BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální doporučení pro zahrady, sady a vinice - březen a duben 2014

18. 03. 2014 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 9736x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou prahu škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany).

Varistar

Ovocné dřeviny

Přezimující škůdci

Při integrovaném způsobu ochrany je nutno každoročně vyhodnocovat množství přezimujících škůdců. Pokud výskyt některého škůdce nepřekročí kritické číslo - ekonomický práh škodlivosti (EPŠ), ošetření se neprovádí a sleduje se další vývoj škůdců. Slabý (neškodný) výskyt nepřesahující EPŠ je vhodné tolerovat. Tím se nejen sníží náklady, ale zachová i dostatek přirozené potravy pro užitečné organizmy (slunéčka, pestřenky, dravé ploštice, roztoče, ptáky ad.), které jsou pak při dostatečném množství schopny udržovat výskyt mnohých škodlivých činitelů v podprahovém množství. Výhodou případné jarní ochrany ovocných stromů je jen minimální riziko případného zamoření ovoce rezidui (zbytky) použitého přípravku a nižší úroveň poškození užitečných živočichů, kteří se většinou do výsadeb soustřeďují z okolí až po odkvětu ovocných stromů.

Mnozí sadaři hodnotí napadení chorobami či škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná. U jádrovin prohlížíme květní nebo listové růžice.

Orientační kritická čísla jsou stanovena na 100 růžic: 10 a více jedinců mšice jabloňové nebo 1 růžice napadená mšicí jitrocelovou; 100 a více larev mery jabloňové; 4 a více housenek píďalek; 3 a více housenek pupenových obalečů (růžička listů je sbalena a opředena); 3 a více brouků květopasa jabloňového na 100 poupat.

Při překročení kritického čísla proveďte ošetření proti přezimujícím škůdcům.Nejlépe když jsou stromy dostatečně vyrašeny (podle použitého přípravku) až do fáze zeleného až růžového poupěte,nejpozději do počátku květu, na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce, přípravky: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, případně Reldan 22, Bi-58 EC nové, Perfekthion tank-mix s Ekolem. V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1000 kusů) použijte i vhodný akaricid: Ortus 5 SC, Nissorun 10 WP, Sanmite 20 WP, Masai. Použít je možno i samotné přípravky na bázi řepkového oleje (Ekol, Biool). Teplota při ošetření má být vyšší než 5–7 °C (optimálně nad 10 °C). Čím později (do počátku květu) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Nepoužívat za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků obsahujících olej, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučuje chemicky ošetřit až na počátku fáze růžového poupěte (a později), kdy již dochází k rozlézání nymf první generace přípravkem Mospilan 20 SP nebo přípravky, které vykazují vedlejší účinky proti štítence: Bi-58 EC nové, Calypso 480 SC tank-mix s Ekolem.

Další škůdci

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky - nejčastěji zobonoska jablečná a ovocná, je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům.

U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového.

Zásah v ostatních dřevinách se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou. Na prohlídku a případné ošetření by se nemělo zapomenout ani u drobného ovoce a okrasných dřevin, které mohou být hostiteli některých škůdců.

Pokud v průběhu jara (v případě zjištění nadkritických počtů) nedojde k účinné regulaci chorob a přezimujících stadií škůdců, dochází potom k jejich rychlé populační expanzi, která se později jen obtížně zvládá.

Zobonosky zjišťujeme sklepáváním
Zobonosky zjišťujeme sklepáváním
 
Jablko poškozené zobonoskou
 Jablko poškozené zobonoskou
 

Mera skvrnitá

Jestliže se v předcházejícím roce v sadu objevila na hrušních mera skvrnitá, je třeba zahájit ochranu proti ní již v březnu. Mera skvrnitá je u nás jedním hlavních škůdců intenzivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery jabloňové, jenž přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje v dospělém stadiu v trhlinách kůry kmenů a větví. Začíná být aktivní od konce února a v průběhu března. Mery jsou v tomto období v hrušňových sadech dominantním druhem a jejich přítomnost lze snadno zjistit pomocí sklepávadla. Při teplotách nad 9 °C kladou samičky vajíčka na kůru větviček a na šupiny pupenů. Vrchol kladení vajíček bývá v dubnu a květnu. Larvy se líhnou již před květem a sají na rašících listech i květních pupenech. Po třetím svlékání na líci listů a později i na letorostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou okřídlení jedinci. Samičky kladou skupiny vajíček výhradně na zelené části větví. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené, postupně i nekrotizují. Při silném napadení snižuje výnosy a oslabuje stromy. Má 3 až 4 generace ročně. Podzimní hnědočervená forma s velkými černými skvrnami je velká 3 až 4 milimetry. V listopadu se uchylují do zimních úkrytů.

Na mnoha lokalitách již byly zjištěny rezistentní populace mery vůči pyretroidům a organofosfátům. Na těchto lokalitách je třeba aplikovat již v předjaří řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy je třeba použít přípravek Sanmite 20 WP, na nymfy SpinTor a na pozdější ošetření proti dospělcům Vertimec 1.8 EC.

Ošetření proveďte proti první generaci již před květem a proti druhé generaci v polovině května. Jestliže bude účinnost použitých selektivních přípravků dostatečná, nejsou další ošetření obvykle již potřebná, protože v letním období jsou populace mer již regulovány přirozenými nepřáteli - pavouky, plošticemi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud nebyly zničeny neselektivními insekticidy).

Mera skvrnitá
Mera skvrnitá
 

Pilatky

Zejména časně kvetoucí odrůdy slivoní jsou silně poškozovány pilatkou švestkovou a žlutou. Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Jedná se o drobné vosičky, které v období květu slivoní nalétávají na stromy a při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Postupně housenice opouští zavadající plůdek a vžírá se do dalšího plůdku a může poškodit i 3–4 plody. Dospělé housenice opouštějí plody a přezimují v zámotcích v půdě. Typické projevy napadení po odkvětu jsou na opadlých plůdcích v podobě černých teček, u větších plůdků (do velikosti 1 cm) i zřetelné černé otvory s trusem housenic. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana přípravkem Calypso 480 SC (Reldan 22).

Prahová hodnota pro ošetření bývá překročena - pokud se na konci květu slivoní v kontrolované výsadbě v náhodně odebraném vzorku 100 nejvyvinutějších odkvetlých kvítkcích, na nejdříve kvetoucí odrůdě zjistí nejméně :

  • 5 kvítků s vajíčky pilatek při slabé až střední násadě květů nebo
  • 10 kvítků s vajíčky pilatek při silné násadě květů.

Na zahradách lze poškození plůdků tímto škůdcem podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek. Desky se vyvěšují před květem raných odrůd, alespoň čtyři kusy na strom z jeho jižní strany.

Jablko poškozené pilatkou
Jablko poškozené pilatkou
 

Preventivní opatření v sadu

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím. Již samotný kvalitní předjarní řez slouží nejen k regulaci růstu a násady plodů, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to dáno tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, a tím podstatně omezíme příznivé podmínky pro vznik a šíření infekce.

Choroby jádrovin

Za deštivého počasí, zvláště v době kvetení a po odkvětu, se může projevit silný nárůst chorob - strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) a hrušně (V. pyrina) i padlí jabloně (Podosphaera leucotricha), proti kterým můžeme i preventivně aplikovat fungicidy - proti padlí jabloně: souprava Zdravé jablko, Tercel, Discus, Talent, Topas 100 EC, Kumulus WG, Sulfurus, Domark 10 EC aj. a proti strupovitosti: Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Tercel, Captan 50 WP, Merpan 80 WG, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, Polyram WG, Antre 70 WG, Minos, Mytos 30SC, Thiram Granuflo, souprava Zdravé jablko aj.

V oblastech s výskytem rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) se hrušně ošetřují i proti této chorobě např. přípravkem Score 250 EC. Aplikované fungicidy možno kombinovat s výše uvedenými insekticidní přípravky.

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost broskvoně(Taphrina deformans)je asi hospodářsky nejvýznamnější chorobou broskvoní. Ochrana proti této chorobě je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději v období těsně před naléváním terminálních pupenů před rašením. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat 5 až 6 týdnů. Některý rok nastane optimální termín ošetření již koncem ledna a jindy (2009) až v dubnu. Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat, v případě výskytu teplých period v zimním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů 7–9 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu lísky obecné, tj. když začnou na lískových keřích prášit jehnědy.

Fungicidní ošetření se provádí každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období!

K tomuto základnímu ošetření lze doporučit měďnaté fungicidy: Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC aj. neboorganické fungicidy: Delan 700 SC, Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, Thiram Granuflo, Kadeřavost Stop. Používané účinné látky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat do postřikové jíchy k těmto kontaktním přípravkům ještě smáčedlo např. Silwet Star aj. Také můžeme před rašením použít přípravek Sulka, který účinkuje i proti roztočům. V případech, kdy při rašení a po vyrašení převládá deštivé počasí, je nutno aplikovat lokálně systémový fungicid Syllit 65 WP, případně i Delan 700 WDG či Thiram Granuflo a ošetření dle potřeby v intervalu 7–10 dní 1–2× opakovat.

Fungicidní ošetření po vyrašení broskvoní nebo po objevení příznaků choroby je již neúčinné!

Kadeřavost broskvoně – ošetření po objevení příznaků je neúčinné
Kadeřavost broskvoně – ošetření po objevení příznaků je neúčinné
 

Moniliová spála peckovin

Všeobecně peckoviny, zejména višně a meruňky, jsou napadány v květu chorobou Monilinia laxazpůsobující moniliovou spálu.Při silném infekčním tlaku může být zničeno až 100 % květů a houba může následně poškozovat i letorosty a prorůstat i do kosterních větví. Jednotlivé květy, plodné větévky nebo i celé větve hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a při silnější infekci je na větvích později pozorován i silný výron jantarově zbarvené hmoty (klejotok). K infekci dochází v době kvetení jednotlivých ovocných druhů především za chladného a deštivého počasí. Houba přezimuje v tzv. moniliových mumiích ovoce, z nichž se na jaře uvolňuje ohromné množství spor.

Základem ochrany je včasné, důsledné odstraňování a likvidace napadených (mumifikovaných) plodů - hlavního zdroje infekce a napadených větviček. Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení a pokud trvá deštivé a chladné počasí (souvislé ovlhčení listu je delší než 15 hodin, případně relativní vzdušná vlhkost je vyšší než 80 %) opakujeme ošetření při dokvétání, přípravky: Teldor 500 SC, Rovral Aquaflo, Talent, Sporgon 50 WP, Signu, Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW.

 Moniliovou spálu peckovin lze regulovat na počátku kvetení
Moniliovou spálu peckovin lze regulovat na počátku kvetení
 
 Zdrojem infekce spály peckovin jsou mumifikované plody
Zdrojem infekce spály peckovin jsou mumifikované plody
 

Drobné ovoce

Hnědé padlí angreštu

Citlivé odrůdy angreštu se ošetřují při rašení (před květem) a opakovaně 2–3x po odkvětu proti hnědému padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) při dodržení ochranné lhůty přípravky: Discus, Kumulus WG, Praktik Americké padlí Stop, Sulfolac 80 WG, Sulfurus nebo bio přípravky: Bioan, Bioblatt, Bioton, HF-Mycol či NatriSan podle návodu k použití, nejlépe preventivně počátkem kvetení a nejpozději po odkvětu. K přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo. Tzv. rezistentní (odolné) odrůdy se musí ošetřit alespoň preventivně, nejlépe počátkem kvetení. A účinný je také postřik keřů po sklizni. Ohrožené výsadby černého a bílého rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a 1× po sklizni.

Výskyt onemocnění můžete také omezit vhodnou agrotechnikou - vybrat otevřenou polohu, udržovat menší vzdušnou vlhkost, využít střední půdy, udržovat vyrovnanou výživu (nepřehnojovat dusíkem) a použít hlubší řez, tj. mít vzdušnou korunku stromků či keřů. Důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části keřů. Na rizikových lokalitách upřednostnit odrůdy odolné této chorobě.

Hnědé padlí angreštu lze regulovat při rašení keřů
Hnědé padlí angreštu lze regulovat při rašení keřů
 

Rez ostružinová

S rozšířením pěstování beztrnných ostružin a v důsledku mírných zim se v některých oblastech silně rozšířila rez ostružinová (Kuehneola albida). Přezimuje v infikovaných výhonech (které jsou citlivější k poškození mrazem), na nichž se na jaře objevují fialovočervené zduřeniny. V těchto místech pokožka větve praská a uvolňují se žluté spory, infikující spodní strany listů ostružiníků. Za deštivého počasí se rez může na listech rychle rozšířit. Silně napadené listy předčasně opadávají, což může mít negativní vliv na úrodu.

Mechanicky můžeme silné napadení omezit včasným (již při rašení) odstraněním všech napadených výhonů. Pokud možno všichni pěstitelé v okolí.

S preventivními postřiky ohrožených ostružiníků je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření aspoň dvakrát v 10denních intervalech opakovat. V seznamu povolených přípravků zatím však nejsou proti rzi ostružinové uvedené žádné přípravky. Zahraniční odborná literatura doporučuje přípravky na bázi mancozebu (Dithane DG NeoTec).

Rez ostružinová
Rez ostružinová
 

Réva vinná

Píďalka trnková - různorožec trnkový

Housenky (šedohnědé píďalky 1–3 cm dlouhé) přezimují na kmíncích, sloupcích vedení a v půdě, škodí na jaře při rašení révy vykusováním pupenů a mladých listů.

Na lokalitách s výskytem tohoto škůdce doporučujeme keře révy vinné při rašení chemicky ošetřit. K chemické ochraně lze použít přípravek Steward dle metodiky. V systému organické produkce je možno použít preparáty na bázi Bacillus thuringiensis kurstaki (Biobit XL).

Kadeřavost a plstnatost

Kadeřavost a plstnatost listů révy vinné způsobují drobní roztoči z čeledi vlnovníkovitých - vlnovník viničný syn. hálčivec révový (Calepitrimerus vitis) a vlnovník révový syn. vlnovníkovec révový (Colomerus vitis). Silně napadené letorosty kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, dochází k deformacím listů: kadeření (děravé, potrhané) až hnědnutí (nekrózám) části listů a ke sprchání až zasychání květenství. U  plstnatosti jsou na listech velice nápadné vyvýšené puchýře (na rubu vyplněny hustou plstí, v níž se roztoči zdržují), avšak z hlediska skutečné škodlivosti méně významné. Tito drobní roztoči přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů.

Réva se ošetřuje jen v místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky kadeřavosti nebo plstnatosti. Sirnaté přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus se aplikují při rašení nebo těsně po vyrašení révy. Organický akaricid Sanmite 20 WP se aplikuje nejlépe po vyrašení révy.  Nově je dalším možným přípravkem  Masai .Tato ošetření omezí i případné výsky svilušky ovocné.

Jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri - pod obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlodromus pyri. Dravý roztoč nikdy populaci škůdce nevyhubí úplně, ale udržuje přirozenou rovnováhu, která vyhovuje i rostlinám. Dravý roztoč je schopný živit se též pylem rostlin, případně může i krátkodobě hladovět, proto přežívá i v době, kdy se fytofágní roztoči v lokalitě nevyskytují. Typhlodromus pyri ve vinicích přezimuje. Díky těmto vlastnostemje schopen potlačovat výskyt škodlivých roztočů i dlouhodobě, ale pouze za předpokladu, že se také dlouhodobě používají jen přípravky selektivní k dravému roztoči. Vůbec nejvyšší riziko představuje použití insekticidů na bázi syntetických pyretroidů. Tyto látky hubí dravé roztoče již v neuvěřitelně nízkých koncentracích! Obecně platí, že je nutné řídit se doporučeními dodavatele konkrétní populace dravého roztoče. Toto platí i v ostatních ovocných výsadbách.

Réva poškozená hálčivcem - vlnovníkem viničným
Réva poškozená hálčivcem - vlnovníkem viničným
 
Příznaky poškození způsobené vlnovníkem révovým
Příznaky poškození způsobené vlnovníkem révovým
 

Zelenina

Nejenom ovocné stromy jsou napadány a poškozovány škůdci, ale také musíme na jaře věnovat patřičnou pozornost pěstované zelenině.

Škůdci

Sledujte výskyty mšic a při náletu prvních mšic porosty ošetřete.

V uzavřených pěstebních prostorách a ve vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky. Kvůli ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžůtrvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Proti slimákům jsou povoleny tyto návnadové přípravky: Mesurol Schneckenkorn, Vanish Slug Pellets, Lumex, Metin, Slimax, přírodní prostředek Ferramol a Tymatol, Sluxx aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny, cestičky, pod pěstební stoly. Nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků lze použít: Nemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic Phasmarhabditis hermaphrodita. Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5°C, optimum je při 15–20 °C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký.

Dřepčíci poškozují hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší škody způsobují na chráněných výhřevných plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyretroidem: Decis Mega a Karate se Zeon tech. 5 CS. U košťálovin můžete použít i některý z dalších povolených pyretroidů: Agrion Delta, Fast M, Karate se Zeon tech. 5 CS, Ninja, Samuraj, Vaztak Aktiv aj. Na mšice jsou registrovány i organofosfáty: Bi-58 EC Nové,Reldan 22 a karbamát: Pirimor 50 WG.

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je to způsobováno růstovým šokemu předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatekpřijatelného molybdenu. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubéhonebo plodomorky zelné.Toto poškození může také způsobit napadení mladých rostlin dřepčíky nebomšicí zelnou. V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií. U chemického ošetření lze použít některý z přípravků povolených proti dřepčíkům.

Proti slimáčkům jsou povoleny návnadové přípravky
Proti slimáčkům jsou povoleny návnadové přípravky
Proti slimáčkům jsou povoleny návnadové přípravky
 
Dřepčíci poškozují listovou plochu košťálovin
Dřepčíci poškozují listovou plochu košťálovin
 

Trávník

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná)

Jedná se o chorobu, která ohrožuje porosty během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Původcem této choroby je fytopatogenní houba Monographella nivalis(syn. Fusarium nivale), která napadá obilniny a trvalé travní porosty. Po sejití sněhu na jaře se mohou (na citlivých druzích trav - jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční aj.) objevovat bílošedé až narůžovělé skvrny, povlaky, které působením slunce většinou zmizí bez většího poškození trávníku. Této chorobě se daří při vyšší vlhkosti, napadne-li sníh na nezmrzlou půdu, přehnojením dusíkem, větším množství zelené hmoty (neposečený trávník), ale i stařiny, vyšším pH a na zamokřeném pozemku.

Z fungicidů můžeme použít, zejména preventivně na podzim před zámrazem, 1–2× v intervalu 14 dnů přípravek Ortiva, Opera Top, Rovral AquaFlo případně podle návodu také biopřípravek Polyversum. Tyto přípravky účinkují i na další choroby trávníků - kornatku travní, palušku travní aj. Na jaře je používání fungicidů již zbytečné. Většinou stačí napadené místo vyhrabat, provzdušnit (skarifikovat), odstranit odumřelou hmotu a nechat vyschnout. Případně přihnojit a prázdná místa doset odolnějšími druhy trav (kostřava aj.). Novinka pro vegetační sezónu trávníku je Floria likvidátor travní plsti, který urychluje rozkladný proces travní stařiny.

Zaplevelení

Po oteplení na jaře nebo po první seči, když plevele vytvoří dostatečnou listovou plochu, je vhodné ošetřit zaplevelený trávník vhodným herbicidem.

Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších zapojených trávnících se již zpravidla neobjevují.

Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, bodláky, šťovíky, jetel plazivý, popenec břečťanolistý apod.). Tyto druhy se přizpůsobí pravidelnému režimu kosení a v trávníku se dále rozšiřují. Účinnou ochranou je použití povolených herbicidních přípravků: Banvel 480 S,  Dicotex, Progazon, Cliophar 300 SL, Lontrel 300, Bofix, Starane 250 EC, Tomigan 250 EC, Travin. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však potřeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 12–20 ° C.

Na nežádoucí (náletové) dřeviny a odolné dvouděložné plevele (křídlatku, šťovíky, bršlici kozí nohu, bolševník aj.) je k lokální aplikaci povolen Garlon New.

Fungicidní ošetření plísně sněžné v trávníku je zbytečné
Fungicidní ošetření plísně sněžné v trávníku je zbytečné
 
Zaplevelený trávník je možno ošetřit herbicidy na jaře nebo po první seči
Zaplevelený trávník je možno ošetřit herbicidy na jaře nebo po první seči
 
Křídlatku v trávníku lze likvidovat lokální - bodovou aplikací heribidu Garlon New
Křídlatku v trávníku lze likvidovat lokální - bodovou aplikací heribidu Garlon New
 

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 273x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 196x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 299x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail