Chemap Agro s.r.o.

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

20. 07. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 279x

Fuzária působí nejen značné výnosové ztráty, ale současně mají velmi významný vliv na snižování kvality zemědělských produktů. Právě s rostoucími požadavky na kvalitu se stále častěji setkáváme s tlakem na maximální snížení výskytu fuzárií. Produktem metabolizmu fuzárií jsou mykotoxiny, které zůstávají ve sklizeném produktu a mohou působit problémy při zpracování zrna pro krmivářské a potravinářské účely.

Proseeds

Výskyt a napadení po celou dobu vegetace

Projevy napadení obilnin houbami rodu Fusarium je možno pozorovat v různých fázích vývoje, v době klíčení přes projevy na patách stébel, na listech a hlavně na klasech. Silný výskyt bývá především na ozimech, ale i na jařinách. Fuzariové vadnutí klasu, které je hlavním projevem napadení rostlin, se většinou projevuje zasycháním klasu nebo jeho částí. Míra napadení klasu je závislá na postupném prorůstání mycélia z místa infekce.

Vhodný termín aplikace proti klasovým fuzáriím

Při aplikaci fungicidů proti klasovým fuzáriím, více než v případě jiným houbových chorob, je třeba správně volit termín aplikace. Čím více se zásah blíží termínu infekce, tím lepších výsledků je možné docílit. Pokud se podmínky pro infekci objeví brzy po začátku kvetení, zvýší se i nebezpečí škod způsobených tímto napadením. Společnost Bayer má ve svém portfoliu dvě velmi účinné látky proti tomuto houbovému patogenu, tebuconazole a prothioconazole. Právě účinná látka prothioconazole je dnes považována za jednu z nejúčinnějších molekul v boji proti celému spektru fuzárií. Jestliže je v době květu vlhko a teploty 20–25 °C, nastává období velmi vhodné pro rychlé šíření fuzárií. V době aplikace fungicidu proti fuzáriím nehraje již významnou roli jeho systémové působení. Rozhodující zde je dokonalé pokrytí klasu postřikem.

Efektivně v ochraně proti fuzariózám klasu

Fungicid Prosaro® 250 EC, který je zmíněnou kombinací prothioconazole a tebuconazole, byl vyvinut cíleně pro ošetření klasu proti fuzáriím (BBCH 61–65). Obě účinné látky se vzájemně doplňují a pokrývají svou účinností široké spektrum druhů fuzárií. Význam jednotlivých druhů se může v jednotlivých letech poměrně značně lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. I když nejsou jednotlivé druhy v praxi odlišovány, je zřejmé, že široké pokrytí jednotlivých druhů zvyšuje značně jistotu fungicidního zásahu. Prosaro® 250 EC v dávce 0,75 l/ha zabezpečuje vysokou míru účinnosti jak v pšenici, tak i v ječmeni. Nepochybnou výhodou fungicidu Prosaro® 250 EC je zejména vyšší jistota účinnosti v případě, že aplikace neproběhne v optimálním termínu a mimořádná šíře účinnosti proti mnoha druhům fuzárií. Prosaro® 250 EC je registrováno také do kukuřice. Stejně jako v obilninách i zde působí proti celé řadě chorob a fuzária jsou hlavním cílem ošetření. Bylo prokázáno, že toto ošetření kukuřice je velmi přínosné jak z hlediska kvality, tak i celkového výnosu.

Nejnovějším fungicidem zejména pro vyšší intenzitu pěstování obilnin je Variano® Xpro, které naplňuje požadavky zemědělské praxe na vysokou flexibilitu použití a dlouhodobou účinnost. Účinné látky: bixafen, prothioconazole a fluoxastrobin, jsou systémové a mohou se šířit i do těch částí rostliny, které nebyly při aplikaci přímo zasaženy. Variano® Xpro má široký rozsah registrace od počátku sloupkování, až do konce kvetení. Hlavní využití je však pro ošetření praporcového listu a klasu v době metání. Registrováno je do pšenice, ječmene, žita, tritikale i ovsa. Přípravek je velmi účinný proti braničnatkám, padlí, rzem, helmintosporioze pšenice, skvrnitostem ječmene, ramulárii a dalším chorobám. Při aplikaci v termínu na přelomu T2 a T3 je možné využít jeho účinnost proti fuzáriím. Základní dávka přípravku pro aplikaci v pšenici je 1,25 l/ha a 1,0 l/ha v ječmeni. Tuto dávku je možné v případě mimořádně silného tlaku chorob, zejména pro zastavení již rozvinutých chorob, zvýšit u pšenice na 1,5 l/ha a u ječmene na 1,25 l/ha.

Oba zde uvedené fungicidy je možné použít v OP II. stupně podzemních a povrchových vod a na svažitých pozemcích. Vysoká úroveň fungicidní ochrany proti listovým a klasovým chorobám je základem pro dosažení požadovaného zdravotního stavu rostlin a následně využití výnosového potenciálu stanoviště.

Související články

Choroby bramboru 4: Bakteriální choroby bramboru (III.)

23. 11. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 234x

Choroby a škůdci konvalinky

13. 11. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 388x

Fuzariózy klasu u pšenice

19. 10. 2020 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 762x

Choroby bramboru 3: Bakteriální choroby bramboru (II.)

07. 10. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 696x

Virové choroby řepky, jejich výskyt, přenos, přirozené rezervoáry a ochrana

30. 09. 2020 Ing. Lucie Slavíková a kol. Choroby Zobrazeno 885x

Další články v kategorii Choroby

detail