Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2018

20. 03. 2018 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2637x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem tohoto systému pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých organizmů pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů: rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany.

Agronutrition

Ovocné stromy

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem tohoto systému pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých organizmů pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů: rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany, viz www.ovocnarska-unie.cz/.

Přezimující škůdci

Při integrovaném způsobu ochrany je nutno každoročně vyhodnocovat množství přezimujících škůdců. Pokud výskyt některého škůdce nepřekročí kritické číslo - ekonomický práh škodlivosti, ošetření se neprovádí a sleduje se další vývoj škůdců. Slabý (neškodný) výskyt nepřesahující ekonomický práh škodlivosti přezimujících škůdců je vhodné tolerovat. Tím nejen že snížíte náklady, ale zachováte i dostatek přirozené potravy pro užitečné organizmy (slunéčka, pestřenky, dravé ploštice, roztoče, ptáky ad.), které jsou pak při dostatečném množství schopné udržovat výskyt mnohých škodlivých organizmů v podprahovém množství. Výhodou případné jarní ochrany ovocných stromů je také jen minimální riziko případného zamoření ovoce rezidui (zbytky) použitého přípravku a nižší úroveň poškození užitečných živočichů, kteří se většinou do výsadeb soustřeďují z okolí až po odkvětu ovocných stromů.

Mnozí sadaři hodnotí napadení chorobami či škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná. U jádrovin prohlížíme květní nebo listové růžice. Orientační kritická čísla jsou stanovena na 100 květních nebo listových růžic: 5 růžic napadených mšicí jabloňovou nebo 2 růžice napadené mšicí jitrocelovou; 100 a více larev mery jabloňové; 3 a více housenek píďalek; 3 a více listožravých housenek (pupenových obalečů - růžička listů je sbalena a opředena); 3 a více brouků květopasa jabloňového na 100 poupat.

Při překročení kritického čísla proveďte ošetření proti přezimujícím škůdcům. Nejlépe až jsou stromy dostatečně vyrašeny (podle použitého přípravku) až do fáze zeleného až růžového poupěte, nejpozději do počátku květu, na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce přípravky: Calypso 480 SC, Gazelle, Mospilan 20 SP, případně Reldan 22, v tank-mixu s Ekolem, Istroekolem. V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1000 kusů) použijte i vhodný akaricid: Masai, Milbeknock, Nissorun 10 WP, Ortus 5 SC. Použít je možno i samotné přípravky na bázi řepkového oleje: Ekol, Biool. Teplota při ošetření má být vyšší než 5–7 oC (optimálně nad 10 °C). Čím později (do počátku květu) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Neaplikujeme za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků obsahujících olej, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučuje chemicky ošetřit až na počátku fáze růžového poupěte (a později), kdy již dochází k rozlézání nymf první generace přípravkem: Mospilan 20 SP nebo přípravkem vykazujícím vedlejší účinky proti ní: Calypso 480 SC v tank-mixu s Ekolem, Istroekolem.

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečnázobonosky - nejčastěji zobonoska jablečná a zobonoska ovocná, je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům. U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového.

Zásah v ostatních dřevinách se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou. Na prohlídku a případné ošetření by se nemělo zapomenout ani u drobného ovoce a okrasných dřevin, které mohou být rovněž hostiteli některých chorob a škůdců.

Pokud v průběhu jara (v případě zjištění nadkritických počtů) nedojde k účinné regulaci chorob a přezimujících stadií škůdců, dochází potom k jejich rychlé populační expanzi, která se později jen obtížně zvládá.

Preventivní opatření

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit zdroje infekce - mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím. Již samotný kvalitní předjarní řez slouží nejen k regulaci růstu a násady plodů, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to dáno tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, a tím podstatně omezíme příhodné podmínky pro vznik a šíření infekce.

Houbové choroby

Za deštivého počasí, zvláště v době kvetení a po odkvětu, se může projevit silný nárůst chorob - strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis), hrušně (V. pyrina) i padlí jabloně (Podosphaera leucotricha), proti kterým můžeme i preventivně aplikovat fungicidy - proti padlí jabloně: Tercel, Discus, Talent, Topas 100 EC, Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 WG, Thiovit Jet aj.; - proti strupovitosti: Chorus 75 WG, Score 250 EC, Delan 700 WDG, Tercel, Captan 50 WP, Merpan 80 WG, Dithane DG Neotec, Polyram WG, Antre 70 WG, Batalion 450 SC, Minos, Mytos 30SC, Pyrus 400 SC, Domark 10 EC, Thiram Granuflo aj.

V oblastech s výskytem rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) se hrušně ošetřují i proti této chorobě např. přípravkem: Difcor 250 EC, Score 250 EC, Delan 700 WDG, Luna Experience, Flint Plus, Dithane DG Neotec, Talent aj.

Fungicidy možno kombinovat s výše uvedenými insekticidními přípravky.

Fenofáze růžové poupě jabloně
Fenofáze růžové poupě jabloně

Rzivosti hrušně
Rzivosti hrušně

 

Mera skvrnitá

Jestliže v minulém roce v sadu škodila na hrušních mera skvrnitá, je třeba zahájit ochranu proti ní již v březnu. Mera skvrnitá je u nás jedním z hlavních škůdců intenzivních výsadeb hrušní a má 3–4 generace v roce. Kromě ní se na hrušních mohou na našem území vyskytovat ještě další dva druhy - mera ovocná, která je méně významným škůdcem a mera hrušňová, která je u nás vzácným druhem vyskytujícím se zejména na jižní Moravě.

Na rozdíl od mery jabloňové, která přezimuje ve stadiu vajíček, mera skvrnitá přezimuje jako dospělec v trhlinách kůry kmenů a větví často i ve výsadbě hrušní. Začíná být aktivní od konce února a v průběhu března. Mery jsou v tomto období v hrušňových sadech dominantním druhem a jejich přítomnost lze snadno zjistit i pomocí sklepávadla. Při teplotách nad 9 °C (již v únoru) kladou samičky vajíčka na kůru větviček a na šupiny pupenů. Vrchol kladení vajíček bývá v dubnu a květnu. Larvy se líhnou již před květem a sají na rašících listech i květních pupenech. Po třetím svlékání na líci listů a později i na letorostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou okřídlení jedinci. Samičky kladou skupiny vajíček výhradně na zelené části větví. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené, postupně i nekrotizují. Při silném napadení snižuje výnosy a oslabuje stromy. Podzimní hnědočervená forma s velkými černými skvrnami je velká 3 až 4 milimetry. V listopadu se uchylují do zimních úkrytů. K přemnožení dochází hlavně při suchém a teplém počasí a po nadměrném používání neselektivních insekticidů, kdy dojde k vyhubení přirozených nepřátel. Mery přenáší fytoplazmy způsobující odumírání hrušní (pear decline).

Práh škodlivosti před květem je 0,4 vajíček na 1 m délky větvičky, anebo 20 a více dospělců na 100 větví zjištěných pomocí sklepávadla. Práh škodlivosti po odkvětu je 10 vajíček a nymf na 100 listů (nebo 40 vajíček a nymf na 100 růžic).

Na mnoha lokalitách již byly zjištěny rezistentní populace mery vůči pyretroidům a organofosfátům. Na těchto lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× po 7–10 dnech opakovat nebo Rock Effect. Toto ošetření omezí pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček. Na zjištěné nymfy aplikujte SpinTor a na pozdější ošetření proti dospělcům Vargas, Vertimec 1.8 EC. Ošetření proveďte proti první generaci již před květem a proti druhé generaci v polovině května. Jestliže bude účinnost použitých selektivních přípravků dostatečná, nejsou další ošetření obvykle již potřebná, protože v letním období jsou populace mer již regulovány přirozenými nepřáteli - pavouci, dravé ploštice, škvoři, slunéčka, pestřenky aj. (pokud jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Mera skvrnitá
Mera skvrnitá

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) je asi nejčastější a hospodářsky nejvýznamnější chorobou broskvoní. Ochrana proti této chorobě je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději v období těsně před naléváním terminálních pupenů před rašením. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat 5 až 6 týdnů. Některý rok (v teplejších oblastech i v letošním roce) nastal optimální termín ošetření již koncem ledna a jindy nastane až v dubnu.

Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat, v případě výskytu teplých period v zimním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů 7–9 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu lísky obecné, tj. když začnou na lískových keřích prášit jehnědy. Fungicidní ošetření se provádí každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období!

K tomuto základnímu ošetření lze doporučit měďnaté fungicidy: Airone SC, Flowbrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50 aj. nebo i organické fungicidy: Dithane DG Neotec, Thiram Granuflo. Lze také využít soupravy Zdravá broskev nebo Kadeřavost Stop. Používané přípravky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat do postřikové jíchy k těmto kontaktním přípravkům ještě smáčedlo např. Silwet Star aj. Také můžeme před rašením použít proti kadeřavosti 4% přípravek Sulka Extra, Síra SK 520 (náhrada Sulky), který účinkuje i proti roztočům. V případech, kdy při rašení a po vyrašení převládá deštivé počasí, je nutno organické fungicidy dle potřeby ještě v intervalu 7–10 dní 1–2× opakovat.

Fungicidní ošetření po vyrašení broskvoní nebo po objevení příznaků choroby je již neúčinné!

Kadeřavost listů broskvoně
Kadeřavost listů broskvoně

Moniliniová spála peckovin

Všeobecně peckoviny, zejména meruňky a višně, jsou napadány v květu houbami Monilinia laxa, M. fructicola způsobující moniliniovou spálu. Při silném infekčním tlaku může být zničeno až 100 % květů a choroba může následně poškozovat i letorosty a prorůstat i do kosterních větví. Jednotlivé květy, plodné větévky nebo i celé větve hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a uschlé zůstávají v korunách stromů až do konce vegetace. Při silnější infekci se na postižených letorostech často tvoří klejotok a rakovinné ranky, které jsou vstupní branou pro další dřevokazné mikroorganizmy. Vznik infekce a vývoj moniliniové spály je závislý na průběhu počasí v době kvetení stromů. Příznivé podmínky pro vznik onemocnění vytvářejí dešťové srážky nebo jen vysoká vzdušná vlhkost ve spojení s nižší průměrnou denní teplotou (pod 12 °C). Houba přezimuje v napadených částech rostlin, zejména v mumifikovaných plodech, z nichž se na jaře uvolňuje ohromné množství spor.

Základem ochrany je včasné, důsledné odstraňování a likvidace napadených (mumifikovaných) plodů - hlavního zdroje infekce a napadených větviček.

Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení a pokud trvá deštivé a chladné počasí (souvislé ovlhčení listů je delší než 15 hodin, případně relativní vzdušná vlhkost je vyšší než 80 %) opakujeme ošetření při dokvétání přípravky: Signum, Teldor 500 SC, Prolectus, Luna Experience, Talent, Zato 50 WG, Moniliová spála Stop aj.

Moniliniová spála meruňky
Moniliniová spála meruňky

Suchá skvrnitost listů peckovin

Suchá skvrnitost listů peckovin (Stigmina carpophila) se v oblastech bohatých srážkami může vyskytovat na všech peckovinách, zvláště však na třešni, broskvoni, slivoních a dalších dřevinách rodu Prunus i střemchy (P. padus) a jeřáb obecný (Sorbus). Je rozdíl v náchylnosti odrůd. Tato choroba způsobuje na listech zejména známou dírkovitost listů. Silně napadené listy opadávají. Patogen vedle listů může napadat i další rostlinné části - výhony, pupeny, případně i plody. Na infikovaných výhonech se objevují, obyčejně hned pod pupeny, tmavofialové, později hnědnoucí nekrotizující skvrny. Spolu s výhony houba napadá i dormantní pupeny, které odumírají. Houba přezimuje ve formě mycelia v napadených spadaných listech, napadených větévkách a nesklizených plodech, na nichž vytváří konidie, kterými se dále šíří za vegetace. Ty jsou značně životaschopné a uchovávají si klíčivost po dlouhou dobu. Jsou schopné klíčit již za velmi nízkých teplot (uvádějí se teploty mírně nad bodem mrazu 2–4 °C), takže houba může v případě teplých a deštivých období v průběhu podzimu a v předjaří způsobovat i infekce pupenů. K napadení plodů dochází v období po odkvětu. Rozvoj a šíření infekce významně podporují dešťové srážky.

Při silném napadení listů dochází k předčasnému opadu, což může vést k namrzání špatně vyzrálého dřeva. Napadené plody nejsou konzumně využitelné. Napadené dormantní pupeny neprorůstají.

Broskvoně a nektarinky je vhodné ošetřit po opadu listů. Ochrana slivoní a třešní se provádí při rašení pupenů a po odkvětu. V průběhu deštivého počasí, ošetření dle potřeby v cca 10–14 denním intervalu opakovat. Pro podzimní a jarní postřik jsou doporučeny měďnaté fungicidy: Cobran, Defender Dry, Flobrix, Funguran Progress, Champion 50 WG, Kuprikol 50 aj. Během vegetace se používají organické fungicidy: Delan 700 WDG, Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG, Score 250 EC, Signum, Talent aj. Nejsou však na tuto chorobu všechny registrovány do slivoní! Napadení pupenů je možno omezit ošetřením měďnatým fungicidem v období opadu listů, případně za velmi teplých period v průběhu zimy a v předjaří. Proti chorobě zpravidla postačí i aplikace fungicidů použitých k ošetření proti kadeřavosti broskvoně. Vhodné je shrabání a spálení napadeného listí. Snižovat vlhkost v koruně pomůže i pravidelný řez.

Suchá skvrnitost listů peckovin - dírkovitost
Suchá skvrnitost listů peckovin - dírkovitost

Pilatky na slivoních

Zejména časně kvetoucí odrůdy jsou lokálně až silně poškozovány pilatkou švestkovoupilatkou žlutou. Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Drobné vosičky se líhnou v době kvetení slivoní, na nichž se živí nektarem a pylem. Při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Postupně housenice opouští zavadající plůdek a prožírá se do dalšího plůdku a může poškodit i 3–4 plody. Dospělé housenice opouštějí plody a přezimují v zámotcích v půdě. Mají jednu generaci ročně. Typické projevy napadení po odkvětu jsou na opadlých plůdcích černé tečky, u větších plůdků (do velikosti 1 cm) i zřetelné černé otvory s trusem housenic. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana přípravky: Calypso 480 SC, případně Decis Mega, Fast M. V minulosti byl také používán přípravek Reldan nebo Mospilan (nyní tato registrace už není povolena).

Prahová hodnota pro ošetření bývá překročena, pokud se na konci květu slivoní v kontrolované výsadbě v náhodně odebraném vzorku 100 nejvyvinutějších odkvetlých kvítcích, na nejdříve kvetoucí odrůdě zjistí nejméně :

  • 5 kalichů květů s vajíčky, jizva po napadení pilatek při slabé až střední násadě květů nebo
  • 10 kalichů květů kvítků s vajíčky, jizva po napadení pilatek při silné násadě květů,
  • případně 10 dospělců pilatek na jednu lepovou desku za 2 dny.

Na zahradách lze poškození plůdků tímto škůdcem podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek. Desky se vyvěšují před květem raných odrůd, alespoň čtyři kusy na strom z jeho jižní strany.

Upozornění - použití pyretroidů se v ovocných dřevinách především z důvodu vysoké toxicity pro užitečné členovce během vegetace nedoporučuje! Z těchto důvodů je aplikujte jenom na počátku vegetace!

Poškození plodů pilatkou švestkovou
Poškození plodů pilatkou švestkovou

Hnědé padlí angreštu

Citlivé odrůdy angreštu se ošetřují proti hnědému (Americkému) padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) při rašení (před květem) a opakovaně 2–3× po odkvětu v intervalech 5 až 10 dní (dodržet ochranou lhůtu) přípravky: Collis, Discus, Topas 100 EC, Zato a sirnatými přípravky:Americké padlí Stop, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet nebo bio přípravky: Bioblatt, Bioton, VitiSan, Kumar, Rock Effect aj. podle návodu k použití, nejlépe preventivně počátkem kvetení a nejpozději po odkvětu. Tzv. rezistentní (odolné) odrůdy je vhodné také ošetřit alespoň preventivně, nejlépe počátkem kvetení. K aplikovaným přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo. Účinný je také postřik keřů po sklizni.

Ohrožené výsadby černého a bílého rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a 1× po sklizni.

Výskyt onemocnění můžete také omezit vhodnou agrotechnikou – výsadba na otevřené poloze, udržovat menší vzdušnou vlhkost, preferovat střední půdy, zajistit vyrovnanou výživu (nepřehnojovat dusíkem) a provádět hlubší řez, tj. mít vzdušnou korunkou stromků či keřů. Důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části keřů. Na rizikových lokalitách upřednostnit odrůdy odolné této chorobě.

Hnědé padlí angreštu
Hnědé padlí angreštu

Rez ostružinová

S rozšířením pěstování beztrnných ostružin a v důsledku mírných zim se v některých oblastech silně rozšířila rez ostružinová (Kuehneola albida). Přezimuje v infikovaných výhonech (které jsou citlivější k poškození mrazem), na nichž se na jaře objevují fialovočervené zduřeniny. V těchto místech pokožka větve praská a uvolňují se žluté spory, infikující spodní strany listů ostružiníků. Za deštivého počasí se rez může na listech rychle rozšířit. Silně napadené listy předčasně opadávají, což může mít negativní vliv na úrodu.

Mechanicky můžeme silné napadení omezit včasným (již při rašení) odstraněním všech napadených výhonů. Pokud možno i pěstitelé v okolí.

S preventivními postřiky ohrožených ostružiníků je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření aspoň 2× v 10denních intervalech zopakovat přípravkem: Amistar, Score 250 EC. Na jiné choroby s vedlejší účinností na rzi je do maliníku, ostružiníku povolen přípravek Signum.

Rez ostružinová - kupky výtrusů na výhonu
Rez ostružinová - kupky výtrusů na výhonu

Tab.: Přehled vybraných pesticidů pro ochranu jádrovin

Škodlivý organizmus

Přípravek

Dávka na ha (l, kg)

Účinná látka

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Strupovitost jádrovin - preventivně

Antre 70 WG

2,25

propineb

K

Xn, PR

-

AT

do BBCH 69 (ukončené kvetení), podle signalizace

Captan 80WG

2,1

kaptan

K

–, PR

OP, SPe

35

v období silného infekčního tlaku je vhodné k preventivnímu ošetření použít kombinaci kontaktního a systémového fungicidu

Scab 80 WG

1,88

Xn, PR

21

Delan Pro

2,5

dithianon,

fosfonáty draselné

H

Xn, PR

OP, SPe

35

Dithane DG NeoTec

2,0

mankozeb

K

–, PR

OP, SPe

21

Merpan 80 WG

1,5

kaptan

K

–, PR

OP, SPe

28

Polyram WG

0,2–0,24 %

metiram

K

Xi, PR

OP, SPe

21

Faban

1,2

dithianon,

pyrimethanil

K

Xi, –

OP, SPe

56

preventivní i kurativní účinek zejména na počátku vegetace

Flint Plus

1,8

kaptan, trifloxystrobin

K, H

Xi, –

OP, SPe

14

preventivně na strupovitost, padlí a skládkové choroby

Chorus 50 WG

0,45

cyprodinil

S

–, –

OP, SPe

AT

aplikace do konce květu, kurativní účinnost do 60 hod

Kumar

5,0

hydrogenuhličitan draselný

K

–, –

-

1

preventivně na strupovitost po odkvětu

Minos, Mythos 30 SC

0,75–1,0

pyrimethanil

K

Xi, –

OP, SPe

28

preventivní i kurativní účinek zejména na počátku vegetace

Pyrus 400 SC

1,0

56

Tercel

2,5

dithianon,

pyraklostrobin

K,H

–, –

SPe

35

preventivní účinek na strupovitost i na padlí

Thiram Granuflo

2,5–3,0

thiram

K

–, –

OP, SPe

14

preventivní účinek na strupovitost

Strupovitost jádrovin - kurativně, v době infekčního tlaku

Bellis

0,8

boskalid,

pyraklostrobin,

S, K

Xn, –

OP, SPe

7

aplikace v BBCH 54–85 při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci, účinkuje i na padlí jabloňové, skládkové choroby

Domark 10 EC

0,3

 

tetrakonazol

S

 

Xn, PR

 

 

-

14

 

kurativní účinnost do 72 hod, účinek i na padlí

Fontelis

0,5–0,75

penthiopyrad

H

Xn, PR

OP, SPe

21

účinek i na padlí a skládkové choroby

Luna Experience

0,5–0,75

fluopyram,

tebukonazol

S

Xi, -

OP, SPe

14

účinek i na padlí a skládkové choroby

Minos, Mythos 30 SC

0,75–1,0

pyrimethanil

K

Xi, PR

OP, SPe

28

kurativní účinnost do 60 hod po vzniku infekce

Score 250 EC, Atos, Difo 25% EC,

Difcor 250 EC

0,2

difenokonazol

S

Xi, PR

OP, SPe

49

kurativní účinnost do 96 hod po vzniku infekce, kombinovat s kontaktními přípravky

Talent

0,45

myklobutanil

S

–, –

SPe

14

kurativní účinnost do 72 hod, max. 3× za vegetaci, účinek i na padlí

Strupovitost jádrovin: Zdrojem primární infekce jsou askospory uvolňující se za vhodného počasí z vřecek na opadaném listí od fáze myšího ouška; k infekci dochází za deštivého počasí (k infekci je nezbytné ovlhčení listů). Ukončení ošetření dle aktuálního stavu do konce června (pokud není napadeno více než 0,5 % listů nebo plodů strupovitostí); doba kurativní účinnosti se počítá od začátku dešťových srážek, které infekci způsobily.

Padlí jabloně

Cyflamid 50 EW

0,5

cyflufenamid

H

–, –

SPe

14

preventivně při prvních příznacích infekce

Discus

0,2

kresoxim-methyl

K

Xn, PR

NH

35

preventivně při prvních příznacích infekce

Domark 10 EC

0,25

tetrakonazol

S

–, –

NH

14

preventivně při prvních příznacích infekce, účinek i  na strupovitost

Fontelis

0,5–0,75

penthiopyrad

H

Xn, PR

OP, SPe

21

preventivně při prvních příznacích infekce, účinek i  na strupovitost

Kumulus WG

4,5–10,0

síra

K

–, PR

-

3

přípravky na bázi síry se neaplikují při silné sluneční intenzitě a za vysokých teplot

Sulfonac 80 WG, Sulfurus

3,5

síra

K

–, PR

-

7

Topas 100 EC

0,5

penkonazol

S

Xi, PR

OP, SPe

35

preventivně při prvních příznacích infekce

Tercel

2,5

dithianon, pyraklostrobin

K, S

Xn, PR

OP, SPe

35

preventivní aplikace, max. 3× za vegetaci, účinek i na strupovitost

Zato

0,15

trifloxystrobin

H

–, –

OP, SPe

14

preventivní aplikace, max. 3× za vegetaci

Padlí jabloně: Proti padlí je nutné ošetřovat preventivně při prvních příznacích infekce; přípravky na bázi síry se neaplikují při silné sluneční intenzitě a za vysokých teplot; k přípravkům je vhodné přidávat smáčedlo.

Skládkové choroby

Bellis

0,8

pyraklostrobin, boskalid

K, S

Xn, –

OP, SPe

7

aplikace před sklizní v BBCH 77–85

Flint Plus

0,6

kaptan, trifloxystrobin

H

Xi, –

OP, SPe

14

aplikace 14 dní před sklizní

Geoxe 50 WG

0,45

fludioxonyl

K

Xi, –

SPe

3

aplikace před sklizní v BBCH 74–89

Luna Experience

0,5–0,75

fluopyram,

tebukonazol

S

Xi, -

OP, SPe

14

aplikace 14 dní před sklizní

Pomax

1,6

fludioxonyl, pyrimethanil

K

Xi, –

OP, SPe

5

aplikace od 6 týdnů před sklizní

Smartfresh

 

0,049 g/m3

1-methylcyklopropen

-

–, –

-

-

ve skladech - uchování kvality plodů při chlazení

Přezimující škůdci - aplikace od fáze myšího ouška do růžového poupěte + TM s olejem (Ekol aj.)

Calypso 480 SC

0,2

thiakloprid

S

–, –

SPe

14

systémový přípravek, registrován i proti přezimujícím škůdcům

Obaleč jablečný

Calypso 480 SC

0,2

thiakloprid

S

–, –

14

podle signalizace

Coragen 20 SC

0,16

chlorantraniliprol

K

Xi , –

OP, SPe

14

kontaktní a požerový účinek s dlouhým reziduálním účinkem

Dimilin 48 SC

0,25

diflubenzuron

K

–, PR

28

účinek zejména na vajíčka a larvy

Integro

0,4–0,5

methoxyfenozid

K

–, PR

OP, SPe

14

aplikace nejlépe na počátku líhnutí housenek

Lepinox Plus

1,0

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

K

–, –

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

Madex

0,1

Cydia pomonella Granulovirus

K

–, –

AT

aplikace před líhnutí housenek

Mospilan 20 SP, Gazelle

0,025 %

acetamiprid

S

–, –

SPe

14

podle signalizace

Reldan 22, Pyrinex M22

2,25

chlorpyrifos-methyl

K

Xi, J

OP, SPe

21

kontaktní a požerový účinek s hloubkovým a reziduálním účinkem

Spintor

0,6

spinosad

K

–, –

OP, SPe

7

požerový účinek, max. 2× za vegetaci

Steward

0,17

indoxakarb

K

Xi, Š

OP, SPe

7

kontaktní a požerový, s reziduálním účinkem, na počátku líhnutí housenek

Mšice

Calypso 480 SC

0,15–0,2

thiakloprid

S

–, –

14

podle signalizace

Mido 20 SL

0,035 %

imidakloprid

S

Xn, J

OP, SPe

10

aplikace pouze po odkvětu!

Mospilan 20 SP, Gazelle

0,013 %

acetamiprid

S

–, –

OP, SPe

14

podle signalizace

Pirimor 50 WG

0,05 %

pirimikarb

K

- , J

OP, SPe

7

podle signalizace

Sviluška

Masai

0,375

tebufenpyrad

H

Xn, PR

SPe

21

hubí vajíčka, larvy i dospělce, max. 2× za vegetaci

Milbeknock

0,05 %

milbemektin

K

Xn, PR

SPe

-

 

Nissorun 10 WP

1,0

hexythiazox

K

Xn, PR

SPe

28

hubí vajíčka, larvy a nymfy svilušek, na počátku líhnutí larev

Ortus 5 SC

0,05 %

fenpyroximát

K

Xi, PR

SPe

21

podle signalizace, hubí všechna vývojová stádia

Tab.: Přehled vybraných pesticidů pro ochranu peckovin

Škodlivý organizmus

Přípravek

Dávka na ha (l, kg)

Účinná látka

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Moniliniová spála

Horizon 250 EW, Lynx, Ornament

0,75–1,0

tebuconazol

S

Xn, PR

OP, SPe

7

nebezpečí infekce je v období od začátku květu až do opadu květních plátků;
1. postřik se provádí na začátku kvetení;
2. postřik při dokvétání pokud trvá extrémně vlhké počasí;
nejnáchylnější jsou višně a meruňky

Prolectus

1,2

fenpyrazamin

H

–, –

OP, SPe

1

Teldor 500 SC

1,5

fenhexamid

H

–, –

SPe

3

Moniliniová hniloba plodů

Horizon 250 EW, Lynx, Ornament

0,75–1,0

tebuconazol

S

Xn, PR

OP, SPe

7

aplikace se provádí před sklizní tak, aby byla dodržena ochranná lhůta

Prolectus

1,2

fenpyrazamin

H

–, –

OP, SPe

1

Signum

0,75

boskalid,

pyraklostrobin

K

–, –

OP, SPe

7

Switch

0,6–1,0

cyprodinil, fludioxonyl

S,K

Xn, PR

OP, SPe

14

Teldor 500 SC

1,5

fenhexamid

H

–, –

SPe

3

Pilatka švestková

Calypso 480 SC

0,2–0,25

thiakloprid

S

–, –

14

proti pilatce ošetřovat při opadu prvních květních plátků

Obaleč švestkový

Calypso 480 SC

0,2–0,25

thiakloprid

 

–, –

14

ošetření podle náletu motýlů do feromonových lapačů; nejčastěji se ošetřuje před sklizní tak, aby byla dodržena ochranná lhůta

Dimilin 48 SC

0,25

diflubenzuron

K

–, –

28

účinek zejména na vajíčka a larvy, aplikace na začátku kladení vajíček

Insegar 25 WG

0,3

fenoxykarb

K

- , J

28

ošetření při zvýšeném náletu motýlů do feromonových lapačů

Integro

0,4–0,5

methoxyfenozid

K

–, –

OP,SPe

14

podle signalizace, vyšší dávka z rozmezí při vyšší intenzitě výskytu, na II. generaci

Lepinox Plus

1,0

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

K

–, –

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

Způsob účinku: K - kontaktní, H - hloubkový, S - systémový

Réva vinná

Vlnovníci

Kadeřavost a plstnatost listů révy vinné způsobují drobní roztoči z čeledi vlnovníkovitých: vlnovník viničnývlnovník révový.

Vlnovník viničný způsobuje kadeřavost. Největší škodlivost je na počátku vegetace, v období po vyrašení, kdy napadá rašící očka a mladé letorosty. Silně napadené letorosty kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, dochází k deformacím listů: kadeření (děravé, potrhané) až hnědnutí (nekrózám) části listů a ke sprchání až zasychání květenství. V průběhu vegetace roztoči postupně přecházejí na horní listová patra. Celkový výnos a kvalita hroznů silně napadených keřů je nízká. Dřevo špatně vyzrává a v zimě snadno vymrzá.

Škodlivost vlnovníka révového v podobě plstnatosti je malá. Na napadených listech vznikají velice nápadné vyvýšené puchýře na rubu vyplněny hustou plstí, v níž se roztoči zdržují. K významnějšímu poškození dochází jen při velmi silném napadení listů doprovázeném zmenšením a svinováním čepelí, a při napadení květenství.

Oba dva druhy těchto drobných mikroskopických roztočů (jen 0,15 mm dlouzí) přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů.

Réva se ošetřuje jen v místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky kadeřavosti nebo plstnatosti. Sirnatý přípravek Kumulus WG a u vinic do stáří 4 let přípravek Ortus 5 SC se aplikuje při rašení nebo těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohly být také účinné znovu nabízené přípravky (hnojiva) Sulka-K, Sulka New, Sulka Extra aplikovaná před vyrašením.

Jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri pod obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlodromus pyri. Dravý roztoč nikdy populaci škůdce nevyhubí úplně, ale udržuje přirozenou rovnováhu, která vyhovuje i rostlinám. Dravý roztoč je schopný živit se též pylem rostlin, případně může i krátkodobě hladovět, proto přežívá i v době, kdy se fytofágní roztoči v lokalitě nevyskytují. Typhlodromus pyri ve vinicích přezimuje. Díky těmto vlastnostem je schopen potlačovat výskyt škodlivých roztočů i dlouhodobě, ale pouze za předpokladu, že se také dlouhodobě používají jen přípravky selektivní k dravému roztoči. Vůbec nejvyšší riziko pro něho představuje použití insekticidů na bázi syntetických pyretroidů. Tyto látky hubí dravé roztoče již v neuvěřitelně nízkých koncentracích! Obecně platí, že je nutné řídit se doporučeními dodavatele konkrétní populace dravého roztoče. Toto platí i v ostatních ovocných výsadbách.

Píďalka trnková - různorožec trnkový

Housenky jsou šedohnědé píďalky 1–3 cm dlouhé, které přezimují na kmíncích, sloupcích vedení a v půdě, škodí na jaře při rašení révy vykusováním pupenů a mladých listů.

Na lokalitách s výskytem tohoto škůdce doporučujeme keře révy vinné při rašení chemicky ošetřit. Lze použít přípravek Steward.

Kadeřavost révy
Kadeřavost révy

Plstnatost révy
Plstnatost révy

Zelenina

Nejenom ovocné stromy jsou napadány a poškozovány chorobami a škůdci, ale také musíme na jaře věnovat patřičnou pozornost pěstované zelenině.

Plži

V uzavřených pěstebních prostorách a ve vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky. Kvůli ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby.

Proti plžům jsou povoleny návnadové přípravky: Axcela, Desimo Duo, Granulax, Metarex Inov, Nátria, Slimax, Ferramol, Sluxx HP, Tymatol aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny, cestičky, pod pěstební stoly. Nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou.

Z biologických přípravků lze použít: Nemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 °C, optimum je při 15–20 °C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký. Tento přípravek je účinný zejména proti slimáčku síťkovanému a slimáčku polnímu a na plzáky z rodu Arion účinkuje jen na mladé jedince.

Dřepčíci

Dřepčíci rodu Phyllotreta poškozují hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší škody způsobují na chráněných výhřevných plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. přípravkem: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS a Scatto. U košťálovin můžete použít i některý z dalších pyretroidů: Buldock 25 EC, Fast M aj.

Mšice

Sledujte výskyty mšic a při náletu prvních jedinců porosty ošetřete. Na mšice jsou registrovány i organofosfáty: Danadim Progress, Reldan 22 a dále Pirimor 50 WG, Ninja, Plenum, Calypso 480 SC.

Vyslepnutí košťálovin

Vyslepnutí (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben, může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je příčinou růstový šok u předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatek přijatelného molybdenu. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubého nebo plodomorky zelné. Toto poškození může také způsobit napadení mladých rostlin dřepčíky nebo mšicí zelnou.

V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií. U chemického ošetření lze použít některý z přípravků povolených proti dřepčíkům.

Plži ve skleníku mají ideální podmínky
Plži ve skleníku mají ideální podmínky

Dřepčíci poškozují žírem listy ředkvičky
Dřepčíci poškozují žírem listy ředkvičky

Vyslepnutí košťálovin může mít více příčin
Vyslepnutí košťálovin může mít více příčin

Trávník

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná)

Jedná se o chorobu, která ohrožuje porosty během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Původcem této choroby je fytopatogenní houba Monographella nivalis, která napadá obilniny a trvalé travní porosty. Po sejití sněhu na jaře se mohou (na citlivých druzích trav - jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční aj.) objevovat bílošedé až narůžovělé skvrny, povlaky, které působením slunce většinou zmizí bez většího poškození trávníku. Této chorobě se daří při vyšší vlhkosti, napadne-li sníh na nezmrzlou půdu, přehnojením dusíkem, větším množství zelené hmoty (neposečený trávník), ale i stařiny, vyšším pH a na zamokřeném pozemku.

Z fungicidů můžeme použít, zejména preventivně na podzim před zámrazem, 1–2× v intervalu 14 dnů Heritage, Opera Top, Ortiva (dříve povolená) Rovral Aquaflo, Scorpio, případně podle návodu také biopřípravek Polyversum. Tyto přípravky účinkují i na další choroby trávníků - kornatku travní, palušku travní aj. Na jaře je používání fungicidů již zbytečné. Většinou stačí napadené místo vyhrabat, provzdušnit (skarifikovat), odstranit odumřelou hmotu a nechat vyschnout. Případně přihnojit a prázdná místa doset odolnějšími druhy trav (kostřava aj.). Vitalitu a rychlý start můžeme podpořit a humátovým  prostředkem Kouzlo přírody Távník.

Plevele v trávníku

Po oteplení na jaře nebo po 1. seči, když plevele vytvoří dostatečnou listovou plochu, je vhodné ošetřit zaplevelený trávník vhodným herbicidem.

Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších, zapojených trávnících se již zpravidla neobjevují.

Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, bodláky, šťovíky, jetel plazivý, popenec břečťanolistý apod.). Tyto druhy se přizpůsobí pravidelnému režimu kosení a v trávníku se dále rozšiřují. Účinnou ochranou je použití herbicidních přípravků: Agro Plevel v trávníku sprejAgrofi kombi, Banvel 480 S, Dicotex, Progazon, Starane Forte, Tomahawk, Cliophar 300 SL, Lontrel 300, Bofix, Weedex, Travin. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však potřeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 12–20 °C. K jarnímu a dalšímu vegetačnímu hnojení s dostatečným obsahem dusíku se může využít speciální travní hnojivo Hortus.

Na nežádoucí (náletové) dřeviny a odolné dvouděložné plevele (křídlatka, šťovík, bršlici kozí nohu, bolševník aj.) je k lokální aplikaci povolen Garlon New.

Upozornění: První seč trávníku po aplikaci herbicidních přípravků, zvláště s účinnou látkou klopyralid: Bofix, Cliophar 300 SL, Lontrel 300, Travin, Weedex nepoužívejte jako mulč ani pro kompostování. Na zahradě možno maximálně využít jako herbicidní mulč k jádrovinám, případně k dalším odolným dřevinám. Další 3 seče mohou být použity pro mulčování odolných rostlin. Tento materiál může obsahovat rezidua, která by mohla poškodit citlivé rostliny, zejména hrách, fazol, bob, lupinu, jeteloviny a ostatní luskoviny; mrkev, petržel, pastinák a další miříkovité rostliny; brambory, papriky, rajčata a další lilkovité, hlávkový salát, čekanku a další hvězdnicovité včetně okrasných rostlin a plodiny pěstované v chráněných prostorách!

Plíseň sněžná v trávníku
Plíseň sněžná v trávníku

Plevele v trávníku lze herbicidně odstranit
Plevele v trávníku lze herbicidně odstranit

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2018

Fenofáze růžové poupě jabloně
Rzivosti hrušně
Mera skvrnitá
Kadeřavost listů broskvoně
Moniliniová spála meruňky
Suchá skvrnitost listů peckovin - dírkovitost
Poškození plodů pilatkou švestkovou
Hnědé padlí angreštu
Rez ostružinová - kupky výtrusů na výhonu
Kadeřavost révy
Plstnatost révy
Plži ve skleníku mají ideální podmínky
Dřepčíci poškozují žírem listy ředkvičky
Vyslepnutí košťálovin může mít více příčin
Plíseň sněžná v trávníku
Plevele v trávníku lze herbicidně odstranit

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2019

15. 06. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 127x

Integrovaná ochrana máku - Zakládání porostu, regulace plevelů a škůdců

14. 06. 2019 Ing. Jiří Havel, CSc.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Opava Ochrana obecně Zobrazeno 99x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2019

14. 06. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 143x

Komplexní celostní ochrana rostlin s využitím biologické ochrany

11. 06. 2019 Mgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 148x

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

18. 05. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Ochrana obecně Zobrazeno 327x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail