BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2019

16. 03. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 3940x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů.

Varistar

Ovocné stromy

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů.

Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou prahu škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany) viz www.ovocnarska-unie.cz.

Přezimující škůdci

Při integrovaném přístupu k ochraně rostlin je nutno také každoročně vyhodnocovat množství přezimujících škůdců. Pokud výskyt některého škůdce nepřekročí kritické číslo - ekonomický prah škodlivosti, ošetření se neprovádí a sleduje se další vývoj škůdců. Slabý (neškodný) výskyt nepřesahující kritické číslo přezimujících škůdců je vhodné tolerovat. Tím se nejen sníží náklady, ale zachová se i dostatek přirozené potravy pro užitečné organizmy (slunéčka, pestřenky, dravé ploštice, roztoče, ptáky ad.), které jsou pak při dostatečném množství schopny udržovat výskyt mnohých škodlivých organizmů v podprahovém množství. Výhodou případné jarní ochrany ovocných stromů je také jen minimální riziko zamoření ovoce rezidui (zbytky) použitého přípravku a nižší úroveň poškození užitečných živočichů, kteří se většinou do výsadeb soustřeďují z okolí až po odkvětu ovocných stromů.

Mnozí sadaři hodnotí napadení chorobami či škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná. U jádrovin prohlížíme květní nebo listové růžice. Orientační kritická čísla jsou stanovena na 100 květních nebo listových růžic: 5 růžic napadených mšicí jabloňovou nebo 2 růžice napadené mšicí jitrocelovou; 100 a více larev mery jabloňové; 3 a více housenek píďalek; 3 a více listožravých housenek (pupenových obalečů - růžička listů je sbalena a opředena); 3 a více brouků květopasa jabloňového.

Při překročení kritického čísla se provede ošetření Nejlépe až když jsou stromy dostatečně vyrašené (podle použitého přípravku) až do fáze zeleného až růžového poupěte, nejpozději do počátku květu, na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce, přípravky: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, případně Reldan 22, Voliam Targo tank-mix s Ekolem, Istroekolem. V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1000 kusů) použijte i vhodný akaricid: Masai, Milbeknock, Nissorun 10 WP, Ortus 5 SC. Použít je možno i samotné přípravky na bázi řepkového oleje (Ekol, Biool), pongaminového oleje  Natura Rock Effect. Teplota při ošetření má být vyšší než 5–7 °C (optimálně nad 10 °C). Čím později (do počátku květu) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Nepoužívat za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků obsahujících olej, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučuje chemicky ošetřit až na počátku fáze růžového poupěte (a později), kdy již dochází k rozlézání nymf první generace přípravky:Mospilan 20 SP nebo přípravkem vykazujícím vedlejší účinky proti štítence: Calypso 480 SC v tank-mixu s Ekolem, Istroekolem.

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečnázobonosky - nejčastěji zobonoska jablečná a ovocná, je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům.

U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového.

Zásah v ostatních dřevinách se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou. Na prohlídku a případné ošetření by se nemělo zapomenout ani u drobného ovoce a okrasných dřevin, které mohou být rovněž hostiteli některých chorob a škůdců.

Pokud v průběhu jara (v případě zjištění nadkritických počtů) nedojde k účinné regulaci chorob a přezimujících stadií škůdců, dochází potom k jejich rychlé populační expanzi, která se později jen obtížně zvládá.

Houbové choroby

Za deštivého počasí, zvláště v době kvetení a po odkvětu, se může projevit silný nárůst strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis), strupovitosti hrušně (V. pyrina) i padlí jabloně (Podosphaera leucotricha), proti kterým můžeme i preventivně aplikovat fungicidy.

Proti padlí jabloně lze použít: Tercel, Bellis, Discus, Talent, Topas 100 EC, Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 WG, Thiovit Jet aj.

Proti strupovitosti lze použít: Bellis, Chorus 75 WG, Score 250 EC, Delan Pro, Tercel, Faban, Captan 50 WP, Merpan 80 WG, Dithane DG Neotec, Polyram WG, Talent, Antre 70 WG, Batalion 450 SC, Minos, Mytos 30SCScala, Pyrus 400 SC, Domark 10 EC, Thiram Granuflo aj.

V oblastech s výskytem rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) se hrušně ošetřují proti této chorobě např. přípravky: Difcor 250 EC, Score 250 EC, Delan 700 WDG, Luna Experience, Flint Plus, Dithane DG Neotec, Talent aj.

Fungicidy možno kombinovat podle návodu i s výše uvedenými insekticidními přípravky.

Strupovitost jabloně na listech
Strupovitost jabloně na listech

Padlí jabloně mladých listech
Padlí jabloně mladých listech

Preventivní opatření

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit zdroje infekce - mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím. Již samotný kvalitní předjarní řez slouží nejen k regulaci růstu a násady plodů, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to dáno tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, a tím podstatně omezíme příhodné podmínky (dobu ovlhčení) pro vznik a šíření infekce.

Mera skvrnitá

Jestliže v minulém roce v sadu škodila na hrušních mera skvrnitá, je třeba zahájit ochranu proti ní již v březnu. Mera skvrnitá je u nás jedním hlavních škůdců intenzivních výsadeb hrušní a má 3–4 generace v roce. Kromě ní se na hrušních mohou na našem území vyskytovat ještě další dva druhy mer - mera ovocná, která je méně významným škůdcem a mera hrušňová, která je u nás vzácným druhem vyskytujícím se zejména na jižní Moravě.     Na rozdíl od mery jabloňové, jenž přezimuje ve stadiu vajíček, mera skvrnitá přezimuje v dospělém stadiu v trhlinách kůry kmenů a větví často i ve výsadbě hrušní. Začíná být aktivní od konce února a v průběhu března. Mery jsou v tomto období v hrušňových sadech dominantním druhem a jejich přítomnost lze snadno zjistit i pomocí sklepávadla. Při teplotách nad 9 °C (již v únoru) kladou samičky vajíčka na kůru větviček a na šupiny pupenů. Vrchol kladení vajíček bývá v dubnu a květnu. Larvy se líhnou již před květem a sají na rašících listech i květních pupenech. Po třetím svlékání na líci listů a později i na letorostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou okřídlení jedinci. Samičky kladou skupiny vajíček výhradně na zelené části větví. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené, postupně i nekrotizují. Při silném napadení snižuje výnosy a oslabuje stromy. Podzimní hnědočervená forma s velkými černými skvrnami je velká 3–4 milimetry. V listopadu se uchylují do zimních úkrytů. K přemnožení dochází hlavně při suchém a teplém počasí a po nadměrném používání neselektivních insekticidů, a tím dojde k vyhubení přirozených nepřátel. Mery přenáší fytoplazmy způsobující odumírání hrušní (pear decline).

Práh škodlivosti před květem je 0,4 vajíček na 1 m délky větvičky, anebo 20 a více dospělců na 100 větví zjištěných pomocí sklepávadla. Práh škodlivosti po odkvětu je 10 vajíček a nymf na 100 listů (nebo 40 vajíček a nymf na 100 růžic).

Na mnoha lokalitách již byly zjištěny rezistentní populace mery vůči pyretroidům a organofosfátům. Na těchto lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček.

Na zjištěné nymfy aplikujte: SpinTor, Sivanto Prime a na pozdější ošetření proti dospělcům: Vargas, Vertimec 1.8 EC, Voliam Targo a Movento 100 SC. Ošetření proveďte proti první generaci již před květem a proti druhé generaci v polovině května. Jestliže bude účinnost použitých selektivních přípravků dostatečná, nejsou další ošetření obvykle již potřebná, protože v letním období jsou populace mer již regulovány přirozenými nepřáteli - pavouci, dravé ploštice, škvoři, slunéčka, pestřenky aj. (pokud jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Mera hrušňová
Mera hrušňová

Štítky štítenky zhoubné na jablku
Štítky štítenky zhoubné na jablku

Štítenka zhoubná

Štítenka zhoubná je závažným škůdcem jabloní, hrušní, broskvoní a dalších druhů ovocných dřevin. Zvýšený výskyt v sadech zjistí pěstitel často až podle příznaků napadení na plodech při sklizni, které se objeví náhle z roku na rok. Přitom každý rok se příznaky na plodech nemusí objevit. U silně napadených stromů se snižuje vitalita, růst a plodnost. Rostliny vypadají, jako kdyby trpěly nedostatkem vláhy, přestávají se vyvíjet, krní a mívají menší listy. Při silnějším výskytu dochází k odumírání napadených částí, a nakonec i celých stromů. Plodnost stromů se snižuje a stromy předčasně odumírají. Při sání na plodech se v okolí vpichu objevují purpurové diskolorace nepravidelně rozmístěné po povrchu. Po časném napadení plodů zůstávají plody malé a deformované. Výsledkem je snížení kvality plodů. Napadené plody mají výrazně sníženou skladovatelnost!

Štítenka zhoubná má v našich podmínkách jednu až dvě generace ročně. Příchod zimy zastihne štítenku zhoubnou ve všech vývojových stadiích. Zimu v našich podmínkách (pokud je mrazivá) přežívají pouze nymfy prvního instaru ve fázi černého kroužku (diapauzující stadium). Vývoj přezimující generace je ukončen v závislosti na teplotních podmínkách koncem dubna až v druhé polovině května. Samci jsou okřídlení, dlouzí 0,85–1 mm a po vylíhnutí vylézají zpod štítků a letem vyhledávají samice. Samice jsou trvale ukryty pod štítky, jsou 1,3 mm dlouhé a 1,1 mm široké. Samice uvolňují sexuální atraktant, kterým samce lákají. Oplodnění je pro rozmnožování štítenky zhoubné nezbytné. Partenogenetické rozmnožování, které je u jiných druhů červců běžné, nebylo u štítenky zhoubné potvrzeno.

Ošetření je nezbytné provést při poškození plodů zjištěném v předchozím roce nebo při výskytu více než 10 nymf na 1 m větví v ohniscích výskytu nymf při zimní kontrole. Postřik doporučujeme aplikovat až po výskytu teplot nad 10 °C, kdy již dochází k rozlézání nymf první generace, ve fázi zeleného poupěte do začátku fáze růžového poupěte, přípravky: Mospilan 20 SP, Movento 100 SC nebo přípravkem vykazujícím vedlejší účinky proti štítence: Calypso 480 SC v tank-mixu s Ekolem, Istroekolem.

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) je asi nejčastější a hospodářsky nejvýznamější chorobou broskvoní. Ochrana proti této chorobě je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději v období těsně před naléváním terminálních pupenů před rašením. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat 5 až 6 týdnů. Některý rok (v teplejších oblastech i v letošním roce) nastane optimální termín ošetření již koncem ledna a jindy až v dubnu. Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat, v případě výskytu teplých period v zimním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů 7–9 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu lísky obecné, tj. když začnou na lískových keřích prášit jehnědy.

Fungicidní ošetření se provádí každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období!

K tomuto základnímu ošetření lze doporučit měďnaté fungicidy: Airone SC, Flowbrix, Grifon SC, Champion 50 WP, Kuprikol 50 aj. nebo i organické fungicidy - Dithane DG Neotec, Thiram Granuflo (ukončení prodeje do 30.4.2019). Používané účinné látky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat do postřikové jíchy k těmto kontaktním přípravkům ještě smáčedlo např. Silwet Star aj. Také můžeme před rašením použít proti kadeřavosti 4% přípravek Sulka Extra, Síra SK 520 (náhrada Sulky), který účinkuje i proti roztočům. V případech, kdy při rašení a po vyrašení převládá deštivé počasí, je nutno aplikaci organických fungicidů dle potřeby ještě v intervalu 7–10 dní 1–2× opakovat.

Fungicidní ošetření po vyrašení broskvoní nebo po objevení příznaků choroby je již neúčinné!

Kadeřovost broskvoně
Kadeřovost broskvoně

Moniliniová spála peckovin - úžeh na meruňce
Moniliniová spála peckovin - úžeh na meruňce

Moniliniová spála peckovin

Všeobecně peckoviny, zejména meruňky a višně, jsou napadány v květu houbou Monilinia laxa, M. fructicola způsobující moniliniovou spálu. Při silném infekčním tlaku může být zničeno až 100 % květů a houba může následně poškozovat i letorosty a prorůstat i do kosterních větví. Jednotlivé květy, plodné větévky nebo i celé větve hnědnou a zasychají, jsou jako by spálené a uschlé zůstávají v korunách stromů až do konce vegetace. Při silnější infekci se na postižených letorostech často tvoří klejotok a rakovinné ranky, které jsou vstupní branou pro další dřevokazné mikroorganizmy. Vznik infekce a vývoj monilinové spály je závislý na průběhu počasí v době kvetení stromů. Příznivé podmínky pro vznik onemocnění vytvářejí dešťové srážky nebo jen vysoká vzdušná vlhkost ve spojení s nižší průměrnou denní teplotou (pod 12 °C). Houba přezimuje v napadených částech rostlin, zejména v mumifikovaných plodech, z nichž se na jaře uvolňuje ohromné množství spor.

Základem ochrany je včasné, důsledné odstraňování a likvidace napadených (mumifikovaných) plodů - hlavního zdroje infekce a napadených větviček.

Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení a pokud trvá deštivé a chladné počasí (souvislé ovlhčení listů je delší než 15 hodin, případně relativní vzdušná vlhkost je vyšší než 80 %) opakujeme ošetření při dokvétání přípravky: Teldor 500 SC, Prolectus, Moon Privilege, Luna Experience, Talent, Signum, Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Zato 50 WG aj.

Suchá skvrnitost listů peckovin

Suchá skvrnitost listů peckovin (Stigmina carpophila) se v oblastech bohatých srážkami může vyskytovat na všech peckovinách, zvláště však na třešni, broskvoni, slivoních a dalších dřevinách rodu Prunus i střemchy a jeřábu obecném. Je rozdíl v náchylnosti odrůd. Tato choroba způsobuje na listech zejména známou dírkovitost listů. Silně napadené listy opadávají. Patogen vedle listů může napadat i další rostlinné části - výhony, pupeny, případně i plody. Na infikovaných výhonech se objevují, obyčejně hned pod pupeny, tmavofialové, později hnědnoucí nekrotizující skvrny. Spolu s výhony houba napadá i dormantní pupeny, které odumírají. Houba přezimuje ve formě mycelia v napadených spadaných listech, napadených větévkách a nesklizených plodech, na nichž vytváří konidie, kterými se dále šíří za vegetace. Ty jsou značně životaschopné. Jsou schopné klíčit již za velmi nízkých teplot (uvádějí se teploty 2–4 °C), takže houba může v případě teplých a deštivých období v průběhu podzimu a v předjaří způsobovat i infekce pupenů. K napadení plodů dochází v období po odkvětu. Rozvoj a šíření infekce významně podporují dešťové srážky. Při silném napadení listů dochází k předčasnému opadu, což může vést k namrzání špatně vyzrálého dřeva. Napadené plody nejsou konzumně využitelné. Napadené dormantní pupeny neprorůstají.

Ochrana - broskvoně a nektarinky je vhodné ošetřit po opadu listů. Ochrana slivoní a třešní se provádí při rašení pupenů a po odkvětu. V průběhu deštivého počasí se ošetření dle potřeby v cca 10–14denním intervalu opakuje. Pro podzimní a jarní postřik jsou doporučeny měďnaté fungicidy: Cobran, Defender Dry, Flobrix, Funguran progress, Kuprikol 50 aj. Během vegetace se používají organické fungicidy: Antre 70WG, Dithane DG Neotec, Moon Privilege, Talent, aj. Nejsou však na tuto chorobu všechny registrovány do slivoní! Napadení pupenů je možno omezit ošetřením měďnatým fungicidem v období opadu listů, případně za velmi teplých period v průběhu zimy a v předjaří. Proti chorobě zpravidla postačí i aplikace fungicidů použitých k ošetření proti kadeřavosti broskvoně. Vhodné je shrabání a spálení napadeného listí. Snižovat vlhkost v koruně pomůže i pravidelný řez.

Suchá skvrnitost listů peckovin
Suchá skvrnitost listů peckovin

Poškození slivoní pilatkami
Poškození slivoní pilatkami

Pilatky na slivoních

Zejména časně kvetoucí odrůdy jsou lokálně až silně poškozovány pilatkou švestkovoupilatkou žlutou. Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Drobné vosičky se líhnou v době kvetení slivoní, na nichž se živí nektarem a pylem. Při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Postupně housenice opouští zavadající plůdek a vžírá se do dalšího plůdku a může poškodit 3–4 plody. Dospělé housenice opouštějí plody a přezimují v zámotcích v půdě. Mají jednu generaci ročně. Typické projevy napadení po odkvětu jsou na opadlých plůdcích černé tečky, u větších plůdků (do velikosti 1 cm) i zřetelné černé otvory s trusem housenic. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Na zahradách lze poškození plůdků tímto škůdcem podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek. Desky se vyvěšují před květem raných odrůd, alespoň 4 kusy na strom z jeho jižní strany.

Prahová hodnota pro ošetření bývá překročena - pokud se na konci květu slivoní v kontrolované výsadbě v náhodně odebraném vzorku 100 nejvyvinutějších odkvetlých kvítcích, na nejdříve kvetoucí odrůdě zjistí nejméně:

  • 5 kalichů květů s vajíčky, jizva po napadení pilatek při slabé až střední násadě květů nebo
  • 10 kalichů květů kvítků s vajíčky, jizva po napadení pilatek při silné násadě květů;
  • případně 10 dospělců pilatek na 1 lepovou desku za 2 dny.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana přípravky: Calypso 480 SC, případně Decis Mega, Dinastia. Upozornění - použití pyretroidů v ovocných dřevinách, především z důvodu vysoké toxicity pro užitečné členovce, se během vegetace nedoporučuje! Z těchto důvodů je aplikujte jenom na počátku vegetace!

Hnědé padlí angreštu

Citlivé odrůdy angreštu se ošetřují proti hnědému padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) při rašení (před květem) a opakovaně 2–3× po odkvětu v intervalech 5 až 10 dní (dodržet ochranou lhůtu) přípravky: Americké padlí Stop, Collis, Discus, Topas100 EC, Zato, sirnatými přípravky Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet nebo bio přípravky: Bioan, Bioton, Kumar, Rock Effect, Serenade ASO, VitiSan aj. podle návodu k použití, nejlépe preventivně počátkem kvetení a nejpozději po odkvětu. Tzv. rezistentní (odolné) odrůdy je vhodné také ošetřit alespoň preventivně, nejlépe počátkem kvetení. K aplikovaným přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo. Účinný je také postřik keřů po sklizni. Ohrožené výsadby černého a bílého rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a 1× po sklizni.

Výskyt onemocnění můžete také omezit vhodnou agrotechnikou - otevřená poloha, menší vzdušná vlhkost, střední půdy, vyrovnaná výživa (nepřehnojovat dusíkem) a hlubším řezem, tj. vzdušnou korunkou stromků či keřů. Důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části keřů. Na rizikových lokalitách upřednostnit odrůdy odolné této chorobě.

Hnědé padlí angreštu
Hnědé padlí angreštu

Rez ostružinová
Rez ostružinová

Rez ostružinová

S rozšířením pěstování beztrnných ostružin a v důsledku mírných zim se v některých oblastech silně rozšířila rez ostružinová (Kuehneola albida). Přezimuje v infikovaných výhonech (které jsou citlivéjší k poškození mrazem), na nichž se na jaře objevují fialovočervené zduřeniny. V těchto místech pokožka větve praská a uvolňují se žluté spory, infikující spodní strany listů ostružiníků. Za deštivého počasí se rez může na listech rychle rozšířit. Silně napadené listy předčasně opadávají, což může mít negativní vliv na úrodu.

Mechanicky můžeme silné napadení omezit včasným (již při rašení) odstraněním všech napadených výhonů. Pokud možno to provedou i pěstitelé v okolí.

S preventivními postřiky ohrožených ostružiníků je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření aspoň 2× v 10denních intervalech zopakovat přípravky: Amistar, Score 250 EC. Na jiné choroby s vedlejší účinností na rzi je do maliníku, ostružiníku povolen přípravek Signum.

Přehled vybraných povolených pesticidů pro ochranu jádrovin

Škodlivý organizmus

Přípravek

Dávka na ha (l, kg)

Účinná látka

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Strupovitost jádrovin - preventivně

ANTRE 70 WG

2,25

propineb

K

Xn, PR

-

AT

do BBCH 69 (ukončené kvetení), podle signalizace

CAPTAN 80WG,

SCAB 80 WG, MERPAN 80 WG

2,1

1,88

1,5

kaptan

K

-, PR

Xn, PR

OP, SPe

35

21

28

 

 

v období silného infekčního tlaku je vhodné k preventivnímu ošetření použít kombinaci kontaktního a systémového fungicidu

DELAN PRO

2,5

dithianon,

fosfonáty draselné

H

Xn, PR

OP, SPe

35

DITHANE DG NeoTec

2,0

mankozeb

K

-, PR

OP, SPe

21

 

 

 

 

 

POLYRAM WG

2,0–2,4

metiram

K

Xi, PR

OP, SPe

21

FABAN

1,2

dithianon,

pyrimethanil

K

Xi, -

OP, SPe

56

preventivní i kurativní účinek zejména na počátku vegetace

FLINT PLUS

1,8

kaptan, trifloxystrobin

K, H

Xi, -

OP, SPe

14

preventivně na strupovitost, padlí a skládkové choroby

KUMAR

5,0

hydrogenuhličitan draselný

K

-, -

-

1

preventivně na strupovitost po odkvětu

MINOS FORTE, MYTHOS 30 SC, PYRUS 400 SC

1,125

0,75–1,0

1,0

pyrimethanil

K

Xi, -

OP, SPe

28

 

56

preventivní i kurativní účinek zejména na počátku vegetace

TERCEL

2,5

dithianon,

pyraklostrobin

K,H

-, -

SPe

35

preventivní účinek na strupovitost i na padlí

THIRAM GRANUFLO*

2,5–3,0

thiram

K

-, -

OP, SPe

14

preventivní účinek na strupovitost

Strupovitost jádrovin - kurativně, v době infekčního tlaku

BELLIS

0,8

boskalid,

pyraklostrobin,

S, K

Xn, -

OP, SPe

7

aplikace v BBCH 54–85 při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci, účinkuje i na padlí jabloňové, skládkové choroby

DOMARK 10 EC

0,3

 

tetrakonazol

 

S

 

Xn, PR

 

 

-

14

 

kurativní účinnost do 72 hod, účinek i na padlí

FONTELIS

0,5–0,75

penthiopyrad

H

Xn, PR

OP, SPe

21

účinek i na padlí a skládkové choroby

CHORUS 50 WG

0,45

cyprodinil

S

-,-

OP, SPe

AT

aplikace do konce květu, kurativní účinnost do 60 hod

LUNA EXPERIENCE

0,5–0,75

fluopyram,

tebukonazol

S

Xi, -

OP, SPe

14

účinek i na padlí a skládkové choroby

MINOS, MYTHOS 30 SC

0,75–1,0

pyrimethanil

K

Xi, PR

OP, SPe

28

kurativní účinnost do 60 hod po vzniku infekce

SCORE 250 EC , ATOS, DIFCOR 250 EC

0,2

difenokonazol

S

Xi, PR

OP, SPe

49

kurativní účinnost do 96 hod po vzniku infekce, kombinovat s kontaktními přípravky

TALENT

0,45

myklobutanil

S

-, -

SPe

14

kurativní účinnost do 72 hod, max. 3× za vegetaci, účinek i na padlí

Strupovitost jádrovin: Zdrojem primární infekce jsou askospory uvolňující se za vhodného počasí z vřecek na opadaném listí od fáze myšího ouška; k  infekci dochází za deštivého počasí (k infekci je nezbytné ovlhčení listů). Ukončení ošetření dle aktuálního stavu do konce června (pokud není napadeno více než 0,5 % listů nebo plodů strupovitostí); doba kurativní účinnosti se počítá od začátku dešťových srážek, které infekci způsobily.

Padlí jabloně

CYFLAMID 50 EW

0,5

cyflufenamid

H

-, -

SPe

14

preventivně při prvních příznacích infekce

DISKUS

0,2

kresoxim-methyl

K

Xn, PR

NH

35

preventivně při prvních příznacích infekce

DOMARK 10 EC

0,25

tetrakonazol

S

-, -

NH

14

preventivně při prvních příznacích infekce, účinek i na strupovitost

FONTELIS

0,5–0,75

penthiopyrad

H

Xn, PR

OP, SPe

21

preventivně při prvních příznacích infekce, účinek i na strupovitost

KUMULUS WG

4,5–10,0

síra

K

-, PR

-

3

přípravky na bázi síry se neaplikují při silné sluneční intenzitě a za vysokých teplot

SULFONAC 80 WG, SULFURUS

3,5

síra

K

-, PR

-

7

TOPAS 100 EC

0,5

penkonazol

S

Xi, PR

OP, SPe

35

preventivně při prvních příznacích infekce

TERCEL

2,5

dithianon, pyraklostrobin

K, S

Xn, PR

OP, SPe

35

preventivní aplikace, max. 3× za vegetaci, účinek i na strupovitost

ZATO

0,15

trifloxystrobin

H

-, -

OP, SPe

14

preventivní aplikace, max. 3× za vegetaci

Padlí jabloně: Proti padlí je nutné ošetřovat preventivně při prvních příznacích infekce; přípravky na bázi síry se neaplikují při silné sluneční intenzitě a za vysokých teplot; k přípravkům je vhodné přidávat smáčedlo.

Skládkové choroby

BELLIS

0,8

pyraklostrobin, boskalid

K, S

Xn, -

OP, SPe

7

aplikace před sklizní v BBCH 77–85

FLINT PLUS

0,6

kaptan, trifloxystrobin

H

Xi, -

OP, SPe

14

aplikace 14 dní před sklizní

GEOXE 50 WG

0,45

fludioxonyl

K

Xi, -

SPe

3

aplikace před sklizní v BBCH 74–89

LUNA EXPERIENCE

0,5–0,75

fluopyram,

tebukonazol

S

Xi, -

OP, SPe

14

aplikace 14 dní před sklizní

POMAX

1,6

fludioxonyl, pyrimethanil

K

Xi, -

OP, SPe

5

aplikace od 6 týdnů před sklizní

SMARTFRESH

 

0,049 g/m3

1-methylcyklopropen

-

-, -

-

-

VE SKLADECH - uchování kvality plodů při chlazení

Přezimující škůdci - aplikace od fáze myšího ouška do růžového poupěte + TM s olejem (Ekol aj.)

CALYPSO 480 SC*

0,2

thiakloprid

S

-, -

SPe

14

systémový přípravek, registrován i proti přezimujícím škůdcům

Obaleč jablečný

CALYPSO 480 SC*

0,2

thiakloprid

S

-, -

-

14

podle signalizace

CAPROVIRUSINE Evo2

1,0

Cydia pomonella Granulovirus

K

-, -

-

 

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

CORAGEN 20 SC

0,16

chlorantraniliprol

K

Xi , -

OP, SPe

14

kontaktní a požerový účinek s dlouhým reziduálním účinkem

INTEGRO

0,4–0,5

methoxyfenozid

K

-, PR

OP, SPe

14

aplikace nejlépe na počátku líhnutí housenek

LEPINOX PLUS

1,0

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

K

-, -

-

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

MADEX

0,1

Cydia pomonella Granulovirus

K

-, -

-

AT

aplikace před líhnutí housenek

MOSPILAN 20* SP

0,025 %

acetamiprid

S

-, -

SPe

14

podle signalizace

RELDAN 22, PYRINEX M22

2,25

chlorpyrifos-methyl

K

Xi, J

OP, SPe

21

kontaktní a požerový účinek s hloubkovým a reziduálním účinkem

SPINTOR

0,6

spinosad

K

-, -

OP, SPe

7

požerový účinek, max. 2× za vegetaci

STEWARD

0,17

indoxakarb

K

Xi, Š

OP, SPe

7

kontaktní a požerový, s  reziduálním účinkem, na počátku líhnutí housenek

Mšice

CALYPSO 480 SC*

0,15–0,2

thiakloprid

S

-, -

-

14

podle signalizace

MIDO 20 SL

0,035 %

imidakloprid

S

Xn, J

OP, SPe

10

aplikace pouze po odkvětu!

MOSPILAN 20 SP*, GAZELLE*

0,013 %

acetamiprid

S

-,-

OP, SPe

14

podle signalizace

PIRIMOR 50 WG

0,05 %

pirimikarb

K

-, J

OP, SPe

7

podle signalizace

Sviluška

MASAI

0,375/ha

tebufenpyrad

H

Xn, PR

SPe

21

hubí vajíčka, larvy i dospělce, max. 2× za vegetaci

MILBEKNOCK

0,05 %

milbemektin

K

Xn, PR

SPe

-

 

NISSORUN 10 WP

1,0

hexythiazox

K

Xn, PR

SPe

28

hubí vajíčka, larvy a nymfy svilušek, na počátku líhnutí larev

ORTUS 5 SC

0,05 %

fenpyroximát

K

Xi, PR

SPe

21

podle signalizace, hubí všechna vývojová stádia

Přehled vybraných povolených pesticidů pro ochranu peckovin

Škodlivý organizmus

Přípravek

Dávka na ha (l, kg)

Účinná látka

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Moniliniová spála

HORIZON 250 EW, LYNX, ORNAMENT

0,75

tebuconazol

S

Xn, PR

OP, SPe

7

 

nebezpečí infekce je v období od začátku květu až do opadu květních plátků
1. postřik se provádí na začátku kvetení
2. postřik při dokvétání pokud trvá extrémně vlhké počasí,
nejnáchylnější jsou višně a meruňky

 

PROLECTUS

1,2

fenpyrazamin

H

-, -

OP, SPe

1

TELDOR 500 SC

1,5

fenhexamid

H

-, -

SPe

3

Moniliniová hniloba plodů

HORIZON 250 EW, LYNX, ORNAMENT

0,75

tebuconazol

S

Xn, PR

OP, SPe

7

 

 

 

aplikace se provádí před sklizní tak, aby byla dodržena ochranná lhůta

PROLECTUS

1,2

fenpyrazamin

H

-, -

OP, SPe

1

SIGNUM

0,75

boskalid,

pyraklostrobin

K

-, -

OP, SPe

7

SWITCH

0,6-1,0

cyprodinil, fludioxonyl

S,K

Xn, PR

OP, SPe

14

TELDOR 500 SC

1,5

fenhexamid

H

-, -

SPe

3

Pilatka švestková

CALYPSO 480 SC*

0,2-0,25

thiakloprid

S

-, -

-

14

proti pilatce ošetřovat při opadu prvních květních plátků

Obaleč švestkový

CALYPSO 480 SC*

0,2-0,25

thiakloprid

 

-, -

-

14

ošetření podle náletu motýlů do feromonových lapačů; nejčastěji se ošetřuje před sklizní tak, aby byla dodržena ochranná lhůta

INSEGAR 25 WG

0,3

fenoxykarb

K

-, J

-

28

ošetření při zvýšeném náletu motýlů do feromonových lapačů

INTEGRO

0,4 - 0,5

methoxyfenozid

K

-, -

OP,SPe

14

podle signalizace, vyšší dávka z rozmezí při vyšší intenzitě výskytu, na II. generaci

LEPINOX PLUS

1,0

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

K

-, -

-

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

Způsob účinku: K - kontaktní, H - hloubkový, S - systémový

*POZOR! Používání povoleno jenom do 30. 4. 2019

Réva vinná

Kadeřavost a plstnatost

Kadeřavost a plstnatost listů révy vinné způsobují drobní roztoči z čeledi vlnovníkovitých - vlnovník viničný (hálčivec révový)vlnovník révový (vlnovníkovec révový).

Vlnovník viničný způsobuje (kadeřavost) největší škody na počátku vegetace, v období po vyrašení kdy napadá rašící očka a mladé letorosty. Silně napadené letorosty kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, dochází k deformacím listů: kadeření (děravé, potrhané) až hnědnutí (nekrózám) části listů a ke sprchání až zasychání květenství. V průběhu vegetace roztoči postupně přecházejí na horní listová patra. Celkový výnos a kvalita hroznů silně napadených keřů je nízká. Dřevo špatně vyzrává a v zimě snadno vymrzá.

Škodlivost vlnovníka révového (plstnatost) je malá. Na napadených listech vznikají velice nápadné vyvýšené puchýře na rubu vyplněny hustou plstí, v níž se roztoči zdržují. K významnějšímu poškození dochází jen při velmi silném napadení listů doprovázeném zmenšením a svinováním čepelí, a při napadení květenství.

Oba dva druhy těchto drobných mikroskopických roztočů (jen 0,15 mm dlouzí) přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů.

Réva se ošetřuje jen v místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky kadeřavosti nebo plstnatosti. Sirnatý přípravek Kumulus WG a u vinic do stáří 4 let přípravek Ortus 5 SC se aplikují při rašení nebo těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohly být také účinné i znovu nabízené přípravky (hnojiva): Sulka-K, Sulka New, Sulka Extra aplikované před vyrašením.

Jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri. Dravý roztoč nikdy populaci škůdce nevyhubí úplně, ale udržuje přirozenou rovnováhu, která vyhovuje i rostlinám. Dravý roztoč je schopný živit se též pylem rostlin, případně může i krátkodobě hladovět, proto přežívá i v době, kdy se fytofágní roztoči v lokalitě nevyskytují. Typhlodromus pyri ve vinicích přezimuje. Díky těmto vlastnostem je schopen potlačovat výskyt škodlivých roztočů i dlouhodobě, ale pouze za předpokladu, že se také dlouhodobě používají jen přípravky k něnu selektivní. Vůbec nejvyšší riziko představuje použití insekticidů na bázi syntetických pyretroidů. Tyto látky hubí dravé roztoče již v neuvěřitelně nízkých koncentracích! Obecně platí, že je nutné řídit se doporučeními dodavatele konkrétní populace dravého roztoče. Toto platí i v ostatních ovocných výsadbách.

Píďalka trnková - různorožec trnkový

Housenky (šedohnědé píďalky 1–3 cm dlouhé) přezimují na kmíncích, sloupcích vedení a v půdě, škodí na jaře při rašení révy vykusováním pupenů a mladých listů.

Na lokalitách s výskytem tohoto škůdce doporučujeme keře révy vinné při rašení chemicky ošetřit. K chemické ochraně lze použít přípravek: Steward.

Kadeřavost révy vinné (vlnovník viničný)
Kadeřavost révy vinné (vlnovník viničný)

Plstnatost révy vinné (vlnovník révový)
Plstnatost révy vinné (vlnovník révový)

Zelenina

Nejenom ovocné stromy jsou napadány a poškozovány chorobami a škůdci, ale také musíme na jaře věnovat patřičnou pozornost pěstované zelenině.

Mšice

Sledujte výskyty mšic a při prvním jejich náletu porosty ošetřete. Na mšice jsou povoleny kromě pyreetroidů také organofosfáty: Danadim Progress, Reldan 22 a dále: Pirimor 50 WG, Ninja, Plenum, Calypso 480 SC.

Plži

V uzavřených pěstebních prostorách a ve vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky. Kvůli ideálním podmínkám v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby.

Proti plžům jsou povoleny tyto návnadové přípravky: Clartex Neo, GranulaxMetarex Inov, Slimax, Ferramol, Sluxx HP , Natria, Tymatol aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny, cestičky, pod pěstební stoly. Nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků lze použít: Nemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Přípravky se aplikují zálivkou na ošetřované plochy suspenzí s bioagens dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 oC, optimum je při 15– 20 °C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký. Tento přípravek je účinný zejména proti slimáčku síťkovanému a slimáčku polnímu, a na plzáky z rodu Arion účinkuje jen na mladé jedince.

Dřepčíci

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší škody způsobují na chráněných výhřevných plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyretroidy: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS a Scatto. U košťálovin lze použít i některý z dalších pyretroidů: Buldock 25 EC aj.

Bezsrdéčkovitost košťálovin

Vyslepnutí (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben, může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je to způsobeno růstovým šokem u předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatek přijatelného molybdenu. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubého nebo plodomorky zelné. Toto poškození může také způsobit napadení mladých rostlin dřepčíky nebo mšicí zelnou.

V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií. U chemického ošetření lze použít některý z přípravků povolených proti dřepčíkům.

Mšice na salátu
Mšice na salátu

Mšice zelná
Mšice zelná

Plzák škodící na salátu
Plzák škodící na salátu

Dřepčíci na listu
Dřepčíci na listu

Bezsrdéčkovitost košťálovin
Bezsrdéčkovitost košťálovin

Trávník

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná)

Jedná se o chorobu, která ohrožuje porosty během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Původcem této choroby je fytopatogenní houba Monographella nivalis (syn. Fusarium nivale), která napadá obilniny a trvalé travní porosty. Po sejití sněhu na jaře se mohou (na citlivých druzích trav - jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční aj.) objevovat bílošedé až narůžovělé skvrny, povlaky, které působením slunce většinou zmizí bez většího poškození trávníku. Této chorobě se daří při vyšší vlhkosti, napadne-li sníh na nezmrzlou půdu, přehnojením dusíkem, větším množství zelené hmoty (neposečený trávník), ale i stařiny, vyšším pH a na zamokřeném pozemku.

Na jaře je používání fungicidů již zbytečné. Většinou postačí napadené místo vyhrabat, provzdušnit, odstranit odumřelou hmotu a nechat vyschnout. Případně přihnojit a prázdná místa doset odolnějšími druhy trav (kostřava aj.).

Zaplevelení trávníku

Po oteplení na jaře nebo po 1. seči, když plevele vytvoří dostatečnou listovou plochu, je vhodné ošetřit zaplevelený trávník vhodným herbicidem.

Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších zapojených trávnících se již zpravidla neobjevují.

Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, bodláky, šťovíky, jetel plazivý, popenec břečťanolistý apod.). Tyto druhy se přizpůsobí pravidelnému režimu kosení a v trávníku se dále rozšiřují. Účinnou ochranou je použití herbicidů:  Agrofit Kombi, Banvel 480 S, Dicotex, Progazon, Starane Forte, Tomahawk, Cliophar 300 SL, Lontrel 300, Bofix, Travin. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však potřeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 12  a 20 °C. Podpořit vitalitu trávníku můýeme přípravkem KP Trávník.

Na nežádoucí, náletové dřevinyodolné dvouděložné plevele (křídlatka, šťovík, bršlici kozí nohu, bolševník aj.) jsou k lokální aplikaci: Garlon New, Nežádoucí dřeviny STOP.

Upozornění: První seč trávníku po aplikaci herbicidních přípravků, zvláště s účinnou látkou: Bofix, Cliophar 300 SL, Garlon New, Lontrel 300, Travin nepoužívejte jako mulč ani pro kompostování. Na zahradě možno maximálné využít jako herbicidní mulč k jádrovinám, případně k dalším odolným dřevinám. Další 3 seče mohou být použity pro mulčování odolných rostlin. Tento materiál může obsahovat rezidua, která by mohla poškodit citlivé rostliny (mnohdy na daném pozemku i v následujících letech), zejména: hrách, fazol, bob, lupinu, jeteloviny a ostatní luskoviny; mrkev, petržel, pastinák a další miříkovité rostliny; brambory, papriky, rajčata a další lilkovité, hlávkový salát, čekanku a další hvězdnicovité včetně okrasných rostlin a plodiny pěstované v chráněných prostorách!

Růžová sněžná plísňovitost trávníku
Růžová sněžná plísňovitost trávníku

Vytrvalé dvouděložné plevele se z trávníku obtížně odstraňují
Vytrvalé dvouděložné plevele se z trávníku obtížně odstraňují

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 273x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 196x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 299x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail