Chemap Agro s.r.o.

Výsledky fungicidních pokusů ječmene jarního sladovnického

18. 04. 2020 Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO a.s. Choroby Zobrazeno 776x

I když máme zhruba poloviční spotřebu pesticidů na ha zemědělské půdy v normálním zemědělství oproti Německu, Francii či Rakousku, státní správa vyvíjí silný tlak na snížení spotřeby POR i v ČR. Zajímavé je, že si podle průzkumů veřejnost myslí, že v ČR je spotřeba POR mnohem vyšší než ve jmenovaných státech a potraviny z těchto států jsou pro ně etalonem kvality. I když evropští byrokraté by měli vytvářet jednotné podmínky v rámci EU, v některých zemích EU neplatí stejná pravidla pro použití přípravků v OP II. st., dodržení ochranného pásma od povrchové vody a bezpečnostních opatřeních a v ČR jsou pravidla často přísnější, a navíc jsou tyto pravidla striktně kontrolována a sankcionována.

Proseeds

V roce 2020 na nás čeká zákaz některých klíčových fungicidních látek, zejména propiconazolu, fenpropimorfu, chlorothalonilu a dalších. Budeme tak muset změnit naše dosavadní strategie ochrany pěstovaných odrůd proti houbovým chorobám a klást větší důraz na preventivní opatření a využívat nové technologie pěstování (podpůrné plodiny, lokalizované uložení hnojiv, …..).

Zdravotní stav rostlin rozhoduje o vitalitě porostu a jeho schopnosti odolávat nepříznivým vlivům počasí a plně využít svůj produkční potenciál. Tento potenciál se však utváří od prvotních fází růstu, tedy od bobtnání, klíčení, vzcházení a časných růstových fází, kdy nelze chránit rostlinu plošnou aplikací, ale zároveň dochází k postupnému rozvoji houbových chorob přenosných osivem a rozvoji patogenů šířících se půdou či vzduchem. Agronom čekající až na projevy chorob blížící se k prahu škodlivosti přichází o výnosový potenciál u části rostlin. Proto je nutné klást velký důraz na kvalitu osiva a jeho moření. Houbové choroby způsobují podstatnou redukci asimilačního aparátu rostlin, a tím způsobují pokles výnosu a u ječmene zejména snížení obsahu škrobu v zrnu, snížení přepadu = podíl zrna nad sítem 2,5 mm, zvýšení propadu pod sítem 2,2 mm. Při nenaplnění výnosového potenciálu navíc dochází ke kolísání obsahu N-látek v zrnu – negativní korelace mezi výnosem a obsahem N-látek zejména u výkonných odrůd (RGT Planet, KWS Amadora, Spitfire, Laudis 550).

Zdravotní stav sladovnického ječmene je nutné během vegetace pravidelně vyhodnocovat a včasně reagovat na počátku infekce a odlišit projevy chorob od fyziologických projevů či fytotoxicity. To činí nemalé organizační problémy zvláště na začátku vegetační sezóny, kdy je zároveň nutné řešit i další pracovní operace na ostatních polích, zejména při pozdním zásevu (např. v roce 2018) a následný „souběh všeho se vším“. V tomto směru je zřejmé, že základem ochrany proti chorobám je kromě výběru odrůdy a vhodného založení porostu kvalitním osivem použití mořidla Systiva.

Samotná strategie ochrany proti chorobám musí vycházet z náchylnosti odrůdy na padlí travní a následně ji upravit, pokud je osivo ošetřeno přípravkem Systiva. Dávku upravit dle aktuálního infekčního tlaku listových chorob.

Výbornou účinnost na padlí a další listové choroby má stále Systiva. Na hnědou, rynchosporiovou a vřetenovitou skvrnitost a rzi má výbornou účinnost pyraclostobin ze skupiny strobilurinů, který se vyznačuje i dlouhodobostí účinnosti včetně výrazného green efektu. Ze skupiny SDHI jsou velmi účinná látka fluxapyroxad, který rovněž vyniká výborným účinkem na padlí, rynchosporiovou a hnědou skvrnitost i rzi. Kombinovatelnost s triazoly (epoxyconazolem) je obtížná z důvodu restrikcí evropských byrokratů.

Co se týče klasových ošetření, stále zůstává velmi dobrá účinnost úč.l. metconazol.

Nejvhodnější dávkování a kombinace fungicidů prezentujeme na polním dnu na ČSO Litovice (u Hostivic).

Hodnocení fungicidních pokusů 2019: Výskyt hnědé (síťovité) skvrnitosti i rynchosporiové skvrnitosti středně silný, rzí i ramularie slabý, vřetenovitá skvrnitost se v porostech nevyskytovala.

Kontrolní varianty na odrůdě Pionier byly napadeny padlím v průběhu konce odnožování, což se následně projevilo ztrátou starších listů a 30% odnoží. Varianta s ošetřením osiva přípravkem Systiva proti padlí fungovala dostatečně s viditelným efektem i na další choroby včetně fyziologických skvrn. Na padlí vykazovaly výbornou kurativní účinnost morfoliny, spiroxamin, prothioconazol a fluxapyroxad. Vedlejší efekt na padlí samotných triazolů byl nedostatečný.

Na rzi, hnědou, vřetenovitou a rynchosporiovou skvrnitost vykazovaly z triazolů nejlepší účinnost přípravky na bázi prothioconazolu, epoxyconazolu, metconazolu a propiconazolu. Strobiluriny viditelně zlepšovaly zdravotní stav, zejména při použití úč. l. pyraclostrobin, azoxystrobin, trifloxystrobin, stejně tak SDHI - fluxapyroxad, benzovildiflupyr, bixafen, boscalid, isopyrazam. Efekt nárůstu výnosu silně omezily vysoké teploty a rychlejší ztráta listové plochy zaschnutím. Při silnějším tlaku chorob u Mlo odrůd vyšší výnos a nižší obsah N-látek vykazují aplikace strobilurinů a SDHI ve fázi BBCH 32–37 oproti aplikacím až ve fázi BBCH 43–53. SDHI fungicidy měly pozvolnější nástup účinnosti, ale vykazovaly dlouhodobější účinek. Vyšší účinnost fungicidů souvisí s vyšším výnosem zrna a slámy, vyšším přepadem zrna, nižším obsahem N-látek v zrnu a vyšším obsahem škrobu v zrnu a nižší kontaminací saprofytickými houbami. S účinnější fungicidní ochranou (strobiluriny, SDHI, použití smáčedel a listových hnojiv) dochází k vyšší hustotě porostu, většímu nárůstu biomasy (výška rostlin, mohutnější listový aparát), a proto je nutno zvolit i účinnější systém morforegulace zejména v druhém termínu (BBCH 37–43).

V dobře založeném porostu s dobrou úrovní výživy dochází k rychlému zahušťování porostu intenzivním odnožováním. V hustém porostu Mlo odrůdy je nutné nasadit ochranu proti hnědé či rynchosporiové skvrnitosti včas na začátku infekce, která na citlivých odrůdách pravidelně přichází cca ve fázi 2. až 3. kolénka, v řidších porostech a příznivém počasí později. Moderní fungicidy mají velmi dobré systémové vlastnosti účinných látek a zdravá listová plocha umožňuje jejich příjem a transport do nově rostoucích pletiv. To je základem vysoké účinnosti a plného využití moderních fungicidů. Včasná aplikace má lepší výnosový efekt než aplikace až na napadenou listovou plochu, kde již aplikujeme část fungicidu na odumírající nebo mrtvou tkáň za současně probíhající tvorby rozmnožovacích orgánů hub. Krátce po napadení rostliny s rozvojem infekce dochází k redukci počtu odnoží a naše investice má i menší vliv na výnos a kvalitu zrna. Pokud jsou podmínky pro aplikaci ztížené (sucho při aplikaci, redukce množství vody, částečně napadená listová plocha) je vhodný přídavek multifunkčního organosilikátového smáčedla např MultiAD od 0,1 l/ha s cílem zvýšit pokryvnost.

U porostů ošetřených velmi dobrými strobilurinovými či SDHI fungicidy dávky morforegulátorů mírně zvyšujeme. Pokud jsou kvalitativní parametry zrna z neošetřených variant na hraně výkupních parametrů, narůstá efektivita ošetření díky vyššímu přepadu a snížení N-látek.

Z pokusů vyplývá, že správné fungicidní ošetření patří k základním pěstitelským zásadám a jeho volbu je nutno uzpůsobit dle pěstované odrůdy, stavu porostu (hustoty, výšky, pokryvnosti listů) a průběhu počasí. Dostatečná fungicidní ochrana proti houbovým chorobám prokazatelně zvyšuje přepad zrna sladovnického ječmene (na sítech nad 2,5 mm), což je jeden ze základních parametrů určující možnost výkupu a efektivitu následného zpracování ve sladovnách. Efekt kombinace účinných látek z různých skupin slouží k hledání optimálních řešení ochrany porostů, kde se vyskytují i částečně rezistentní populace patogenů, které se v západní Evropě rozšířily díky opakovanému používání redukovaných dávek fungicidů. Pro zvýšení účinnosti je vhodný přídavek organosilikátového smáčedla MultiAD  0,1 l zvyšujícího pokryvnost a penetraci.

Tab. 1: Výsledky vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy odolné vůči padlí (s genem Mlo), Bojos, Litovice 2019, průměr 4 opakování, maloparcelkový pokus.

Tab. 1: Výsledky vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy odolné vůči padlí (s genem Mlo), BOJOS, Litovice 2019, průměr 4 opakování, maloparcelkový pokus

Tab. 2: Hodnocení výskytu chorob ve fázi BBCH 61 vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy odolné vůči padlí (s genem Mlo), Bojos, Litovice 1. 7. 2019

Tab. 2: Hodnocení výskytu chorob ve fázi BBCH 61 vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy odolné vůči padlí (s genem Mlo), Bojos, Litovice 1. 7. 2019

Tab. 3: Výsledky vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy náchylné na padlí (bez genu Mlo), Pionier, Litovice 2019, průměr 4 opakování, maloparcelkový pokus.

Tab. 3: Výsledky vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy náchylné na padlí (bez genu Mlo), Pionier, Litovice 2019, průměr 4 opakování, maloparcelkový pokus

Tab. 4: Hodnocení výskytu chorob vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy náchylné na padlí (bez genu Mlo), Pionier, Litovice 1. 7. 2019

Tab. 4: Hodnocení výskytu chorob vybraných variant fungicidního ošetření ječmene jarního sladovnického pro odrůdy náchylné na padlí (bez genu Mlo), Pionier, Litovice 1. 7. 2019

Související články

Plíseň slunečnice v České republice

31. 07. 2020 Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 167x

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019

28. 07. 2020 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 237x

Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám

27. 07. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 260x

Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku

20. 07. 2020 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 336x

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

20. 07. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 147x

Další články v kategorii Choroby

detail