Chemap Agro s.r.o.

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku

23. 07. 2019 Ing. Eva Plachká, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 773x

Česká republika má v pěstován máku ve světovém měřítku významnou úlohu. Pěstitelské plochy máku se v letech 2014 až 2018 pohybovaly okolo 30 tis. ha. Většinou jsou pěstovány modrosemenné odrůdy, pro vývoz se pěstují i bělosemenné odrůdy. Úspěšné pěstování máku je podmíněno zvládnutou pěstitelskou technologií, jejíž nedílnou součástí je i ochrana proti chorobám. Z tohoto důvodu byly v letech 2015 až 2018 zakládány fungicidní pokusy v máku setém s různou technologii fungicidního ošetření. Cílem bylo snížit rizikovost pěstování máku s ohledem na zdravotní stav.

Polní dny Sója 2020

Maloparcelkové pokusy v máku setém

Pokusy byly zakládány na 4 lokalitách: Opava, Šumperk, Lešany a Červený Újezd s odrůdou Opex. Pokusy byly založeny ve 4 opakováních, velikost parcely/opakování byla 10 m2. V pokusech byla standardně prováděna plošná herbicidní, insekticidní ochrana a přihnojení dle podmínek lokality a zvyklostí. Do výsledků byly vybrány roky a lokality s dobrou vypovídací schopností a výsledky s registrovanými přípravky. Do sumárních hodnocení byly zařazeny výsledky z vyrovnaných pokusů z let 2015 až 2017.

Cílem pokusů bylo pokrýt fungicidním ošetřením celou vegetaci máku: osivo, vzcházení, listovou růžici, prodlužovací růst, počátek kvetení a vyhodnotit účinnost ošetření a vliv na výnos. Varianty byly nastaveny na ČZU Praha. Výchozí pokus založený v roce 2015 měl 9 variant. Postupně byla velikost pokusu rozšiřovaná o další varianty: v roce 2016 to bylo 10 variant, 15 variant v roce 2017 a 16 variant v roce 2018. Přehled jednotlivých variant je uveden v Tabulkách 1 a 4.

K moření osiva nebyly v registru přípravků na ochranu rostlin zařazeny žádné fungicidní přípravky, které by chránily vzcházející rostliny před napadením půdními patogeny, proto byly do pokusů zařazeny varianty s ošetřením osiva biologickými přípravky na bázi mykoparazitických hub. Mykoparazitické houby Clonostachys, Trichoderma nebo Pythium oligandrum mohou pomoci snížit infekční tlak půdních fytopatogenních hub a zlepšit tak zdravotní stav kořenové soustavy rostlin během vegetace. Navíc na rozdíl od mořidel jsou v okolí rhizosféry aktivní až do konce vegetace.

Výnosová charakteristika sledovaných let

Rok 2015 byl pro mák setý velice příznivý, výnosy na neošetřené kontrole se pohybovaly okolo 2 t/ha. Fungicidní ošetření mělo v tomto roce minimální vliv na výnosy, které byly oproti neošetřené kontrole navýšeny maximálně o 4 %.

roce 2016 byl průměrný výnos na kontrole 1,4 t/ha a maximální průměrné zvýšení výnosu u variant s fungicidním ošetřením bylo až 22 %.

roce 2017 byl průměrný výnos 1,01 t/ha a fungicidní ošetření zvýšila výnos až o 29 %.

roce 2018 byla výnosová hodnocení provedena pouze na lokalitách Opava a Šumperk. Kvůli nevyrovnanému růstu byl v jednotlivých variantách výnos stanoven na tobolku (Šumperk, Opava) a výnos na plochu 0,5 m2 (Opava). V Opavě byl průměrný výnos na tobolku z hlavního stonku 2,5 g na kontrole, v Šumperku 3,3 g. Při přepočtu výnosu na plochu byl výnos na fungicidně neošetřené kontrole v Opavě 1,2 t, průměrné zvýšení výnosů z plochy po ošetření bylo o 17 %.

Výsledky z let 2015 až 2017

Biopreparát (Polyversum) a pomocné půdní látky (Clonoplus, Gliorex a Polymix) na bázi biologických přípravků aplikované na osivo měly pozitivní vliv na zdravotní stav a výnos. V letech 2015–2017 byla zaznamenána průměrná biologická účinnost ošetření na zdravotní stav mezi 32 až 36 %. Výnosy byly v průměru navýšeny o 4 až 9 %.

Pozitivní vliv biologických přípravků Clonoplus, Gliorex a Polymix na vzcházivost a délku kořenů vzešlých rostlin máku byl potvrzen ve skleníkovém pokusu, a to jak v půdě bez výskytu půdních patogenů, tak i v půdě infikované patogeny. Přípravky Clonoplus a Gliorex aplikované na osivo prodloužily ve skleníkových testech délku kořenů v průměru o 7 až 24 %.

Foliární aplikace fungicidních přípravků a pomocné látky v různých vývojových fázích máku samostatně nebo v kombinacích snižovaly napadení rostlin máku houbovými chorobami ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Biologická účinnost ošetření se u listů pohybovala mezi 19 až 65 %, u stonků mezi 27 až 62 % a u tobolek mezi 19 až 61 %. Efekt ošetření závisel na termínu/termínech ošetření a na přípravku. To se projevilo i ve zvýšení výnosů v průměru o 7 až 29 %. Nejvyšších výnosů bylo dosahováno u kombinace ošetření na počátku vegetace s ošetřeními v prodlužovacím růstu nebo počátku kvetení a u aplikací v prodlužovacím růstu nebo na počátku kvetení. Jednalo se o kombinace ošetření osiva, Dithane DG Neotec a Propulse, sólo aplikace Propulse a dělené dávky přípravku Amistar Xtra (2 × 0,5 l). Přehled výsledků zdravotního stavu a výnosů z let 2015 až 2017 je uveden v tabulce 2.

Výsledky z roku 2018

Rok 2018 byl zpracován samostatně, a to s ohledem na nepříznivé podmínky v období setí a vzcházení: nedostatek srážek, půdní sucho, vysoké teploty a silný tlak krytonosce kořenového. Charakteristika počasí v průběhu založení pokusů na hodnocených lokalitách je uvedena v tabulce 3.

K dispozici jsou výsledky pouze z lokalit Opava (2 opakování) a Šumperk (4 pakování na variantu). Dosažené výsledky v roce 2018 jsou pouze orientační.

Sledováno bylo 16 variant v Opavě a 14 variant v Šumperku. V 9 variantách bylo osivo ošetřené biologickými přípravky Clonoplus, Gliorex v dávce 30 g/kg nebo Polyversum v dávce 5 g/kg. Během vegetace byly aplikace biologickými a chemickými fungicidními přípravky směřovány do fáze 2 až 4 pravých listů, listové růžice, ošetření v prodlužovacím růstu a těsně před kvetením, eventuálně na počátku kvetení. Přípravky na bázi mikroskopických hub a bakterií byly ošetřeny varianty 2 až 7. Přehled variant je uveden v tabulce 4.

V důsledku poměrně suchého průběhu počasí nebyly porosty máku příliš napadeny závažnými houbovými chorobami, jako je plíseň máku nebo helmitosporióza. Skvrnitost na listech a stoncích v Opavě odpovídala pleosporové hnědé skvrnitosti máku, na tobolkách černím máku, odumřelé rostliny s příznaky plísní máku. Zdravotní stav byl v Opavě hodnocen ve dvou termínech (listy, stonky a v období zrání tobolky). V Šumperku byla před dozráváním hodnocena skvrnitost tobolek před sklizní, listy a stonky byly zdravé. Byla hodnocena intenzita napadení (napadená plocha/rostlinu) a frekvence/četnost napadených rostlin.

Na lokalitě Opava dosahovala průměrná intenzita napadení listů v ošetřených variantách 13 % a tobolek 5 %. V napadení stonků byly také zjištěny průkazné rozdíly mezi některými ošetřenými variantami a kontrolou. Nejnižší intenzita napadení stonků byla u varianty 16 a nejvyšší u varianty 6.

V Šumperku se skvrny na tobolkách vyskytovaly u ošetřených variant s nižší intenzitou kromě varianty č. 13. Statisticky průkazné rozdíly v napadení tobolek ke kontrole byly ve variantách č. 3, 10 a 14.

Ošetření proti houbovým chorobám nemělo ani na jedné lokalitě statisticky významný vliv na výnos a HTS ošetřených variant. Bylo to dáno nízkým zvýšením výnosu na lokalitě Šumperk nebo malým počtem hodnocených členů na lokalitě Opava (pouze 2 opakování). V Šumperku bylo dosaženo vyšších výnosů/tobolku a hodnot HTS než v Opavě. V Opavě byl průměrný výnos na tobolku z hlavního stonku 2,5 g a HTS 0,511 g, v Šumperku byl výnos na tobolku 3,3 g a HTS 0,536 g.

V Opavě byl zaznamenán vysoký vliv ošetření osiva a ošetření na počátku vegetace na zvýšení výnosu. V případě ošetření přípravkem Prometheus byla aplikace v Opavě provedena až ve 4 pravých listech máku. Důvodem bylo čekání na příznivější půdní podmínky - vláhu. Dále byl zaznamenán pozitivní vliv ošetření přípravků Dithane DG Neotec, Propulse a dělených dávek Amistar Xtra. Na lokalitě Opava byl druhým rokem zaznamenán pozitivní vliv přípravku Discus na výnos aplikovaného na počátku kvetení. Do pokusu byla také zařazena tzv. maximalistická varianta (16) s ošetřením osiva přípravkem Clonoplus a foliárními ošetřeními přípravky Dithane DG Neotec, Propulse a dělenými dávkami přípravku Amistar Xtra. U této varianty byl také zaznamenán pozitivní vliv na výnos. Je však nutné zhodnotit ekonomickou návratnost ošetření a eventuální riziko reziduí použitých přípravků ve sklizni semen. V případě hodnocení výnosu tobolek z hlavního stonku byl u přípravku Propulse v Opavě zaznamenán výnos nižší ve srovnání s neošetřenou kontrolou. V hodnocení výnosu z plochy (0,5 m2) bylo dosaženo zvýšení výnosu po ošetření přípravkem Propulse. Zde se pravděpodobně projevil pozitivní vliv účinných látek/látky fungicidu na utváření tobolek a semen na vedlejších větvích. Průměrná hustota v hodnocených místech byla 46 rostlin na 1 m2.

V Šumperku se výnos z tobolky po ošetření pohyboval mezi -3 až +6 % ke kontrole. Nejvyšších výnosů bylo dosaženo u variant kombinace ošetření osiva Clonoplus a Propulse + 6 % (11), Propulse + 5 % (10) a Clonoplus, Propulse a dělená dávka Amistaru Xtra + 4 % (16). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.

Výsledky roku 2018 jsou s ohledem na možnosti vyhodnocení v obtížných podmínkách tohoto roku pouze orientační, naznačují výnosový potenciál provedených ošetření. Nově založené varianty/ošetření je nutné následně ověřit.

Tab. 1: Varianty ošetření máku setého pomocnými látkami a fungicidy v letech 2015–2017, Opava, Šumperk, Červený Újezd

Rok

Č.

Úprava osiva

Vývojová fáze rostlin při aplikaci (dávka na 1 ha)

2 pravé listy

listová růžice (6 listů)

výška 20 cm

počátek kvetení

2015
2017

1

Kontrola

 

 

 

 

2

Gliorex

 

 

 

 

3

Clonoplus

 

 

 

 

4

Polymix

 

 

 

 

5

Polyversum

 

 

 

 

6

Dithane DG Neotec 2,0 kg

 

Amistar Xtra 0,5 l

Amistar Xtra 0,5 l

7

 

Acanto 0,5 l

 

Amistar Xtra 0,5 l

8

 

 

Propulse 1,0 1

 

9

Dithane DG Neotec 2,0 kg

 

 

Propulse 1,0 1

2016
2017

10

Prometheus 1,0 l

 

 

 

2017

11

 

Serenade ASO 3,0 l

 

Serenade ASO 3,0 l

12

Clonoplus

 

 

Amistar Xtra 0,5 l

Amistar Xtra 0,5 l

13

Clonoplus

 

 

 

Propulse 1,0 1

14

Clonoplus

Prometheus 1,0 l

 

 

 

15

Clonoplus

 

Serenade ASO 3,0 l

 

Serenade ASO 3,0 l

Tab. 2: Biologická účinnost použitých přípravků a pomocných látek a vliv ošetření na výnos máku setého v letech 2015–2017, Opava, Šumperk, Červený Újezd

Rok

Var. č.

Listy (%)

Stonky (%)

Tobolky (%)

Průměr (%)

Výnos (%)

2016
2016
2017

1

0

0

0

0

100

2

21

47

30

33

104

3

21

47

28

32

107

4

30

47

34

37

106

5

27

49

31

36

109

6

56

59

60

58

115

7

57

60

61

59

113

8

35

51

57

48

110

9

43

60

64

56

115

2016
2017

10

30

10

13

18

114

2017

11

25

27

3

19

114

12

65

62

56

61

127

13

56

58

54

56

129

14

24

37

4

22

112

15

36

27

10

25

102

Korelace k výnosu* Varianty 1–9

0,9272

0,8378

0,9381

0,9380

Pozn.: * zvýrazněné hodnoty korelace jsou signifikantní

Varianty 1–10

0,8627

0,4781

0,6855

0,7048

Varianty 1–15

0,7709

0,5203

0,5339

0,6430

Varianty 11–15

0,7567

0,9114

0,8656

0,8580

Tab. 3: Měsíční hodnoty teploty a srážek v roce 2018 na lokalitách Opava a Šumperk; meteorologická stanice ČHMI Otice a ČHMI Šumperk

Měsíc

Průměrná denní teplota

Srážky

Opava

Šumperk

Opava

Šumperk

°C

% normálu

°C

% normálu

mm

% normálu

mm

% normálu

Březen

1,2

39 %

0,8

38 %

10,4

35 %

33,9

77 %

Duben

13,4

168 %

12,7

169 %

4,9

11 %

24,0

66 %

Květen

16,1

122 %

17

136 %

32,9

45 %

39,0

57 %

Červen

17,6

108 %

18,8

121 %

83,9

97 %

39,8

48 %

Červenec

20,1

112 %

14,0

84 %

24,6

27 %

41,8

54 %

Srpen

21,0

121 %

20,7

128 %

22,3

31 %

17,7

24 %

Průměr/Suma

14,9

117 %

14,0

119 %

179,0

41 %

196,2

51 %

Tab. 4: Varianty fungicidních pokusů na lokalitách Opava a Šumperk v roce 2018

Var. č.

Úprava osiva

Aplikace (dávka na 1 ha)

2 listy

listová růžice (6 listů)

výška 20 cm

počátek kvetení

1

Neošetřená kontrola

2

Gliorex

3

Clonoplus

4

Clonoplus

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

5


Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

6

Polyversum

Polyversum 0,1 kg

Polyversum 0,1 kg

Polyversum 0,1 kg


7

Gliorex

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

Serenade ASO 3,0 l

8

 

Prometheus 1,0 l

 

 

 

9

 

Dithane DG Neotec 2,0 kg

 

 

 

10

 

 

Propulse 1,0 l

 

 

11

ClonoplusPropulse 1,0 l


12

Clonoplus

 

 

 

Discus 0,225 kg

13

Clonoplus

Dithane DG Neotec 2,0 kg


Amistar Xtra 0,5 l

Amistar Xtra 0,5 l

14


Dithane DG Neotec 2,0 kgPropulse 1,0 l

15


Dithane DG Neotec 2,0 kg


Amistar Xtra 0,5 l

Amistar Xtra 0,5 l

16

Clonoplus

Dithane DG Neotec 2,0 kg

Propulse 1,0 l

Amistar Xtra 0,5 l

Amistar Xtra 0,5 l

Tab. 5: Hodnocení intenzity a frekvence napadení máku houbovými chorobami na listech, stoncích a tobolkách. Opava a Šumperk 2018

Varianta

Opava

Opava

Šumperk

Listy

Stonky

Tobolky

intenzita (%)

frekvence (%)

intenzita (%)

frekvence (%)

intenzita (%)

frekvence (%)

intenzita (%)

frekvence (%)

1

23,8

100

7,1

92

10,0

100

14,2

42,1

2

12,5*

100

4,2*

67

6,3*

100

10,4

41,1

3

13,8*

100

3,8*

75

6,7*

83

7,1*

41,6

4

17,5*

100

5,0

75

5,8*

92

12,9

46,1

5

11,3*

100

5,4

83

5,8*

92

9,7

54,6

6

15,0*

100

7,5

100

5,0*

100

9,5

50,9

7

16,3*

100

3,3*

67

3,8*

75

7,8

48,7

8

12,5*

100

2,9*

58

7,1*

92

9

12,5*

100

2,5*

50

3,3*

67

9,2

51,3

10

12,5*

100

5,0

100

4,6*

92

6,3*

40,5

11

11,3*

100

5,0

75

4,6*

92

11,8

49,8

12

15,0*

100

2,5*

50

5,8*

92

13

8,8*

100

2,1*

42

3,8*

75

16,6

48,7

14

15,8*

100

2,1*

42

4,6*

92

7,2*

41,4

15

11,3*

100

2,5*

50

3,8*

75

10,5

48,0

16

10,0*

100

1,7*

33

3,8*

75

8,7

51,3

Pozn.: * označené hodnoty jsou signifikantní ke kontrole

Tab. 6: Orientační výnosy a HTS máku setého na lokalitách Opava a Šumperk v roce 2018

Varianta

Výnos/1 tobolku

Výnos/0,5 m2**

HTS

(hmotnost tisíce semen)

Opava*

Šumperk

Opava

Opava

Šumperk

g

relace (%)

g

relace (%)

g

relace (%)

g

relace (%)

g

relace (%)

1

2,462

100

3,27

100

60,29

100

0,515

100

0,540

100

2

2,588

105

3,177

97

72,83

121

0,515

100

0,533

99

3

2,554

104

3,337

102

71,08

118

0,500

97

0,536

99

4

2,582

105

3,313

101

76,75

127

0,495

96

0,537

100

5

2,255

92

3,273

100

55,87

93

0,500

97

0,539

100

6

2,474

100

3,183

97

75,05

124

0,515

100

0,537

100

7

2,434

99

3,18

97

67,63

112

0,515

100

0,525

97

8

2,569

104

73,81

122

0,510

99

9

2,558

104

3,258

100

63,75

106

0,495

96

0,519

96

10

2,25

91

3,423

105

72,21

120

0,515

100

0,535

99

11

2,553

104

3,465

106

73,23

121

0,510

99

0,547

101

12

2,623

107

72,36

120

0,525

101

13

2,615

106

3,293

101

76,62

127

0,520

101

0,534

99

14

2,325

94

3,33

102

63,04

105

0,500

97

0,543

101

15

2,601

106

3,33

102

66,27

110

0,500

97

0,543

101

16

2,599

106

3,387

104

81,52

135

0,530

103

0,542

100

Průměr

2,503


3,301


70,14


0,510


0,536


Pozn.: * hodnoceny tobolky z hlavního stonku; ** hodnoceny všechny tobolky z rostliny

Ekonomické zhodnocení ošetření

Pro hodnocení ekonomické návratnosti ošetření zlepšujících zdravotní stav máku můžeme vyjít z výpočtu, ve kterém zohledníme zkušenosti s výnosy máku na dané lokalitě. Výše zisku bude záviset od konkrétních nákladů na přímou fungicidní ochranu a zvýšeném výnosu semen máku po ošetření. Příklad výpočtu: Při výnosové úrovni semen máku na neošetřené kontrole 1,00 t/ha a výkupní ceně máku 50,00 Kč/kg dosáhneme ekonomickou návratnost fungicidního ošetření u zvýšení výnosu o 10 %, pokud nákupní cena přípravku/přípravků včetně nákladů na manipulaci a aplikaci bude nižší než 5 000 Kč/ha.

Doporučení

Počáteční růst a vývoj máku a následnou vitalitu rostlin pozitivně ovlivňuje ošetření osiva pomocnými rostlinnými přípravky Clonoplus, Gliorex a biopreparátem Polyversum a ošetření na počátku vegetace máku pomocným rostlinným přípravkem Prometheus. V případě foliárního ošetření přípravkem Serenade ASO byl v roce 2018 zaznamenán vyšší efekt ošetření na výnos u variant v kombinaci s ošetřením osiva.

Ošetření proti plísni máku na počátku vegetace ve 2 až 4 pravých listech přípravkem s účinnou látkou mankozeb mělo pozitivní vliv na zdravotní stav a výnos.

Byl zaznamenán pozitivní vliv ošetření na zdravotní stav a výnos v listové růžici nebo v prodlužovacím růstu přípravkem s účinnými látkami prothiokonazol, fluopyram, dále u dělených aplikací přípravku s účinnými látkami azoxystrobin, cyprokonazol (2× 0,5 l v prodlužovacím růstu a počátku kvetení - BBCH 60) a kombinací těchto ošetření a dále po ošetření přípravkem s účinnou látkou kresoxim-methyl na počátku květu.

Vyšší efekt foliárního fungicidního ošetření na výnos byl v roce 2018 dosažen u kombinací s ošetřením osiva.

V dlouhodobých pokusech bylo potvrzeno, že zlepšení zdravotního stavu listů a tobolek vedlo ke zvýšení výnosu.

Vitalitu a zdravotní stav máku ovlivňuje i napadení škůdci (krytonosec kořenový, mšice maková, krytonosec makovicový, …). V případě poškození kořenů máku larvami krytonosce kořenového dochází k oslabení rostlin a hrozí poléhání. V případě napadení makovic krytonoscem makovicovým dochází k zaplísnění semen uvnitř makovic a k znehodnocení sklizně i přes účinnou fungicidní ochranu. Na lokalitách výskytu těchto škůdců je nutné provést cílené insekticidní zásahy. Ochrana proti krytonosci makovicovém se provádí těsně před květem do počátku kvetení.

Cílem polních testů nebylo ověřit účinnost registrovaných přípravků, ale technologie ošetření máku zlepšujících zdravotní stav plodiny a výnos.

Použití přípravků se řídí údaji v registru přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek platných v době jejich aplikace.

Skleníkový pokus s přípravkem Clonoplus
Skleníkový pokus s přípravkem Clonoplus

Příznaky plísně máku
Příznaky plísně máku

Příznaky plísně máku na rubu listu
Příznaky plísně máku na rubu listu

V případě zaznamenání žloutnutí listů nebo rostliny je třeba vždy přesně určit příčinu, např. zda se jedná o plíseň máku nebo mšici makovou
V případě zaznamenání žloutnutí listů nebo rostliny je třeba vždy přesně určit příčinu, např. zda se jedná o plíseň máku nebo mšici makovou

Krytonosec makovicový je v porostu máku již v květu i dříve
Krytonosec makovicový je v porostu máku již v květu i dříve

Krytonosec makovicový a poškození tobolky v zelené zralosti
Krytonosec makovicový a poškození tobolky v zelené zralosti

Poškozená makovice máku krytonoscem makovicovým v době sklizně a výnos
Poškozená makovice máku krytonoscem makovicovým v době sklizně a výnos

Zdravá makovice v době sklizně a výnos
Zdravá makovice v době sklizně a výnos

Poslední foliární fungicidní ošetření máku provádíme před květem nejpozději v době prvních otevřených květů, v této fázi již má být ošetřeno
Poslední foliární fungicidní ošetření máku provádíme před květem nejpozději v době prvních otevřených květů, v této fázi již má být ošetřeno

Výsledky byly získány za finanční podpory MZe NAZV projektu QJ1510014 a MZe institucionálních podpor RO1818 a RO1018.

Ing. Eva Plachká, Ph.D.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava
Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk
Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Martin Bárnet, Ph.D.; Český mák s.r.o.

foto: 1- E. Ondráčková; 2–9 - E. Plachká

Související články

Choroby kukuřice (4): Houbové choroby kukuřice III.

08. 07. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 94x

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2019

04. 07. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 244x

Všechno začíná osivem

02. 07. 2020 Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 166x

Použití a vlastnosti Systivy

02. 07. 2020 Ing. Václav Pavelka, Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 184x

Kompletní ochrana porostů brambor

01. 07. 2020 Ing. Jan Herman; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 249x

Další články v kategorii Choroby

detail