Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2017

15. 05. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1253x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději ve fázi BBCH 50–51 (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Ze škůdců sledujte podle signalizace zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové a plodomorek (pšeničné a plevové) také výskyty těchto škůdců. Aktuální je to zejména tam, kde se obilniny pěstují dva a více roků po sobě.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Obilniny

Ozimá pšenice

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději ve fázi BBCH 50–51  (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci.

Ze škůdců sledujte podle signalizace zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlovéplodomorek (pšeničnéplevové) také výskyty těchto škůdců. Aktuální je to zejména tam, kde se obilniny pěstují dva a více roků po sobě.

Náchylné odrůdy pšenice včas ošetřete proti zjištěným chorobám či škůdcům některým z široké nabídky povolených přípravků.

Rez pšeničná - hnědá rzivost pšenice (Puccinia recondita f. sp. tritici), se pravidelně vyskytuje ve všech oblastech pěstování pšenice. Větší riziko šíření hrozí při teplém průběhu jara. Škodlivý je výskyt v době metání pšenice. Vyznačuje se velmi rychlým šířením v porostu. Mezihostitelem je zejména žluťucha (Thalictrum), avšak rez v našich podmínkách běžně přezimuje na napadených rostlinách jako mycelium uredosporového stadia v listech ozimů. Zvýšené nebezpečí vzniká u náchylných odrůd a při vysokých dávkách dusíku.

Rez plevová - žlutá rzivost pšenice (Puccinia striiformis) se vyskytuje v České republice v posledních letech, formou epidemií, které jsou následkem kombinace překonání účinné rezistence odrůd novými agresivními rasami a příznivých povětrnostních podmínek pro šíření a rozvoj patogenu. Mezi faktory ovlivňující úroveň napadení porostu patří především geneticky podmíněná odolnost odrůdy, ale také úroveň výživy (husté, dobře vyhnojené porosty jsou citlivější), termín nástupu infekce a průběh počasí. V roce 2014 došlo k rozšíření nových agresivních ras rzi plevové, proto lze silný výskyt rzi plevové, který byl v roce 2015 a 2016 očekávat i v roce letošním. Mírná zima, chladné a vlhké podmínky na jaře podporují její časné výskyty. Po zjištění prvních symptomů napadení se doporučuje aplikace účinného fungicidu proti rzím (např. azoly a strobiluriny aj.). Proti rzi plevové většinou působí stejné fungicidy jako na rez pšeničnou.

Hospodářsky významnější poškození mohou také působit zejména kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travní a postupně se šířící z jihovýchodu mšice zhoubná. Hlavní škody vznikají ve fázi nalévání obilek. Největší hospodářský význam má kyjatka osenní, která z 90 % saje přímo na klasech. Výše škod závisí na rozdělení populace mšic na rostlině, délce a hustotě osídlení mšicemi, stejně jako potřísnění listů medovicí (následně kolonizované černěmi) na snížení fotosyntézy rostliny. Medovice také usnadňuje infekci některými patogeny, jako je braničnatka plevová (Leptosphaeria nodorum) nebo Fusarium spp. Bezprostřední škody spočívají především ve snížení hmotnosti tisíce zrn. Dalším aspektem při posuzování mšic je jejich význam jako přenašečů viru žluté zakrslosti ječmene. Při přezimování ve stadiu nymf či dospělců je třeba počítat s velmi časným rozšířením viru. V České republice významně stoupá škodlivost mšic na obilí jako přenašečů virů zejména na podzim a částečně i na jaře. Přímé škody sáním v květnu a v červnu nejsou v posledních letech tak významné. Jako orientační kritické číslo pro cílenou ochranu lze brát v průměru u ozimé pšenice, ječmene - 3 mšice na 1 klas od konce květu do začátku tvorby obilek (69–70 BBCH), případně 60–80% podíl napadených klasů, zvláště trvají-li příhodné podmínky pro rozvoj mšic. Pro mšice sající pouze na listech byly určeny tyto prahové hodnoty: ozimá pšenice - 25 mšic/1 odnož ve fázi od počátku do konce květu; ječmen - 25 mšic na 30 % odnoží v době sloupkování. Tyto prahové hodnoty pro regulaci mšic platí pouze pro případ poškození rostlin sáním (ne přenosu viróz)!

Rez pšeničná - hnědá rzivost pšenice
Rez pšeničná - hnědá rzivost pšenice

Rez plevová - žlutá rzivost pšenice – pohled do porostu
Rez plevová - žlutá rzivost pšenice – pohled do porostu

Rez plevová - žlutá rzivost pšenice
Rez plevová - žlutá rzivost pšenice

Kyjatka osenní
Kyjatka osenní

Mšice střemchová
Mšice střemchová

Larva kohoutka
Larva kohoutka

Ozimý ječmen

U citlivých odrůd sledujte výskyty chorob a proveďte včas ošetření proti síťové skvrnitosti ječmene - hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres) a spále ječmene - rynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis), případně i proti hnědé rzivosti ječmene - rez ječná (Puccinia hordei).

Jarní ječmen

U citlivých odrůd se do konce sloupkování zaměřte na sledování a případné ošetření padlí ječmene a v pozdějších fázích i na síťovitou skvrnitost ječmene - hnědá skvrnitost, spálu ječmene - rynchosporiovou skvrnitost a hnědou rzivost ječmene - rez ječnou. Lokálně se může vyskytovat i tmavohnědá skvrnitost ječmene - ramuláriová skvrnitost, která způsobuje postupné žloutnutí až hnědnutí (černání) listů směrem od špičky.

Nepříznivý vliv na výskyt chorob v jarním ječmeni mají porosty ozimého ječmene v blízkém sousedství, protože jsou zdrojem silné infekce na jaře. Je zde mnohem vyšší riziko výskytu listových chorob, a také včasnost a síla epidemie bývá vyšší. Za teplého počasí mohou na jarním ječmeni ohniskově škodit i kohoutci, vrtalka ječnámšice.

U odrůd náchylných k poléhání neopomeňte zvýšit odolnost proti poléhání aplikací růstových regulátorů s účinnou látkou ethephon (Cerone 480 SL, Flordimex T Extra), ethephon + mepikvát chlorid (Terpal), případně trinexapac-ethyl (Moddus, Optimus, Vertico) aj. Dávka a účinnost růstových regulátorů se řídí podle odrůdy, vývojové fáze, fungicidu a teploty v době aplikace. Trinexapac-ethyl lze aplikovat i v ranějších růstových fázích. Přípravky s účinnou látkou ethefon lze použít i později, ale není účelné je aplikovat současně se strobiluriny, které omezují zkrácení, naopak některé azoly (viz řepka, mák) zkrácení podporují. Regulátory růstu působí v rostlině efektivně jen velmi krátkou dobu (ethephon jen několik dní) a jejich účinek na zkrácení a zpevnění stébla se projevuje pouze na pletiva (internodia), která právě přirůstají. Nejvyšší účinnosti proti poléhání je proto dosahováno při aplikacích ke konci sloupkování až začátku metání. Avšak v důsledku vyšších teplot, suššího počasí i vyšší citlivosti plodiny (především u ethephonu) se může projevit i negativní vliv na výnos. Relativně nejlepšího kompromisu při dosažení vysoké účinnosti na omezení poléhání a minimalizaci negativních projevů je dosahováno systémem dělených aplikací morforegulátorů, kdy se využívá aplikace v T1 - začátek sloupkování a T2 - konec sloupkování až začátek metání. Se zvyšujícím se rizikem poléhání by měl být více akcentován druhý termín ošetření. Dělené aplikace jsou proto obecně vhodnější především tam, kde lze obtížně odhadnout úroveň poléhání.

Síťovitá skvrnitost ječmene - hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres) - silnější výskyty jsou zaznamenávány zejména u odrůd, které jsou rezistentní vůči padlí a v chladnějších a vlhčích letech. Také vyšší dávky dusíkatých hnojiv podporují větší napadení ječmene. Choroba vytváří hnědé síťovité nebo eliptické skvrny. Pokud dojde k silnému rozšíření těchto skvrn od fáze sloupkování až do konce vegetace, může způsobit značné ztráty. Fungicidy je vhodné aplikovat při výskytu epidemie ve druhé polovině vegetační doby. Mezi odrůdami jsou určité rozdíly v odolnosti, žádná z nich však není plně rezistentní.

Tmavohnědá skvrnitost ječmene - ramuláriová skvrnitost (Ramularia collo-cygni) je houbová choroba, která způsobuje postupné žloutnutí až hnědnutí (černání) listů směrem od špičky. Napadá nejen listy, ale i listové pochvy, stébla, pluchy a osiny. Ojediněle se mohou objevit časně na jaře na prvních listech dvě velké hnědé skvrny připomínající písmeno „H“ obklopené žlutými dvůrky. Pozdní příznaky napadení se objevují ve druhé polovině vegetace nebo od metání, až ke konci vegetační doby. Během několika dnů jsou napadené rostlinné orgány posety velkým množstvím malých skvrnek, takže vypadají jako „postříkané čokoládou“. Při pečlivém pozorování lze u jednotlivých skvrn rozpoznat tmavé středy. Průběh napadení může být velmi rychlý a během několika dnů dokáže zcela zlikvidovat zelenou plochu listů. Zatím nejsou v sortimentu žádné odolné odrůdy. Dobrý účinek na ramuláriovou skvrnitost mají kombinované fungicidy používané proti ostatním listovým chorobám, zejména při pozdější aplikaci - naduření pochvy (BBCH 45–49) např.: Adexar Plus, Amistar Opti, Bontima, Delaro, Hutton, Seguris, Treoris, Vertisan aj.

Stručný klíč k vizuálnímu rozlišení nekrotických skvrn na listech ječmene uvádí Balt (2005):

1. Žlutý okraj obklopuje světle hnědou nekrózu

- Hnědá skvrnitost:

• spot typ - tmavě hnědé elipsoidní skvrny;

• net typ - síťování je tvořeno úzkými tmavě hnědými podélnými a příčnými liniemi;

• žádný rozdíl mezi spodní a vrchní stranou listu.

- Ramularia collo-cygni:

• na vrchní straně listu jsou skvrny tmavší než na spodní; skvrny jsou 1–4 mm velké (při intenzivním napadení i menší), tmavé, téměř černé centrum se světle hnědým okrajem; později stříbřitý lesk na spodní straně.

2. Nekróza bez žlutého okraje, skvrna je tmavě hnědá až černá

- ranná Ramularia collo-cygni:

• malé skvrnky (1 mm) a nekrózy se zvětšují.

- nekrózy po padlí, pylu či způsobené slunečním zářením:

• dle náchylnosti odrůd - nekrózy zůstávají stejně velké.

Síťovitá skvrnitost ječmene - hnědá skvrnitost
Síťovitá skvrnitost ječmene - hnědá skvrnitost

Tmavohnědá skvrnitost ječmene - ramuláriová skvrnitost
Tmavohnědá skvrnitost ječmene - ramuláriová skvrnitost

Nespecifické nekrózy na listech ječmene
Nespecifické nekrózy na listech ječmene

Projev superrezistence vůči padlí
Projev superrezistence vůči padlí

Vrtalka ječná - poškození špičky listu
Vrtalka ječná - poškození špičky listu

Larvy vrtalky ječné
Larvy vrtalky ječné

Oves

V oblastech, kde jsou obilky i celé laty pravidelně poškozovány třásněnkami a druhou generací bzunky ječné, je v době metání nutná ochrana některým pyretroidem: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS. Proti bzunce ječné je třeba ošetření po 10 dnech opakovat. Práh škodlivosti je 10 % napadených obilek.

Hluchost lat způsobená bzunkou ječnou
Hluchost lat způsobená bzunkou ječnou

Fuzariózy klasů

Při zjednodušených osevních postupech se zastoupením kukuřice, pšenice a malého počtu dalších plodin kombinované s redukovaným zpracováním půdy a vysokými dávkami dusíku narůstá u obilnin i škodlivost fuzarióz (Fusarium culmorum, F. graminearum, Microdochium nivale aj.). Věnujte jim pozornost u potravinářské pšenice, a také i u žita a sladovnického ječmene.

Časné napadení ještě zelených klasů může způsobit zbělení jednotlivých klásků (částečnou hluchost klasů). Klásky jsou později narůžovělé až lososově červené. Microdochium nivale tvoří často na pluchách světlé eliptické skvrny s hnědými okraji. Po předchozím napadení jinými houbami (padlí) se mohou příznaky projevovat i v podobě zažloutlých skvrn a mohou být zaměnitelné s jinými houbami (Ascochyta spp., Septoria nodorum).

Zejména u pšenice mohou fuzariózy způsobit sklizňové ztráty 10 % i více. Silnější napadení může ovlivnit i kvalitu mouky (roztékavost chleba, obsah mykotoxinů). Hostitelskými rostlinami mohou být všechny druhy obilnin (především pšenice), kukuřice (kromě F. nivale - Monographella nivalis) i četné trávy.

Zdrojem infekce je přežívající mycelium, plodnice a spory na rostlinných zbytcích v půdě, a také napadené osivo. Spory se pomocí vzdušných proudů dostávají na báze stébel či přímo na klasy, které infikují. Klasy jsou k infekcím nejcitlivější ve stadiu otevírání pochev a v květu.

Riziko výskytu zvyšují: vlhký ročník (deště 14 dnů před metáním a hlavně během kvetení), krátkostébelné odrůdy, nevhodné zkracování stébla regulátory růstu a nedostatečně zapravené posklizňové zbytky (sláma). Prodlouží-li se doba dozrávání (aplikací dusíku, strobilurinů aj.), podpoří se i podmínky pro infekci.

Ochrana nepřímá - zdravé mořené osivo, podpora rozkladu rostlinných zbytků, pečlivý úklid slámy, uvážlivé používání regulátorů růstu (zkracování stébla), volba méně náchylných odrůd, střídání plodin (napadení může podporovat také kukuřice a hrách), dostatečné hnojení draslem. Nepoužívat silně napadené osivo nebo partie se sníženou energií klíčivosti.

Spolehlivá, rentabilní chemická ochrana není dosud k dispozici. Účinek ošetření velkou měrou hodně závisí na termínu aplikace. Uspokojivého účinku je možné dosáhnout, pokud se termín kvetení pšenice (BBCH 61–69) víceméně shoduje s termínem infekce fuzárii. Problém spočívá ve správném odhadnutí rizika infekce - aplikace fungicidů by měla být orientována na aktuální infekční podmínky. Vzhledem k dočasnému kurativnímu a preventivnímu účinku fungicidů nepřináší příliš časné a ani příliš pozdní ošetření žádoucí výsledky. Příliš časné ošetření navíc skrývá ještě riziko, že jsou ošetřením rovněž zasaženi a eliminováni přirození konkurenti a fuzária se mohou lépe šířit. Podobný efekt lze pozorovat i při pozdním ošetření strobiluriny. Z fungicidů aplikovaných do klasů mohou tlumit výskyt fuzarióz přípravky: Mandarin, Zantara, Soleil, Artea Plus, Magnello, Swing Top, Osiris, Fandango 200 EC, Proline 250 EC, Folicur Extra, Prosaro 250 EC, Horizon 250 EW, Lynx, Orius 25 EW, Staccato, Fezan Plus aj. Chemická ochrana se provádí preventivně v době kvetení. Výskyt fuzarióz podporují teploty od 18 do 20 °C a alespoň 5 mm srážek. Při dodržení ochranné lhůty je možno vhodné fungicidy aplikovat i do květu. Zatím nejsou známé odolné odrůdy.

Fuzariózy klasů
Fuzariózy klasů

Olejniny

Ozimá řepka

Přezimující brouci krytonosce šešulového se stěhují na řepková pole před květem, vyžírají jamky do stonků a dírkují listy. Samičky kladou vajíčka do mladých šešulí vždy po jednom vajíčku, larvy vyžírají semena. Ošetření se signalizuje při zjištění prvních brouků v porostu a ošetření se doporučuje při výskytu 1 brouka v průměru na 1 rostlinu od fáze žlutého poupěte do konce květu (BBCH 60–69). Ale prakticky významější škody nebyly zaznamenány. Cílená chemická ochrana se proto většinou neprovádí, neboť výskyty krytonosce šešulového potlačují opatření a aplikace cílené proti jiným hmyzím škůdcům.

Větší škody však působí bejlomorka kapustová. Její výskyty jsou značně závislé na průběhu počasí (teplota půdy, zamokření) a samotná chemická ochrana není schopná tohoto škůdce trvale z porostů odstranit. Na ozimé řepce většinou škodí 1. generace, ale v příznivých letech pro její vývoj může škodit i mnohem početnější 2. generace. Stejně jako blýskáček řepkový je i bejlomorka oligofágním škůdcem a zejména v pozdějších generacích se vyskytuje i na dalších brukvovitých rostlinách (2. a 3. generace i na jarní řepce), kde se může nerušeně namnožit. Ohroženy jsou zejména řidší porosty a ty, které jsou pěstovány blíže než 500 m od ploch, kde byla řepka ve 3 minulých letech, protože mnoho kukel přeleží v půdě dlouhou dobu (1–5 let). Teploty do 15 °C výrazně omezují škodlivost, naopak tropické teploty (okolo 30 °C) a sucho výrazně poškození zvyšují. Přirozenými nepřáteli jsou zejména blanokřídlí parazitoidi. Omezit škodlivost bejlomorky je dosti obtížné. Z agrotechnických opatření je v případě silného napadení šešulí významná hluboká orba pozemků po sklizni řepky, která řeší i přeležení kukel bejlomorek v půdě. Aby se zamezilo namnožení více generací bejlomorky v jednom vegetačním období, neměla by se v podnicích s větší koncetrací ozimé řepky pěstovat jarní řepka. Larvičky bejlomorek žijí uvnitř šešulí, které se deformují a před dozráním předčasně pukají. Uvnitř šešulí mohou účinkovat pouze hloubkově nebo systémově působící insekticidy. Dospělé mušky bejlomorek účinně zasáhnout v porostu kontaktními insekticidy (před nakladením vajíček do šešulí) je také velmi obtížné. V době aplikace ráno a v podvečer se zpravidla ukrývají hluboko uvnitř porostu. Aktivní jsou zejména v poledních hodinách, kdy se páří a samičky kladou vajíčka do šešulí a vzhledem k letu včel a vysokým teplotám se v tuto dobu insekticidy zpravidla nedoporučuje aplikovat.

Při chemické ochraně se proto obvykle využívá kombinací různých přípravků s rozdílným mechanizmem účinku. Ošetření proti bejlomorce kapustové, případně i krytonosci šešulovému, je možno provádět podle signalizace. Práh škodlivosti je u bejlomorky 1 samička na 4 květenství od fáze žlutého poupěte do konce květu. Obtížně se zjišťuje vzhledem k možné záměně s mnoha dalšími druhy podobného hmyzu. Škůdce se zjišťuje v porostu nejlépe při teplotách nad 15 °C (v období mezi 11. až 15. hodinou v teplých slunečných a bezvětrných dnech) od fáze plného květu do konce dokvétání porostu. Mörickeho misky umístěné v zóně květů jsou atraktivní zejména pro kladoucí samičky a dávají tak lepší přehled o škodlivosti bejlomorky. Rozdíl v účinnosti v době plného květu a v době odkvétání je závislý hlavně na typu insekticidu, průběhu teplot a náletu bejlomorky. Preventivně se doporučuje aplikovat nitrofenoláty (Atonik, Agrostim Nitrofenol, N-Fenol Mix, Sviton plus aj.) na začátku květu řepky. Tyto látky zpevňují šešule a znesnadňují tak kladení vajíček do šešulí. Později je vhodné tyto látky kombinovat s insekticidy. První ošetření se provádí při začátku květu pyretroidy: Alfametrin ME, Decis Mega, Fury 10 EW, Karate se Zeon technologií 5 CS, Nexide, Rapid, Sumi-Alpha 5 EW, Vaztak Active aj. a druhé ošetření při dokvétání porostu neonikotinoidy: Bariard, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Gazelle, Mospilan 20 SP a případně použít Proteus 110 OD. Dávka vody by měla být min. 300 l/ha a u Mospilanu 20 SP, především za suchého počasí, přidejte smáčedlo, např. Spartan v 0,1% koncentraci pro rychlejší příjem a vyšší účinnost. První generaci bejlomorky kapustové v řepce může rovněž omezit i ošetření porostu insekticidy proti stonkovým krytonoscům a blýskáčku řepkovému.

Při ochraně je třeba dbát na ochranu včel - aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem nebo látkou, aniž by tato společná aplikace byla doporučena v návodu na použití, je posuzována jako aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely! Účinnost ochrany je možno ověřit podle počtu poškozených šešulí.

Krytonosec šešulový
Krytonosec šešulový

Poškození šešulí larvami bejlomorky kapustové
Poškození šešulí larvami bejlomorky kapustové

Jarní řepka a hořčice

Porosty se podle potřeby i vícekrát ošetří proti nalétávajícím blýskáčkům - kritické číslo je 1 blýskáček na 1 květenství. Postřik se provádí krátce před květem (BBCH 55–57), v době dozrávání poupat, kdy je škodlivost blýskáčka největší, některým pyretroidem: Alfametrin ME, Decis Mega, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 2 F, Nexide, Rapid, Sumi - Alpha 5EW, Vaztak Active aj. V oblastech s potenciálním výskytem blýskáčků rezistentním vůči pyretroidům  je třeba použít neonikotinoidy: Biscaya 240 OD, Calypso 480, Gazelle, Mospilan 20 SP, případně i Avaunt 15 EC, Reldan 22 aj. V době plného kvetení už ošetření neprovádíme. Při použití pyretroidů je potřeba dodržet teplotu při aplikaci do 20 °C, účinná látka se při vyšších teplotách nadměrně vypařuje.

Ošetření proti pilatce řepkové v případě výskytu proveďte pyretroidy: Alfametrin ME, Decis Mega, Nexide, Rapid, Vaztak Active.

Poškozená jarní řepky blýskáčky
Poškozená jarní řepky blýskáčky

Mák

V oblastech, kde se s nárůstem osetých ploch rozšířila škodlivost houbových chorob, sledujte napadení porostů pleosporovou - helminthosporiovou nekrózou máku (Pleospora papaveracea) a plísní máku (Peronospora arborescens). Obě choroby se mohou přenášet infikovaným osivem.

Pleosporová hnědá skvrnitost máku - helmintosporióza (Pleospora papaveracea) u vzcházejících rostlin máku způsobuje padání klíčních rostlin a případně zaškrcování kořenového krčku. Na starších rostlinách se většinou projevuje až v průběhu kvetení, kdy se na listech tvoří tmavohnědé skvrny a na obvodu stonku jsou rozeznatelné modročerné pásky. Listy při silnějším napadení postupně uvadají a zasychají. Při teplém průběhu počasí může dojít k velice rychlému napadení a poškození porostu. Časně infikované makovice zůstávají zakrnělé. Později infikované makovice jsou prorostlé šedavým myceliem, které povléká semena a vytváří husté chuchvalce. Napadená semena jsou malá a zprohýbaná. Mezi preventivní opatření patří: nevysévat mák na pozemky s těžkou slévavou půdou, provádět včasné a kvalitní zapravení posklizňových zbytků a dodržovat odstup v osevním postupu min. 4–6 let. Fungicidní ošetření napadeného porostu se doporučuje přípravky: Acanto, Apel, Bumper Super, Caramba, Discus, Prosaro 250 EC na počátku kvetení, aby nedošlo k napadení makovic. Biopreparát Polyversum aplikujte podle návodu.

V některých oblastech mohou na máku škodit také mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze aplikovat některý z pyretroidů: Cyperkill 25 EC, Daskor, Decis Mega, Fury 10 EW, Nexide, Rapid, neonikotinoidy: Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP, případně i Nurelle D, Proteus 110 OD, Pirimor 50 WG.

Pleosporová hnědá skvrnitost máku - helmintosporióza
Pleosporová hnědá skvrnitost máku - helmintosporióza

Mšice maková
Mšice maková

Slunečnice

Z chorob slunečnici nejčastěji napadá bílá hniloba slunečnice - hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), která poškozuje kořen a lodyhu podobně jako u řepky a šedá plísňovitost slunečnice - plíseň šedá (Botryotinia fuckeliana; anam. Botrytis cinerea), která napadá nejprve listy a následně i květní lůžka. V suchých letech jsou škody zanedbatelné, avšak ve vlhkých letech či nevhodných polohách mohou být květní lůžka výrazně poškozena. Ochrana spočívá v dodržení optimální hustoty porostu, udržení nezaplevelených porostů, harmonickou výživu (nepřehnojovat dusíkem), použití zdravého osiva odolnějších hybridů a dodržení osevního postupu. Na rizikových lokalitách se chemická ochrana porostů provádí současně s ochranou proti ostatním houbovým chorobám ve třech fázích vývoje: 4. až 6. list (BBCH 14–19), plný květ (BBCH 65) a případně do konce květu (BBCH 69) přípravky: Acanto, Amistar Xtra, Apel, Bumper Super, Pictor, Prosaro 250 EC, Retengo, Rovral Aquaflo, Sfera 535 S, Topsin M 500 SC, Traper. Preventivně lze podle metodiky aplikovat i biopreparát Contans WG a Polyversum.

Plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii) je potenciálně nebezpečným patogenem, a proto je zařazena mezi karanténní organizmy. V Evropě je již široce rozšířená. Karanténní status P. halstedii v EU a tedy i v ČR je založen na existenci mnoha patogenních ras omezeného zeměpisného rozšíření. Díky pěstování rezistentních hybridů zatím nezpůsobuje významné hospodářské škody, představuje však vážné potencionální riziko. Do nových oblastí se šíří osivem. Z infikované nažky zpravidla vzniká pouze latentní infekce. Během ní se patogen namnoží a zamořuje půdu. Pokud v dalším roce na daném pozemku vyrůstá slunečnice z výdrolu nebo po vysetí slunečnice i po několika letech, dochází k systémové infekci - rostlina zakrní, silně napadené rostliny dorostou výšky asi jen 20 až 30 cm. V současné době existuje celá řada ras, v Evropě je jich známo 13. Některé rasy překonaly rezistenci řady starších i nových hybridů slunečnice. Na rozdíl od příbuzných chorob houba přežívá v půdě oosporami (8 až 10 let) nebo se šíří infikovaným osivem, v němž přežívá oosporami a myceliem. Opatření k omezení šíření patogena: vysévat buď osivo pocházející z oblastí prostých původce choroby nebo mořené osivo hybridů deklarovaných jako odolné; na pozemku, kde byla pěstována slunečnice je v následujícím roce nutné hubit rostliny z výdrolu, nejlépe preemergentními herbicidy, a to i v případě, že se choroba nevyskytla (latentní infekce); vysévat hybridy deklarované jako odolné a v optimálním termínu setí. Z dalších opatření jsou významné pečlivé zaorání posklizňových zbytků a dodržení zásad střídání plodin (minimálně 5 let, optimálně 7 až 8 let). Fungicidní ochrana během vegetace je proti systémovým infekcím zcela neúčinná a vůči sekundárním infekcím jen velmi málo účinná - prakticky nerentabilní. V současné době není proti plísni slunečnice v ČR registrován žádný účinný fungicid.

V porostech je nutno sledovat i napadení škůdci (mšice, kovaříci, klopušky, třásněnky), které kromě poškození rostlin mohou šířit i choroby. Sledujte podle signalizace výskyt mšic - mšice slívové - 30 mšic od vzcházení do rozpoznání květního poupěte a mšice makové - 50 mšic na rostlinu do začátku květu (BBCH 59). Silné napadení mšicemi také zvyšuje výskyt houbových chorob. V případě potřeby je možno aplikovat přípravky: Biscaya 240 OD, Karate se Zeon technologií 5 CS, Mospilan 20 SP či Pirimor 50 WG.

Ostatní polní plodiny

Kukuřice

Sledujte napadení porostů zavíječem kukuřičným. Zvýšení lámavosti stébel zvyšuje napadení chorobami a sklizňové ztráty. Škůdce snižuje výnosy i kvalitu zrna. Aktuální nálet motýlů do světelných a feromonových lapačů je na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/. Aplikace insekticidů se v případě potřeby opakuje. Nálet zavíječe do kukuřičných porostů lze obvykle očekávat od poloviny června do konce července. Kromě insekticidů: Ampligo, Coragen 20 SC, Explicit Plus, Integro, Steward, Stocker nebo Alfametrin ME, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto, Vaztak Active aj. je možno využít rovněž i parazitoidů vajíček drobněnky rodu Trichogramma (Trichocap, TrichoLet, Trichoplus).

Bázlivec kukuřičný přestal být na území EU regulovaným (karanténním) škodlivým organizmem, ale v souvislosti s ochranou proti tomuto škůdci v oblastech unie, kde je potvrzena jeho přítomnost, je třeba přihlížet k zásadám integrované ochrany rostlin. Zemědělci by tedy měli ochrany proti bázlivci kukuřičnému dosahovat nebo ji podporovat těmito opatřeními: a) střídáním plodin; b) používáním činitelů biologické kontroly; c) přizpůsobením doby výsevu kukuřice tak, aby se klíčení nepřekrývalo s líhnutím larev; d) čištěním zemědělských strojů před přejezdem a odstraňováním rostlin kukuřice z výdrolu.

Z hlediska ochrany proti šíření bázlivce kukuřičného má z uvedených doporučení prioritu především střídání plodin, neboť jde o vysoce účinnou metodu ochrany proti bázlivci kukuřičnému, která je příznivá jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska dlouhodobého agronomického přínosu. Doporučovaná opatření by měla být propojena se sledováním výskytu bázlivce kukuřičného, aby bylo možno určit potřebu a vhodné načasování ochranných opatření. ÚKZÚZ bude provádět monitorování výskytu samců bázlivce kukuřičného pomocí feromonových lapáků a průběžně zveřejňovat jeho výsledky. Na bázlivce možno aplikovat některý z insekticidů: Ampligo, Biscaya 240 OD, Explicit Plus, Steward, Stocker nebo pyretroidy Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, aj.

Zavíječ kukuřičný
Zavíječ kukuřičný

Bázlivec kukuřičný
Bázlivec kukuřičný

Hrách

Sledujte výskyt kyjatky hrachové. Včasná ochrana hrachu proti kyjatkám snižuje výskyt viróz o 50 i více procent. V ohrožených oblastech je účelné provést ošetření kdykoliv v průběhu vývoje rostlin při prvních výskytech mšic, tj. do květu při počtu 1 až 2 a později 3 až 5 mšic v průměru na 1 rostlinu.

Před rozkvětem je vhodné kontrolovat i výskyt třásněnek - 20 vajíček a nymf na 10 poupat je práh škodlivosti.

Na rizikových lokalitách sledujte také výskyty obaleče hrachového. Je-li 5 motýlků (samců) na 1 lapák a 1 den, ošetření provést 1 až 2 týdny po letové vlně, tj. v době hromadného líhnutí housenek.

Z přípravků do hrachu možno použít: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 CS, Markate 50, Nexide, Rapid, Scatto aj. pyretroidy, dále Bariard, Biscaya 240 OD, Proteus, Pirimor 50 WG a Nurelle D.

Kyjatka hrachová
Kyjatka hrachová

Bob

Sledujte výskyty mšice makové, třásněnek i zrnokaza bobového a na rizikových oblastech při chladném deštivém počasí také houbové choroby - hnědou skvrnitost bobu (Ascochyta fabae) a tmavohnědou skvrnitost bobu (Botrytis fabae).

Uvedení škůdci se vyskytují na bobu často ve stejnou dobu. Z přípravků lze proti škůdcům použít pyretroidy: Alfametrin ME, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Vaztak Active aj. a proti chorobám: Cantus, Riza 200 EC a Rovral Aquaflo. Při výběru je nutné se řídit toxicitou přípravku pro včely.

Hnědá skvrnitost bobu
Hnědá skvrnitost bobu

Sója

Největší význam v ochraně proti škodlivým činitelům má v případě sóji moření osiva proti chorobám klíčních rostlin nebo půdním škůdcům a účinná ochrana proti plevelům. Podle potřeby také inokulace rhizobiálními bakteriemi. Pokud dodržíme vhodné pěstitelské podmínky - setí sóji do vyzrálé půdy teplé alespoň 10 °C, aby bylo zaručeno dostatečně rychlé vzcházení, výběr vhodné odrůdy a předplodiny (nesít sóju např. po slunečnici), nepřehnojovat dusíkem a povápněním upravit pH půdy na 6–6,5 (kyselá reakce zvyšuje napadení), není tlak chorob v našich porostech, zatím až na výjimky natolik silný, aby bylo ekonomické provádět chemickou ochranu.

V některých oblastech může dojít při teplém počasí v období sucha k přemnožení svilušek. Napadený porost předčasně dozrává a dochází k redukci výnosu. Chemická ochrana proti svilušce chmelové může být efektivní při napadení porostu ve fázi BBCH 73 (lusky 6–13 mm dlouhé) až BBCH 83 (zelená semena vyplňují 80 % dutiny lusku). V současné době však není registrován žádný akaricid.

V oblastech s vyšším výskytem zvěře (zajíci nebo srny) je nutno pěstovat sóju na takové rozloze (nad 20 až 30 ha), aby poškození porostů nedosáhlo většího rozsahu. V krajních případech aplikovat repelentní (odpuzující) přípravky: Aversol, Pellacol aj. na 1 metr okraje pozemku opakovaně v intervalu 3 týdnů.

Svilušky na listu sóji
Svilušky na listu sóji

Brambory

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans). Choroba přezimuje v napadených hlízách a po výsadbě prorůstá do nadzemní části rostlin. Z těchto primárně napadených rostlin se šíří sporangiemi do okolního porostu. Inkubační doba od infekce rostliny do objevení se příznaků napadení je v průměru 1 týden. Hlízy jsou infikovány sporami choroby smývanými deštěm do půdy. Rovněž mohou být napadeny i při sklizni přímým kontaktem s napadenou natí. Prognóza výskytu je na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace. V období, kdy již není fungicidní ochrana dostatečně účinná, nutno zabránit infekci hlíz předčasným mechanickým nebo chemickým (desikací) ukončením vegetace. K preventivnímu ošetření při slabém infekčním tlaku postačí kontaktní přípravky: Dithane DG Neotec, Polyram WG, Antre, případně i měďnaté přípravky a další. U raných odrůd, u kterých plánujete sklizeň do 14 dnů, se již ošetření neprovádí. Při přeháňkovém počasí, zvláště u zapojených porostů, nutno pokračovat v ošetření v 7denních intervalech, za sucha postačí zopakovat ošetření po 14 dnech některým z přípravků.

Ošetření proti mandelince bramborové proveďte v době maxima líhnutí larev některým z povolených přípravků.

Plíseň bramboru
Plíseň bramboru

Mandelinka bramborová
Mandelinka bramborová

Cukrovka

Sledujte napadení porostů mšicemi a nálet dalších škůdců do porostů. Porosty podle potřeby včas ošetřete některým insekticidem: Danadim Progress, Nurelle D, Pirimor 50 WG, Bulldock 25 EC, Karate se Zeon technologií 5 CS, Nexide, Rapid, Scatto.

Nepodceňujte v porostu plevelné řepy, které mohou při současné technologii pěstování cukrovky bez ruční práce dlouhodobě silně zaplevelovat pozemky. Tyto rostliny mechanicky (chemicky) zničte včas, aby nemohly vytvořit klíčivá semena.

Mšice maková na cukrovce
Mšice maková na cukrovce

Plevelná řepa - vyběhlice
Plevelná řepa - vyběhlice

Kmín

Neopomeňte porosty podle potřeby ošetřit před květem proti plochušce kmínové (makadlovce) přípravky: Decis Mega, Scatto, případně bio přípravkem NeemAzal-T/S. V oblastech se škodlivým výskytem hnědé skvrnitosti kmínu (Mycocentrospora acerina) lze proti této chorobě zasáhnout některým z měďnatých přípravků: Champion 50 WG, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP. První ošetření se provede počátkem tvorby květní osy, druhé ošetření počátkem květu v kombinaci s insekticidem na plochušku. Je nutné dokonale ošetřit celé rostliny, nejlépe s podporou vzduchu. Toto ošetření působí i proti dalším chorobám - bakteriální spále a hnědé pruhovitosti stonků kmínu (Mycocentrospora acerina).

Plochuška kmínová, housenky zpočátku vyžírají chodbičky (řapíky, stopky, lodyha), nejvíce škodí po posledním svlékání (květen), plný květ, kdy několik housenek spřádá okolík - chuchvalec. Ničí květy i malá semena. Dorostlé housenky se vžírají do lodyh, kde vyžírají dřeň a později se zakuklí. Motýli, kteří přezimují, se líhnou v červenci a srpnu. Přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi z řádu blanokřídlých. Šíří se z hostitelských rostlin: kmín, fenykl, petržel, mrkev, pastinák, kopr a jiné druhy čeledi miříkovitých. Ošetřuje se po zaznamenání prvního výskytu housenek na generativních orgánech rostlin.

Podobná poškození způsobují obaleči. Ochrana je stejná jako proti plochušce kmínové.

Přehled vybraných povolených fungicidů proti plísni bramboru do brambor

Přípravek

Účinná látka

Dávka na ha (l, kg)

Způsob účinku*

Toxicita

člověk/včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Před výskytem plísně a po 1. výskytu plísně v oblasti (pro preventivní ochranu porostů); přípravky potlačují i výskyt hnědé skvrnitosti

ANTRE 70 WG

propineb

2,5

K

–, PR

OP

14

 

 

preventivně, podle signalizace;

při slabém infekčním tlaku, mimo posledních ošetření; aplikace v 7–14denních intervalech

 

BANKO 500 SC

 

chlorthalonil

2,0

K

–, PR

OP/SPe

8

DITHANE DG NEOTEC, MANFIL 75 WG

mancozeb

2,0

K

–, PR

OP

7

POLYRAM WG

metiram

2,0

K

–, PR

OP/SPe

7

ZAMPRO DUO

ametoctradin, mancozeb

2,5

K

Xn, PR

SPe

7

CARIAL FLEX

cymoxanil,

mandipropamid

0,6

LS

Xn, PR

OP/SPe

7

preventivní a kurativní účinek,

CONSENTO

fenamidon, propamocarb-hydrochlorid

1,6–2,0

LS, S

-- , N

OP/SPe

7

preventivní a kurativní účinek, přednostně na začátku a v druhé polovině postřikové sezóny, max. 3× za sezonu

CRITERIUM,

GALBEN M,

benalaxyl, mancozeb

2,0–2,5

S, K

-- , PR

OP/SPe

7

 

 

při akutním nebezpečí plísně a silném infekčním tlaku, v deštivém počasí, před výskytem plísně v porostu, preventivní a kurativní účinek; pro 1. polovině vegetace

 

EMENDO M, VALIS M

mancozeb, valifenalát

2,5

K, LS

–, PR

OP/SPe

7

FANTIC M

benalaxyl-M, mancozeb

2,5

S, K

Xi, PR

SPe

7

MIXANIL

cymoxanil, chlorthalonil

2,0

LS, K

Xi, PR

OP/SPe

35

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

mancozeb,

metalaxyl-M,

2,5

K, S

-- , –

NH

7

REVUS TOP

difenoconazole, mandipropamid

0,5–0,6

S, LS

Xi, PR

OP/SPe

3

v plné vegetaci a při silném infekčním tlaku

SERENO

fenamidon,

mancozeb

1,5

K, S

-- , –

OP/SPe

7

po celou vegetaci, přednostně na začátku a v druhé polovině postřikové sezony, antisporulační efekt

TANOS 50 WG

cymoxanil, famoxadon

0,7

K, LS

Xi, PR

OP/SPe

14

aplikovat max. 3× po sobě v 10–14denních intervalech, antisporulační efekt

RANMAN TOP

cyazofamid

0,5

K

–, –

SPe

1

při silném infekčním tlaku, před nebo na začátku infekce, max. 3 ošetření

S výskytem plísně bramboru v porostu

ACROBAT MZ WG

dimethomorph, mancozeb

2,0

LS, K

Xi, PR

OP/SPe

14

po celou vegetaci, přednostně v druhé polovině postřikové sezóny, antisporulační efekt

ALTIMA 500 SC, ZIGNAL 500 SC

 

fluazinam

0,3–0,4

K

-- , PR

OP/SPe

14

vhodný hlavně pro 2. polovinu vegetace, aplikace v 7–10denních intervalech, antisporulační efekt

BANJO FORTE

dimethomorph,

fluazinam

1,0

LS, K

Xn, PR

OP/SPe

7

po celou vegetaci, přednostně v druhé polovině postřikové sezóny, antisporulační efekt

CONSENTO

fenamidone, propamocarb-hydrochlorid

1,6–2,0

LS, S

-- , N

OP/SPe

7

vhodný pro 2. polovinu vegetace, max. 3× za sezonu

CURZATE GOLD

cymoxanil,

mancozeb

2,0–2,3

LS, K

Xi, –

OP/SPe

7

při akutním nebezpečí plísně, silném infekčním tlaku, při napadení porostu; v 1. polovině postřikové sezony, antisporulační efekt

DRAGO, ZETANIL WG

cymoxanil,

mancozeb

2,0–2,4

LS, K

-- , –

OP

7

INFINITO

fluopicolid, propamocarb-hydrochlorid

1,2–1,6

K, S

-- , –

OP/SPe

7

vhodný pro 2. polovinu vegetace, max. 4× za sezonu

KUNSHI

cymoxanil,

fluazinam

0,4-0,5

LS, K

-- , –

OP/SPe

7

při akutním nebezpečí plísně, silném infekčním tlaku,

TANOS 50 WG

cymoxanil, famoxadon

0,6-0,7

LS, K

Xn, PR

OP/SPe

14

max. 3× po sobě v 7denních intervalech, antisporulační efekt

VALBON

benthiavalikarb,

mancozeb

1,6

S, K

Xi, –

SPe

7

při akutním nebezpečí plísně, silném infekčním tlaku,

VENDETA

azoxystrobin,

fluazinam

0,5

S, K

Xi, –

OP/SPe

7

po celou vegetaci, přednostně v 2. polovině postřikové sezóny, antisporulační efekt

Závěrečné aplikace

ALTIMA 500 SC, ZIGNAL 500 SC

fluazinam

0,4

S

–, N

OP/SPe

14

 

vhodný hlavně pro 2. polovinu vegetace, účinný proti napadení hlíz

RANMAN TOP

cyazofamid

0,5

K

–, –

SPe

1

Měďnaté fungicidy

FUNGURAN-OH 50 WP, CHAMPION 50 WP

hydroxid měďnatý

4,0–5,0

K

–, –

NH

7

 

při slabém infekčním tlaku v druhé polovině postřikové sezony a v systémech ekologického zemědělství;

měďnaté fungicidy mohou prodlužovat vegetaci

CUPROXAT SC

síran měďnatý zásaditý

5,3

K

Xi, –

OP/SPe

14

KOCIDE 2000

hydroxid měďnatý

3,75

K

–, –

SPe

7

FLOWBRIX

 

oxichlorid měďnatý

2,7–3,3

K

–, –

7

KUPRIKOL 250 SC

oxichlorid měďnatý

6,0–8,0

K

–, –

OP /SPe

7

Pozn.: K – kontaktní přípravek – působí na povrchu natě v místě dopadu, delší reziduální preventivní účinek, nechrání nově narostlé orgány

LS – lokálně-systémový, účinná látka proniká v místě dopadu do rostlinných pletiv, částečně kurativní účinek

S – systémový, účinná látka proniká pod povrchem a je v rostlině rozváděna převážně akropetálně, kurativní účinek

Přehled použitých zkratek v tabulkách

Způsob aplikace

Klasifikace přípravků dle toxicity

Klasifikace dle účinku na včely

 

M

moření osiva nebo sadby

T

vysoce toxický

J

zvlášť nebezpečný pro včely (dříve jedovatý či toxický pro včely)

P

plošný postřik

Xn

zdraví škodlivý

Š

nebezpečný pro včely (dříve škodlivý pro včely)

PRSZ

postřik před setím se zapravením do půdy

Xi

dráždivý účinek

PR

riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné

PR

postřik preemergentní (po zasetí před vzejitím plodiny)

C

žíravina

přípravek není klasifikován

PV

postřik postemergentní (po vzejití plodiny)

přípravek není klasifikován

 

 

TM

aplikace přípravků ve směsi (tank-mix), vždy je uvedena s jednou z předchozích značek

 

 

Ochranná lhůta

NA

následná aplikace přípravků, každá v určitém termínu; vždy je uvedena minimálně s  jednou z předchozích značek a v poznámce je vysvětlen způsob použití

 

 

AT

28

kdy ochranná lhůta je dána odstupem mezi jednoznačně stanoveným termínem

aplikace nebo poslední aplikace a sklizní příslušné plodiny.

 

počet dnů mezi posledním ošetřením a sklizní, vyskladněním, …..

Vliv na životní prostředí

OP

 

ochranná pásma vod

SPe

označení přípravku podle vlivu na vodní zdroje a podle účinku na vodní organizmy

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2017

Rez pšeničná - hnědá rzivost pšenice
Rez plevová - žlutá rzivost pšenice – pohled do porostu
Rez plevová - žlutá rzivost pšenice
Kyjatka osenní
Mšice střemchová
Larva kohoutka
Síťovitá skvrnitost ječmene - hnědá skvrnitost
Tmavohnědá skvrnitost ječmene - ramuláriová skvrnitost
Nespecifické nekrózy na listech ječmene
Projev superrezistence vůči padlí
Vrtalka ječná - poškození špičky listu
Vrtalka ječná - poškození špičky listu
Hluchost lat způsobená bzunkou ječnou
Fuzariózy klasů
Krytonosec šešulový
Poškození šešulí larvami bejlomorky kapustové
Poškozená jarní řepky blýskáčky
Pleosporová hnědá skvrnitost máku - helmintosporióza
Mšice maková
Zavíječ kukuřičný
Bázlivec kukuřičný
Kyjatka hrachová
Hnědá skvrnitost bobu
Svilušky na listu sóji
Plíseň bramboru
Mandelinka bramborová
Mšice maková na cukrovce
Plevelná řepa - vyběhlice

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 217x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 215x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 586x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 87x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail