Chemap Agro s.r.o.

Význam ošetření osiva obilnin

10. 10. 2016 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 1460x

O původcích chorob přenosných osivem obilnin a o kvalitě osiva obecně bylo již v minulosti napsáno hodně, řada informací byla i v tomto časopise nejen v letošním roce. Přesto v této roční době považujeme za vhodné připomenout význam, možnosti a potřebu ošetření osiva. Letos se dá očekávat zhoršená kvalita osiva oproti minulému roku, i když příčiny budou na jednotlivých lokalitách rozdílné.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Původ osiva

To, že provenience (původ) má nesporný vliv na kvalitu sklízeného produktu, bylo mnohokrát experimentálně prokázáno a platí to pro všechny kulturní rostliny, včetně obilnin. Nikdo se nepozastavuje nad faktem, že jedna odrůda révy vinné má různé kvalitativní znaky při pěstování v různých lokalitách, obecně je znám fakt, že např. aromatické rostliny stejného druhu a odrůdy pěstované v různých podmínkách mají různý obsah silic apod. Méně bereme na vědomí, že půdně-klimatické podmínky a průběh počasí daného sklizňového roku ovlivňují i kvalitu osiv obilnin. Dlouhá léta tento fakt využívají např. velké společnosti obchodující semeny květin, zelenin (výběr lokalit pro množení).

Vliv lokality pěstování na kvalitu sklizeného osiva je prokázán i u obilnin a to i na našem pracovišti, kdy jsme ve spolupráci dvou kateder (ochrany rostlin a rostlinné výroby) v rámci fakulty již před cca dvaceti lety hodnotili vitalitu a zdravotní stav osiv mimo jiné i jarního ječmene a jednotlivé znaky se v rámci 7 hodnocených lokalit značně lišily. Novější jsou naše výsledky spolupráce stejných kateder při hodnocení zdravotního stavu osiv obilnin z let 2009–2013, které také potvrzují rozdíly mezi lokalitami (graf 1).

O významu provenience osiva obilnin se zmiňuje i prof. Ehrenbergerová (2014), která uvádí, že: „provenience osiva (původu osiva z hlediska jeho produkce) má prokazatelný vliv na různou produktivnost stejného osiva vypěstovaného v různých ekologických podmínkách. Rozdíly byly vyjádřeny 3 až 22 % a mohou být dokonce větší než rozdíly odrůdové. Osivo obilnin z řepařské oblasti bývá většinou produktivnější, avšak existují i vynikající semenářské lokality v obilnářské oblasti.“

Graf 1: Míra napadení zrn houbami rodů Alternaria a Fusarium, průměr 2 odrůd
Graf 1: Míra napadení zrn houbami rodů Alternaria a Fusarium, průměr 2 odrůd

Vliv průběhu počasí

V podmínkách ČR má v tomto smyslu největší vliv průběh počasí v daném místě. Obecně platí závislost, že čím častěji prší v době kvetení až zralosti, tím vyšší je podíl zdravotně závadných zrn, která jsou napadána řadou houbových patogenů zrn (zhoršují nebo zcela likvidují klíčivost a/nebo vzcházivost) i patogenů semenem přenosných (nezhoršují, dokonce často zlepšují klíčivost a vzcházivost, vyvolávají onemocnění vzešlé rostliny).

Pro tento ukazatel není podstatné ani tak celkové množství srážek za dané období, jako jejich rozložení a tedy doba ovlhčení rostlin, prioritně klasů. Dostupnost vláhy má ale samozřejmě dominantní vliv na celkový růst a vývoj rostlin. Při nedostatku vláhy se semena hůře vyvíjejí, předčasně zasychají a to má vliv jak na jejich velikost, tak na obsah jednotlivých látek, a tím i na vitalitu osiva. Je známé, že plně vyvinutá, velká semena mají i lepší osivářské hodnoty.

Vztah mezi velikostí zrn výchozího osiva jarního ječmene a jarní pšenice a výslednou velikostí sklizených zrn ve vztahu k celkovému výnosu byl v přesných pokusech hodnocen např. v jedné práci již v letech 1983–1985 (Spilde, 1989). Ve stejných pěstebních podmínkách byl konečný výnos rostlin vypěstovaných z výchozích malých semen v průměru o 4, resp. 5 % nižší než ve variantě ze středně velkých semen a o 6, resp. 8 % nižší než ve variantě z největších semen. Tento výsledek jen dokládá význam kvality výchozího osiva.

Na výsledné ukazatele biologické hodnoty osiva má samozřejmě vliv i způsob vedení porostu, ale v tomto směru není tak jednoduché zobecnění, nelze např. říci, že aplikace fungicidu „x“ v termínu „y“ a výživa hnojivem „a“ v termínu „b“, vše doplněno stimulátorem růstu „d“ aplikovaným v termínu „e“ jsou optimální a nejlepší, protože míra účinnosti těchto opatření a zásahů je výrazně ovlivněna odrůdou, lokalitou, vláhou, teplotou ale třeba i použitým herbicidem atd.

Úspěšný farmář, agronom určitě nesmí být osoba úzkoprsá, trvající na jednom zažitém vzoru - každý rok je něco jinak a minimálně v jednom případě určitě zpětně zjistíte, že jste to měli udělat jinak. Sledování aktuální situace a poznatků musí být pro úspěšné samozřejmostí.

Kvůli průběhu počasí v poslední vegetační sezoně můžeme konstatovat, že v části regionů Čech a Moravy bylo dlouhodobé sucho a došlo k předčasnému dozrání (resp. zasychání) porostů obilnin, sklizená zrna z těchto lokalit budou menší, z hlediska biologické hodnoty osiva tedy budou mít s 99,9 % nižší vitalitu. Naopak na jiných lokalitách byly častější srážky, hlavně v jihočeské oblasti byly lokálně časté i přívalové srážky, někde jsou porosty silně polehlé. Osivo z těchto lokalit bude mít téměř určitě horší zdravotní stav a to i přes řádně prováděnou fungicidní ochranu - její kvalita a načasování ovlivní jen míru napadení.

Na klasech pšenice je viditelné napadení houbami rodu Fusarium sp., Alternaria spp. a rzivostí
Na klasech pšenice je viditelné napadení houbami rodu Fusarium sp., Alternaria spp. a rzivostí

Zdravotní stav

V letošním roce byl téměř ve všech pěstitelských oblastech zaznamenán výskyt napadení pšenice původcem pyrenoforové skvrnitosti pšenice Pyrenophora tritici-repentis (onemocnění známé jako tzv. DTR), u mnoha porostů byl konstatován výskyt braničnatek - septoriové skvrnitosti pšenice (Mycosphaerella graminicola) a feosferiové skvrnitosti pšenice (Phaeosphaeria nodorum), u ječmene to byly jako každoročně z chorob, jejichž původci jsou přenosní osivem, hlavně síťovité skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres). Ve vlhčích oblastech, hlavně u polehlých porostů, je velmi vysoká pravděpodobnost napadení zrn houbami rodu Fusarium.

Zrna pšenice napadená houbami rodu Fusarium sp.
Zrna pšenice napadená houbami rodu Fusarium sp.

Klasy pšenice s příznaky napadená Fusarium sp.
Klasy pšenice s příznaky napadená Fusarium sp.

Napadení ječmene Fusarium sp.
Napadení ječmene Fusarium sp.

Také nelze zapomínat, že pozemky v ČR jsou kontaminovány výtrusy zakrslé sněti pšeničné (Tilletia controversa) a četnější napadení závisí hlavně na průběhu zimy. Zatím známe jediný způsob jak výskyt omezit a to je kvalitní ošetření osiva fungicidním mořidlem s dostatečným účinkem na tuto houbu. To by mělo být použito pro osivo určené na všechny pozemky, kde se v posledních 5 letech toto onemocnění pšenice vyskytlo, protože: a) výtrusy houby přežívají na pozemku až 8 let, počet vitálních výtrusů, schopných vyvolat onemocnění rostlin ve významném měřítku postupně klesá; b) nelze zaručit, že průběh podzimního a zimního počasí nebude příznivý pro vznik a rozvoj choroby (mírná, vlhká zima, optimálně delší dobu sněhová pokrývka).

U ječmene bychom neměli přehlížet fakt, že u se nás stále vyskytuje napadení prašnou snětí ječnou, na Moravě byly zachyceny výskyty i prašné sněti pšeničné. Původci prašných snětivostí obilnin (houby rodu Ustilago) již několik let nepatří mezi hospodářsky významné choroby, ale právě kvůli tomu, že v našich podmínkách je větší část osiv ošetřována systemickými fungicidními mořidly (původce přežívá z roku na rok v embryu semene).

Příznak prašné sněti ječmene
Příznak prašné sněti ječmene

Z míst s výskytem četnějších srážek v období červen až červenec jsou ve vyšší míře hlášeny výskyty černí klasů. Jedním z hlavních původců černí jsou houby rodu Alternaria, které mohou být příčinou zhoršené klíčivosti a především vzcházivosti.

Klas pšenice napadený černí (Alternaria spp.)
Klas pšenice napadený černí (Alternaria spp.)

Uznaná osiva samozřejmě procházejí kontrolou zdravotního stavu i ve vzorku, jen připomínáme, že nejsou hodnoceny všechny patogeny, které mohou osivo napadnout a u hodnocených jsou vyhláškou (Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, Příloha č. 1 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.) povoleny maximální možné limity výskytu, některé poměrně vysoké. Např. výskyt tzv. fuzariózních zrn může být u všech kategorií osiva pšenice i ječmene až 10 %, což by sice samo o sobě nemělo vést k devastaci vzešlého porostu, ale jako zdroj primárně napadených rostlin, ze kterých se patogen pak šíří na další a vyvolává jejich onemocnění a zamořuje pozemek, bohatě postačí. Důležité je mít na paměti, že pokud je u partie osiva dosaženo tohoto limitu, vztahuje se na ni povinnost mořit.

Moření osiva

Fungicidní moření osiva chemickými přípravky je nejčastější formou jeho ošetření. V současné době je na trhu řada mořidel (kromě Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin také informace např. v Agromanuálu č. 7 letošního ročníku) a zvolit to správné není někdy úplně jednoduché. Většina moderních mořidel obsahuje i další látky, které stimulují růst rostliny nebo zlepšují její polní odolnost. Pro rozhodnutí je potřeba vědět, které patogeny se v konkrétní oblasti nejvíce vyskytují. To se týká hlavně zakrslé sněti pšeničné, na kterou má většina mořidel poměrně malou účinnost. Optimální by bylo, kdyby dodavatel osiv sám doporučil mořidlo i ve vztahu k jeho provenienci (tuto informaci odběratel - pěstitel obvykle nemá). Např. osivo, které sice splnilo požadované parametry, ale pochází letos ze sušší oblasti, zrna jsou menší, by bylo vhodné ošetřit mořidlem, kde je posílena stimulační složka, protože je riziko horší vzcházivosti. Připomínáme, že vysoká laboratorní klíčivost je sice základním předpokladem dobré vzcházivosti, ale není to totéž a i osivo s dobrou klíčivostí může hůře vzcházet. Pro osivo z vlhčích oblastí nebo osivo, u kterého dokonce z vyhlášky vyplývá povinnost mořit díky vyššímu výskytu fuzariózních zrn, by mělo být zvoleno mořidlo s vysokou účinností na houby rodu Fusarium apod.

Jediným vodítkem jsou ale materiály vlastníků mořidel, nezávislé testování není k dispozici. Současně ale je fakt, že zaregistrování přípravku je poměrně komplikované a součástí podkladů jsou i tříleté zkoušky biologické účinnosti, tedy údaje o účinnosti jsou v zásadě věrohodné. Problematické zůstává podrobnější hodnocení na jednotlivé patogeny.

Před časem jsme takové laboratorní hodnocení prováděli na našem pracovišti, výsledky byly publikovány i v odborném tisku. Pro připomenutí uvádíme grafy 2–4, na kterých je vidět různá účinnost mořidel na vybrané patogeny. Z grafů je zřejmé, že nejvíce potlačoval růst Bipolaris sorokiniana (nepohlavní stadium houby Cochliobolus sativus, původce helmintosporiové skvrnitosti obilnin) přípravek Raxil Star (graf 2), proti Alternaria alternata byl nejúčinnější Vibrance Gold (graf 3), Fusarium poae nejvíce potlačoval Scenic 080 FS (graf 4). Tedy pokud bude u partie osiva ječmene zjištěno hraniční napadení Cochliobolus sativus (tj. 10 % napadených zrn) a jiné patogeny budou přítomny v minimální míře, bylo by vhodné použít toto mořidlo. Bohužel ale data u novějších mořidel nejsou k dispozici. Vodítkem zůstávají informace vlastníků těchto přípravků.

Graf 2: Rychlost růstu kolonie Bipolaris sorokiniana - účinnost moření, 4 měření v intervalu 3 dny
Graf 2: Rychlost růstu kolonie Bipolaris sorokiniana - účinnost moření, 4 měření v intervalu 3 dny

Graf 3: Rychlost růstu kolonie Alternaria alternata - účinnost moření, 4 měření v intervalu 3 dny
Graf 3: Rychlost růstu kolonie Alternaria alternata - účinnost moření, 4 měření v intervalu 3 dny

Graf 4: Rychlost růstu kolonie houby Fusarium poae - účinnost moření, 4 měření v intervalu 3 dny
Graf 4: Rychlost růstu kolonie houby Fusarium poae - účinnost moření, 4 měření v intervalu 3 dny

Odumírání vzcházejících rostlin vyvolané houbou Bipolaris sorokiniana
Odumírání vzcházejících rostlin vyvolané houbou Bipolaris sorokiniana

K chemickým metodám ošetření osiva řadíme i aplikaci stimulátorů růstu, která je díky dobrým výsledkům využívána stále častěji. Účinné složky těchto přípravků mohou být vyráběny synteticky, často jsou na přírodní bázi. Jde o přípravky typu Enviseed, M-Sunagreen, TS Osivo, přípravky s obsahem fulvokyselin, huminových kyselin, extraktů z mořských řas atd. Např. v letošním roce by určitě mohly výrazně zlepšit klíčivost a především vzcházivost osiva pocházejícího z lokalit s větším deficitem půdní vláhy. Je ale potřeba zdůraznit nutnost řídit se přesně doporučením výrobce. Rozhodně nelze zaručit úspěch v případě neověřených kombinací s dalšími látkami. Tento nešvar se v poslední době silně rozmáhá hlavně u postřikových tank-mixů, ale začíná pronikat i do oblasti ošetření osiv.

Dovoluji si připomenout, že za nesprávnou aplikaci je vždy přímo odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která přípravek použije, bez ohledu na to, kdo konkrétní způsob použití doporučil nebo si objednal. Pravidla kombinací přípravků na ochranu rostlin jsou jasně daná zákonem a vyhláškou. Důrazně doporučujeme pečlivě zvažovat všechny kombinace, protože třeba i nevhodné smíchání hnojiva a stimulátoru může mít velmi negativní důsledky. A může mít i silně negativní dopad na necílové organizmy či vodní prostředí.

Z nechemických metod ošetření osiva je v současné době asi nejznámější, a také nejdostupnější moření biologickými přípravky, tj. přípravky, jejichž účinnou složkou je živý mikroorganizmus. V současné době je v ČR i k ošetření osiva registrován přípravek Polyversum. Použít lze i další přípravky, které jsou povoleny jako přípravky pomocné. Přípravky byly vyvinuty v Agritec Šumperk, výrobcem je firma Fytovita.

Nejdéle je na trhu přípravek Gliorex, který obsahuje výtrusy hub rodů TrichodermaClonostachys. Tyto houby jsou významnými antagonisty řady fytopatogenních druhů, mají i částečný stimulační vliv na rostliny. V maloparcelkových pokusech jsme ověřovali vliv Gliorexu aplikovaného na osivo ozimé pšenice. Výsledky týkající vzcházivosti a zdravotního stavu nebyly příliš přesvědčivé, stejně jako u chemických přípravků se projevil významný vliv odrůdy. Velmi pozitivní byl stimulační vliv na rostliny - viz graf 5.

Výtrusy různých kmenů Clonostachys obsahuje přípravek Clonoplus. Tento přípravek jsme také měli možnost testovat i na našem pracovišti, ověřovali jsme jeho působení při použití k ošetření osiva pšenice ozimé v provozním pokusu a k dispozici máme zatím jednoleté výsledky s ošetřením osiva jarního ječmene. U pšenice byl výsledek velmi pozitivní - viz graf 6. U ječmene samotný přípravek aplikovaný na osivo neměl v prvém pokusném roce v poloprovozním pokusu dostatečný účinek ani v jednom ze sledovaných znaků.

K novým patří pomocný půdní přípravek Polymix, který obsahuje spory hub rodů Botryotrichum, Isaria, ClonostachysTalaromyces. Tento přípravek působí stejně jako výše uvedené proti půdním fytopatogenům (např. Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium, částečně i proti druhům rodu Fusarium) a navíc obsahuje entomopatogenní houbu a snižuje výskyt larev půdních škůdců.

Uvedené přípravky mají poměrně široké spektrum využití, v případě obilnin jsou doporučeny k aplikaci na osivo v ekologickém zemědělství.

Pro úplnost zmíníme ještě možnost fyzikálního ošetření osiva. Nejčastěji se doporučuje ošetření teplem, využít lze i ošetření proudem elektronů, různá pracoviště testují ošetření plazmou. Jde ale o metody dosud okrajové, intenzivně studovány jsou hlavně v souvislosti s ekologickým zemědělstvím. V případě obilnin zatím nejsou tyto metody akceptovány jako dostatečné v případě, že partie osiva je v uznávacím řízení uznána s povinností osivo ošetřit.

Graf 5: Vliv ošetření osiva na počet klasů pšenice ozimé, maloparcelkový pokus
Graf 5: Vliv ošetření osiva na počet klasů pšenice ozimé, maloparcelkový pokus

Graf 6: Vliv ošetření osiva pšenice ozimé na výnos, dvouletý průměr
Graf 6: Vliv ošetření osiva pšenice ozimé na výnos, dvouletý průměr

Závěr

V současných podmínkách konvenčního zemědělství v ČR se určitě vyplatí na osivu nešetřit, preferovat uznané osivo. Vysokou kvalitu včetně dobrého zdravotního stavu může mít samozřejmě i farmářské osivo. Ale protože přítomnost většiny původců chorob přenosných osivem není okem rozpoznatelná, je jistější si osivo nechat zkontrolovat.

U obilnin doporučujeme kvalitní ošetření osiva jako základní preventivní ochranné opatření provádět každoročně, a letos obzvláště a to vzhledem k očekávané zhoršené kvalitě sklizeného zrna.

 

Citovaná literatura

Ehrenbergerová J., 2014: Odrůdy, osivo a sadba. Mendelu,

Spilde, L. A. 1989: Influence of Seed Size and Test Weight on Several Agronomic Traits of  Barley and Hard Red Spring Wheat. J. Prod. Agric. 2

Graf 6: Vliv ošetření osiva pšenice ozimé na výnos, dvouletý průměr

Význam ošetření osiva obilnin

Na klasech pšenice je viditelné napadení houbami rodu Fusarium sp., Alternaria spp. a rzivostí
Zrna pšenice napadená houbami rodu Fusarium sp.
Klasy pšenice s příznaky napadená Fusarium sp.
Napadení ječmene Fusarium sp.
Příznak prašné sněti ječmene
Klas pšenice napadený černí (Alternaria spp.)
Odumírání vzcházejících rostlin vyvolané houbou Bipolaris sorokiniana

Související články

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 211x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 266x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 209x

Rezistence obilnin vůči viru žluté zakrslosti ječmene

03. 08. 2017 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 241x

Na které mořidlo byste měli letos vsadit?

02. 08. 2017 Ing Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 234x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail