Chemap Agro s.r.o.

Výsledky dvouletého pokusu - hledání antistresových opatření

29. 03. 2021 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing. Petr Martinek, CSc.; Zemědělský výzkumný ústav, s.r.o. Kroměříž Choroby Zobrazeno 546x

Zaměření mnoha vědních oborů je v současné době orientováno na klimatické změny, jež ovlivňují životní styl, infrastrukturu i zemědělské postupy ve všech klimatických pásmech.

Proseeds

Empirické přístupy pracují nejen s čistě klimatickými ukazateli, jako je teplota nebo srážky, ale i s vysoce agregovanými socioekonomickými ukazateli, jako je např. národní hrubý domácí produkt. Přírodní a společenské procesy jsou navzájem provázané, neboť obojí jsou ovlivněny změnami v rozmanitostmi přírodních jevů.

V zemědělských vědách je snaha porozumět abiotickým stresům, které jsou průvodním jevem měnících se povětrnostních událostí. Ty mohou způsobit okamžité ekonomické škody. Pro zemědělce je výnos a především výnosová stabilita předpokladem pro rentabilitu podnikání a měnící se klima je faktorem, který nelze mnohdy nahradit známými schématy. Proto problematika ochrany vůči působení abiotických stresů v průběhu pěstování plodin nabývá na významu a je snaha navrhnout adaptační opatření, které umožní snížit tyto ztráty. Jedním z cílů je vyzkoušet nové ochranné prostředky i agrotechnická opatření posilující odolnost.

Polní pokus

V pokusu byla sledována u tří odrůd ozimé pšenice agrotechnická opatření posilující především růst a vývoj kořenového systému (podpora rozkladu organické hmoty, termín setí, ochrana proti chorobám) a použití speciálních mořidel s dlouhodobou účinností nejen na choroby ale i se stimulačními účinky na růst a vývoj kořenové soustavy. V konkrétním případě se tedy jedná o vliv odrůdy, termínu setí a využití mořidel.

Agrotechnická data pokusu

Pro všechny varianty pokusu byla předplodinou obilnina (v roce 2018/19 a 2019/20) a v roce 2019/20 hrách. Velikost parcel byla 10 m² v 2×5 opakováních.

Rok 2018/19: první termín setí - 1. 10. 2018, druhý termín setí - 30. 10. 2018.

Rok 2019/20: první termín setí - 2. 10. 2019, druhý termín setí - 15. 10. 2019, třetí termín setí - 29. 10. 2019.

Odrůdy pšenice: Moschus (E), Judita (A), Frisky (C).

Moření: každá z uvedených odrůd měla dvě varianty moření: Vibrance Gold 2,0 l/t (V); Vibrance Gold + Systiva 2,0 l/t + 1,5 l/t (V+S).

Po podmítce bylo aplikováno bakteriologické hnojivo Azoter 10 l/ha, ředění 1:30 na část určené k uplatnění vyšší intenzity pěstování.

Celková dávka N byla 160 kg/ha, u vysoké intenzity 190 kg/ha.

V pokusu byl hodnocen na jaře počet odnoží. Dále pak zdravotní stav v době mléčně voskové zralosti, výnos zrna, HTZ, OH a obsah N látek. V této práci jsou uvedeny jen výnosy zrna ve vztahu k průběhu počasí a agrotechnickým opatřením.

Meteorologická data

Z meteorologických dat jsme pro dané pokusné místo vyhodnotili údaje o množství srážek v mm a teplotě vzduchu ve ºC, ve srovnání s normálem(N) pro dané veličiny z meteostanice v Kroměříži. Byly vyhodnoceny údaje z roku 2018 a 2019 pro podzimní období z měsíců září až prosinec a údaje z let 2019 a 2020 pro měsíce leden až červen (a také leden až červenec).

Pro ozimou pšenici je nutné hodnotit srážky a teploty v době před a po zasetí, neboť průběh podzimu ovlivňuje termín setí, dobu vzcházení, následné odnožování a mohutnost kořenové soustavy ozimé pšenice.

Výsledky

Počasí

Rok 2018/19 byl na podzim sušší (množství srážek činilo je 86,01 % N. Následující vegetační období roku 2019 vykazovalo v prvních čtyřech měsících rovněž vláhový deficit. Jen v květnu bylo srážek více (o 47,7 %) a následně vlhký byl i měsíc červenec (tab. 1, 2).

Rok 2019/20 byl pro podzimní období velmi příznivý. Srážky byly rozloženy rovnoměrně a celková suma byla o 32,4 % vyšší než N. Následující vegetační období roku 2020 vykazovalo v prvních čtyřech měsících rovněž vláhový deficit. Jen v únoru bylo srážek více (o 20,9 %) a následně vlhké byly i měsíce květen, červen a červenec (tab. 1, 2).

Oba roky byly teplotně nad dlouhodobým normálem (tab. 3, 4).

Tab. 1: Podzimní srážky v mm

Měsíc

Rok

Normál

2018

2019

9

89,7

77,4

58,2

10

22,7

56,9

35,8

11

8,9

43,0

39,7

12

23,9

46,2

35,1

Suma 9–12

145,2

223,5

168,8

K normálu v %

86,01

132,4

 

Tab. 2: Srážky během vegetace v mm

Měsíc

Rok

Normál

2019

2020

1

28,0

16,2

23,6

2

31,9

31,8

26,3

3

19,1

14,2

34,6

4

27,9

18,0

36,9

5

101,0

108,4

68,5

6

80,0

154,5

82,8

Suma 1–6

287,9

343,1

272,7

K normálu v %

105,57

125,8

 

7

118,8

89

73,1

Suma 1–7

406,7

432,1

345,8

K normálu v %

117,6

124,9

 

Tab. 3: Teploty na podzim ve °C

Měsíc

Rok

Normál

2018

2019

9

16,3

15,3

14,6

10

11,9

11

9,6

11

5,8

7,9

4,2

12

1,9

2,7

-0,2

Suma 9–12 v °C

35,9

36,9

28,2

K normálu v %

127,3

130,9

 

Tab. 4: Teploty během vegetace ve °C

Měsíc

Rok

Normál

2019

2020

1

-1,3

0,2

-1,4

2

2,3

5,2

0,2

3

7,3

5,7

4,3

4

11,3

10,4

9,8

5

12,3

12,4

14,8

6

21,9

17,9

17,5

Suma 1–6 v °C

53,8

51,8

45,2

K normálu v %

119,02

114,6

 

7

20,1

19,2

19,6

Suma 1–7 v °C

73,9

71,0

64,8

K normálu v %

114,04

109,56

 

Stav porostů po přezimování

Porosty v obou případech přezimovaly díky mírné zimě dobře. Výsevy z 2. října měly v roce 2019 3–3,7 odnože a v roce 2020 3,7–5,5 odnoží jako důsledek dostatku vláhy na podzim a teplého období od zasetí až do doby hodnocení (tab. 5).

Porosty z výsevu 31. 10. 2018 neměly v době odpočtu žádnou odnož. Porosty z výsevu 29. 10. 2019 měly v době odpočtu 1–1,26 odnoží (tab. 5, 6).

Tab. 5: Hodnocení počtu odnoží ke dni 9. 3. 2019

Odrůda

Datum setí 2. října 2018

Judita

3,7 odnože včetně hlavního stébla

Frisky

3,0 odnože včetně hlavního stébla

Moschus

3,6 odnože včetně hlavního stébla

Odrůda

Datum setí 31. října 2018

Judita

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Frisky

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Moschus

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Tab. 6: Hodnocení počtu odnoží ke dni 25. 2. 2020

Odrůda

Datum setí 2. října 2019

Judita

5,1 odnože včetně hlavního stébla

Frisky

3,7 odnože včetně hlavního stébla

Moschus

5,5 odnože včetně hlavního stébla

Odrůda

Datum setí 29. října 2019

Judita

1,25 odnože včetně hlavního stébla

Frisky

jen hlavní stéblo - bez dalších odnoží

Moschus

1,16 odnože včetně hlavního stébla

Výnos zrna

Výnosová úroveň v obou sledovaných letech se lišila především v důsledku odlišného průběhu počasí na podzim. Dostatek srážek a vyšší teplota na podzim roku 2019 ovlivnila příznivě vzcházení a zakládání odnoží (tab. 6), a tím i produktivní hustotu porostu, což se příznivě projevila na výši výnosu. Ten byl ve všech sledovaných variantách v roce 2019/20 vyšší (max. hodnota 11,96 t/ha; tab. 8) - ve srovnání s rokem 2018/20 (max. hodnota 9,16 t/ha; tab. 7). Rozdíl mezi těmito hodnotami byl 2,80 t/ha.

Výnos zrna byl také velmi výrazně ovlivněn aplikací kombinace mořidel Vibrace + Systiva. Výnosová diference byla závislá i na celkovém výnosu v daném roce, a také na době setí. Vyšší výnosový přírůstek byl v roce 2018/19 (tab. 7), kdy byl celkový výnos nižší než v roce následujícím. Vyšší výnosový přírůstek byl také u pozdějšího setí v obou sledovaných letech a při nižší intenzitě pěstování (tab. 9).

Tab. 7: Vliv doby setí a moření na výnos zrna - rok 2018/19, předplodina obilnina

Moření

Výnos

t/ha

% zvýšení

Datum setí 2. 10. 2018 - vyšší intenzita

Vibrance

8,36

 

Vibrance + Systiva

9,16

9,5

Datum setí 31. 10. 2018

Vibrance

6,36

 

Vibrance + Systiva

7,25

13,99

Tab. 8: Vliv doby setí, předplodiny a moření na výnos zrna - rok 2019/20

Moření

Výnos

t/ha

% zvýšení

Datum setí 2. 10. 2019 - předplodina obilnina

Vibrance

11,62

 

Vibrance + Systiva

11,96

2,92

Datum setí 15. 10. 2019 - předplodina hrách

Vibrance

9,81

 

Vibrance + Systiva

10,50

7,03

Datum setí 29. 10. 2019 - předplodina obilnina

Vibrance

9,83

 

Vibrance + Systiva

10,49

6,71

Tab. 9: Vliv doby setí, předplo­diny, moření a intenzity pěsto­vání na výnos zrna - rok 2019/20

Moření

Výnos

t/ha

% zvýšení

Datum setí 15. 10. 2019 - předplodina hrách - nízká intenzita

Vibrance

9,67

 

Vibrance + Systiva

10,35

7,03

Datum setí 15. 10. 2019 - předplodina hrách -  střední intenzita

Vibrance

9,81

 

Vibrance + Systiva

10,49

6,93

Datum setí 15. 10. 2019 - předplodina hrách - vysoká intenzita

Vibrance

12,83

 

Vibrance + Systiva

12,93

0,77

Statistické hodnocení výnosu 2018/19

Proto, abychom měli možnost posoudit trend vlivu jednotlivých sledovaných faktorů (odrůda, doba setí, intenzita pěstování, mořidla), zpracovali jsme statisticky všechna data. To nám umožnilo zjednodušit, zpřehlednit a v obecnější rovině vyhodnotit, jak významný vliv tyto faktory mají, jaká je jejich variabilita a průkaznost. Výnosové výsledky pokusů byly vyhodnoceny analýzou rozptylu (ANOVA) s použitím Tukeyova testu. Statistické vyhodnocení výnosu (rok 2018/19) je jako příklad uvedeno v tabulce 10. Z tabulky je patrné, že výnos byl významně ovlivněn všemi faktory. Nejsilnější efekt podle průměrných čtverců (PČ) představuje termín výsevu (61 %), před mořením (14 %), intenzitou pěstování (14 %) a odrůdou (6,5%). Náhodná chyba tvoří 0,7 % průměrného rozptylu a zbytek tvoří interakce.

Druhý termín výsevu vedl v průměru všech variant pokusu ke snížení výnosu o 2,41 t/ha. Moření kombinací Vibrance + Systiva vedlo k průměrnému zvýšení výnosu o 1,16 t/ha (tab. 11).

Odrůda Frisky měla v průměru významně vyšší výnos než Judita a Moschus (tab. 11).

Termín výsevu ovlivnil méně Moschus (rozdíl 2,03 t/ha) než ostatní odrůdy (obě rozdíl 2,61 t/ha). Moření kombinací Vibrance + Systiva mělo průkazný efekt u všech odrůd, nejvíce u Judity (+1,88 t/ha), pak na Moschusu +0,86 t/ha) a Frisky (+1,73 t/ha) (graf 1).

Graf 1: Vliv intenzity pěstování, odrůdy a mořidel na výnos zrna ozimé pšenice (2018/19, I. výsev)
Graf 1: Vliv intenzity pěstování, odrůdy a mořidel na výnos zrna ozimé pšenice (2018/19, I. výsev)

Tab. 10: Výsledky hodnocení výnosu pšenice analýzou rozptylu (ANOVA) v roce 2019

Zdroj variability

Stupně volnosti

Součet čtverců

Průměrný čtverec

F hodnota

p hodnota

Odrůda (O)

2

75,4

37,7

97,4

0,000***

Intenzita (I)

1

80,3

80,3

207,7

0,000***

Výsev (V)

1

349,9

349,9

904,6

0,000***

Mořidla (M)

1

80,4

80,4

207,9

0,000***

O × I

2

12,2

6,1

15,8

0,000***

O × V

2

4,6

2,3

5,9

0,003**

I × V

1

2,3

2,3

5,9

0,016*

O × M

2

15,6

7,8

20,2

0,000***

I × M

1

0,3

0,3

0,7

0,418

V × M

1

5,9

5,9

15,2

0,000***

O × I × V

2

0,9

0,4

1,2

0,315

O × I × M

2

0,5

0,2

0,6

0,541

O × V × M

2

2,6

1,3

3,4

0,036*

I × V × M

1

0,3

0,3

0,7

0,389

O × I × V × M

2

2,3

1,2

3

0,052

Chyba

216

83,5

0,4

 

 

Celkem

239

716,9

 

 

 

Tab. 11: Průměrné hodnoty výnosu hlavních efektů rok 2018/19

Efekt

Úroveň

N

Průměr

Rozdíl

Celkem

 

240

7,26

 

Odrůda

Moschus

80

6,79b

 

Judita

80

6,94b

0,16

Frisky

80

8,04a

1,1

Výsev

II

120

6,05b

 

I

120

8,46a

2,41

Mořidla

V

120

6,68b

 

V + S

120

7,84a

1,16

Statistické hodnocení výnosu 2019/20

Výnos po obilnině byl nejvíce ovlivněn datem výsevu před odrůdou a mořením (tab. 12). Interakce mezi faktory nebyly statisticky významné. Pozdní výsev dával nižší výnos o 1,63 t/ha proti časnému termínu. Odrůdy se v průměrném výnosu vzájemně lišily. Moschus dával výnos vyšší o 1,10 t/ha proti Frisky a Judita o 0,11 t/ha proti Moschusu. Kombinace mořidel V + S v průměru zvýšila výnos o 0,51 t/ha.

Výnos po hrachu byl nejvíce ovlivněn intenzitou pěstování s odstupem před odrůdou a kombinací mořidel V + S (tab. 13). Nízká a střední intenzita se v průměru významně nelišily, vysoká intenzita dávala výnos vyšší v průměru o 2,73 t/ha proti střední. Odrůdy se v průměrném výnosu vzájemně lišily, ve vysoké intenzitě byl ale jejich výnos srovnatelný (graf 2a). Kombinace mořidel V + S v průměru (nízká a střední intenzita) zvyšovala výnos o 0,49 t/ha, ve vysoké intenzitě je však efekt nevýznamný (graf 2b). Vysoká intenzita tak poskytovala nejvyšší výnos a stírala rozdíly v odrůdě a moření.

Graf 2a: Průměrný výnos pšenice po hrachu v interakci intenzity pěstování a odrůdy, 2019/20 (rozpětí představuje 0,95 interval spolehlivosti)
Graf 2a: Průměrný výnos pšenice po hrachu v interakci intenzity pěstování a odrůdy, 2019/20 (rozpětí představuje 0,95 interval spolehlivosti)

Graf 2b: Průměrný výnos pšenice po hrachu v interakci moření a intenzity pěstování, 2019/20 (rozpětí představuje 0,95 interval spolehlivosti)
Graf 2b: Průměrný výnos pšenice po hrachu v interakci moření a intenzity pěstování, 2019/20 (rozpětí představuje 0,95 interval spolehlivosti)

Tab. 12: Průměrné hodnoty výnosu hlavních efektů po obilnině rok 2019/20

Efekt

Úroveň

N

Průměr

Rozdíl

Celkem

 

159

10,98

 

Odrůda

Frisky

48

10,21c

 

Moschus

48

11,31b

1,1

Judita

63

11,42a

0,11

Výsev

II

79

10,16b

 

I

80

11,79a

1,63

Moření

V

81

10,72b

 

V + S

78

11,22a

0,51

Tab. 13: Průměrné hodnoty výnosu hlavních efektů po hrachu rok 2019/20

Efekt

Úroveň

N

Průměr

Rozdíl

Celkem

 

72

11,02

 

Odrůda

Frisky

24

10,56c

 

Moschus

24

10,94b

0,37

Judita

24

11,56a

0,63

Intenzita

Nízká

24

10,02b

 

Střední

24

10,16b

0,14

Vysoká

24

12,88a

2,73

Moření

V

36

10,78b

 

V+S

36

11,27a

0,49

Závěr

Byly vyhodnoceny pokusy ze dvou let (2018/19 a 2019/20) se stejnými odrůdami pšenice (Moschus, Frisky a Judita) ve dvou termínech setí a dvou variantách moření (Vibrance Gold 2,0 l/t a Vibrance Gold + Systiva 2,0 l/t + 1,5 l/t a při různých intenzitách pěstování.

Výnos zrna byl v průměru všech variant pokusu statisticky významně ovlivněn ročníkem. V roce 2019/20 byl výnos vyšší při prvním i druhém termínu setí ve srovnání s rokem 2018/19. Ale v obou letech byl mezi termíny setí statisticky průkazný rozdíl v neprospěch pozdního setí. Stres způsobený pozdním setím byl částečně vykompenzován kombinovaným mořením.

Účinek kombinovaného moření Vibrance Gold + Systiva 2,0 l/t + 1,5 l/t ve srovnání s mořením jen Vibrance Gold 2,0 l/t byl následující:

  • V roce s celkově nižší výnosovou úrovní ( způsobené především suchým průběhem vegetace na podzim a v časném jaru) a především při pozdním setí byl výnosový přírůstek statisticky významný (rok 2018/19).
  • V roce 2019/20 při vyšší výnosové úrovni byl vyšší výnosový přírůstek především při pozdním termínu setí. Při časném setí, byl výnosový přírůstek nižší a rozdíl nebyl statisticky průkazný.
  • V pokusu po předplodině hrachu při velmi vysokých výnosech ve variantě s intenzivní technologií pěstování nebylo mezi variantami moření Vibrance Gold 2,0 l/t a Vibrance Gold + Systiva 2,0 l/t + 1,5 l/t. dosaženo statisticky významných rozdílů. Při nižší intenzitě pěstování byl výnos zrna ve variantách s kombinovaným mořením zvýšen.
  • Kombinované moření se pozitivně projevilo pokud byl porost stresován sušším průběhem počasí a nebo pozdním setím.

Zemědělství je otevřený agroekosystém, v němž největší proměnou veličinou je průběh počasí v daném roce a od toho se odvíjející interakce s opatřeními, které jsou náplní technologie pěstování. Při současných globálních změnách počasí, v němž dominantní úlohu hraje celkové oteplování a velká variabilita v množství a intenzitě srážek, je obtížně předvídatelný jejich dopad na výnosy a kvalitu zemědělské produkce. Proto je snaha o korekci negativních vlivů v mnoha směrech a hledání těch opatření, která mohou mít širší uplatnění.

Získané výsledky ukazují jak důležitým obdobím pro ozimou pšenici je délka podzimní fáze růstu a vývoje rostlin. Ta je ovlivněna především dobou setí a schopností rostlin vytvořit dostatečně mohutný kořenový systém už na podzim. Významným způsobem se v našich pokusech uplatnila i kombinace mořidel s fungicidní i růstově regulační složkou.

Příspěvek byl vypracován za podpory projektu QK 1910269.

Související články

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 218x

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 287x

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 256x

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 429x

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 496x

Další články v kategorii Choroby

detail