Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Nejnovější články

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

19. 05. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 793x

Po několika relativně chladnějších a vlhčích letech byl rok 2022 teplejší a sušší, přičemž zejména u srážek byly pozorovány větší místní rozdíly v jejich množství. I přes celkově vyšší průměrné teploty vzduchu se nevyskytovaly dlouhotrvající horké vlny a ani nebylo zaregistrováno překročení dlouhodobých extrémních teplot.

Výhodné předplatné časopisu Agromanuál na rok 2024

Při objednání předplatného na rok 2024 do 1.12.2023 získáte navíc zdarma vydání Agromanuálu 11-12/2023 a exkluzivní nástěnný kalendář na rok 2024. Akce platí pro nové předplatitele.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. - Ovoce: jablka a hrušky

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. - Ovoce: jablka a hrušky

18. 05. 2023 Ing. Tereza Horská, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 546x

V tomto příspěvku je představena dynamika degradace reziduí účinných látek fungicidů a insekticidů v jádrovinách. Průběh degradace reziduí byl hodnocen u 20 přípravků v jablkách a u 20 přípravků v hruškách. Účinné látky pesticidů zařazených do hodnocení jsou povolené k použití v systému integrované produkce ovoce. Výsledky studie umožňují zhodnotit možnosti využití pesticidů v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce jablek a hrušní.

Proseeds
Integrovaná ochrana sadů v květnu

Integrovaná ochrana sadů v květnu

17. 05. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 1090x

Květen je měsícem, kdy vývoj fenologických fází ovocných druhů, a také škodlivých organizmů spějí kupředu velmi rychlým tempem. Průměrné denní teploty stoupnou na 13 °C a srážkové úhrny (70 mm) se začínají blížit letním měsícům. V první polovině měsíce se počasí stále ještě vyznačuje „aprílovými“ výkyvy, což přináší střídání letních dnů s poklesy pod bod mrazu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1877x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) a strupovitost jabloně a hrušně (Venturia inaequalis a V. pyrina). Ze škůdců mohou při přemnožení působit škody obaleči pupenoví - na koncích letorostů sbalené listy; svilušky a různé druhy mšic. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) a místy i mera skvrnitá a mera hrušňová.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1306x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů ozimé pšenice nejpozději ve fázi BBCH 50–51 (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná; Puccinia recondita f. sp. tritici), se pravidelně vyskytuje ve všech oblastech pěstování pšenice. Větší riziko šíření hrozí při teplém průběhu jara. Škodlivý je výskyt v době metání pšenice.

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

14. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 644x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

14. 05. 2023 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 628x

Výskyt houbových patogenů ovlivňuje řada faktorů. Nezbytná je přítomnost náchylné hostitelské rostliny, dostatečné množství inokula patogenu a vhodné podmínky prostředí pro jeho rozvoj. Je známo, že povětrnostní podmínky v daném ročníku výrazně ovlivňují výskyt a intenzitu napadení pšenice.

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

13. 05. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 942x

Ječmen je v ČR druhou nejrozšířenější obilninou po pšenici. Na našem území převládá jarní forma, v menší míře se pěstuje i ozimá. Výměra plochy jarního ječmene u nás ale neustále klesá. Loni na našich polích zaujímal jarní ječmen 215 737 ha, zatímco ozimý 111 006 ha. Letos došlo u jarního ječmene v ČR k poklesu plochy na 211 890 ha, u ozimého naopak k nárůstu na 122 614 ha.

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

12. 05. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1405x

Regulace plevelů v cukrové řepě je, v porovnání s ostatními plodinami, velmi obtížná, a také nákladná. V konvenčních porostech řepy se mohou (s výjimkou clopyralidu) používat pouze kontaktní a půdní herbicidy, jejichž ošetření je třeba přesně časovat a opakovat. V posledních letech navíc dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek herbicidů používaných v cukrové řepě.

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

Choroby repky v špecifických podmienkach v roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

11. 05. 2023 Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 727x

Rok 2022 bol z hľadiska výskytu sucha na Slovensku výnimočný. Extrémne suché podmienky sa vyskytli na viac ako polovici územia Slovenska a trvanie sucha bolo na niektorých miestach dlhšie ako 200 dní. Vo väčšine okresov na území Slovenska sucho významne zasiahlo všetky pestované plodiny.

Makadlovka řepná na cukrovce

Makadlovka řepná na cukrovce

10. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 426x

Makadlovka řepná (Scrobipalpa ocellatella) je teplomilný druh, který škodí na řepě v posledních deseti letech. Početnost i škodlivost se do roku 2019 postupně zvyšovaly, cílená ochrana spolu s nepříznivým počasím snížily výskyt v letech 2020–2021 pod práh škodlivosti. V loňském nadprůměrně teplém a v některých oblastech i suchém roce došlo znovu ke slabému poškození porostů, které od vyšších škod zachránil příchod srážek koncem srpna a v září.

Cesta ke stabilním výnosům vede přes biostimulanty

Cesta ke stabilním výnosům vede přes biostimulanty

09. 05. 2023 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 712x

Biostimulanty, biostimulátory, pomocné látky, pomocné rostlinné přípravky - v poslední době stále častěji se objevující pojmy. Ve všech případech jde o totéž - o přípravek, který buď zvyšuje vitalitu rostlin, zvyšuje jejich odolnost vůči stresu, zvyšuje výnos anebo jeho kvalitu nebo zvyšuje využitelnost živin, případně zvyšuje odolnost proti chorobám apod. Podle zákona č. 299/2021 Sb.

Měření kapkové eroze ve chmelnicích a možnosti její regulace

Měření kapkové eroze ve chmelnicích a možnosti její regulace

08. 05. 2023 Ing. Jiří Dreksler a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1000x

Kapková eroze je základem erozních procesů. Vzniká v důsledku kapek deště nebo odkapávající vody z rostlin. Kapky rozbíjejí navlhající půdní agregáty a jemné částice půdy vzniklé rozpadem půdní struktury se společně s bobtnáním půdních agregátů podílejí na omezení infiltrace.

Vliv chorob na výnos obilnin

Vliv chorob na výnos obilnin

05. 05. 2023 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 540x

Výnosový potenciál rostlin je v praktickém pěstování v polních podmínkách ovlivňován celou řadou faktorů. Základem pro vysoký výnos je, kromě vhodně zvolené odrůdy, dobré zpracování půdy a dodržení agrotechnických lhůt pro setí.

Čistit postřikovač se vyplatí

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 920x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnitřku, tak samozřejmě i zvenčí. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s bezpečnostními požadavky pro obsluhu a ochranu zdraví.

Doporučení pro zdravý a výnosný porost jarních obilnin a máku

Doporučení pro zdravý a výnosný porost jarních obilnin a máku

02. 05. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 657x

Jarní obilniny a mák jsou zásadní součástí osevního sledu. Jsou to plodiny citlivé na správnou agrotechniku a vyžadují kvalitní péči. Pro optimální výsledky je nutné správně pracovat hlavně s jejich výživou. V tomto článku se zaměříme na základní a listovou výživu jarních obilnin a máku a naše doporučení pro tyto plodiny.

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

01. 05. 2023 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 21463x

Neustále rostoucí výnosový potenciál řepky je výsledkem šlechtitelské práce a řady inovací, které pomáhají výnos zvyšovat, nebo chránit.

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

Užitečné organizmy (43): Nepřátelé roztočů

01. 05. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 463x

Roztoče využívá k vývoji larev pouze několik rodů chalcidek ze dvou čeledí. Nejvíce informací je o parazitoidech klíšťat a predátorech vlnovníků, o parazitoidech hospodářsky nevýznamných roztočů se neví téměř nic.

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

01. 05. 2023 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 601x

Za dobu, co rozvíjíme značku osiva InVigor® od BASF, jsme se posunuli o hodně dopředu a je se čím pochlubit. Šlechtění osiv je souběh trpělivosti, preciznosti, odvahy a hlavně štěstí. Výsledky se většinou nedostaví hned, ale s časovým odstupem. Horizont pro uvedení nového hybridu na trh je téměř 10 let.

Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec

Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec

01. 05. 2023 Tomáš Zeman; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 114x

V poslední době se při výběru nejvhodnějšího herbicidu do kukuřice pro vaše pole velmi promítá omezení aplikace konkrétních přípravků ke vztahu k ochranným pásmům vod PHO a svažitosti pozemků a další omezení. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou velmi různorodé a proměnlivé, a proto pro vás společnost AgroProtec připravila flexibilní herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou řadu řešení.

Altron Silver New v agrotechnice jarního ječmene

Altron Silver New v agrotechnice jarního ječmene

30. 04. 2023 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Renáta Dufková, Ing. Veronika Kouřilová; Mendelova univerzita v Brně Stimulace Zobrazeno 491x

U jarního ječmene rozhodují o výši výnosu a jeho kvalitě tyto základní faktory – ročník, stanoviště, předplodina, odrůda a technologie jejího pěstování. Problematický je rovněž pokles ploch ječmene, který limituje společně s dosahovanými výnosy celkovou produkci zrna.

Perla medzi repkami

Perla medzi repkami

29. 04. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Praha Osivo a sadba Zobrazeno 581x

V ponuke hybridov sme sa tohto roku zamerali na inovatívne hybridy spájajúce tri perspektívne vlastnosti: odolnosť voči vírusu žltačky kvaky/okrúhlice, Rlm7 odolnosť proti fóme (Phoma resistance), ako aj genetickú odolnosť proti praskaniu šešúľ.

Regenerativní zemědělství (2): Hlavní přínosy a rizika

Regenerativní zemědělství (2): Hlavní přínosy a rizika

28. 04. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Technologie pěstování Zobrazeno 1340x

V minulém dílu jsme si představili hlavní cíle a zásady regenerativního zemědělství, ze kterého vyplývají rovněž přínosy, ale i některá rizika přechodu na regenerativní způsob hospodaření.

Boss - víc než jen fungicid

Boss - víc než jen fungicid

28. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Choroby Zobrazeno 700x

Ošetření řepky proti hlízence a některým dalším chorobám bývá klíčové pro její ekonomické pěstování, protože při silném napadení porostů hlízenkou může v úplném závěru pěstování dojít ke snížení výnosu až o 30 %. To je rozhodující pro rentabilní pěstování obzvláště v letošním roce, kdy ceny vstupů i několikanásobně vzrostly a cena řepky z letošní sklizně se neustále propadá.

Mirage® C - Stéblolam na výbornou

Mirage® C - Stéblolam na výbornou

27. 04. 2023 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 479x

Vypadávání tradičních účinných látek, který si pěstitel léta volil na efektivní ochranu obilnin před houbovými chorobami vloni postihlo i praxí léta oblíbený prochloraz. Ten se používal zejména na první jarní ozdravění porostu, a to zejména tam, kde hrozilo napadení porostu pravým stéblolamem. Co ale místo něj?

1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 105
detail