BASF
BASF
BASF

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2021

15. 06. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1284x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz.

Varistar

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Brambory

Píseň bramboru

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Prognóza výskytu je na eagri.cz.

Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas (preventivně) a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace. V období, kdy již není fungicidní ochrana dostatečně účinná, nutno zabránit infekcí hlíz předčasným mechanickým nebo chemickým (desikací) ukončením vegetace. Výběr fungicidů je nutné podřídit průběhu počasí, náchylnosti odrůdy a stavu porostu.

Při přeháňkovém počasí, zvláště u zapojených porostů, nutno pokračovat v ošetření v 7denních intervalech, za sucha postačí zopakovat ošetření po 14 dnech. K preventivnímu ošetření při slabém infekčním tlaku postačí kontaktní přípravky, případně i měďnaté přípravky. U raných odrůd, u kterých plánujete sklizeň do 14 dnů, se již ošetření neprovádí. Při silném infekčním tlaku či zjištění prvního výskytu plísně v oblasti (v porostu) pokračujte v ošetření přípravky: Acrobat MZ WG, Altima 500 SC, Banjo Forte, Carial Flex, Infinito, Kunshi, Nando 500 SC, Presidium, Proxanil, Ranman Top, Revus Top, Ridomil Gold MZ Pepite, Valis M, Vendetta, Zignal 500 SC aj. Na závěrečné ošetření je vhodné použít přípravky: Altima 500 SC, Nando 500 SC, Ranman Top, Zignal 500 SC, Zorvec Endavia aj. pro jejich antisporulační účinek a schopnost ochrany proti infekci na hlízách. Měďnaté přípravky: Airone SC, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG aj. lze použít v druhé polovině postřikové sezony a v systémech ekologického zemědělství. Měďnaté fungicidy mohou však prodlužovat vegetaci.

Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím celkovou účinnost a efektivnost ochrany proti této chorobě je termín prvního ošetření. Obvykle je důležitější než výběr konkrétního přípravku a než celkový počet ošetření. Fungicid by měl být na listech v době ještě před dopadem spor původce plísně. Pokud tomu tak není a dojde k infekci, nelze již šíření plísně v zapojeném porostu zcela zvládnout ani velmi intenzivní ochranou! Toto pravidlo platí i u všech dalších pravých plísní - okurkové, cibulové, révové, chmelové atd. Základem ochrany proti této chorobě je proto včasná - preventivní - aplikace fungicidů. Aby bylo ošetření dostatečně účinné, nesmí se šetřit vodou, dávka vody u všech fungicidů by neměla být nižší než 400 l/ha. Musí se ošetřit zejména spodní části rostlin, protože tam jsou pro vývoj choroby podstatně lepší vlhkostní podmínky než na povrchu. To platí nejenom pro kontaktní přípravky, ale i pro přípravky působící systémově. Účinná látka většiny systémových přípravků po přijetí rostlinou postupuje především zdola nahoru k vegetačnímu vrcholu (akropetálně) nebo od středu k okraji listů a každé ošetření má jen omezenou dobu účinnosti. Přitom čím je infekční tlak větší, tím kratší dobu chrání fungicidní látka rostlinu před napadením. Značné poškození listů a výnosové ztráty nejsou jediné škody, které tato houba způsobuje.

Pokud dojde k infekci hlíz, nedají se déle skladovat. Neboť mohou být napadeny i sekundárními infekcemi vyvolané bakteriemi rodu Erwinia a houbami rodu Fusarium - skládkovými patogeny, kteří vstupují do hlíz v místech poškození plísní bramboru. K infekci hlíz plísní bramboru může docházet již během vegetace v případě, že jsou sporangia z listů spláchnuta dešťovou vodou do půdy na zdravé hlízy. Spory potom mohou proniknout ještě neuzavřenými lenticelami do zásobního pletiva a tak hlízy infikovat. Většinou však k infekci dochází trhlinami ve slupce a poraněními, která vznikají při sklizni a naskladňování. Rozsah infekce hlíz kromě jiného závisí na napadení listů, množství a četnosti dešťových srážek, a také na uložení brambor v hrůbku. Z toho vyplývají některá preventivní opatření, která mohou omezit výskyt plísně bramboru na hlízách. Mezi ně patří např. pečlivé zakrytí hlíz v hrůbku půdou, a také závěrečné ošetření přípravkem inhibujícím spory, např. Altima 500 SC, Nando 500 SC, Ranman Top aj. Významnou roli hraje také desikace natě, která by se měla uskutečnit zhruba 3 až 4 týdny před sklizní. Během tohoto období ztrácejí spory infekční potenciál, takže při sklizni není potřeba se obávat nové infekce. Předčasným ukončením vegetace se mimo jiné zlepšuje vyzrálost hlíz, zpevňuje se slupka, snižuje se mechanické poškození, a tím se zlepšuje skladovatelnost a odolnost vůči skládkovým chorobám. Sklizeň by měla proběhnout s minimálním poškozením hlíz a je potřeba vyvarovat se sklizně za deštivého počasí. Při naskladňování by měly být zajištěny podmínky pro hojení poranění (teplota okolo 15 °C).

Mandelinka bramborová

Ošetření porostů proti mandelince bramborové proveďte v době maxima líhnutí larev. Prahy škodlivosti jsou: více než 100 brouků/ha nebo při zjištění 14 ohnisek larev/ha nebo při výskytu 5000 larev/ha. Možno aplikovat přípravky: Benevia, Coragen 20 SC, Gazelle, Mospilan 20 SP, SpinTor a v oblastech, kde ještě účinkují pyretroidy: Alfametrin ME, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. Nejúčinnější je aplikace přípravků na počátku líhnutí larev. Ošetřuje se večer, kdy už není horko a je vyšší vlhkost vzduchu; vhodná je společná aplikace s fungicidy.

Mšice

U sadbových porostů sledujte nálety vektorů viróz - mšic. Informace o letu jsou na eagri.cz.

Porosty včas ošetřete přípravky: Gondola, Movento 100 SC, Pirimor 50 WG aj.

Plíseň bramboru
Plíseň bramboru

Larvy mandelinky bramborové
Larvy mandelinky bramborové

Cukrovka

Cerkosporová listová skvrnitost

Zvýšenou pozornost věnujte cerkosporové listové skvrnitosti (skvrnatička řepná; Cercospora beticola), zvláště ve vlhčích závětrných polohách, kde při silnějším napadení touto chorobou v rozhodující fázi nárůstu bulev a cukernatosti může i zaschnout chrást. Důležité je včas rozpoznat první příznaky choroby. První cerkosporové skvrny se objevují na starších listech, jsou kulaté, 3–5 mm v průměru s šedým středem a tmavším okrajem. Možno je zaměnit s hospodářsky méně významnými chorobami. V případě výskytu ramuláriové listové skvrnitosti řepy (větevnatka řepná; Ramularia beticola) bývají skvrny větší a nemají tmavý okraj. U bakteriálních skvrnitostí jsou skvrny nepravidelného tvaru, odumřelé pletivo později vypadává a list je jakoby děrovaný po kroupách. Pro přesné určení prvních výskytů cerkosporové skvrnitosti listů řepy je vhodné laboratorní ověření daného vzorku.

První prahová hodnota je míra napadení, kdy je na 5 listech ze 100 utržených z různých rostlin v porostu alespoň 1 skvrna (asi do 10. srpna). Tato hodnota odpovídá 5% napadení porostu, což je nejvyšší akceptovatelná míra napadení.

Druhá prahová hodnota je pak 40–50 listů ze 100 zjištěná po 15. srpnu nebo několik zřetelně napadených míst na 100 m2.

Pokud jsou tyto hodnoty dosaženy, je potřeba aplikovat fungicid. Pokud bylo provedeno první ošetření již v polovině července, je vhodné v případě trvajícího ohrožení porostu (vlhko, teplo - optimální teplota pro vývoj je asi 20–27 °C) ošetření po 2 týdnech opakovat. V praxi se doporučuje provést ošetření za 5 až 8 dní po zjištění prvního výskytu, anebo do 4 dnů po větším dešti (srážky větší než 10 mm během 2 až 4 dnů), kdy jsou příznivé podmínky pro šíření choroby. Lze aplikovat: Amistar Gold, Eminent 125 ME, Sfera 535 SC, Topsin M 500 SC, Yamato aj., případně také i bio přípravek Serenade.

Přípravky doporučené proti cerkosporové skvrnitosti listů řepy účinkují i na ramuláriovou listovou skvrnitost řepy, která je většinou přítomná ve smíšených infekcích obou chorob. Silněji napadené listy jsou zvadlé a hnědé, zatímco u skvrnatičky jsou pergamenovité. Větevnatka řepná je chladnomilnější houba (optimum pro vývoj je 17 °C) než skvrnatička řepná. Obě houby vyžadují vysokou vlhkost pro infekci (relativní vzdušná vlhkost 95 % v meteo-budce, v porostu hodnota nad 98 %) a přežívají na napadených listech.

Cerkosporová listová skvrnitost
Cerkosporová listová skvrnitost

Smíšená infekce listů - cerkosporová a ramuláriová skvrnitost
Smíšená infekce listů - cerkosporová a ramuláriová skvrnitost

Jarní řepka a hořčice

Blýskáčci

Porosty se podle potřeby i vícekrát ošetří proti nalétávajícím blýskáčkům. Kritické číslo je 1 blýskáček na 1 květenství. Postřik se provádí krátce před květem (BBCH 55–57), v době dozrávání poupat, kdy je škodlivost blýskáčka největší, některým z pyretroidů: Alfametrin ME, Decis Forte, Karate Zeon 5 CS, Magma, Mavrik Smart, Nexide, Rapid,  Vaztak Active aj. V oblastech s výskytem blýskáčků rezistentních vůči pyretroidům lze použít: Mospilan 20 SP, případně Avaunt 15 EC aj. V době plného kvetení už ošetření neprovádět. Při použití pyretroidů je potřeba dodržet teplotu při aplikaci do 20 °C, účinné látky přípravků se při vyšších teplotách nadměrně vypařují.

Pilatka řepková

Ošetření proti pilatce řepkové v případě výskytu proveďte přípravky: Alfametrin ME,  Nexide, Rapid, Vaztak Active.

Blýskáčky poškozená hořčice - bez šešulí
Blýskáčky poškozená hořčice - bez šešulí

Mák

Pleosporová hnědá skvrnitost máku

Pleosporová hnědá skvrnitost máku (Pleospora papaveracea) se na starších rostlinách většinou projevuje až v průběhu kvetení, kdy se na listech tvoří tmavohnědé skvrny a na obvodu stonku jsou rozeznatelné modročerné pásky. Listy při silnějším napadení postupně uvadají a zasychají. Při teplém průběhu počasí může dojít k velice rychlému napadení a poškození porostu. Časně infikované makovice zůstávají zakrnělé. Později infikované makovice jsou prorostlé šedavým myceliem, které povléká semena a vytváří husté chuchvalce. Napadená semena jsou malá a zprohýbaná.

Fungicidní ošetření napadeného porostu se doporučuje přípravky: Caramba, Discus, Propulse, Prosaro 250 EC aj. na počátku kvetení, aby nedošlo k napadení makovic. Biopreparát Polyversum aplikujte podle návodu.

Škůdci máku

V některých oblastech mohou na máku škodit také mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze proti nim použít některý z pyretroidů: Decis Forte, Nexide, Rapid nebo neonikotinoidy: Gazelle, Mospilan 20 SP. Na mšice lze také aplikovat Pirimor 50 WG.

Pleosporová hnědá skvrnitost máku (v době květu)
Pleosporová hnědá skvrnitost máku (v době květu)

Krytonosec makovicový
Krytonosec makovicový

Mšice maková na listu
Mšice maková na listu

Slunečnice

Škůdci slunečnice

Věnujte pozornost i škůdcům slunečnice - mšice, kovaříci, klopušky, třásněnky, které kromě poškození rostlin mohou šířit i choroby. Na mnoha lokalitách, zvláště v roce příznivém pro jejich rozvoj a šíření však slunečnici častěji ohrožují choroby než škůdci.

Sledujte podle signalizace výskyt mšice slívovémšice makové. Práh škodlivosti je 30 mšic od vzcházení do rozpoznání květního poupěte (od fáze BBCH 9–51) a 50 mšic na rostlinu do začátku květu (BBCH 59). Letovou aktivitu mšic můžete také sledovat na Aphid-bulletinu. Silné napadení mšicemi může zvyšovat výskyt houbových chorob. V případě potřeby je možno aplikovat přípravky: Karate se Zeon technologií 5 CS, Kendo či Pirimor 50 WG.

Choroby slunečnice

Odrůdy slunečnice mají rozdílnou odolnost vůči chorobám i škůdcům. Proto by konkrétní výběr ze sortimentu povolených odrůd měl zohlednit možnosti a četnost pesticidní ochrany, a také podmínky na konkrétním pozemku.

Z chorob slunečnici nejčastěji napadá bílá hniloba slunečnice (hlízenka obecná; Sclerotinia sclerotiorum), která poškozuje kořen a lodyhu podobně jako u řepky a šedá plísňovitost slunečnice (plíseň šedá; Botrytis cinerea), která napadá nejprve listy a následně květní lůžka. V suchých letech jsou škody zanedbatelné, avšak ve vlhkých letech či v nevhodných polohách mohou být květní lůžka výrazně poškozena. Ochrana spočívá v dodržení optimální hustoty porostu, udržení nezaplevelených porostů, v harmonické výživě (nepřehnojovat dusíkem), použití zdravého osiva odolnějších hybridů a dodržení osevního postupu. Na rizikových lokalitách se chemická ochrana porostů provádí současně s ochranou proti ostatním houbovým chorobám ve třech fázích vývoje: 4. až 6. list (BBCH 14–16), plný květ (BBCH 65) a případně do konce květu (BBCH 69) přípravky: Amistar Gold, Pictor, Propulse, Prosaro 250 EC, Sfera 535 S, Topsin M 500 SC aj. Preventivně lze podle metodiky aplikovat i biopreparáty: Polyversum, Serenade ASO, Xilon GR. Aby bylo ošetření dostatečně účinné, nesmí se šetřit vodou (minimálně 400 l/ha) a musí se ošetřit i spodní části rostlin. Fungicidy registrované na hlízenku mají široké spektrum účinku a omezují většinu chorob slunečnice s výjimkou plísně slunečnice. Je vhodné nespoléhat se jenom na chemickou ochranu, ale kombinovat ji s dalšími kroky, které výskyt chorob omezují. Prostorová izolace od loňského porostu slunečnice a řepky snižuje infekční tlak askospor hlízenky a vhodnou ochranou je i dobré rozdrcení posklizňových zbytků slunečnice a jejich kvalitní zapravení do půdního profilu.

Kukuřice

Zavíječ kukuřičný

Sledujte napadení porostů zavíječem kukuřičným. Zvýšení lámavosti stébel zvyšuje napadení chorobami a sklizňové ztráty. Škůdce snižuje výnosy i kvalitu zrna. Aktuální nálet motýlů do světelných lapačů je na eagri.cz. Nálet zavíječe do kukuřičných porostů lze obvykle očekávat od poloviny června do konce července. Mezi jednotlivými roky je značně proměnlivý kalendářní termín jak pro počátek, tak pro vrchol letu.

Orientační práh škodlivosti pro zavíječe kukuřičného je 5 a více snůšek na 10 rostlin. Vzhledem k tomu, že se snůšky vajíček v porostu špatně hledají a v rámci větších pozemků mají značně nerovnoměrný výskyt, je vhodnější rozhodovat o strategii ochrany vůči zavíječi podle stupně poškození porostů v podniku nebo v regionu v předchozím roce. Je třeba zohlednit pravidelnost a intenzitu výskytu, náchylnost odrůd, vzdálenost porostů od loňských kukuřic, agrotechniku a osevní postup.

V případě ohrožení porostu možno aplikovat některý z insekticidů: Coragen 20 SC, Explicit Plus, Stewardr nebo Alfametrin ME, Karate se Zeon technologií 5 CS, Vaztak Active aj. Aplikace insekticidů se v případě potřeby opakuje.

Kromě insekticidů možno využít i parazitoidů vajíček drobněnky rodu Trichogramma (TrichoLet, Trichoplus, TrichoTop). Je to velmi drobná parazitická vosička o délce těla cca 0,5 mm a její larvičky celý svůj vývoj prodělávají ve vajíčkách motýlů. Samičky aktivně vyhledávají snůšky vajíček zavíječe kukuřičného (a dalších motýlů) a kladou do nich svá vajíčka. Vylíhlé larvy se živí vaječným obsahem a z vajíčka vylétá až okřídlený dospělec parazitické vosičky. Aplikujeme podle metodiky ve dvou až třech termínech podle napadení porostu zavíječem na základě prognózy - podle náletu motýlů do lapače.

Bázlivec kukuřičný

Bázlivec kukuřičný má jednu generaci v roce. Larvy se líhnou od poloviny května a vyvíjejí se na povrchu nebo uvnitř kořenů kukuřice. Největší počet larev se nachází v hloubce do 15 cm. Brouci se mohou líhnout od počátku července až do srpna, letová aktivita a kladení vajíček bázlivce kukuřičného může přetrvávat až do konce září. Samice klade 400–1 000 vajíček v průměru, obvykle do puklin holé půdy. Larvy poškozují kořeny kukuřice a při 50% poškození kořenového systému dochází k polehnutí rostlin. Tyto rostliny se snaží znovu napřimovat, a proto mají tvar označený termínem „husí krky“. Dospělci škodí žírem na květech a zrnech v mléčné zralosti i žírem na listech, v nichž způsobují tzv. okénkování nebo čárkovitý žír. Hromadný žír brouků na klasech zabraňuje vývoji zrn v klasu (nepravidelná hluchost klasu).

Z preventivních ochranných opatření jsou důležitá, zejména střídání plodin; přizpůsobení doby výsevu kukuřice tak, aby se klíčení nepřekrývalo s líhnutím larev (později zaseté porosty se vyhnou silnému napadení larvami, protože velký počet larev již dříve zahyne kvůli nedostatku potravy; v souvislosti s termínem setí se však musí brát ohled na výběr hybridu kukuřice z hlediska délky vegetační doby; čištění zemědělských strojů před přejezdem a odstraňováním rostlin kukuřice z výdrolu. Jsou již vyvinuty transgenní hybridy kukuřice, které zajišťují ochranu jak proti bázlivci, tak proti zavíječi. V ČR ani v EU nejsou tyto hybridy kukuřice dosud povoleny k pěstování.

Na bázlivce možno aplikovat některý z insekticidů: Explicit Plus, Steward nebo Karate se Zeon technologií 5 CS aj.

Zavíječ kukuřičný
Zavíječ kukuřičný

Bázlivec kukuřičný
Bázlivec kukuřičný

Pořerky na listu způsobené dospělci bázlivce
Pořerky na listu způsobené dospělci bázlivce

Sója

Sviluška chmelová

V některých oblastech může dojít při teplém počasí v období sucha k přemnožení svilušek. Napadený porost předčasně dozrává a dochází k redukci výnosu.

Chemická ochrana proti svilušce chmelové může být efektivní při napadení porostu ve fázi BBCH 73 (lusky 6–13 mm dlouhé) až BBCH 83 (zelená semena vyplňují 80 % dutiny lusku). K ošetření lze použít Movento 100 SC.

Zvěř

V oblastech s vyšším výskytem zvěře (zajíci nebo srny) je nutno pěstovat sóju na takové rozloze, aby poškození porostů nedosáhlo většího rozsahu. V krajních případech při riziku poškozování porostu aplikovat repelentní (odpuzující) přípravky Aversol aj. v šíři 1 metru okraje pozemku opakovaně v intervalu 3 týdnů. U menších ploch je možnost vytvořit „pachový ohradník“ aplikací přípravku ATAK odpuzovač divoké zvěře, Hagopur pachový ohradník aj.

Sviluška chmelová na sóji - posáté listy
Sviluška chmelová na sóji - posáté listy

Kmín

Plochuška kmínová

Neopomeňte porosty podle potřeby ošetřit před květem proti plochušce kmínové přípravky: Scatto, případně bio přípravkem NeemAzal-T/S.

Hnědá skvrnitost kmínu

V oblastech se škodlivým výskytem hnědé skvrnitosti kmínu (Mycocentrospora acerina) lze proti této chorobě preventivně zasáhnout některým z měďnatých přípravků, např.  Champion 50 WG. První ošetření se provede počátkem tvorby květní osy, druhé ošetření počátkem květu v kombinaci s insekticidem na plochušku. Je nutné dokonale ošetřit celé rostliny, nejlépe s podporou vzduchu. Toto ošetření působí i proti dalším chorobám - bakteriální spále a hnědé pruhovitosti stonků.

Vlnovník kmínový

Vlnovník kmínový napadá v prvním roce pěstování vegetační vrcholy kmínu, na kterých dospělci také přezimují. Ve druhém roce roztoči napadají již celou rostlinu. Šíří se pasivně větrem i aktivním pohybem a pravděpodobně také osivem. V prvním roce vegetace můžeme příznaky poškození zpozorovat jen u silně napadených porostů. Na rostlinách jsou světlejší, zdeformované listy, často s mozaikovitými skvrnami a s tendencí ke kadeření. Napadení porostu lze většinou rozpoznat až ve druhém roce pěstování v období kvetení. Poškozené okolíky se zpočátku liší barevně (důsledkem fytotoxicity si déle udržují zelenou barvu) a později zejména tím, že místo nažek se vytvoří hálky.

Ochrana je zpravidla nepřímá - vysévat jen kvalitní osivo z nenapadených porostů, prostorová izolace nově zakládaného porostu a přímá - aplikací akaricidního přípravku, a to většinou preventivně v prvním roce pěstování, v období, kdy se v okolí sklízí zralý kmín. Obvykle to bývá v červenci až počátkem srpna. Pozdější aplikace již nemají význam. V některých letech je účinná i další aplikace počátkem vegetace (březen až počátek dubna) provedená po obnovení vegetace na jaře užitkového roku po přezimování porostu. Z přípravků lze použít NeemAzal-T/S.

Zdravý porost kmínu
Zdravý porost kmínu

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 274x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 265x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 200x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 301x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 321x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail