BASF
BASF
BASF

AGRA

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 715x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů ozimé pšenice nejpozději ve fázi BBCH 50–51 (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná; Puccinia recondita f. sp. tritici), se pravidelně vyskytuje ve všech oblastech pěstování pšenice. Větší riziko šíření hrozí při teplém průběhu jara. Škodlivý je výskyt v době metání pšenice.

Limagrain

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Ozimá pšenice

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději ve fázi BBCH 50–51 (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci.

Hnědá rzivost pšenice

Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná; Puccinia recondita f. sp. tritici), se pravidelně vyskytuje ve všech oblastech pěstování pšenice. Větší riziko šíření hrozí při teplém průběhu jara. Škodlivý je výskyt v době metání pšenice. Vyznačuje se velmi rychlým šířením v porostu. Mezihostitelem je zejména žluťucha (Thalictrum), avšak rez v našich podmínkách běžně přezimuje na napadených rostlinách jako mycelium uredosporového stadia v listech ozimů. Zvýšené nebezpečí vzniká u náchylných odrůd a při vysokých dávkách dusíku.

Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná)
Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná)

Žlutá rzivost pšenice

Žlutá rzivost pšenice (rez plevová; Puccinia striiformis) se vyskytuje v České republice v posledních letech formou epidemií, které jsou následkem kombinace překonání účinné rezistence odrůd novými agresivními rasami a příznivých povětrnostních podmínek pro šíření a rozvoj patogenu. Mezi faktory ovlivňující úroveň napadení porostu především patří geneticky podmíněná odolnost odrůdy, ale také úroveň výživy (husté, dobře vyhnojené porosty jsou citlivější), termín nástupu infekce a průběh počasí. Mírná zima, chladné a vlhké podmínky na jaře podporují její časné výskyty. Po zjištění prvních symptomů napadení se doporučuje aplikace účinného fungicidu proti rzím (např. azoly a strobiluriny aj.). Proti rzi plevové většinou dobře působí stejné fungicidy jako na rez pšeničnou.

Žlutá rzivost pšenice (rez plevová)
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová)

Fuzariózy (růžovění) klasů nejen u pšenice

Při zjednodušených osevních postupech se zastoupením kukuřice, pšenice ozimé a malého počtu dalších plodin kombinované s redukovaným zpracováním půdy a vysokými dávkami dusíku narůstá u obilnin i škodlivost fuzarióz (Fusarium culmorum, F. graminearum, Microdochium nivale aj.). Věnujte jim pozornost u potravinářské pšenice, a také i u žita a sladovnického ječmene.

Časné napadení ještě zelených klasů může způsobit zbělení jednotlivých klásků (částečnou hluchost klasů). Klásky jsou později narůžovělé až lososově červené. Microdochium nivale tvoří často na pluchách světlé eliptické skvrny s hnědými okraji. Po předchozím napadení jinými houbami (padlí) se mohou příznaky projevovat i v podobě zažloutlých skvrn a mohou být zaměnitelné s jinými houbami (Ascochyta spp., Septoria nodorum).

Zejména u pšenice mohou fuzariózy způsobit sklizňové ztráty 10 % i více. Silnější napadení může ovlivnit i kvalitu mouky (roztékavost chleba, obsah mykotoxinů).

Zdrojem infekce je přežívající mycelium, plodnice a spory na rostlinných zbytcích v půdě, a také napadené osivo. Hlavním zdrojem infekce jsou zbytky napadených rostlin, především všechny druhy obilnin, zvláště pak zbytky kukuřice. Spory se pomocí vzdušných proudů dostávají na báze stébel či přímo na klasy, které infikují. Klasy jsou k infekci nejcitlivější ve stadiu otevírání pochev a v květu.

Riziko výskytu zvyšují: vlhký ročník (deště 14 dnů před metáním a hlavně během kvetení), krátkostébelné odrůdy, nevhodné zkracování stébla regulátory růstu a nedostatečně zapravené posklizňové zbytky (sláma). Prodlouží-li se doba dozrávání (aplikací dusíku, strobilurinů apod.), podpoří se i podmínky pro infekci. Výskyt fuzarióz podporují teploty od 18 do 20 °C a alespoň 5 mm srážek.

Ochrana nepřímá - použít zdravé mořené osivo, podpora rozkladu rostlinných zbytků, pečlivý úklid slámy, uvážlivé používání regulátorů růstu (zkracování stébla), volba méně náchylných odrůd, střídání plodin (napadení může podporovat také hrách!), dostatečné hnojení draslem. Nepoužívat silně napadené osivo nebo partie se sníženou energií klíčivosti.

Spolehlivá, rentabilní chemická ochrana není dosud k dispozici. Účinek ošetření velkou měrou velice závisí na termínu aplikace. Uspokojivého účinku je možné dosáhnout, pokud se termín aplikace víceméně shoduje s termínem kvetení pšenice (BBCH 61–69) s dobou infekce fuzáriemi. Problém spočívá ve správném odhadnutí rizika infekce - aplikace fungicidů by měla být orientována na aktuální infekční podmínky. Vzhledem k dočasnému kurativnímu a preventivnímu účinku fungicidů nepřináší příliš časné a ani příliš pozdní ošetření žádoucí výsledky. Příliš časné ošetření navíc skrývá ještě riziko, že jsou ošetřením rovněž zasaženi a eliminováni přirození konkurenti a fuzária se mohou lépe šířit. Podobný efekt lze pozorovat i při pozdním ošetření strobiluriny. Aplikace fungicidů se provádí preventivně při počátku kvetení. Při dodržení ochranné lhůty je možno vhodné fungicidy aplikovat i do květu. Případně lze aplikovat i biopřípravky.

Fuzarióza (růžovění) klasů pšenice
Fuzarióza (růžovění) klasů pšenice

Škůdci

Ze škůdců sledujte podle signalizace zejména vajíčka a larvy kohoutků a mšice. V oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové, plodomorky pšeničné a plodomorky plevové, také výskyty těchto škůdců. Aktuální je to zejména tam, kde se obilniny pěstují dva a více let po sobě.

Významnější poškození mohou působit mšice, zejména kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travní a postupně se šířící z jihovýchodu mšice zhoubná. Hlavní škody vznikají ve fázi nalévání obilek.

Kyjatka osenní

Největší hospodářský význam má kyjatka osenní, která z 90% saje přímo na klasech. Výše škod závisí na rozdělení populace mšic na rostlině, délce a hustotě osídlení mšicemi, stejně jako potřísnění listů medovicí (následně kolonizované černěmi) působící na snížení fotosyntézy rostliny. Medovice také usnadňuje infekci některými patogeny, jako je braničnatka plevová nebo Fusarium spp. Bezprostřední škody spočívají především ve snížení hmotnosti tisíce zrn.

Dalším aspektem při posuzování mšic je jejich význam jako přenašečů viru žluté zakrslosti ječmene. Při přezimování ve stadiu nymf či dospělců je třeba počítat s velmi časným rozšířením viru. V České republice významně stoupá škodlivost mšic na obilí jako přenašečů virů zejména na podzim a částečně i na jaře. Přímé škody sáním v květnu a v červnu nejsou v posledních letech tak významné.

Jako orientační kritické číslo pro cílenou ochranu lze brát v průměru u ozimé pšeniceječmene - 3 a více mšic na 1 klas od konce květu do začátku tvorby obilek (BBCH 69–70), případně 60–80% podíl napadených klasů, zvláště trvají-li příhodné podmínky pro rozvoj mšic.

Pro mšice sající pouze na listech byly určeny tyto prahové hodnoty: ozimá pšenice - 25 mšic a více/odnož ve fázi od počátku do konce květu; ječmen - 25 mšic na 30 % odnoží v době sloupkování. Tyto prahové hodnoty pro regulaci mšic platí pouze pro případ poškození rostlin sáním (ne přenosu viróz)!

Kyjatka osenní
Kyjatka osenní

Ozimý ječmen

U citlivých odrůd sledujte výskyty chorob a případně proveďte včasné ošetření.

Jarní ječmen

U citlivých odrůd se do konce sloupkování zaměřte na sledování a případné ošetření proti padlí ječmene a v pozdějších fázích i proti síťovité skvrnitosti ječmene (hnědá skvrnitost), spále ječmene (rynchosporiová skvrnitost) a hnědé rzivosti ječmene (rez ječná). Lokálně se může vyskytovat i tmavohnědá skvrnitost ječmene (ramuláriová skvrnitost), která způsobuje postupné žloutnutí až hnědnutí (černání) listů směrem od špičky.

Nepříznivý vliv na výskyt chorob v jarním ječmeni mají porosty ozimého ječmene v blízkém sousedství, protože jsou zdrojem silné infekce na jaře. Je zde mnohem vyšší riziko výskytu listových chorob, a také včasnost a síla epidemie bývá vyšší.

Za teplého počasí mohou na jarním ječmeni ohniskově škodit i kohoutci, vrtalka ječná a mšice.

Regulace růstu

U odrůd náchylných k poléhání neopomeňte zvýšit odolnost proti poléhání aplikací růstových regulátorů:

Dávka a účinnost růstových regulátorů se řídí podle odrůdy, vývojové fáze, fungicidu a teploty v době aplikace. Trinexapac-ethyl lze aplikovat i v ranějších růstových fázích. Přípravky s účinnou látkou ethephon lze použít i později, ale není účelné je aplikovat současně se strobiluriny, které omezují zkrácení, naopak některé azoly (viz řepka, mák) zkrácení podporují.

Regulátory růstu působí v rostlině efektivně jen velmi krátkou dobu (ethephon jen několik dní) a jejich účinek na zkrácení a zpevnění stébla se projevuje pouze na pletiva (internodia), která právě přirůstají. Nejvyšší účinnosti proti poléhání je proto dosahováno při aplikacích ke konci sloupkování až začátku metání. Avšak v důsledku vyšších teplot, suššího počasí i vyšší citlivosti plodiny (především u ethephonu) se může projevit i negativní vliv na výnos. Relativně nejlepšího kompromisu při dosažení vysoké účinnosti na omezení poléhání a minimalizaci negativních projevů je dosahováno systémem dělených aplikací morforegulátorů, kdy se využívá aplikace v T1 - začátek sloupkování a T2 - konec sloupkování až začátek metání. Se zvyšujícím se rizikem poléhání by měl být více akcentován druhý termín ošetření. Dělené aplikace jsou proto obecně vhodnější především tam, kde lze obtížně odhadnout úroveň poléhání.

Regulátory růstu pro omezení poléhání jarního ječmene

ethephon - Baia T, Camposan 660, Cerone 480 SL, Ephon TOP, EtheGUARD, Flordex 660, Flordimex 660, Grassrooter, Korekt 510 SL

ethephon + chlormequat - Chlormephon CZ, Sapiens

prohexadione-calcium - Fabulis OD

prohexadione-calcium + trinexapac-ethyl - Medax Max

trinexapac-ethyl - Alitrin, Cuadro NT, Fixator, Limitar, Moddus Flexi, Moddus, MoGUARD, Moxa, Next, Optimus, Tregus 500 SC, Tridus, Trinext, Vertico

Síťovitá skvrnitost ječmene

Silnější výskyty síťovité skvrnitosti ječmene (hnědá skvrnitost; Pyrenophora teres) jsou pozorovány zejména u odrůd, které jsou rezistentní vůči padlí a v chladnějších a vlhčích letech. Také vyšší dávky dusíkatých hnojiv podporují větší napadení ječmene. Choroba vytváří hnědé síťovité nebo eliptické skvrny. Pokud dojde k silnému rozšíření těchto skvrn od fáze sloupkování až do konce vegetace, může způsobit značné ztráty.

Fungicidy je vhodné aplikovat při výskytu epidemie ve druhé polovině vegetační doby. Mezi odrůdami jsou určité rozdíly v odolnosti, žádná z nich však není plně rezistentní.

Síťovitá skvrnitost ječmene (hnědá skvrnitost)
Síťovitá skvrnitost ječmene (hnědá skvrnitost)

Tmavohnědá skvrnitost ječmene

Tmavohnědá skvrnitost ječmene (ramuláriová skvrnitost; Ramularia collo-cygni) je houbová choroba, která způsobuje postupné žloutnutí až hnědnutí (černání) listů směrem od špičky. Napadá nejen listy, ale i listové pochvy, stébla, pluchy a osiny. Ojediněle se mohou objevit časně na jaře na prvních listech dvě velké hnědé skvrny připomínající písmeno „H“ obklopené žlutými dvůrky. Pozdní příznaky napadení se objevují ve druhé polovině vegetace nebo od metání, až ke konci vegetační doby. Již během několika dnů jsou napadené rostlinné orgány posety velkým množstvím malých skvrnek, takže vypadají jako „postříkané čokoládou“. Při pečlivém pozorování lze u jednotlivých skvrn rozpoznat tmavé středy. Průběh napadení může být velmi rychlý a během několika dnů dokáže zcela zlikvidovat zelenou plochu listů. Zatím nejsou v sortimentu žádné odolné odrůdy.

Tmavohnědá skvrnitost ječmene (ramuláriová skvrnitost)
Tmavohnědá skvrnitost ječmene (ramuláriová skvrnitost)

Fungicidy pro ochranu jarního ječmene proti ramulárii

folpet (ftalimidyM04) - Stavento

mefentrifluconazole (triazoly3) - Revystar

mefentrifluconazole+ fluxapyroxad (triazoly3 + karboxamidy7) - Lentyma, Revystar XL

mefentrifluconazole + pyraclostrobin (triazoly3 + strobiluriny11) - Revycare

prothioconazole + benzovindiflupyr (triazolinthiony3 + karboxamidy7) - Elatus Era

prothioconazole + proquinazid (triazolinthiony3 + quinazolinony13) - Doctor

prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole (triazolinthiony 5 + spiroketalaminy 3 + triazoly 3) - Hutton

prothioconazole + spiroxamine + trifloxystrobin (triazolinthiony 3 + spiroketalaminy 5 + strobiluriny 11) - Hutton Forte

prothioconazole + tebuconazole (triazolinthiony 3 + triazoly 3) - Prosaro 250 EC

prothioconazole + trifloxystrobin (triazolinthiony 3 + strobiluriny 11) - Delaro

FRAC: 3 - DMI fungicidy, 5 - aminy, 7 - SDHI fungicidy, 11 - QoI fungicidy, 13 - azanaftaleny, M04 - ftalimidy

Stručný klíč k vizuálnímu rozlišení nekrotických skvrn na listech ječmene uvádí Balt (2005):

1. Žlutý okraj obklopuje světle hnědou nekrózu

- Hnědá skvrnitost:

• spot typ - tmavě hnědé elipsoidní skvrny;

• net typ - síťování je tvořeno úzkými tmavě hnědými podélnými a příčnými liniemi;

• žádný rozdíl mezi spodní a vrchní stranou listu.

- Ramularia collo-cygni:

• na vrchní straně listu jsou skvrny tmavší než na spodní; skvrny jsou 1–4 mm velké (při intenzivním napadení i menší), tmavé, téměř černé centrum se světle hnědým okrajem; později stříbřitý lesk na spodní straně.

2. Nekróza bez žlutého okraje, skvrna je tmavě hnědá až černá

- ranná Ramularia collo-cygni:

• malé skvrnky (1 mm) a nekrózy se zvětšují.

- nekrózy po padlí, pylu či způsobené slunečním zářením:

• dle náchylnosti odrůd - nekrózy zůstávají stejně velké.

Oves

Škůdci

V oblastech, kde jsou obilky i celé laty ovsa pravidelně poškozovány třásněnkami a druhou generací bzunky ječné, je v době metání nutná ochrana některým z pyretroidů: Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS, Kendo 5 CS aj. Proti bzunce ječné je třeba ošetření po 10 dnech opakovat. Práh škodlivosti je 10 % napadených obilek.

Třásněnky na ovsu - hluchost lat
Třásněnky na ovsu - hluchost lat

Poškození ovsa bzunkou ječnou
Poškození ovsa bzunkou ječnou

Ozimá řepka

Krytonosec šešulový

Přezimující brouci krytonosce šešulového se stěhují na řepková pole před květem, vyžírají jamky do stonků a dírkují listy. Samičky kladou vždy po jednom vajíčku do mladých šešulí, larvy vyžírají semena.

Ošetření se signalizuje při zjištění prvních brouků v porostu a ošetření se doporučuje při výskytu 1 brouka v průměru na 1 rostlinu od fáze žlutého poupěte do konce květu (BBCH 60–69). Cílená chemická ochrana se proto většinou neprovádí, neboť výskyty krytonosce šešulového jsou potlačeny cílenými zásahy proti jiným hmyzím škůdcům.

Krytonosec šešulový
Krytonosec šešulový

Bejlomorka kapustová

Větší škody však působí bejlomorka kapustová. Její výskyty jsou značně závislé na průběhu počasí (teplota půdy, zamokření) a samotná chemická ochrana není schopná tohoto škůdce trvale z porostů odstranit. Na ozimé řepce většinou škodí 1. generace, ale v příznivých letech pro její vývoj může škodit i mnohem početnější 2. generace. Vzhledem k tomu, že dospělci bejlomorek jsou špatní letci, je důležitá časová i prostorová izolace (nad 500 m) nově zakládaných porostů řepky od ploch, kde byla řepka pěstována v posledních třech letech, protože mnoho kukel vydrží v půdě dlouhou dobu (1–5 let). Teploty do 15 °C výrazně omezují škodlivost, naopak tropické teploty (okolo 30 °C) a sucho výrazně poškození zvyšují. Přirozenými nepřáteli jsou zejména blanokřídlí parazitoidi.

Omezit škodlivost bejlomorky je dosti obtížné. Z agrotechnických opatření je v případě silného napadení šešulí významná hluboká orba pozemků po sklizni řepky, která řeší i přeležení kukel bejlomorek v půdě. Aby se zamezilo namnožení více generací bejlomorky v jednom vegetačním období, neměla by se v podnicích s větší koncentrací ozimé řepky pěstovat jarní řepka. Larvičky bejlomorek žijí uvnitř šešulí, které se deformují a před dozráním předčasně pukají.

Uvnitř šešulí mohou účinkovat pouze hloubkově nebo systémově působící insekticidy. Dospělé mušky bejlomorek účinně zasáhnout v porostu kontaktními insekticidy (před nakladením vajíček do šešulí) je také velmi obtížné. V době aplikace ráno a v podvečer se zpravidla ukrývají hluboko uvnitř porostu. Aktivní jsou zejména v poledních hodinách, kdy se páří a samičky kladou vajíčka do šešulí a vzhledem k letu včel a vysokým teplotám se v tuto dobu insekticidy zpravidla nedoporučuje aplikovat. Při chemické ochraně se proto obvykle využívá kombinací různých přípravků s rozdílným mechanizmem účinku.

Práh škodlivosti je u bejlomorky 1 samička na 4 květenství od fáze žlutého poupěte do konce květu. Obtížně se zjišťuje vzhledem k možné záměně s mnoha dalšími druhy podobného hmyzu. Škůdce se zjišťuje v porostu nejlépe při teplotách nad 15 °C (v období mezi 11. až 15. hodinou v teplých slunečných a bezvětrných dnech) od fáze plného květu do konce dokvétání porostu. Mörickeho misky umístěné v zóně květů jsou atraktivní zejména pro kladoucí samičky a dávají tak lepší přehled o škodlivosti bejlomorky.

Při pravidelném škodlivém výskytu bejlomorky v regionu se doporučuje preventivní ošetření stimulátory růstu na bázi nitrofenolátů (Agrostim Nitrofenol, Atonik, Novastim K, aj.) nejpozději při na začátku květu (BBCH 61–63). Později je vhodnější kombinovat tyto látky s insekticidy. Ke konci kvetení je ošetření nitrofenoláty již neúčelné. Nitrofenoláty nejsou insekticidy, zpevní šešule během jejich růstu a pozitivně ovlivňují metabolizmus rostlin.

První ošetření se provádí při začátku květu pyretroidy a druhé ošetření při dokvétání porostu neonikotinoidy. Dávka vody by měla být min. 300 l/ha. Účinnost ošetření je možno ověřit podle počtu poškozených šešulí.

Je třeba dbát na ochranu včel - aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem nebo látkou, aniž by tato společná aplikace byla doporučena v návodu na použití, je posuzována jako aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely!

Poškození šešulí larvami bejlomorky kapustové
Poškození šešulí larvami bejlomorky kapustové

Insekticidy pro ochranu řepky proti bejlomorce kapustové

neonikotinoidy (IRAC 4) - AcetGUARD, Aceptir 200 SE, Apiflex, Apis 200 SE, Alphamiprid 20 SP, Artiler 200 SE, Gazelle, Gazelle Liquid, Kachikoma SL, Los Ovados 200 SE, Mospilan 20 SP, Mospilan Mizu 120 SL, Yoroi

pyretroidy (IRAC 3) - Cyperkill MAX, Decis Forte, Delmetros 100 SC, Dinastia, EsfenGUARD, Fury Power, Jager, Kaiso Sorbie, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis Max, Kendo 5 CS, Koron 100 SC, Lambo 50 EC, Markate 50, Nexide, Poleci, Rafan Max, Rapid, Ravane, Sumi-Alpha 5EW, Sumicidin, Voodo

pyretroidy + butenolidy (IRAC 3+4) - Sivanto Energy

soli mastných kyselin - Flipper

Jarní řepka a hořčice

Blýskáček

Porosty se podle potřeby i vícekrát ošetřují proti nalétávajícím blýskáčkům.

Kritické číslo je 1 blýskáček na 1 květenství. Postřik se provádí krátce před květem (BBCH 55–57), v době dozrávání poupat, kdy je škodlivost blýskáčka největší, některým pyretroidem. Při jejich aplikaci je potřeba dodržet teplotu při aplikaci do 20 °C. Účinné látky pyretroidů se při vyšších teplotách nadměrně vypařují. V oblastech s potenciálním výskytem blýskáčků rezistentních vůči pyretroidům aplikujte neonikotinoidy. V době plného kvetení se ošetření už neprovádí.

Pilatka řepková

Ošetření proti pilatce řepkové se v případě výskytu provádí pyretroidy.

Hořčice poškozená blýskáčky
Hořčice poškozená blýskáčky

Insekticidy pro ochranu hořčice proti blýskáčku řepkovému a pilatce

Blýskáček řepkový

  • neonikotinoidy (IRAC 4) - Gazelle Liquid, Kachikoma SL, Mospilan Mizu 120 SL
  • pyretroidy (IRAC 3) - Cyperkill Max, Decis Forte, Dinastia, Fury POWER, Jager, Kaiso Sorbie, Karate se Zeon tchnologií 5 CS, Karis Max, Kendo 5 CS, Mavrik Smart, Nexide, Poleci, Rafan Max, Rapid

Pilatka řepková

pyretroidy (IRAC 3) - Dinastia, Fury Power, Jager, Kaiso Sorbie, Karis Max, Nexide, Rapid

Mák

Pleosporová hnědá skvrnitost máku

Pleosporová hnědá skvrnitost máku (helminthosporiová nekróza máku; Pleospora papaveracea) u vzcházejících rostlin máku způsobuje padání klíčních rostlin a případně zaškrcování kořenového krčku. Na starších rostlinách se většinou projevuje až v průběhu kvetení, kdy se na listech tvoří tmavohnědé skvrny a na obvodu stonku jsou rozeznatelné modročerné pásky. Listy při silnějším napadení postupně uvadají a zasychají. Při teplém průběhu počasí může dojít k velice rychlému napadení a poškození porostu. Časně infikované makovice zůstávají zakrnělé. Později infikované makovice jsou prorostlé šedavým myceliem, které povléká semena a vytváří husté chuchvalce. Napadená semena jsou malá a zprohýbaná.

Mezi preventivní opatření patří: nevysévat mák na pozemky s těžkou slévavou půdou, provádět včasné a kvalitní zapravení posklizňových zbytků a dodržovat odstup v osevním postupu min. 4–6 let.

Fungicidní ošetření máku lze provést na počátku kvetení přípravky: Caramba, Discus, Grafite, Jade, Metkon 60, Propulse, Prosaro 250 EC, Protebo aj.

V ekologickém zemědělství je povolen biopreparát Polyversum.

Pleosporová hnědá skvrnitost máku (helminthosporiová nekróza máku)
Pleosporová hnědá skvrnitost máku (helminthosporiová nekróza máku)

Škůdci

V některých oblastech mohou na máku škodit také mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze aplikovat některý z pyretroidů: Decis Forte, Dinastia, Fury Power, Karis Max, Nexide, Rapid; neonikotinoidy AcetGUARD, Alphamiprid 20 SP, Gazelle, Gazelle Liquid, Kachikoma SL, Mospilan 20 SP, Mospilan MIZU 120 SL, Yoroi a na mšice také Pirimor 50 WG nebo pomocné prostředky Fix-IT (neiontový kopolymer), Sufy (hygroskopické jíly). Na krytonosce makovicového lze také použít přípravek Flipper na bázi draselné soli přírodních mastných kyselin.

Mšice maková
Mšice maková

Krytonosec makovicový
Krytonosec makovicový

Bejlomorka maková - larvy
Bejlomorka maková - larvy

Slunečnice

Bílá hniloba slunečnice

Z chorob nejčastěji slunečnici napadá bílá hniloba slunečnice (hlízenka obecná; Sclerotinia sclerotiorum), která poškozuje kořen a lodyhu podobně jako u řepky. Napadení závisí na množství sklerocií v půdě a na průběhu počasí. Nejsou vypracovány prognostické modely. Je třeba se řídit tím, zda byly pěstovány předplodiny, které tento patogen napadá a jaké bylo jejich napadení. Z hlediska ochrany je důležitá skutečnost, že S. sclerotiorum nevytváří na napadených rostlinách žádné spory, kterými by se během vegetace šířila na další rostliny. Patogen se šíří jen myceliem vyrůstajícím ze sklerocií. Toto napadá podzemní části rostlin nebo mycelium prorůstá v povrchových vrstvách půdy z napadené rostliny na sousední rostliny.

Ochranná opatření jsou obdobná jako u řepky - snížení výskytu sklerocií v půdě zejména pravidelnou orbou, vhodným osevním postupem. Požadovaný odstup 6 let při pěstování hostitelských rostlin (řepka, mák, bob, hrách, aj.) lze často jen obtížně dodržet. Z dalších opatření jsou významná: použití zdravého osiva bez příměsi sklerocií, nevysévat předčasně do studené půdy, optimální hustota porostu, pěstování odolnějších hybridů, hubení plevelů, vyrovnaná výživa.

Na plochách více zamořených sklerocii bílé hniloby slunečnice lze ošetřit porost přípravky: Amistar Gold, Architect, Belanty, Grafite, Jade, Mirador Uni, Pictor, Propulse, Prosaro 250 EC, Protebo aj. Většina povolených fungicidů potlačuje i další choroby slunečnice. Za vegetace je možno také použít i biologické přípravky: Polyversum, Serenade ASO.

Šedá plísňovitost slunečnice

Šedá plísňovitost slunečnice (plíseň šedá; Botryotinia fuckeliana; anam. Botrytis cinerea) je polyfágní patogen, který napadá nejprve listy a následně i květní lůžka slunečnice. V suchých letech jsou škody zanedbatelné, avšak ve vlhkých letech či nevhodných polohách mohou být květní lůžka výrazně poškozena. Vzhledem k tomu, že se jedná o všudy přítomného saprofága, který se velmi rychle šíří, nelze zdroj infekce účinně eliminovat.

Prevence spočívá v dodržení optimální hustoty porostu, udržení nezaplevelených porostů, v harmonické výživě (nepřehnojovat dusíkem) a v použití zdravého osiva odolnějších hybridů.

Na rizikových lokalitách se chemická ochrana porostů provádí současně s ochranou proti ostatním houbovým chorobám přípravky: Grafite, Jade, Propulse, Prosaro 250 EC, Protebo aj. Preventivně lze aplikovat i biopreparáty: Polyversum, Serenade ASO.

Plíseň slunečnice

Plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii) je potenciálně nebezpečným patogenem, a proto je zařazena mezi karanténní organizmy. V Evropě je již široce rozšířená. Karanténní status P. halstedii v EU, a tedy i v ČR, je založen na existenci mnoha patogenních ras omezeného zeměpisného rozšíření. Díky pěstování rezistentních hybridů zatím nezpůsobuje významné hospodářské škody, představuje však vážné potencionální riziko. Do nových oblastí se šíří osivem. Z infikované nažky zpravidla vzniká pouze latentní infekce. Během ní se patogen namnoží a zamořuje půdu. Pokud v dalším roce na daném pozemku vyrůstá slunečnice z výdrolu nebo po vysetí slunečnice i po několika letech, dochází k systémové infekci - rostlina zakrní, silně napadené rostliny dorostou výšky asi jen 20 až 30 cm. V současné době existuje celá řada ras, v Evropě je jich známo 13. Některé rasy překonaly rezistenci řady starších i nových hybridů slunečnice. Na rozdíl od příbuzných chorob houba přežívá v půdě oosporami (8 až 10 let) nebo se šíří infikovaným osivem, v němž přežívá oosporami a myceliem.

Opatření k omezení šíření patogena: vysévat buď osivo pocházející z oblastí prostých původce choroby, nebo mořené osivo hybridů deklarovaných jako odolné; na pozemku, kde byla pěstována slunečnice, je v následujícím roce nutné hubit rostliny z výdrolu, nejlépe preemergentními herbicidy, a to i v případě, že se choroba nevyskytla (latentní infekce); vysévat hybridy deklarované jako odolné a v optimálním termínu setí. Z dalších opatření jsou významné: pečlivé zaorání posklizňových zbytků a dodržení zásad střídání plodin (minimálně 5 let, optimálně 7 až 8 let).

Fungicidní ochrana během vegetace je proti systémovým infekcím zcela neúčinná a vůči sekundárním infekcím jen velmi málo účinná. V současné době v ČR registrován žádný účinný fungicid.

Mšice

Sledujte výskyt mšic, jejichž prahové hodnoty jau u mšice slívové 30 mšic od vzcházení do rozpoznání květního poupěte a u mšice makové 50 mšic na rostlinu do začátku květu. Silné napadení mšicemi také zvyšuje výskyt houbových chorob. V případě napadení je možno aplikovat přípravky: Decis Forte, Karate se Zeon technologií 5 CS, Kendo 5 CS či Pirimor 50 WG. Případně lze použít pomocné prostředky Fix-IT, Sufy.

Mšice na slunečnici
Mšice na slunečnici

Kukuřice

Zavíječ kukuřičný

Sledujte napadení porostů zavíječem kukuřičným. Zvýšení lámavosti stébel zvyšuje napadení chorobami a sklizňové ztráty. Škůdce snižuje výnosy i kvalitu zrna.

Aktuální nálet motýlů do světelných a feromonových lapačů je na

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/nalety-skudcu-do-svetelnych-lapacu.html. Nálet zavíječe do kukuřičných porostů obvykle nastává od poloviny června do konce července.

Kromě insekticidů: Coragen 20 SC, Decis Forte, Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS, Kendo 5 CS, Mimic, Voliam, lze využít rovněž i parazitoidů vajíček drobněnky rodu Trichogramma (TrichoLet, Trichoplus, TrichoTop) a biopřípravek Lepinox Plus obsahující bakterie Bacillus thuringiensis. Aplikace insekticidů se v případě potřeby opakuje.

Zavíječ kukuřičný - motýli
Zavíječ kukuřičný - motýli

Zavíječ kukuřičný - larva
Zavíječ kukuřičný - larva

Bázlivec kukuřičný

Bázlivec kukuřičný má jednu generaci. Přezimují vajíčka v půdě v hloubce 5–15 cm. Teploty pod -8 °C a období sucha způsobují úhyn vajíček. Larvy se líhnou od poloviny května a vyvíjejí se na povrchu nebo uvnitř kořenů kukuřice. Největší počet larev se nachází v hloubce do 15 cm. Brouci se mohou líhnout od počátku července až do srpna. Letová aktivita a kladení vajíček bázlivce kukuřičného může přetrvávat až do konce září. Larvy poškozují kořeny kukuřice a při 50% poškození kořenového systému dochází k polehnutí rostlin („husí krky“). Dospělci škodí žírem na květech a zrnech v mléčné zralosti i žírem na listech, v nichž způsobují tzv. okénkování nebo čárkovitý žír. Hromadný žír brouků na klasech zabraňuje vývoji zrn v klasu (nepravidelná hluchost klasu).

Z preventivních opatření jsou důležitá zejména střídání plodin; přizpůsobení doby výsevu kukuřice tak, aby se klíčení nepřekrývalo s líhnutím larev, neboť později zaseté porosty se vyhnou silnému napadení larvami, protože velký počet larev již dříve zahyne kvůli nedostatku potravy; v souvislosti s termínem setí se však musí brát ohled na výběr hybridu kukuřice z hlediska délky vegetační doby; čištěním zemědělských strojů před přejezdem a odstraňováním rostlin kukuřice z výdrolu. Jsou již vyvinuty transgenní hybridy kukuřice, které zajišťují ochranu jak proti bázlivci, tak proti zavíječi. V ČR ani v EU nejsou tyto hybridy kukuřice povoleny k pěstování.

Na bázlivce za vegetace je možno aplikovat některý z pyretroidů: Decis Forte, Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS, Kendo 5 CS aj.

Bázlivec kukuřičný na lepové desce
Bázlivec kukuřičný na lepové desce

Hrách

Škůdci

Sledujte výskyt kyjatky hrachové. Včasná ochrana hrachu proti kyjatkám snižuje výskyt viróz o 50 i více procent. V ohrožených oblastech je účelné provést ošetření kdykoliv v průběhu vývoje rostlin při prvních výskytech mšic, tj. do květu 1 až 2 mšice a později 3 až 5 mšic v průměru na 1 rostlinu.

Při teplém počasí je vhodné před rozkvětem kontrolovat i výskyt třásněnek. Prahová hodnota je 20 vajíček a nymf na 10 poupat.

Na rizikových lokalitách sledujte také výskyty obaleče hrachového s prahovou hodnotou 5 motýlků (samců) na 1 lapák a 1 den. Ošetření se provádí 1 až 2 týdny po letové vlně, tj. v době hromadného líhnutí housenek.

Z přípravků do hrachu proti obalečům možno použít přípravky: Affirm, Cyperkill Max, Decis Forte, Jager, Kaiso Sorbie, Rafan Max.

Kyjatka hrachová
Kyjatka hrachová

Bob

Choroby a škůdci

Sledujte výskyty mšice makové, třásněnekzrnokaze bobového a v rizikových oblastech při chladném deštivém počasí také příznaky napadení houbovými chorobami: strupovitost bobu (Ascochyta fabae) a hnědou skvrnitost bobu (Botrytis fabae).

Uvedení škůdci se vyskytují na bobu často ve stejnou dobu. Z přípravků lze proti škůdcům použít pyretroidy: Cyperkil Max, Decis Forte, Dinastia, Karate se Zeon technologií 5 CS, Kendo 5 CS, Markate 50, Rafan Max, neonikotinoidy do semenných porostů: Gazelle Liquid, Kachikoma Sl, Mospilan Mizu 120 SL. Proti mšicím aficid Pirimor 50 WG aj. Při výběru je nutné se řídit toxicitou přípravku na včely.

Hnědá skvrnitost bobu
Hnědá skvrnitost bobu

Rzivost bobu
Rzivost bobu

Sója

Největší význam v ochraně proti škodlivým činitelům má v případě sóji moření osiva proti chorobám klíčních rostlin nebo půdním škůdcům a účinná ochrana proti plevelům. Podle potřeby i inokulace rhizobiálními bakteriemi. Pokud dodržíme vhodné pěstitelské podmínky, tj. setí sóji do vyzrálé půdy teplé alespoň 10°C, aby bylo zaručeno dostatečně rychlé vzcházení, výběr vhodné odrůdy a předplodiny (neset sóju např. po slunečnici), nepřehnojovat dusíkem a povápněním upravit pH půdy na 6–6,5 (kyselá reakce zvyšuje napadení), není tlak chorob v našich porostech zatím až na výjimky natolik silný, aby bylo ekonomické provádět chemickou ochranu.

Sviluška

V některých oblastech může dojít při teplém počasí v období sucha k přemnožení svilušek. Napadený porost předčasně dozrává a dochází k redukci výnosu. Chemická ochrana proti svilušce chmelové může být efektivní při napadení porostu ve fázi BBCH 73–83 (lusky 6–13 mm dlouhé až zelená semena vyplňují 80 % dutiny lusku). V současné době je na svilušku do sóje povolen přípravek Movento 100 SC, případně lze použít přípravek na bázi pomerančové silice Oroganic.

Sviluška na sóji
Sviluška na sóji

Zvěř

V oblastech s vyšším výskytem zvěře (zajíci nebo srny) je nutno pěstovat sóju na takové rozloze (nad 20–30 ha), aby poškození porostů nedosáhlo většího rozsahu. V krajních případech aplikovat na okrajích repelentní (odpuzující) přípravky.

Brambory

Plíseň bramboru

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans). Choroba přezimuje v napadených hlízách a po výsadbě prorůstá do nadzemní části rostlin. Z těchto primárně napadených rostlin se šíří sporangiemi do okolního porostu. Inkubační doba od infekce rostliny do objevení se příznaků napadení je v průměru 1 týden. Hlízy jsou infikovány sporami choroby smývanými deštěm do půdy. Rovněž mohou být napadeny i při sklizni přímým kontaktem s napadenou natí. Prognóza výskytu je na eagri.cz.

Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace. O účinnosti a efektivnosti fungicidní ochrany brambor ve velké míře rozhoduje již aplikace prvního postřiku. Porost by měl být ošetřen tak, aby vegetační plocha byla pokryta fungicidní clonou před infekcí porostu, přesněji před náletem spor z primárně infikovaných rostlin a ostatních zdrojů infekce. Pokud se jej nepodaří provést včas a infekce proběhne, porost je již od začátku zatížen vlastními infekčními zdroji a následnou i velmi intenzivní fungicidní ochranou nelze již tuto chybu napravit.

Výběr fungicidů je nutné podřídit průběhu počasí, náchylnosti odrůdy a stavu porostu. Postřiky je nutné opakovat častěji při deštivém počasí, při silném infekčním tlaku choroby a u náchylných odrůd. V období, kdy již není fungicidní ochrana dostatečně účinná, nutno zabránit infekci hlíz předčasným mechanickým nebo chemickým (desikací) ukončením vegetace.

K preventivnímu ošetření při slabém infekčním tlaku postačí kontaktní přípravky, případně i měďnaté přípravky. U raných odrůd, u kterých plánujete sklizeň do 14 dnů, se již ošetření neprovádí. Při přeháňkovém počasí, zvláště u zapojených porostů, nutno pokračovat v ošetření v 7denních intervalech, za sucha postačí zopakovat ošetření po 14 dnech.

Plíseň bramboru na listu
Plíseň bramboru na listu

Mandelinka bramborová

Ošetření proti mandelince bramborové proveďte v době maxima líhnutí larev povolenými přípravky.

Mandelinka bramborová
Mandelinka bramborová

Cukrovka

Mšice

Sledujte napadení porostů mšicemi a nálet dalších škůdců do porostů. Porosty podle potřeby včas ošetřete některým z přípravků do cukrovky: Afinto, Fury Power, Jager, Kaiso Sorbie, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis Max, Kendo 5 CS, Nexide, Pirimor 50 WG, Rapid, Scatto, Transform.

Mšice na cukrovce
Mšice na cukrovce

Plevelná řepa

Nepodceňujte v porostu plevelné řepy, které mohou při současné technologii pěstování cukrovky bez ruční práce dlouhodobě silně zaplevelovat pozemky. Tyto rostliny mechanicky (chemicky) zničte včas, aby nemohly vytvořit klíčivá semena.

Plevelná řepa
Plevelná řepa

Kmín

Choroby a škůdci

Neopomeňte porosty podle potřeby ošetřit před květem proti plochušce kmínovéobalečům rodu Cnephasia přípravky na bázi pyretroidů Dinastia, Scatto. Lze i použít přípravek s úč. l. azadirachtin NeemAzal-T/S. V rámci biologické ochrany je k dispozici přípravek Lepinox Plus obsahující bakterie Bacillus thuringiensis.

V oblastech se škodlivým výskytem hnědé stonkové hniloby a spály květů kmínu (Mycocentrospora acerina) lze proti této chorobě preventivně zasáhnout některým z měďnatých přípravků: Copac WG, Champion 50 WG. První ošetření se provede počátkem tvorby květní osy, druhé ošetření počátkem květu v kombinaci s insekticidem na plochušku. Je nutné dokonale ošetřit celé rostliny, nejlépe postřikovačem s podporou vzduchu. Toto ošetření působí i proti dalším chorobám - bakteriální spále kmínu.

Související články

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 290x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 889x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Duben a květen 2023

18. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1769x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Duben a květen 2023

17. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1008x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail