alpha Evo 4200 l/36 m TWIN Force

Riaditeľ rastlinnej výroby sa rozhodol získať informácie o stave porastu tri týždne pred plánovanou aplikáciou fungicídu. Prvý nálet dronom sa uskutočnil 19. 4. 2018, druhý 25. 4. 2018 a tretí 2. 5. 2018. Výsledok - zmena stavu porastu bola viditeľná hlavne z náletu 2. 5. 2018, kde porast v zábere multispektrálnej kamery vykazoval znížený stav biomasy indikovaný červenou farbou. V súčasnosti akékoľvek výstupy z kamier dronu (zdravotný stav porastu) treba preveriť na parcele pomocou lokalizácie cez GPS. Osobne sme 4. 5. 2018 s agronómkou Erikou Vereczkei prešli celú parcelu s konštatovaním, že na miestach sfarbených na mape do červena porast pšenice decimuje sucho. Štrkové podložie presakujúce na povrch spôsobilo, že pšenica pozhadzovala odnože a bola viditeľne slabšia.

Pred aplikáciou prípravkom Osiris, ktorá sa vykonala 6. 5. 2018 sa exportovala aplikačná mapa do počítača postrekovača Hardi HC9600 cez USB port z USB kľúča.

Mapa porastu 2. 5. 2018, napravo - výsledok z multispektrálnej kamery
Mapa porastu 2. 5. 2018, napravo - výsledok z multispektrálnej kamery

Stav pšenice 4. 5. 2018 po deficite zrážok
Stav pšenice 4. 5. 2018 po deficite zrážok

Stav aplikačnej mapy (napravo) v počítači Hardi HC9600 po ukončení ošetrenia v porovnaní s exportovanou aplikačnou mapou (naľavo)
Stav aplikačnej mapy (napravo) v počítači Hardi HC9600 po ukončení ošetrenia v porovnaní s exportovanou aplikačnou mapou (naľavo)

Parcelu sme rozdelili do troch zón. V zóne označenej tmavozelenou farbou (porast vo výbornej kondícii) sme aplikovali 200 l/ha, čo znamená doporučené dávkovanie prípravku Osiris 2,0 l/ha. V zóne označenej zelenou farbou (porast vykazujúci poškodenie suchom s potenciálom regenerácie v prípade zrážok) sme aplikovali 175 l/ha v dávke Osiris 1,75 l/ha a v zóne označenej bledozelenou farbou (silne zdecimovaný porast suchom) 150 l/ha, čomu zodpovedalo 1,5 l/ha dávky Osiris.

Tab.: Príprava postrekovej zmesi 4200 l vody a 42 l fungicídu Osiris do postrekovača Hardi Alpha

Parcela

Dávka vody (l/ha)

Dávka Osiris (l/ha)

Dávka epoxiconazole (g/ha)

Dávka metconazole (g/ha)

Farba na mape

Výmera

(ha)

Skutočná spotreba Osiris (l)

Plánovaná

spotreba Osiris (l)

Úspora

Osiris (l)

1

150

1,5

56,25

41,25

bledozelená

4,68

7,02

-

-

2

175

1,75

65,62

48,12

zelena

15,66

27,4

-

-

3

200

2,0

75,00

55,00

tmavozelená

11,45

22,9

-

-

Spolu

-

-

-

-

-

31,79

57,32

63,58

6,26

Vyhodnotenie aplikácie

Pred, počas a po aplikácii sme boli konfrontovaní s tromi údajmi o výmere parcely s názvom Akohely. Podla ortofotomapy z PPA sme pracovali s výmerou 31,85 ha. Po tvorbe ortofotosnímky (10 cm/pixel) pomocou dronu sme získali výmeru parcely 31,79 ha. Rozdiel bol minimálny, tak sme použili pri spracovaní výsledkov údaj z dronu. Postrekovač Hardi Alpha Evo 4200 l/36 m TWIN Force po aplikácii spracoval údaj o ploche na 32,40 ha, čo je oproti údajom z dronu navýšenie o 1,91 %. Tento rozdiel vznikol pri prvej jazde po uzavretí úvrate, kedy ešte nepracuje vypínanie jednotlivých dýz cez GPS, ktorým sa prepočítava ošetrená plocha. Výsledok určite skreslilo aj obchádzanie niekoľkých stĺpov na poli. Skutočná spotreba fungicídu Osiris bola 57,32 l oproti plánovanej dávke 63,58 l, ktorá by sa aplikovala bez cielenej aplikácie v dávke 2,0 l prípravku v 200 l vody. Reálny rozdiel 6,26 l prípravku Osiris na 31,79 ha je úspora 9,85 %, čo vyznieva ako neuveriteľné číslo, ktoré predstihlo naše očakávania. Podľa výpočtov sa na 31,79 ha parcele malo vyaplikovať 5732,50 litrov postrekovej kvapaliny. Po ukončení aplikácie sa vypustil z hlavnej nádrže 7 l zostatok postrekovej kvapaliny, čo predstavuje 0,12 %. Z pohľadu cenníkových cien prípravku Osiris, ktorý stojí 24,86 €/l bez DPH je celková úspora 155,62 € na 31,79 ha.

Záver

Prevádzka dronov je v podmienkach slovenskej legislatívy veľmi náročná a predstavuje pre širšie využívanie v poľnohospodárskom sektore obrovskú bariéru. Nerešpektuje súčasné požiadavky praxe a konzervuje stav, ktorý má dopad na bezpečnosť potravín a konkurencieschopnosť našich poľnohospodárskych podnikov v širšom Európskom priestore. Veď 37 % potravinová sebestačnosť SR hovorí za všetko.

Máme šťastie, že v slovenskom poľnohospodárstve stále pracujú cieľavedomí ľudia, ktorí majú neutíchajúcu túžbu po efektívnom využívaní najnovších výdobytkov techniky 21. storočia. Ľudia, ktorí začínajú myslieť „zeleno“ a nie je im jedno ako a koľko pesticídov sa vyaplikuje na ich polia. K nim patrí aj progresívny mladý kolektív pracovníkov, ktorý sa podujal participovať na tomto projekte. Poďakovanie patrí aj pilotovi dronu Mgr. Michalovi Lackovi Saftra 3D mapping, ktorý dokázal s dronom nasnímať výnimočné zábery v čase, kedy mali najvyššiu výpovednú hodnotu. Poďakovanie patrí servisným technikom spoločnosti Profesional Servis, s. r. o. Ing. Jánovi Sirotovi a Bc. Matejovi Šimončičovi, ktorí pripravili postrekovač Hardi Alpha Evo 4200 l/36 m TWIN Force na aplikáciu a export aplikačných máp do palubného počítača.

Zľava Krisztián Görcs operátor postrekovača, Erika Vereczkei agronómka, Roland Szokol operátor postrekovača
Zľava Krisztián Görcs operátor postrekovača, Erika Vereczkei agronómka, Roland Szokol operátor postrekovača

Treba len dúfať, že podobné výsledky sa dostanú na stôl legislatívcom a povolia využívanie dronov v poľnohospodárstve bez súčasných obštrukcií.

Související články

Jak na očistu postřikovače po ukončení aplikace

01. 07. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 241x

Pro kvalitní aplikaci přípravků je důležitá správná praxe

28. 05. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 599x

Technologie zpracování půdy s ohledem na erozní ohrožení

24. 04. 2020 Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 644x

Co je nového v aplikační technice?

10. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 644x

Použití trysek při aplikaci přípravků

06. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 840x

Další články v kategorii Mechanizace

detail