Chemap Agro s.r.o.

Cukrovka a Cercospora beticola v roce 2019

19. 08. 2020 Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.; Ditana spol. s r.o. Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 389x

Pěstování cukrovky má v oblasti Hané dlouholetou tradici a agronomové zvládají pěstování této náročné plodiny excelentně. Přesto porosty v roce 2019 (srpen až září) neodpovídaly péči, která jim byla poskytnuta. Stav porostů byl rozdílný (obr. 1a, b) a mnoho porostů bylo v září se silně poškozeným listovým aparátem a následnou retrovegetací, což se odrazilo na nízkém výnosu a extrémně nízké cukernatosti, která často nedosahovala ani 15 %.

Proseeds

Příčiny poškození porostů cukrovky

Příčin neradostného stavu porostů bylo několik a konkrétní stav byl často výsledkem nešťastné kombinace vícero faktorů.

Rozhodující vliv na devastaci listového aparátu měla Cercospora beticola způsobující cerkosporovou listovou skvrnitost, která patří mezi nejvýznamnější listové choroby cukrovky (obr. 2a, b).

Dále jsou uvedeny faktory, které se podílely na celkovém stavu porostů a na vytvoření podmínek pro kalamitní výskyt této choroby:

  • srážkově bohatý květen a celkově mimořádně teplé počasí umožnilo rychlý růst a  vývoj porostů, současně však vytvořilo podmínky pro extrémně časné objevení se cerkosporové listové skvrnitosti. První výskyty Cercospora beticola byly laboratorně potvrzeny 15. června 2019 na Opavsku (obr. 3), 19. 6. 2019 v oblasti střední Hané, masové výskyty pak byly zaznamenávány od 25. června 2019;
  • výkyvy počasí (období extrémního sucha a vysokých teplot, vystřídané bouřkami a krupobitím) způsobily rostlinám mechanické poškození i výrazný stres, který může zvyšovat citlivost k následnému napadení houbovými patogeny, mimo jiné i houbou Cercospora beticola;
  • půdní sucho omezovalo příjem živin z půdy, takže porosty strádaly nejen nedostatkem vody, ale i živin, a často hladověly;
  • podmínky pro rozvoj Cercospora beticola byly velmi příznivé;
  • velký časový odstup zpravidla mezi 1. a 2. aplikací fungicidu (nevhodné načasování ošetření);
  • objevení se rezistentních ras Cercospora beticola nejen vůči strobilurinům, ale i azolům (následně potvrzeno laboratořně v USA).

Předpokladem úspěšnosti fungicidního ošetření (všeobecně) je správná diagnostika patogena, tomu odpovídající volba fungicidu a TIMING - správné načasování ošetření.

Obr. 1a: Stav cukrovky 13. září 2019 - úspěšně fungicidně ošetřovaný porost
Obr. 1a: Stav cukrovky 13. září 2019 - úspěšně fungicidně ošetřovaný porost

Obr. 1b: Stav porostu cukrovky 13. září 2019 - retrovegetace
Obr. 1b: Stav porostu cukrovky 13. září 2019 - retrovegetace

Obr. 2a: Detail listu napadeného Cercospora beticola - počátek výskytu
Obr. 2a: Detail listu napadeného Cercospora beticola - počátek výskytu

Obr. 2b: Detail listu napadeného Cercospora beticola - silné napadení listů
Obr. 2b: Detail listu napadeného Cercospora beticola - silné napadení listů

Obr. 3: Mikroskopický snímek Cercospora beticola
Obr. 3: Mikroskopický snímek Cercospora beticola

Načasování ošetření

Při stanovení nejvhodnějšího termínu ošetření cukrovky proti Cercospora beticola využíváme od roku 2002 metody stanovení DIK (denních infekčních koeficientů), které se vypočítají z teploty a vlhkosti v porostu, zaznamenávané v 15minutových intervalech. Čím vyšší je hodnota DIKu (maximálně 7), tím jsou podmínky pro rozvoj Cercospora beticola v porostu příznivější. Po dosažení kritické hodnoty DIK je signalizováno fungicidní ošetření.

Od roku 2018 firma Ditana využívá systému meteostaniček CropTech (obr. 4), které díky bezdrátovému přenosu dat umožňují pohodlné sledování údajů naměřených v porostu a následně spočítaných DIKů např. v mobilu.

Obr. 4: Meteostanička v porostu (21. 8. 2019)
Obr. 4: Meteostanička v porostu (21. 8. 2019)

Průběh infekce v roce 2019

V roce 2019 měla fy Ditana ve spolupráci se Svazem pěstitelů cukrovky Čech a Svazem pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska rozmístěno více než 20 meteostaniček CropTech, nejen v regionu Hané.

Výsledky monitoringu infekčních podmínek nás upozornily na příznivé podmínky pro rozvoj cerkosporové skvrnitosti již v červnu (následovaly časné první a pak i plošné výskyty patogena), a dále pak na velmi silnou infekční periodu od 21. 7. do 1. 8. 2019. Většina porostů byla v tomto období bohužel bez fungicidní clony, protože první aplikace byly provedeny v červnu nebo počátkem července a jejich účinnost již odezněla. Navíc byla v tomto období prioritní sklizeň obilnin.

Další dlouhá infekční perioda byla signalizována mezi 7. a 12. srpnem 2019. V tomto období byly většinou prováděny druhé aplikace, ovšem jejich účinnost byla velmi nízká, protože byly provedeny pozdě, na napadené listy se silně se rozvíjející infekcí cerkosporové skvrnitosti.

Mimořádně byla signalizována i extrémně silná a dlouhá infekční perioda 18. 8. až 2. 9. 2019. Silně rozvinutou infekci však aplikace fungicidů velmi obtížně kontrolovala.

Kvůli bohatým srážkám v srpnu došlo k výraznému nárůstu biomasy (až zdvojnásobení), čímž se naředily účinné fungicidní látky v pletivech (po aplikaci počátkem srpna) a došlo tak ke zkrácení doby fungicidní ochrany přibližně na polovinu. Stav porostů byl pak odrazem souhry těchto nepříznivých faktorů, snižujících účinnost ošetření.

Fungicidní ošetření v roce 2019

Ve spolupráci s pěstiteli cukrovky v regionu Hané se nám podařilo orientačně zmapovat prováděné fungicidní aplikace, použité účinné látky a jejich načasování, a částečně tak dohledat příčiny neradostného stavu porostů cukrovky.

Ze získaných dat vyplynulo, že většina porostů byla v červenci až počátkem srpna v rozsahu 2 dny až 14 dní zcela bez fungicidní ochrany, navíc v podmínkách vysokého infekčního tlaku (odstup mezi aplikacemi byl více než 3 až 5 týdnů!!!).

Další příčinou špatného zdravotního stavu některých porostů cukrovky byla rezistence Cercospora beticola vůči některým účinným látkám fungicidů, která byla následně potvrzena v zahraničních laboratořích.

Použité fungicidní systémy

Po vyhodnocení dat získaných od pěstitelů cukrovky v našem regionu bylo zjištěno, že nezáleželo ani tak na volbě konkrétního fungicidu, ale na načasování aplikace. Tam, kde byl porost bez účinné fungicidní ochrany (víc než cca 20 dní od předchozí aplikace), v podmínkách silného infekčního tlaku koncem července a počátkem srpna, se rozběhnutá infekce obtížně dostávala pod kontrolu.

Navíc se na listech stresovaných a oslabených porostů objevili i další patogeni - Alternaria alternata, případně i bakteriózy - vůči kterým použité fungicidy nefungují.

Výrazně lepší zdravotní stav i účinnost fungicidů byla zjištěna u porostů v dobré kondici, podpořených biostimulátory, případně listovými hnojivy, a tím méně stresovaných suchem a vysokými teplotami.

Strategie ochrany pro další období

Základním předpokladem pro výnosné porosty je podpora jejich kondice optimalizovanou výživou s využitím listových hnojiv (význam zejména za sucha, kdy může být příjem z půdy značně limitován) a biostimulátorů, jejichž účinek se využije nejen při podpoře odolnosti rostlin vůči chorobám, ale i ve zvýšení odolnosti vůči stresům, způsobených extrémními povětrnostními vlivy a suchem.

Pro optimální načasování fungicidních zásahů je vhodné sledovat informace z některých expertních systémů (např. CtopTech) a ošetřovat podle signalizace a aktuálních infekčních podmínek pro cerkosporovou listovou skvrnitost (dříve nazývanou skvrnatička řepná).

Vzhledem k potvrzeným výskytům rezistentních ras Cercospora beticola je nezbytné střídat účinné látky ve fungicidním systému a využívat jejich kombinací!!!

Věřím, že při dodržení výše uvedených opatření a alespoň částečně „normálním“ průběhu počasí se podaří zajistit dobrý zdravotní stav a následně i výnos cukru, aby cukrovka zůstala nadále na našich polích a byla současně ekonomicky zajímavou plodinou pro pěstitele.

Související články

Choroby řebříčku

11. 09. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 297x

Nové postupy ochrany proti Plasmodiophora brassicae - poloprovozní testy

06. 09. 2020 Ing. Jonáš Hnátek a kol. Choroby Zobrazeno 366x

Choroby bramboru (2): Bakteriální choroby bramboru (I.)

04. 09. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 413x

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

02. 09. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 407x

Volba číslo jedna v regulaci a ochraně řepky

01. 09. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s.r.o. Choroby Zobrazeno 425x

Další články v kategorii Choroby

detail