BASF
BASF
BASF

AGRA

Monitoring rezistence Venturia inaaequlis vůči vybraným fungicidům používaných v ochraně jabloní

28. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 184x

Strupovitost jabloně způsobená houbovým patogenem Venturia inaaequlis (Cke.) Wint., je mezi pěstiteli dobře známou chorobou, která při nezvládnuté ochraně působí významné ekonomické ztráty. Jedním z úskalí používání stejného portfolia fungicidů je selekce rezistentních kmenů patogenu.

Proseeds

Doporučení pro zabránění nebo alespoň oddálení vzniku rezistence zpracovává mezinárodní výzkumný panel FRAC (Fungicide Resistance Action Committee, www.frac.info), a to jak obecná doporučení, tak i pokyny pro používání konkrétních chemických skupin fungicidů. Doporučení jsou vydávána na základě shromažďovaných vědeckých studií, které se zabývají výzkumem mechanizmu účinku látek, monitoringem přítomnosti a rozšíření rezistence vůči daným látkám pro konkrétní původce chorob, mechanizmem vzniku rezistence a metodami detekce (Kloutvorová et al., 2018).

Pracovníci ve VŠÚO s.r.o. se této problematice ustavičně věnují. Spolupracují s pěstiteli a s ÚKZÚZ a společně provádí monitoring rezistence a testování citlivosti V. inaequalis z produkčních výsadeb k vybraným fungicidům.

QoI fungicidy (účinné látky kresoxim-methyl, trifloxystrobin)

V minulosti se čeští pěstitelé v produkčních výsadbách jabloní setkali s fatálním selháním ochrany u přípravků na bázi strobilurinů (QoI fungicidů). Selhání ochrany bylo nečekané, bez předchozího pozorování snížené účinnosti. Problém jednoznačně vznikl chybnou registrací a metodikou používání.

Hlavní příčinou rezistence je výskyt mutace G143A v genu cytb. Přirozeně rezistentní fenotypy jsou přítomny v populaci patogenů ve velmi nízké frekvenci již před zavedením fungicidu, které vznikly v důsledku spontánních mutací, ke kterým došlo během pohlavní a nepohlavní reprodukce (Köller & Wilcox, 2001; Gisi et al., 2002). Ve VŠÚO byly testovány vzorky tzv. wild type populací V. inaequalis (jabloně rostoucí podél silnic, neošetřované, vzdálené nejméně 5 km od produkčních sadů) a bylo zjištěno, že mutace G143A se vyskytuje přirozeně v populaci na nízké úrovni v průměru 2,3 %. Přirozeně existující mutace G143A v populaci patogenu se úspěšně šíří pod selektivním tlakem (použití strobilurinových fungicidů) v populacích V. inaequalis až do 100 %. Naopak, když selektivní tlak přestane, mutace přetrvává na nezměněných hladinách po dobu alespoň 14 let, což znamená, že mutace G143A v genu cytb nemá vliv na fitness konidií V. inaequalis a zastoupení nemutované varianty genu cytb se spontánně nezvyšuje (Jaklová et al., 2019).

V roce 2020 bylo ve VŠÚO pokračováno v monitoringu výskytu mutace G143A pomocí metody real time PCR v produkčních výsadbách jabloní, které jsou v konvenčním, integrovaném a ekologickém režimu pěstování. Byly tetovány populace V. inaequalis celkem z 15 lokalit. Výsledky ukázaly, že nadpoloviční většinu populací (8) lze považovat za rezistentní, výskyt mutované varianty genu cytb se pohyboval od 77 do 99 %. Celkem 5 populací lze označit jako citlivé (výskyt mutace byl v rozmezí 0–5,4 %), ty pocházely buď z neošetřovaných výsadeb, či z ekologické produkce. Dvě populace se prokázaly jako středně rezistentní, výskyt mutované varianty genu ve vzorku populace byl 26,9 % a 31,2 % (Kracíková a Haňáčková, 2021).

Antirezistentní strategie - QoI fungicidy

 • Aplikujte QoI fungicidy podle doporučení výrobce pro cílovou chorobu (nebo komplex), ve specifické fázi růstu plodiny. Účinná léčba onemocnění je kritickým parametrem pro oddálení vytváření populací rezistentních patogenů, tzn. dodržovat hektarové dávky.
 • QoI fungicidy musí být aplikovány pouze v kombinaci s vhodnými partnery z jiných chemických skupin.
 • Výhradně preventivní aplikace QoI fungicidů. Při vysokém infekčním tlaku onemocnění by interval postřiku neměl přesáhnout 7–10 dní.
 • Aplikujte maximálně 2 postřiky obsahující QoI za sezonu.

AP fungicidy (účinné látky cyprodinil a pyrimethanil)

Monitoring citlivosti V. inaequalis k fungicidům ze skupiny anilinopyrimidinů provedený v roce 2020 organizací FRAC pomocí skleníkových testů potvrdil různorodé výsledky napříč zeměmi EU. Většina testovaných populací V. inaequalis byla citlivá, ale část vzorků byla středně adaptovaná až rezistentní vůči anilinopyrimidinům. Od roku 2016 a 2017 byl zaznamenán klesající trend záchytu rezistentních populací V. inaequalis v produkčních i pokusných výsadbách jabloní. Což bylo současně spojeno s pozorováním více citlivých a středně adaptovaných populací V. inaequalis. Tyto výsledky potvrzují, že nastavené antirezistentní opatření fungují (Anonym 1, 2022).

Ve VŠÚO byl v roce 2020 proveden monitoring citlivosti V. inaequalis podle metodiky organizace FRAC (skleníkové testy, semenáčky citlivé odrůdy Golden Delicious) k fungicidu Mythos 300 SC (účinná látka pyrimethanil). Byly testovány populace patogenu celkem z 15 lokalit. Většina testovaných populací (10) byla velmi citlivá. Napadení listů V. inaequalis u diskriminační koncentrace 300 ppm účinné látky pyrimethanil (Mythos 300 SC) se pohybovalo v rozmezí 0–3 %. Pět populací V. inaequalis bylo označeno jako méně citlivé a napadení listů bylo v rozmezí 7–17 % (Kracíková a Haňáčková, 2021).

Antirezistentní strategie - AP fungicidy

 • Maximálně 4 aplikace AP fungicidů za sezonu.
 • V lokalitách, kde byla potvrzena rezistence, používejte AP pouze ve směsi s dostatečně účinným partnerem z odlišné chemické skupiny, aby se předešlo křížové rezistenci.
 • Jednotlivé přípravky by měly být vždy používány v doporučených hektarových dávkách a v období, kdy jsou nejúčinnější.
 • Upřednostnit preventivní použití. Kurativní použití pouze ve spojení se spolehlivými signalizačními systémy.

DMI fungicidy (účinné látky difenoconazole, myclobutanil, penconazole, tebuconazole, tetraconazole)

V předchozích letech byl na území České republiky potvrzen výskyt rezistentních populací vůči triazolům ze skupiny DMI fungicidů pomocí různých metod (in vitro testy, skleníkové testy, molekulární metody) (Maňasová, 2019; Jaklová, 2019).

V roce 2021 bylo pokračováno v monitoringu citlivosti k účinné látce difenoconazole (Score 250 EC) na pracovišti VŠÚO s.r.o. pomocí skleníkových testů na jabloňových semenáčcích. Byly testovány populace V. inaequalis celkem z 10 lokalit a tři lze označit za rezistentní (Kracíková, 2021, nepublikováno). Dle monitoringu organizace FRAC populací se citlivost V. inaequalis v zemích EU po 10 let nijak výrazně nezměnila, až na pár ojedinělých výskytů populací s nižší citlivostí.

Antirezistentní strategie - DMI fungicidy

 • Maximálně 4 aplikace za sezonu samostatně nebo v kombinaci.
 • Je doporučeno DMI fungicidy používat v kombinacích nebo (blokových) alternacích s partnery z jiných chemických skupin, aby se předešlo křížové rezistenci.
 • Dodržovat doporučené hektarové dávky dle etiket.
 • Zásadně upřednostnit preventivní aplikaci. Kurativní aplikace se doporučují pouze tehdy, jsou-li k dispozici spolehlivé signalizační systémy.

Závěr

Na základě výsledků bylo prokázáno, že v některých produkčních výsadbách jabloní existují populace V. inaequalis se sníženou citlivostí k testovaným fungicidům ze skupin anilinopyrimidinů, DMI a QoI fungicidů, tudíž by bylo vhodné, aby pěstitelé dodržovali zásady antirezistentní strategie, jejichž cílem je zachovat citlivost cílových patogenů a oddálit vznik rezistence, prodloužit používání a zachování účinnosti ohrožených skupin fungicidů a zabránit tak ztrátám na výnosech, způsobených rezistentními kmeny patogenů.

Využívání uvedených antirezistentních strategií v praxi naráží na problémy spojené se stále se zužujícím portfoliem přípravků z odlišných chemických skupin. V roce s častými srážkami a vysokým počtem splněných infekčních podmínek tak pěstitelé nemají dostatek přípravků, které by mohli vhodným způsobem střídat. Pěstitelé by také měli věnovat pozornost preventivním agrotechnickým a fytosanitárním opatřením v sadu, které jsou základem v integrované ochraně rostlin, případně využít alternativních prostředků na ochranu rostlin, pokud dosahují dobré účinnost

Literatura je u autorů.

Anonym 1. 2022. AP Guidelines: Pome fruit. Fungicide action committee – AP Working Group. Dostupné z https://www.frac.info/docs/default-source/working-groups/ap-fungicides/ap-wg/minutes-of-the-2021-ap-meeting-recommendations-for-2021.pdf?sfvrsn=d32c4e9a2.
Gisi U., Sierotzki H., Cook A., McCaffery A. 2002. Mechanizms influencing the evolution of resistance to Qo inhibitor fungicides. Pest Management Science 58:859–867.
Köller W., Wilcox WF. 2001. Evidence for the predisposition of fungicide-resistant isolates of Venturia inaequalis to a preferential selection for resistance to other fungicides. Phytopathology 91:776–781.
Maňasová M. 2019. Rezistence původce strupovitosti jabloní Venturia inaequalis vůči DMI fungicidům. Agromanuál. Dostupné z https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/choroby/rezistence-puvodce-strupovitosti-jabloni-venturia-inaequalis-vuci-dmi-fungicidum
Jaklová P. 2019. Integrovaná ochrana jabloní proti Venturia inaequalis (Cke.) Wint. s využitím nových postupů a detekce rezistence patogenu proti fungicidům. Doktorská disertační práce. Česká zemědělská univerzita v Praze.
Jaklová P., Kloutvorová J., Čmejla R. A real-time PCR quantitative analysis of the Venturia inaequalis cytb gene G143A mutation and its prevalence in the Czech Republic. European Journal of Horticultural Science. 2020, 85(3): 169–175.
Kloutvorová J. a kol. 2018. Ochrana jabloní proti strupovitosti. Certifikovaná metodika. Holovousy: VŠÚO. ISBN 978-80-87030-70-7.
Kracíková M., Hňáčková Z. Monitoring rezistence Venturia inaequalis k pyrimethanilu a strobilurinům v ČR v letech 2019 a 2020. Vědecké práce ovocnářské.

Související články

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 55x

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 156x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 172x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 168x

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 209x

Další články v kategorii Choroby

detail