Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 809x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. Podobně jako ve foliární fungicidní ochraně, tak i v oblasti mořidel dojde v následujících letech k mnohým změnám, neboť s velkou pravděpodobností i v tomto segmentu skončí několik hojně používaných fungicidních účinných látek.

Proseeds

V současné době máme na trhu celou řadu standardních mořidel, které dokáží obilniny ochránit proti důležitým patogenům napadající osivo a vzcházející rostliny. Z této skupiny mořidel si mnozí pěstitelé oblíbili naše klasické mořidlo Kinto® Duo, které vyniká svým poměrem ceny a výkonu, účinností na plíseň sněžnou a spolehlivým obarvením osiva. Příchodem některých moderních účinných látek ze skupiny SDHI do oblasti moření osiva obilnin vznikla nová třída standardních mořidel, které vylepšují fungicidní účinnost klasických mořidel o pozitivní vliv na fyziologii rostlin, podporu kořenového systému a protistresový efekt. Tato standardní mořidla označujeme jako tzv. prémiová mořidla, mezi která se od roku 2019 úspěšně etablovalo naše prémiové mořidlo Kinto® Plus. Vedle těchto klasických mořidel je v obilninách již několik let úspěšně používán speciální systém moření, kdy se společně se standardním mořidlem aplikuje na povrch obilek jedinečné fungicidní mořidlo Systiva®, které ještě navíc dokáže porosty ochránit proti chorobám pat stébel a širokému spektru listových chorob až do pozdního jara. Díky unikátním vlastnostem inovativní SDHI účinné látky Xemium® dosahuje Systiva® skutečně dlouhodobé fungicidní účinnosti s výrazným stimulačním efektem podporujícím kořenový systém a nadzemní části rostliny.

Po velmi dobrých zkušenostech Systivy z jarních obilnin, kde se v současné době v ČR takto fungicidně ošetřuje více než polovina výměry jarních ječmenů, se tato technologie velmi dobře osvědčila i v ozimých obilninách, a to především v ozimých ječmenech a ozimé pšenici.

Fungicidní mořidlo Systiva® je v podstatě nepostřikovým fungicidem aplikovaným na osivo obilnin, který porosty dlouhodobě ochrání a tím dokáže nahradit klasické listové fungicidy. Díky tomu pěstitelé obilnin šetří náklady na fungicidní ochranu, dosahují stabilních výnosů a kvality, a výrazně jim ubylo starostí, neboť se mohou na tuto technologii spolehnout. V jarních ječmenech se Systiva® stala základním pilířem fungicidní ochrany a v podstatě je nedílnou součástí kvalitní pěstební technologie. Spokojenost se Systivou v ozimých obilninách dokazuje každoroční nárůst ošetřených ploch. Na tomto vzestupném trendu má bezesporu velký podíl rozšiřující se minimalizační technologie, pěstování obilnin po obilnině či kukuřici, větší množství posklizňových zbytků na povrchu či vrchní vrstvě půdy, restrikce v ochraně rostlin a především pozitivní zkušenosti s touto technologií ochrany obilnin. V současnosti prakticky všichni dobří dodavatelé osiv mají moření Systivou ve své nabídce, případně si ji můžete pořídit od svých dodavatelů POR pro své mořící stanice.

Co pěstitelé mohou od Systivy očekávat?

O přínosech Systivy již bylo prezentováno mnoho faktů a výsledků, ale nejcennější jsou vždy vlastní praktické zkušenosti. Přesto bych se s vámi rád podělil o zajímavé výsledky pokusů se Systivou v ozimé pšenici a ječmeni, kterých bylo dosaženo ve střední a jihovýchodní Evropě v letech 2018 – 2020. Z grafů č.1 a č.2 je patrné, že se jedná o skutečně rozsáhlý souhrn výsledků, který zahrnuje celkem 494 pokusů z pšenice a 82 pokusů z ječmene. Z uvedených výsledků vyplývá, že v ozimé pšenici bylo díky moření Systivou dosaženo ekonomicky příznivého průměrného přírůstku výnosu 0,53 t/ha a v ozimém ječmeni dokonce 0,57 t/ha.

Systiva® v ozimé pšenici 2018–2020, pokusy BASF ST a JV Evropa
Systiva® v ozimé pšenici 2018–2020, pokusy BASF ST a JV Evropa

Systiva® v ozimém ječmeni 2020, pokusy BASF ST a JV Evropa
Systiva® v ozimém ječmeni 2020, pokusy BASF ST a JV Evropa

V suchých letech jsou porosty se Systivou silnější, mohutnější, mají vyrovnanější odnože, což je dáno podporou tvorby silnějšího kořenového systému, který zabezpečí lepší příjem živin a hospodaření s vodou. Ve vlhčích letech kromě tohoto benefitu Systiva® zabezpečí kompletní ochranu proti houbovým chorobám jako jsou choroby pat stébel, padlí travní, braničnatky, rzi, spála ječmene, hnědá a ramuláriová skvrnitost většinou až do pozdního jara. Díky tomu ušetříte jednu aplikaci fungicidu a navíc neřešíte stále častější omezení v ochranných pásmech vod, na svazích a obytných zón. Tím nejdůležitějším benefitem je pak výrazné zvýšení výnosu a kvality výsledného produktu. Tyto tři přínosy jsou velmi podstatné, protože v souhrnu znamenají uspořený čas, náklady, vyšší výnos a méně starostí.

Systiva dokáže vyřešit choroby pat stébel

Vzhledem k faktu, že dochází k zákazu registrovaných účinných látek proti skupině chorob pat stébel, bude důležité volit vhodný systém ochrany již před setím. Vysoké riziko výskytu chorob pat stébel vzniká zejména při časném zásevu ozimů, volbě ranných odrůd a pěstování pšenice po pšenici. Zvláště tento rok při studeném průběhu jara mnozí agronomové zvažovali, jestli a kdy aplikovat vhodný fungicid. Z praxe i výsledků maloparcelkových pokusů se dlouhodobě potvrzuje, že fungicidní mořidlo Systiva vykazuje vysoký účinek i v tomto segmentu fungicidní ochrany. Díky tomu odpadá starost o volbu vhodného fungicidu pro postřik v časném termínu ošetření T1, snižuje se časová náročnost plánování polních operací v tomto termínu spojená mnohndy s nedostatkem pracovní síly a také odpadá závislost na průběhu počasí.

Doporučení pro systém fungicidní ochrany s použitím fungicidního mořidla Systiva

Jako následné ošetření se podle rozvoje houbových chorob a jako pojistka dobré kvality produkce doporučuje použití letošní novinky - fungicidu Revycare®. Revycare® obsahuje azol Revysol® a strobilurin pyraclostrobin, tím se nabízí jako ideální partner v technologii využívající nepostřikový fungicid Systiva s účinnou látkou Xemium® ze skupiny SDHI (karboxamidy). Při použití Systivy a následné aplikaci fungicidu Revycare® tak kombinujeme účinné látky s třemi různými mechanismy účinku, čímž zajistíme dokonalou ochranu proti všem listovým chorobám pšenice a ječmene (včetně agresivní ramuláriové skvrnitosti) a navíc díky Agcelence® efektu povzbudíme přirozené fyziologické procesy v rostlinách. V případě, že chcete následnou ochranu zaměřit především proti klasovým chorobám, doporučujeme aplikaci nového fungicidního řešení Osiris® Pack (Alterno® + Curbatur®) ve fázi metání až kvetení. Díky kombinaci účinné látky metkonazol s masivní dávkou ú. l. prothiokonazol budete mít zajištěnou nejenom vysokou účinnost na klasová fuzária, ale i kvalitní ochranu posledních listů.

Tuto technologii jsme ověřili také ve společných pokusech se společností Limagrain, se kterou probíhá dlouhodobé testování výkonnosti mořidla Systiva® v systému kompletní ochrany obilnin. V roce 2020 jsme testovali efekt kompletní technologie. Osivo bylo namořenou fungicidním mořidlem Systiva® v dávce 1,5 l/t, následně byl na praporcový list aplikován nový fungicid Revycare® v dávce 1,2 l/ha a proti klasovým chorobám byl použit fungicid Osiris® Pack v dávce 0,5 + 0,5 l/ha. Technologie byla testována na 13 různých odrůdách pšenice ozimé. Tato technologie dokázala kompletně ochránit porosty proti všem chorobám po celou dobu vegetace a výsledkem bylo v průměru navýšení výnosu o 2,5 t/ha, což reprezentuje při ceně pšenice 4 500 Kč/t navýšení výnosu v hodnotě 11 250 Kč/ha! Zároveň došlo i k navýšení HTS o 12 %!

Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain - Ozimá pšenice, lokalita Kujavy 2020
Průměr ze 13 odrůd, navýšení výnosu a HTS oproti kontrolní variantě (pouze Kinto® Duo)
Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain - Ozimá pšenice, lokalita Kujavy 2020 - Průměr ze 13 odrůd, navýšení výnosu a HTS oproti kontrolní variantě (pouze Kinto® Duo)

Výsledky společných pokusů BASF a Limagrain - Ozimá pšenice, lokalita Kujavy 2020 - Průměr ze 13 odrůd, navýšení výnosu a HTS oproti kontrolní variantě (pouze Kinto® Duo)

Doporučení pro použití fungicidního mořidla Systiva® v technologii ochrany ozimé pšenice a ozimého ječmene
Doporučení pro použití fungicidního mořidla Systiva® v technologii ochrany ozimé pšenice a ozimého ječmene

Systiva® v provozních pokusech v oz. pšenici odr. Rivero, Agro Posázaví a.s. (foceno 8.11. 2019)
Systiva® v provozních pokusech v oz. pšenici odr. Rivero, Agro Posázaví a.s. (foceno 8.11. 2019)
Systiva® v provozních pokusech v oz. pšenici odr. Rivero, Agro Posázaví a.s. (foceno 8.11. 2019)
Systiva® v provozních pokusech v oz. pšenici odr. Rivero, Agro Posázaví a.s.
(foceno 8. 11. 2019)

Foto: Ondřej Klap

Související články

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 140x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 222x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 269x

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 343x

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Choroby

detail