BASF
BASF
BASF

Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen

07. 07. 2010 Ing. Josef Gall Ochrana rostlin a pěstování Zobrazeno 22570x

Shrnutí ochrany v červenci a srpnu: tak jako v předcházejícím období je potřeba nadále sledovat výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, cibuli, okurkách, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy (SRS) www.srs.cz/meteo, jsou teplotní modely vývoje fytopatogenních druhů hmyzu a modely epidemií houbových chorob. Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny.

Proseeds

Ochrana ovocných plodin v červenci a srpnu

Jádroviny: ošetření proti strupovitosti, padlí a obalečům

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti (Venturia inaequalis) a padlí jabloňovému (Podosphaera leucotricha). Na obě choroby jsou registrovány přípravky Clarinet 20 SC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Tercel, Topas 100 EC. Červenec je rozhodující období k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. Z těchto důvodů, v případě výskytu padlí aplikujte buď přípravky působící proti oběma chorobám a nebo použijte specifické přípravky registrované proti padlí na bázi síry Sulikol K, Sulikol 750 SC nebo Kumulus WG. Pozor na ochrannou lhůtu (OL) u raných odrůd!

Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným (Cydia pomonella) a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému (Cydia funebrana), jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí. U něho nejsou tak patrné letové vlny jako u obaleče jablečného. Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům registrovány přípravky, které jsou klasifikovány jako neškodné opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu - systémově působící přípravky CalypsoMospilan 20 SP a případně i inhibitory tvorby chitinu Dimilin 48 SC, Integro, SpinTor, Steward 30 WG. Pozor na ochrannou lhůtu (OL) u raných odrůd!

Meruňky, slivoně: ošetření proti skvrnitostem listů, řešení příznaků nedostatku vápníku

Na meruňkách sledujte výskyt choroby hnědnutí listů meruňky (Gnomonia erythrostoma). Napadené stromy ošetřete registrovanými přípravky - Baycor 25 WP, Dithane DG Neotec, Syllit 65 WP, Talent. Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliovou hnilobou (Monilia laxa) nejen na peckovinách, ale v některých oblastech se může projevovat škodlivost Monilia fructigena ve větší míře i na jádrovinách. U peckovin jsou k chemické ochraně registrovány Horizon, Rovral Flo*, Talent, Teldor 500 SC. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba zabránit poranění plodů (efektivní ochrana proti živočišným škůdcům) a omezit v rizikových lokalitách pěstování náchylných odrůd. Aplikace fungicidů, např. Horizon, Talent, omezuje rovněž i výskyty rzi slivoně (rez švestková - Tranzschelia pruni-spinosae var. discolor) a dírkovitosti listů peckovin (Clasterosporium carpophilum).

Dírkovitost listů na slivoni
Dírkovitost listů na slivoni
 

U jádrovin lze moniliovou hnilobu (případně i sazovitost a mušincovitost) omezit, pokud se provede pozdní ošetření proti strupovitosti některým z povolených přípravků. Dodržovat ochrannou lhůtu (OL)!

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře mohou projevit příznaky nedostatku přijatelného vápníku - nejběžněji se vyskytuje fyziologická skrnitost jablek nebo fyziologické ochrnutí stopek hroznů u révy vinné.

U citlivých odrůd jabloní je vhodná aplikace přijatelného vápníku na listy a plody ve formě speciálního hnojiva např. Fertikal, Kalkosol 25, Wuxal Kalcium nebo Campofort s vápníkem aj. Toto hnojivo můžete přidat do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů (červenec, srpen). Ošetření se 3–5× opakuje v intervalu 10–14 dnů.

Broskvoně a nektarinky: padlí broskvoně

Padlí broskvoňové
Padlí broskvoňové
 

Na broskvoních a nektarinkách se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Sphaerotheca pannosa), nejen na listech, ale hlavně na plodech, na osluněné straně světlými skvrnami. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Nejnáchylnější jsou nektarinky, z běžných odrůd pak především odrůda Sunhaven. Takto napadené stromy co nejdříve opakovaně ošetřete přípravkem Talent, případně i přípravky s obsahem síry Kumulus WG, Sulikol K.

Vinná réva: plíseň, padlí, obaleči, nedostatek vápníku a hořčíku

Na citlivých odrůdách v lokalitách, kde choroby a škůdci pravidelně škodí, pokračujte podle potřeby až do fáze zaměkání bobulí v ošetření proti plísni révové (Plasmopara viticola), padlí révovému (Uncinula necator), obalečům (Eupoecilia ambiguellaLobesia botrana) a případně i plísni šedé (Botryotinia fuckeliana; anam. Botrytis cinerea). Šedá hniloba (také plíseň šedá nebo botrytida) napadá hrozny od doby po odkvětu až do úplné zralosti. Základní ošetření se provádí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů. V systému certifikované biologické produkce se k ochraně produkčních ploch vinic a sadů využívá (před škodami způsobenými housenkami obalečů) matení samců feromony (mating disrupting). Feromonové odparníky (Isonet L plus, Isonet LE) musí být dle metodiky rovnoměrně rozmístěny po ploše sadu. Tím, že jsou koncentrovanější než feromony produkované samičkami motýlů, dojde ke zmatení samečků. Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy nalétnou do vinice oplodněné samičky, je vhodné alespoň po obvodu, při objevení housenek doplnit metodu matení samců použitím přípravků na bázi Bacillus thuringiensis (Biobit XL, Biobit WP - jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství).

U náchylných odrůd révy (André, Frankovka, Műller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe …) se může projevit i odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) s následným poškozením šedou hnilobou. Tato porucha (nedostatek přijatelného vápníku případně i hořčíku) se projevuje tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky i třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Ošetření se provádí na počátku nebo těsně před zaměkáním a je ho nutno (podle stupně ohrožení) v intervalu 10–14 dní 1–2× opakovat listovými hnojivy se zvýšeným obsahem vápníku např. Fertikal, Kalkosan, Kalkosol 25, Wuxal Kalcium, aj.
 

Ochrana zeleniny v červenci a srpnu

Okurky: plíseň okurková

Plíseň okurková
Plíseň okurková

Podle potřeby pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (dříve plísni okurkové; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Za deštivého počasí v sedmidenních intervalech (většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Z registrovaných přípravků můžete aplikovat Acrobat MZ, Bravo 500, Curzate K, Dithane DG Neotec, Kocide 2000, Kuprikol 250 SC, Ortiva, Previcur 607 SLRidomil Gold MZ Pepite. Dle metodiky možno preventivně aplikovat i reg. biopreparát Polyversum.

Případně napadené porosty ošetřete i proti sviluškám (Tetranychidae), mšicím (Aphidoiidea), plošticím (Heteroptera) a třásněnkám (Thysanoptera). Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách.

Cibule: plíseň cibulová

Obdobná situace je u plísně česnekovitých (dříve plísně cibulové; Peronospora destructor). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7–14 denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie až do fyziologické zralosti. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. V případě silného infekčního tlaku lze interval ošetření zkrátit. Registrované přípravky na plíseň česnekovitých jsou - Acrobat MZ, Bravo 500, Curzate M, Dithane DG Neotec, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite případně i měďnaté fungicidy Champion 50 WP, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP a Kuprikol 250 SC.

Cibuli silněji napadenou plísní cibulovou skliďte co nejdříve a dlouho neskladujte.

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské je botryotiniová hniloba česnekovitých (dříve krčková hniloba; Botryotinia porri), která je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již má polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po důkladném zaschnutí natě. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů), je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky.

Rajčata: plíseň rajčat

Plíseň rajčatová

Porosty rajčat je nutno podle stupně ohrožení opakovaně ošetřit proti plísni rajčat (Phytophtora infestans) některým z registrovaných přípravků - Acrobat MZ, Bravo 500, Dithane DG Neo-Tec, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohrožené mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty v lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky.

Koštáloviny: mšice, dřepčíci, květilka, housenky

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zel (Brevicoryne brassicae), dřepčíků (Phyllotreta) a květilky zelné (Delia radicum), zejména na brokolici, kapustě a květáku molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella), která může při pozdním zásahu tuto zeleninu i zcela znehodnotit. Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytu škůdce registrovanými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na kapustě a zelí kromě housenek běláska zelného (Pieris brassicae) způsobují velké škody housenky můry zelné (Mamestra brassicae), můry kapustové (Mamestra oleracea) a běláska řepového (Pieris rapae), jejichž housenky žijí skrytě a „provrtávají“ hlávky, které následně zahnívají. Na tyto škůdce aplikujte Dimilin 48 SC, Nomolt 15 SC případně i Biobit nebo některý z registrovaných pyretroidů Agrion Delta, Alfametrin, Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS, Vaztak 10 SC s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

Poškození pekingského zelí dřepčíkem
Poškození čínského zelí dřepčíkem

Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci (Phyllotreta), a také (místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí) alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicicola). Chorobu podporuje vysoká vzdušná vlhkost a vyšší teploty (optimum okolo 24 °C). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné porost ošetřit při zjištění prvního výskytu choroby registrovaným přípravkem Rovral Flo* a u ostatních brukvovitých i Ortivou.

Pór: rzivost, vrtalka pórová

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli), ohrožené porosty je možno ošetřit přípravkem Ortiva. Na menších plochách může též silně škodit vrtalka pórová (Phytomyza gymnostoma). Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Registrované přípravky - Decis Mega, Decis 15 EW se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září). Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucí vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné pokrytí rostlin (tj. před letem dospělců) netkanou textilií.

Rzivost pórovitých (rez pórová)
Rzivost pórovitých (rez pórová)
 
Vrtalka pórová
Vrtalka pórová
 

Celer: skvnitost listů

Na celeru sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Choroba se přenáší osivem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby podle potřeby, v intervalu 10–14 dnů ošetření opakovat některým z registrovaných přípravků - Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kuprikol 250 SC, Ortiva, Score 250 EC.

Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Mrkev: merule

Kromě merule mrkvové (Trioza apicalis), mšice mrkvové (Semiaphis dauci) a mšice hlohové (Yezabura crataegi - ta škodí i na kořenech mrkve), je jedním ze závažných škůdců mrkve pochmurnatka mrkvová (Psila rosaea). Způsobuje známé nepravidelné chodbičky pod povrchem kořenů. Napadený kořen je nahořklý a brzy po uskladnění hnije - poškození pochmurnatkou je vstupní branou pro druhotné infekce. Může značně poškozovat rovněž i celer, pastinák i petržel. Škůdce má 2–3 generace za rok. První generace se objevuje v 2. polovině května. 2. generace nalétává od konce července do konce srpna. Přednostně jsou napadány husté porosty a vlhčí, před větrem chráněná stanoviště. Preventivní ochranou je dobrá agrotechnika, hluboká orba, odstraňování posklizňových zbytků po sklizni. Pěstování v místech s větším prouděním vzduchu na hrůbcích, nehnojit chlévskou mrvou či močůvkou. Účinnou mechanickou ochranou je pokrytí porostů netkanými textiliemi. Chemická ochrana je pro dlouhodobé kladení vajíček problematická.

Okrasné dřeviny: štítenky, puklice, skvrnitosti

V létě mohou větve jalovců (Juniperus) prosychat v důsledku napadení štítenkami (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách některé citlivé kultivary (Juniperus chinensis pfitzeriana, spiroket aj.) postupně úplně zničit Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidů s organofosfáty z registrovaných přípravků – Nurelle D, Karate se Zeon technologií 5 CS, Perfekthion s přídavkem smáčedla. Obdobně můžete ošetřit i zeravy (Thuja) napadené puklicemi. Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z registrovaných akaricidů - Nissorun 10 WP, Omite 30 W, Talstar 10 EC.

Mnohé odrůdy růží jsou kromě mšic již od časného léta napadány houbovou chorobou - černá skvrnitost (Marsonina rosae) a místy i padlím růžovým (Sphaerottheca pannosa var. rosae). Již od května může na některých růžích také škodit rez růžová (Phragmidium mucronatum). Na všechny tři choroby z registrovaných přípravků dobře účinkuje - Baycor 25 WP, Ortiva, Horizon, Score 250 EC. Na padlí můžete použít i sirnaté přípravky Sulikol K, Kumulus WG.

Rez růžová
Rez růžová

 

Ochrana polních plodin v červenci a srpnu

Brambory: plíseň bramborová, mandelinka bramborová

Při přeháňkovém průběhu počasí pokračuje šíření plísně bramboru (Phytophthora infestans) a někde i hnědé skvrnitosti listů (Alternaria porri f.sp. solani) ve všech porostech. Prognóza výskytu je na http://www.srs.cz/meteo. U raných odrůd se škodlivým výskytem plísně (nad 25?%) je vhodné provést likvidaci natě, aby nedošlo k napadení hlíz. U poloraných a polopozdních odrůd pokračujte v ošetření registrovanými přípravky Acrobat MZ, Altima 500 SC, Consento, Casoar, Ranman + Ranman Activator, Revus, Sereno, Tanos 50 WG aj. Četnost ošetření a druh přípravku se řídí stupněm ohrožení (podle dešťových srážek), který je pravidelně zveřejňován na www.srs.cz/ppbmapa/app a je možno se informovat i na místně příslušných ODO SRS. Za deštivého počasí se ošetřuje v sedmidenních intervalech, za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Při silnějším napadení porostu je velká pravděpodobnost, že mohou být také napadeny hlízy, což významně ovlivní i výnosy a následné ztráty při skladování. Proto věnujte bramborám zvýšenou pozornost i při sklizni, tj. neprovádějte sklizeň za vyšších teplot a porosty s hlízami napadenými plísní bramborovou sklízejte jako poslední. K preventivním opatřením rovněž patří i dokonalé mechanické vyčistění skladů před naskladněním a jejich následná desinfekce. U sadbových porostů sledujte nálety vektorů viróz (mšic) a porosty včas ošetřete reg. přípravky Actara 25 WG, Bi - 58 EC nové, Chess 50 WG, Nurelle D, Perfekthion, Pirimor 50 WG aj. Nepodceňujte ošetření proti pozdnímu napadení 2. generací mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata), abyste co nejvíce redukovali počet přezimujících brouků tohoto škůdce (reg. přípravky Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP, SpinTor aj.). Často stačí ošetřit pouze ohniska výskytu mandelinky bramborové či okraje pole, kde se škůdce vyskytuje. Při plošném ošetření je vhodné spojit s ošetřením proti plísni bramboru. Je třeba dodržovat minimální ochrannou lhůtu mezi posledním ošetřením a sklizní brambor!

Cukrovka: houbové choroby listů

Pozor na skvrnatičku řepnou (Cercospora beticola), zvláště ve vlhčích závětrných polohách, kde při silnějším napadení touto chorobou v rozhodující fázi nárůstu bulev a cukernatosti může i zaschnout chrást. Důležité je včas rozpoznat první příznaky choroby. První cerkosporové skvrny se objevují na starších listech, jsou kulaté, 2–3?mm v průměru s tmavším okrajem. Možno je zaměnit s ramulárií (větevnatka řepná - Ramularia beticola), zde však bývají skvrny větší a nemají tmavý okraj. U bakteriálních skvrnitostí jsou skvrny nepravidelného tvaru, odumřelé pletivo později vypadává a list je jakoby děrovaný po kroupách. Za prahovou hodnotu lze považovat v červenci vytváření ohnisek choroby na pozemku nebo asi 5?% napadených rostlin na okrajích porostu. V prvé polovině srpna lze za prahovou hodnotu pro ošetření považovat např. několik zřetelně napadených míst na 100 m2. Pokud bylo provedeno první ošetření v polovině července, je vhodné v případě trvajícího ohrožení porostu (teplo, vlhko) ošetření po dvou týdnech zopakovat. Ošetřovat ve druhé polovině srpna se již většinou nedoporučuje. V praxi se doporučuje provést ošetření za pět až osm dní po zjištění prvního výskytu, anebo do čtyř dnů po větším dešti (srážky větší než 10?mm během dvou až čtyř dnů), kdy jsou příznivé podmínky pro šíření choroby. Z registrovaných přípravků lze aplikovat Alert Beta, Amistar Top, Bumper Super, Eminent 125 ME, Harvesan, Sfera 267,5 EC, Tango Super, Topsin M 70 WP, případně také reg. měďnaté přípravky Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Kukrikol 50.

Přípravky doporučené proti skvrnatičce řepné účinkují i na větevnatku řepnou (Ramularia beticola), která je většinou přítomná ve smíšených infekcích obou chorob. Silněji napadené listy jsou zvadlé a hnědé, zatímco u skvrnatičky jsou pergamenovité. Větevnatka řepná je chladnomilnější (optimum je 17 °C) než skvrnatička řepná. U skvrnatičky se uvádí rozmezí teplot 20–25 °C a obě vyžadují vysokou vlhkost pro infekci (relativní vzdušná vlhkost v porostu hodnota nad 98 %). Obě houby přežívají na napadených listech.

Při sušším průběhu počasí s vyššími teplotami se může v porostech cukrovek rovněž škodlivě projevit padlí řepy (Erysiphe betae). Přezimuje na rostlinných zbytcích v podobě mycelia. Množí se a šíří konidiemi, které jsou přenášeny větrem. Houba vytváří na obou stranách listů bělavé až šedobílé moučnaté povlaky houbového mycelia. Nejprve napadá starší listy, postupně v období silných ranních ros se povlak šíří na celou rostlinu. Významné snížení výnosu může působit v sušších ročnících, zvláště jsou-li zjištěny první výskyty již v červenci. V porostech přetrvává až do sklizně. Padlí se častěji vyskytuje v sušších oblastech od měsíce srpna. Větší škody způsobuje zejména při předpokládané pozdní sklizni. V oblastech s pravidelnými škodlivými výskyty je ošetření efektivní do konce srpna registrovanými přípravky Eminent 125 ME, Impact, Sfera 267,5 EC. Dostatečně účinné jsou i registrované sirnaté přípravky KumulusSulikol K.

Kukuřice: zavíječ

Průběžně sledujte napadení porostů zaviječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis). Zvýšení lámavosti stébel zvyšuje sklizňové ztráty. Škůdce snižuje výnosy i kvalitu zrna. Aktuální nálet motýlů do světelných a feromonových lapačů je na www.srs.cz/meteo. Nálet zavíječe do kukuřičných porostů obvykle bývá od poloviny června do konce července. Ošetření proveďte dle metodiky např. přípravky - Alfametrin, Decis Mega, Explicit Plus, Integro, Karate se Zeon tech. 5 CS, Nomolt 15 SC, Steward, Stocker, Vaztak 10 SC, případně i Trichoplus, Trichocap.

Zavíječ kukuřičný
Zavíječ kukuřičný
 

V oblastech s výskytem bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) dodržujte nařízená opatření Státní rostlinolékařské správy k zabránění šíření Diabrotica virgifera Le Conte závazná pro fyzické a právnické osoby podle § 3 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči.

V roce 2008 byly zjištěny první škody žírem dospělců lesknáčka - Glischrochilus quadrisignatus na dozrávajících palicích kukuřice na území ČR v okrese Hradec Králové (Lípa, Rozběřice, Všestary), zejména na pozdějších hybridech. Lokální poškození bylo zjištěno především na okrajích porostů. V roce 2009 také v okresech Jičín (Češov) a Kolín (Velim). Jde o 4–8?mm dlouhého broučka s černými krovkami, na kterých jsou po stranách dvě nápadně žlutooranžové skvrny. Tento leskňáček byl do Evropy zavlečen ze Severní Ameriky, kde škodí na kukuřici, rajčatech, malinách a jahodách. Larvy se živí rostlinným materiálem v půdě. Dospělci se líhnou na přelomu června a července, žijí poměrně dlouho a živí se dozrávajícím nebo poškozeným ovocem i plody zeleniny. Na kukuřici dospělci vyžírají měkká zrna a žír začíná většinou ve vrcholové části palice. Brouci preferují rostliny na okrajích polí. V České republice není zatím registrován žádný insekticid na ochranu proti lesknáčkovi. Nepřímou ochranou je pěstování hybridů kukuřice s dobře olistěnými palicemi pevně přisedlými k rostlině a především zapravení tlejícího rostlinného materiálu hluboko do půdy. Vzhledem k tomu, že je škůdce přitahován látkami, které vylučují poraněné rostliny, je třeba dodržovat důslednou ochranu proti zavíječi kukuřičnému.

Řepka ozimá: slimáčci

Vzhledem k jejímu časnému setí je vystavena konkurenci plevelů již při vzcházení a dlouhá doba růstu a „redukce“ olistění rostlin přes zimní období, poskytují prostor a čas pro rozvoj plevelů i v zimním období. Jedná se hlavně o vzrůstné plevele - tj. heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), svízel přítulu (Galium aparine), pýr plazivý (Elytrigia repens) a v podzimním období také výdrol obilnin. K přímé škodlivosti plevelů (odběr živin, vody, zastínění atd.) je nutno připočítat i následné komplikace při sklizni zaplevelených ploch. Na většinu plevelů dobře působí doporučené půdní herbicidy. V případě většího výskytu heřmánkovitých plevelů, výdrolu obilnin a pýru plazivého možno použít i postemergentní aplikaci (po vzejití plodiny) Galery v kombinaci se selektivním graminicidem proti výdrolu obilnin a pýru.

Hlavním předpokladem dobrého a rychlého vzcházení ozimé řepky a dobré účinnosti aplikovaných půdních herbicidů, kromě dalších faktorů, je jemně drobtovitá, stejnoměrně připravená a dobře ulehlá půda. Příliš kypré či hrudovité (kamenité) půdy je třeba před aplikací herbicidů uválet. Účinnost i velmi kvalitního půdního herbicidu na hrudovitých a kamenitých půdách je nedostatečná, protože semena plevelů z pod hrud či kamenů vyklíčí, aniž by se dostala do styku s účinnou látkou půdního herbicidu. V těchto případech je vhodnější vyčkat s aplikací herbicidů až na vzešlé plevele.

Nejjednodušším opatřením proti výdrolu obilnin je snížit sklizňové ztráty obilniny na minimum a provést včasnou podmítku, aby výdrol vzešel a byl zničen předseťovou přípravou půdy. Aplikace graminicidů proti výdrolu se provádí zpravidla ke konci září, kdy předpokládáme, že již všechen výdrol vzešel a ještě ozimé řepce příliš nekonkuruje. Tímto ošetřením hubíme současně i chundelku metlici. Na hubení pýru je však nutno použít vyšší dávky graminicidů.

V lokalitách s většími srážkami, kde byl loni škodlivý výskyt slimáčků (Limacidae), je potřeba věnovat pozornost tomuto škůdci také letos. V polních kulturách největší škody způsobují slimáci na vzcházející řepce a obilninách vyžíráním klíčků. Vylíhlí slimáčci se v prvních fázích vývoje živí řasami. Ty rostou hlavně na vlhčích (zastíněných) a kyselejších lokalitách. Pokud musíte v těchto lokalitách řepku zaset, tak alespoň pole dobře povápněte. Optimální životní podmínky a především nutný úkryt před vyschnutím a predátory slimákům poskytují: intenzivní pěstování řepky, časnější termíny setí ozimů, pěstování meziplodin, zaorávání slámy a chrástu cukrovky i minimální zpracování půdy. Kultivací počet slimáků klesá. Aktivitu také silně ovlivňuje půdní struktura. Hrudkovitá struktura usnadňuje jejich pohyb, neboť je v ní dostatek prostoru mezi jednotlivými hrudkami. Proto je výhodné ji po zasetí uválet. V chemické ochraně proti slimákům a plzákům v polních kulturách jsou u nás povoleny Vanish Slug PelletsMesurol Schneckerkorn. Tyto návnadové přípravky je možné, podle návodu, volně rozházet do porostu či na osetou plochu. Uvedené návnady mají asi týdenní účinnost i po dešťových srážkách. Na ohrožených pozemcích s pravidelným výskytem slimáků proveďte na souvratích - hlavně kolem příkopů, polních cest a remízků - preventivní ošetření, případně ošetřete pozemek plošně těsně před vzcházením ozimé řepky. Podrobná metodika je uvedena na etiketě přípravků. Proti tomuto škůdci je nejúčinnější ochranou kvalitní agrotechnika.

V oblastech s pravidelným škodlivým výskytem dřepčíků (Phyllotreta ssp.), dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala) a krytonosce zelného (Ceutorrhynchus obstrictus) se doporučuje vysévat pouze osivo namořené registrovaným insekticidem (Chinook 200 FS, Cruiser OSR, Elado FS 480). V případě zjištění silnějšího výskytu těchto škůdců proveďte ihned insekticidní ochranu některým z reg. přípravků Alfametrin, Bulldock 25 EC, Decis Mega, Vaztak 10 SC aj.). V poslední době také lokálně způsobuje až silné poškození vzcházejících porostů řepek pilatka řepková (Athalia rosae).

Použité přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt.

* - do spotřebování zásob

Související články

Roundup Flex - náskok ve vývoji glyfosátů

15. 10. 2016 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Ochrana rostlin a pěstování Zobrazeno 1735x

Další články v kategorii Ochrana rostlin a pěstování

detail