BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zemědělské trysky - standardní nebo protiúletové?

18. 03. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 5068x

Zemědělské trysky používané k aplikaci přípravků na ochranu rostlin jsou nejdůležitějšími komponenty postřikovačů s ohledem na kvalitu a efektivnost prováděného ošetření. Jejich nabídka je široká. Plastové, keramické, mosazné, nerezové, uchycené v držácích na postřikovacím nebo tryskovém rámu aplikačních zařízení rozhodují o efektivní a bezpečné aplikaci přípravků. Jejich výběr pro aplikaci však musí být doplněn správným pracovním režimem (výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí). Aby výsledek aplikace splnil očekávání, je třeba brát v úvahu také vnější vlivy (povětrnostní podmínky) působící na kapky postřiku, které jsou tryskami produkovány.

Proseeds

Tryska rozptyluje (disperguje) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti, zajišťuje dodržování přesného dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času; nanáší rovnoměrně aplikovanou kapalinu v pracovním záběru. Trysky na postřikovacím rámu polního postřikovače musejí být všechny stejného výrobce, typu a velikosti (s výjimkou koncových trysek). Nejčastěji používaná rozteč trysek na rámu je 50 cm (může být 25 cm).

Tryska má tři základní úkoly:

  1. rozptylovat (dispergovat) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti;
  2. zajistit přesné dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času;
  3. nanést rovnoměrně aplikovanou kapalinu v pracovním záběru trysky i celého zařízení.

Výběr trysky pro postřikovač je nezbytný vzhledem k maximální účinnosti a hospodárnosti. Při výběru je třeba vždy dodržovat doporučení výrobců přípravků, aby bylo docíleno správné kvality postřiku. Stejný typ trysky však dnes nelze používat pro všechny aplikace a podmínky pro aplikaci. Stejně důležité jako výběr správného typu trysky je přesné dodržování pracovního režimu trysek, který je doporučován výrobci trysek a který je zárukou kvalitní aplikace.

Údržba trysek vyžaduje pozornost obsluhy. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na porostech, mohou poškodit životní prostředí, a také mohou zvýšit ekonomické ztráty. Opotřebené trysky mají obvykle větší průtok a není-li to zohledněno při výpočtu dávky postřiku, tak je aplikováno větší množství přípravků, než je nezbytné.

Trysky je třeba důkladně kontrolovat. Je třeba pravidelně provádět kontrolu průtoku za pomocí odměrné nádoby nebo vhodného průtokoměru a dávkovacích tabulek trysek a bude-li naměřená hodnota vyšší o 10%, je třeba trysky vyměnit. Vždy je dobré mít k dispozici náhradní trysky včetně těsnění a převlečné matice, případně i celý držák. Vizuálně je dobré kontrolovat i výstřikový obrazec trysky, který musí být rovnoměrný. Pokud v něm budou viditelné nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je opotřebená nebo poškozená. Znečištěné a ucpané trysky se doporučuje ponořit do teplé a čisté vody s mycím prostředkem a jemným kartáčkem vyčistit. Trysky nesmí být čištěny profukováním ústy. Nečistoty by se neměly odstraňovat ostrými a tvrdými předměty, jako jsou dráty, hřebíky a podobné nástroje. Pravidelně by měly být čištěna také všechna sítka trysek, jsou-li používána a v případě potřeby být vyměněna. Správně zvolená filtrace a její údržba má na životnost trysek také velký vliv. I při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice.

Protiúletové trysky

Specifická funkce protiúletových trysek je také ovlivňována pracovním tlakem kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované kapaliny nebo konstrukční úpravou těla trysky. Výsledkem je buďto užší kapkové spektrum obsahující větší a hmotnější kapky, nebo kapky s obsahem vzduchu a kapalinovým obalem, tj. bublinkami.

Víte, že důsledkem použití nízkoúletových trysek může být zhoršena pokryvnost, a tím i účinnost přípravků, zvláště u aplikace fungicidních a insekticidních přípravků?

Obecně platí, že účinnost přípravků se zvyšuje se snižující se velikostí kapek, tzn., že čím menší jsou kapky (a jejich množství větší), tím vyšší je pokryvnost porostu postřikovou kapalinou. Toto se nevztahuje pouze na kontaktní přípravky, ale i na systémové.

Použití nízkoúletových trysek je doporučeno především tehdy, kdy není možné zajistit optimální postřikové podmínky (nebezpečí úletu postřiku) a postřik přitom nemůže být odložen vzhledem k fázi ošetřované plodiny nebo škodlivého organizmu. Tímto způsobem je možné provádět aplikaci i za podmínek již nevyhovujících pro použití klasické štěrbinové trysky, které mají stanovenu optimální rychlost větru do 3 m/s. U tohoto druhu trysek však dochází vzhledem k eliminaci nežádoucího kapkového spektra k mírnému snížení pokryvnosti oproti standardním štěrbinovým tryskám! Výsledkem práce je odlišná kvalita postřiku ve srovnání se štěrbinovými standardními tryskami.

Nízkoúletové trysky mohou být pomocníkem při aplikaci přípravků, jejichž použití je omezeno některými ochrannými vzdálenostmi. Jejich zkrácení je podmíněno použitím protiúletových opatření. Může to být vhodný typ protiúletové trysky nebo jiná možnost (podpora vzduchem, deflektor atd.) Vždy je důležitý pracovní režim nebo jiné opatření vždy uvedené u konkrétního typu protiúletové trysky, který musí být dodržen.

Pro praxi to představuje zejména vyšší pozornost při volbě vhodných typů protiúletových trysek a jejich použitý pracovní režim. Poklud je tryska používána při příliš vysokém tlaku, dochází k tvorbě „mlhy“, tzn. kapek, které jsou velmi malé, lehké a mnohdy nepadají do porostu, ale vznášejí se nad ním. Když je použitý pracovní tlak příliš nízký, trysky produkují příliš velké kapky, které sice padají do porostu, ale dochází k nedostatečné pokryvnosti porostu. Každý typ trysky vyžaduje optimální rozsah tlaku, při kterém pracuje kvalitně. Je důležité vědět, jaký typ trysky je na postřikovači používán, její optimální tlak a dávkování při pracovní rychlosti, kterou se postřikovač pohybuje, aby byla aplikace přesná a kvalitní.

Příklad doporučených a optimálních hodnot tlaku vybraných trysek Lechler
Standardní štěrbinová tryska: 2–3–5 bar (optimum 2–3 bar)
Injektorová tryska IDTA (dvou štěrbinová): 1–4–8 bar (optimum 4–8 bar)

Kvalita postřiku

Kvalita postřiku je definována jako velikost kapek vytvářených tryskami, nejčastěji vyjádřená jako střední průměr dávky VMD (Volume Mean Diameter) - jinak řečeno - velikost kapek pro 50 % postřikového objemu.Tato kvalita postřiku může být požadována nebo doporučována výrobcem přípravku. Je-li to zásadní pro některý přípravek, pak jsou tyto informace uvedeny na etiketě.

Jinak pro většinu fungicidních přípravků, insekticidů a graminicidních aplikací proti plevelům je dobré zvolit jemnou nebo střední kvalitu postřiku pro dosažení optimálního pokrytí.

Pro postřik dvouděložných plevelů zvolit střední nebo hrubou kvalitu postřiku. Hrubý a velmi hrubý postřik by neměl být použit, pokud není výslovně doporučen, a to kvůli zhoršené účinnosti přípravků.

Postřik s velmi jemnou kvalitou postřiku by měl být používán pouze při postřiku s podporou vzduchem, jinak může dojít k úletu kapaliny, což většinou způsobuje problémy s poškozením sousedních ploch nebo necílových rostlin. V případě použití postřikovače vybaveného podporou vzduchem odpadají úvahy o volbě správné protiúletové trysky. Takto vybavené postřikovače jsou většinou zařazeny do nejvyšší třídy omezení úletu (90 %) i při použití standardních štěrbinových trysek.

Rozšiřující se používání dvouštěrbinových trysek

Přední výrobci zemědělských trysek nabízejí sortiment protiúletových trysek se dvěma štěrbinami. Příkladem mohou být např. trysky s označením IDKT nebo IDTA německé firmy Lechler.

V případě trysek IDTA se jedná se o asymetrické dvojité ploché injektorové trysky se rozdílným sklonem štěrbin (přední 30°, zadní 50°) a rozdílným výstřikovým úhlem štěrbin. Přední štěrbina s úhlem 90°, zadní štěrbina s úhlem 120°. Trysky se  vyznačující velmi nízkým úletem, (výrobce uvádí extrémně nízký úlet). Dvojité standardní štěrbinové injektorové trysky zajišťující optimální distribuci postřiku se sníženým tzv. postřikovým stínem při vyšších pracovních rychlostech.

Typ IDKT představuje rovněž dvouštěrbinovou trysku, v tomto případě obě štěrbiny s jednotným sklonem 30° od svislé osy. Tyto typy trysek jsou zařazeny v protiúletových klasifikacích ve třídách omezení úletu až 95 %.

Další podobnou dvouštěrbinovou konstrukci nabízí také TEEJET. Typy TTI TwinJet TTI60, Air Induction Turbo TwinJet AITTJ60 nebo Turbo TwinJet TTJ60 rovněž zajišťují dokonalou pokryvnost listů plodiny a průnik do vrcholových partií rostlin, kam bývá většinou postřik směrován. Štěrbiny jsou s jednotným sklonem 30° od svislé osy vpřed a vzad a mají shodný výstřikový úhel 110°.

Závěr

Při volbě trysek pro aplikaci je třeba pečlivě zvážit jejich možné varianty a vždy se řídit pokyny jejich výrobců. Důležité informace jsou součástí dávkovacích tabulek trysek. Výrobci v nich typy trysek rozdělují mimo jiné i podle vhodnosti využití pro jednotlivé skupiny přípravků včetně zařazení do kategorie kvality postřiku. Stejně významná jsou doporučení výrobců přípravků, kde volba trysky může být důležitá vzhledem k pokryvnosti porostu kapkami postřiku a může ovlivnit účinnost přípravku.

Manipulace s tryskami na postřikovači vždy v ochranných rukavicích (TOPPS)
Manipulace s tryskami na postřikovači vždy v ochranných rukavicích (TOPPS)

Dvouštěrbinové trysky při práci v porostu
Dvouštěrbinové trysky při práci v porostu

Dvouštěrbinové trysky IDTA (Lechler)
Dvouštěrbinové trysky IDTA (Lechler)

Schéma dvouštěrbinové trysky IDTA (Lechler)
Schéma dvouštěrbinové trysky IDTA (Lechler)

Dvouštěrbinové trysky IDKT (Lechler)
Dvouštěrbinové trysky IDKT (Lechler)

Související články

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

12. 07. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 165x

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 816x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 789x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 945x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 592x

Další články v kategorii Mechanizace

detail