Chemap Agro s.r.o.

Fungicidy v jarním ječmeni

31. 05. 2017 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky, s.r.o. Choroby Zobrazeno 581x

U jarního ječmene došlo v posledních několika létech k posunu v oblastech pěstování. Zatímco ještě v roce 1990 byla tato plodina pěstována na 552 tis. ha téměř ve všech oblastech, v roce 2016 to bylo pouze na 325 tis. hektarech a v některých oblastech se ječmeny téměř nepěstují. Zároveň se změnilo zaměření pěstování, a to směrem ke sladovnickému ječmeni a k vysoké intenzitě. Vysoká koncentrace na malé ploše a intenzita pěstování s sebou nesou řadu negativních dopadů, z nichž v oblasti ochrany rostlin je to hlavně vyšší výskyt houbových chorob.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

V posledních letech byly v České republice jako hlavní listové choroby v ječmenech monitorovány hnědá skvrnitost (Pyrenophora terres) a padlí travní (Blumeria graminis). „Skokanem“ ve významu četnosti a škodlivosti se stala ramulariová skvrnitost (graf).

Graf: Napadení ozimého a jarního ječmene chorobami v letech 2014–2016 v Čechách, zdroj MSD, ZS Kluky
graf

Pokusy s fungicidy - rok 2015

V roce 2015 probíhal pokus s fungicidy v ječmeni jarním na odrůdě Malz, což je odrůda vyžadovaná a podporovaná pivovary. Jaro 2015 bylo od zasetí do sklizně teplé. Teploty stoupaly nad dlouhodobý normál v průměru o 1°C, výrazně tepleji ale bylo v červenci (3,8 °C nad normál). Srážkově byl průběh jara sušší, s výjimkou vlhkého března. Vlhko a teplo v březnu pomohlo nejen rychlému vzejití, ale i stoprocentnímu zapojení pokusného porostu.

V hustém porostu se tak drželo dlouhodobé ovlhčení kvůli horizontálním srážkám - mlze a rose. Časná infekce padlí travního se objevila v porostech již koncem dubna, ale nedostala se do vyšších pater. Větší význam tak měla hnědá skvrnitost, která převažovala v druhé polovině května a v červnu. Napadení podpraporcového listu dosahovalo začátkem června až 40 %, a praporcového listu až 20 % (obr. 1, 2). Koncem června a začátek července napadla porost také rez ječná, ale index jejím napadením byl nižší (do 5%) a nezpůsobil hospodářsky významnou škodu.

Obr. 1: Fungicidně neošetřeno
Obr. 1: Fungicidně neošetřeno

Obr. 2: Dvojí fungicidní ošetření
Obr. 2: Dvojí fungicidní ošetření

Hlavní vliv na výnos tak mělo napadení hnědou skvrnitostí (tab.). Na neošetřených kontrolách bylo dosaženo pouze 3,9 t/ha, zatímco v ošetřených parcelách došlo při jedné aplikaci fungicidu ke zvýšení o 20 % a při dvou fungicidních ošetřeních byl zvýšen výnos o 26 %.

Jaké konkrétní fungicidy byly použity a jaký termín/termíny aplikace byly nejúspěšnější? V pokusu byly provedeny 4 termíny ošetření, označené jako:

T1 aplikace v převažující fázi BBCH 27 - 14. 5.

T2 aplikace v převažující fázi BBCH 31 - 22. 5.

T3 aplikace ve fázi BBCH 37–39 - 3. 6.

T4 aplikace ve fázi BBCH 55–61 - 11. 6.

Při prvním hodnocení účinnosti dne 19. června (tab.) bylo zjištěno nejnižší napadení hnědou skvrnitostí (a tudíž nejvyšší účinnost fungicidů) u T3 aplikace, tj. aplikace na vytvořený praporcový list. Účinnost přípravků byla při cca 9% napadení na kontrole v průměru 86 %, u ostatních fungicidů byla o cca 30 % nižší. Dobře se tak jevilo ošetření Operou Top, Delarem nebo Adexarem Plus. Tyto fungicidy však byly aplikovány pouze jedenkrát začátkem června, a pokud by vegetace trvala déle, nemusela by účinnost za silného tlaku hnědé skvrnitosti (a nastupující rzi ječné) být dostatečná.

První červencový týden v roce 2015 vystupovaly teploty nad 30 °C a horké dny byly beze srážek. Docházelo tak k předčasnému fyziologickému dozrávání porostu. V lepší kondici tak byly parcely ošetřené v termínu T4 (11. června do klasu) a při hodnocení 8. července u nich bylo zjišťováno také nejnižší napadení hnědou skvrnitostí. Průměrná účinnost se v těchto variantách pohybovala přes 91 %, v ostatních pouze v průměru 84 % (vysoce nad průměrem dříve ošetřených variant byla Arena 1,6 l/ha + Bounty 0,5 l/ha + Evoque 0,3 l/ha).

Sklizeň pokusných parcel proběhla 11. srpna 2015. Celkově byly nejvýnosnější fungicidní varianty ošetřované podruhé v termínu T4 - 11. června, v průměru dosahovaly navýšení o 29 % proti neošetřeným kontrolám.

Ekonomicky nejziskovější byly nejvýnosnější varianty dvojího ošetření. Navýšení se pohybovalo od 1013 Kč/ha až 1462 Kč/ha. Přes hranici tisícikorunového zisku se dále dostaly i varianty s jedním fungicidním ošetřením Opera Top, Adexar Plus a Hutton.

Tab.: Účinnost fungicidních ošetření proti hnědé skvrnitosti, rok 2015

Var.

Aplikace přípravků

Hodnocení - hnědá skvrnitost ječmene

Výnos

19.6.2015

8.7.2015

11.8.2015

F-2 (3. list shora)

F (praporcový list)

t/ha

relace %

T1 BBCH 27–29
(14. 5. 2015)

T2 BBCH 31
(22. 5. 2015)

T3 BBCH 37–39
(3. 6. 2015)

T4 BBCH 55–61
(10. 6. 2015)

index
napadení %

účinnost
%

index
napadení %

účinnost
%

1

Kontrola

 

 

 

8,3

0

19,58

0

3,97

100

2

 

 

Hutton 0,8 l/ha

 

1,3

85

4

82,2

4,73

119,1

3

 

 

Delaro 0,75 l/ha

 

0,8

90

2,33

89,6

4,67

117,6

4

 

 

Kantik 2,0 l/ha
+ Velocity 0,25 l/ha

 

2

77

3,33

85,2

4,8

121

5

 

 

Opera Top 1,5 l/ha

 

0,7

92

4,33

80,7

4,98

125,4

6

 

 

Adexar Plus 1,25 l/ha

 

1,2

87

3,67

83,7

4,93

124,1

7

 

Bontima 2,0 l/ha
+ Moddus 0,4 l/ha

 

 

4,3

50

6,25

72,2

4,67

117,6

8

Kontrola

 

 

 

8,75

0

22,5

0

3,97

100

9

 

Archer Turbo 0,8 l/ha
+ Moddus 0,3 l/ha

Bontima 1,6 l/ha

 

0,6

93

2,33

89,6

4,79

120,6

10

Akord 1,6 l/ha

 

Arena 1,6 l/ha + Bounty 0,5 l/ha
+ Evoque 0,3 l/ha

 

1,1

88

1

95,6

4,96

125

11

 

 

Capalo 1,2 l/ha

Osiris 1,5 l/ha

1,7

81

2,67

88,2

4,68

118

12

 

 

Boogie Xpro 1,2 l/ha

Prosaro 250 EC 0,75 l/ha

3

66

1,08

95,2

5,3

133,5

13

 

 

Agrovital 0,07 %
+ Boogie Xpro 1,2 l/ha

Agrovital 0,07 %
+ Prosaro 250 EC 0,75 l/ha

2,7

70

0,67

97

5,3

133,5

14

Impulse Super 0,6 l/ha

 

 

Yamato 1,75 l/ha

5,8

33

5,5

75,6

4,88

122,8

15

Soprano 0,8 l/ha
+ Mirador 0,5 l/ha
+ Velocity 0,25 l/ha

 

 

Zamir 1,25 l/ha

3,7

58

2,33

89,6

5,26

132,5

16

Adroid 0,4 l/ha
+ Adept 0,4 l/ha
+ Talius 0,1 l/ha

 

 

Treoris 1,8 l/ha

4

54

2

91,1

5,14

129,5

17

Acanto 0,5 l/ha
+ Opus Top 0,5 l/ha

 

 

Treoris 1,8 l/ha

3

66

0,92

95,9

5,2

131

18

Barclay Bolt XL 0,5 l/ha
+ Impact 0,5 l/ha

 

 

Rubric 125 SC 0,75 l/ha
+ Iribis 0,75 l/ha

3,3

62

1,67

92,6

5,24

132

19

 

Archer Turbo 0,8 l/ha
+ Moddus 0,3 l/ha

Amistar Xtra 0,75 l/ha

Artea Plus 0,5 l/ha

0,8

90

0,67

97

5,08

128

20

Cleanstorm CS3 0,6 l/ha

 

Cleanstorm CS3 0,6 l/ha

Cleanstorm CS3 0,6 l/ha

4,67

47

6,67

70,4

4,64

116,8

21

Kontrola

 

 

 

8,5

0

21

0

3,97

100

Pokusy s fungicidy - rok 2016

V dalším ročníku byl proveden podobný pokus a stejně jako v roce 2015 byla pro pokusné účely zvolena odrůda Malz. První polovinu roku 2016, která byla pro vývoj jarního ječmene podstatná, můžeme v pokusné lokalitě Kluky hodnotit z hlediska meteorologické charakteristiky jako teplotně i srážkově nadnormální. Při bližším pohledu však zjistíme, že toto konstatování je velmi zjednodušené a nepřesné. Období od ledna do dubna bylo srážkově podnormální a nad normál se srážky dostaly až díky silným dešťům ve druhé polovině května a v červenci. Teplotně byly zimní a první jarní měsíce silně nad normálem (např. únor 4,7 °C), zatímco období od května do července se více přibližovalo normálu. Absence sněhové pokrývky a celkově podnormální srážky v prvních měsících roku 2016, umožnily včasné zasetí jarního ječmene (30. 3. 2016). Porost dobře vzešel a díky silnější intenzitě srážek v období května až července byl v dobré kondici po celou dobu vegetace.

V průběhu pokusu se v porostu objevily tři choroby, které měly vliv na kondici porostu a jeho výnos.

První chorobou, která se v porostu objevila a na jejíž infekci je odrůda Malz náchylná, bylo padlí travní. To bylo dominantní chorobou v první polovině vegetace ječmene jarního a bylo v porostu přítomno až téměř do období fyziologického zrání. Intenzita napadení v neošetřené kontrole se pohybovala většinou kolem 5 - 10 % a s postupující vegetací se infekce přesunovala z nižších listových pater až na podpraporcové listy, kde na neošetřené kontrole dosáhla intenzity 10 %.

Patogen Pyrenophora teres, který je původcem hnědé skvrnitosti ječmene, bývá na naší lokalitě nejčastějším a nejdůležitějším patogenem napadající ječmen jarní. V roce 2016 však dosahoval výskyt tohoto patogena na pokusném pozemku velmi nízkých úrovní v průběhu celé vegetace. Intenzita napadení se pohybovala do 1 % v nižších listových patrech a na kondici a výnos tak měl tento patogen minimální vliv.

Ke konci června byl porost napaden poměrně silnou infekcí ramuláriové skvrnitosti, která rychle obsadila zbývající živá listová patra a během 14 dní prakticky ukončila vegetaci jarního ječmene.

V pokusu byly zastoupeny jak varianty vhodné pro méně intenzivní pěstování, tak varianty pro intenzivnější podmínky. Celkově bylo v pokusu zařazeno 23 variant, z toho 3 neošetřené kontroly, 6 variant s jedním ošetřením, 12 variant dvojího ošetření s různým načasováním jednotlivých zásahů a 2 varianty tří ošetření pro velmi intenzivní pěstování ječmene jarního. Termíny ošetření byly stejné jako v předchozím ročníku.

Při hlavním hodnocení, které bylo provedeno začátkem července na podpraporcových a praporcových listech, byla hodnocena účinnost na dva hlavní patogeny, které se v porostu vyskytovaly.

Padlí travní bylo na neošetřené kontrole zjištěno v průměrné intenzitě 10 %. Účinnost v ošetřených variantách se pohybovala většinou od 50 % do 90 % v závislosti na použitém fungicidu, či fungicidním sledu.

Ramuláriová skvrnitost (obr. 3) byla v porostu zjištěna přibližně týden před hlavním hodnocením. Za tuto krátkou dobu však její intenzita dosáhla na horních listech 20–25 %. Účinnost v téměř všech ošetřených variantách se jevila jako velmi dobrá a dosahovala kolem 90 % na podpraporcových a 75–80 % na praporcových listech. Po dalším týdnu však došlo k prudkému zhoršení stavu. Infekce na praporcových listech se zvýšila na 50 % a účinnosti ve většině variant klesly na cca 50–55 %. Výjimkami byly varianty s přípravky Mandarin, Treoris a Bontima, kde se účinnost i při takto silném infekčním tlaku pohybovala nad 80 %.

Rozdíly ve výnosu byly výrazné proti kontrole. Zatímco v neošetřené kontrole dosáhl výnos 4,6 t/ha, ve variantách ošetřených jedním fungicidem došlo k průměrnému navýšení výnosu o 18 % a ve variantách se dvěma ošetřeními o 22 %. Menší rozdíly mezi jedním a dvěma ošetřeními byly způsobeny dvěma faktory:

1. Infekce padlí travního, která byla v porostu dominantní nejdelší část vegetace (od raných fází porostu), dosahovala maximálního infekčního tlaku 10 %, a ve většině případů byla fungicidy kontrolována na velmi dobré úrovni.

2. Ramuláriová skvrnitost se v porostu objevila až krátce před koncem vegetace a rozdíly variant s nižší a vyšší účinností fungicidů se nestihly projevit.

Obr. 3: Ramuláriová skvrnitost
Obr. 3: Ramuláriová skvrnitost

Souhrn

Jak potvrdily výsledky pokusů v obou ročníkách testování, účinnost většiny registrovaných fungicidů proti chorobám v ječmeni jarním je na velmi dobré úrovni. Stejně důležité jako výběr vhodného fungicidu je však rovněž správné načasování aplikace, ať už provádíme jedno či více ošetření během vegetace. Modelové příklady z pokusů nám mohou poskytnout určité vodítko, vždy je však nejefektivnější reagovat na konkrétní odrůdu a podmínky daného ročníku, tj. vývoj počasí, napadení patogeny a stav porostu. Na základě všech těchto informací a poznatků pak můžeme vybrat fungicidní ošetření či jejich sled, který bude vyhovovat právě našemu konkrétnímu porostu.

Fungicidy v jarním ječmeni

Obr. 1: Fungicidně neošetřeno
Obr. 2: Dvojí fungicidní ošetření
Obr. 3: Ramuláriová skvrnitost

Související články

Virové choroby obilnin a ochrana proti nim

12. 10. 2017 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 320x

Podstata proměnlivé („polní“) odolnosti rostlin vůči chorobám

10. 10. 2017 Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc.; Kroměříž Choroby Zobrazeno 182x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 258x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 327x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail