BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

16. 03. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1282x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech.

Proseeds

Ovocné stromy

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou prahu škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany) viz: www.ovocnarska-unie.cz/sispo/.

Přezimující škůdci

Při integrovaném způsobu ochrany je nutno každoročně vyhodnocovat množství přezimujících škůdců. Pokud výskyt některého škůdce nepřekročí kritické číslo - ekonomický prah škodlivosti (EPŠ), ošetření se neprovádí a sleduje se další vývoj škůdců. Slabý (neškodný) výskyt nepřesahující EPŠ přezimujících škůdců je vhodné tolerovat. Tím nejen snížíte náklady, ale zachováte i dostatek přirozené potravy pro užitečné organizmy (slunéčka, pestřenky, dravé ploštice, roztoče, ptáky ad.), které jsou pak při dostatečném množství schopny udržovat výskyt mnohých škodlivých činitelů v podprahovém množství. Výhodou případné jarní ochrany ovocných stromů je také jen minimální riziko případného kontaminování ovoce rezidui (zbytky) použitého přípravku a nižší úroveň poškození užitečných živočichů, kteří se většinou do výsadeb soustřeďují z okolí až po odkvětu ovocných stromů.

Mnozí sadaři hodnotí napadení chorobami či škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná. U jádrovin prohlížíme květní nebo listové růžice. Orientační kritická čísla (EPŠ) jsou stanovena na 100 květních nebo listových růžic: v případě výskytu 10 a více jedinců mšice jabloňové či 100 a více jedinců mšice jitrocelové v průměru na jednu květní nebo listovou růžici (nebo 2 růžice napadené mšicí jitrocelovou); 100 a více larev mery jabloňové; 4 a více housenek píďalek; 3 a více listožravých housenek (pupenových obalečů - růžička listů je sbalena a opředena).

Při překročení kritického čísla (EPŠ) proveďte ošetření proti přezimujícím škůdcům. Nejlépe až jsou stromy dostatečně vyrašeny (podle použitého přípravku) až do fáze zeleného až růžového poupěte, nejpozději do počátku květu, na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce, přípravky: Apis 200 SE, Gazelle, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC aj., případně i pyretroidy: Decis Mega, Karate se Zeon tech., tank-mix s Ekolem, Istroekolem. V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1 000 ks) použijte i vhodný akaricid Kanemite 15 SC, Masai, Milbeknock, Nissorun 10 WP, Ortus 5 SC aj. Použít je možno i samotné přípravky na bázi řepkového oleje (Ekol, Biool). Teplota při ošetření má být vyšší než 5–7 °C (optimálně nad 10 °C). Čím později (do počátku květu) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Nepoužívat za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků obsahujících olej, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Aktivní škůdci

Prahy škodlivosti květopasa jabloňového se hodnotí v závislosti na násadě květů na 2–3letých větvích. Při průměrné násadě 1–3 květní pupeny je prahem škodlivosti odchyt 1 brouka (na 30 oklepaných větví), při násadě 4–8 květních pupenů představuje práh škodlivosti odchyt 5 brouků a při násadě větší než 9 pupenů je prahem škodlivosti odchyt 10 dospělců.

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky, nejčastěji zobonoska jablečnáovocná, je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům. U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového.

Zásah v ostatních dřevinách se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou. Na prohlídku a případné ošetření by se nemělo zapomenout ani u drobného ovoce a okrasných dřevin, které mohou být rovněž hostiteli některých chorob a škůdců.

Pokud v průběhu jara (v případě zjištění nadkritických počtů) nedojde k účinné regulaci chorob a přezimujících stadií škůdců, dochází potom k jejich rychlé populační expanzi, která se již později obtížně zvládá.

Poškození poupat květopasem jabloňovým
Poškození poupat květopasem jabloňovým

Poškození plůdků pilatkou jablečnou
Poškození plůdků pilatkou jablečnou

Poškození plůdků zobonoskami
Poškození plůdků zobonoskami

Choroby jádrovin

Za deštivého počasí, zvláště v době kvetení a po odkvětu, se může projevit silný nárůst chorob - strupovitosti jabloně, hrušněpadlí jabloně, proti kterým můžeme i preventivně aplikovat fungicidy - proti padlí jabloně: Belanty, Dagonis, Discus, Domark 10 EC, Flosul, Fontelis, Kumulus WG, Luna Experience, Sercadis, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Talent, Tercel, Thiovit Jet, Topas 100 EC aj., biologický přípravek Sonata; - proti strupovitosti: Atos, Batalion 450 SC, Belanty, Bellis, Captan 50 WP, Dagonis, Delan Pro, Faban, Chorus 75 WG, Luna Experience, Merpan 80 WG, Minos , Mytos 30 SC, Polyram WG, Pyrus 400 SC, Scala, Score 250 EC, Sercadis, Talent, Tercel aj.

V oblastech s výskytem rzivosti hrušně se hrušně ošetřují i proti této chorobě např. přípravky účinkujícími na rzi: Delan Pro, Luna Experience, Score 250 EC, Talent aj. Aplikované fungicidy možno kombinovat podle návodu i s uvedenými insekticidními přípravky.

Preventivní opatření

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit zdroje infekce - mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliovou hnilobou plodů, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím. Již samotný kvalitní předjarní řez slouží nejen k regulaci růstu a násady plodů, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to dáno tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, a tím podstatně omezíme příhodné podmínky (dobu ovlhčení) pro vznik a šíření infekce.

Mera skvrnitá

Jestliže nám v minulém roce v sadu škodila na hrušních mera skvrnitá, je třeba zahájit ochranu proti ní již v březnu. Mera skvrnitá je u nás jedním z hlavních škůdců intenzivních výsadeb hrušní a má 3–4 generace v roce. Přezimuje v dospělém stadiu v trhlinách kůry kmenů a větví často i ve výsadbě hrušní. Začíná být aktivní od konce února a v průběhu března. Mery jsou v tomto období v hrušňových sadech dominantním druhem a jejich přítomnost lze snadno zjistit i pomocí sklepávadla. Při teplotách nad 9 °C (již v únoru) kladou samičky vajíčka na kůru větviček a na šupiny pupenů. Vrchol kladení vajíček bývá v dubnu a květnu. Larvy se líhnou již před květem a sají na rašících listech i květních pupenech. Po třetím svlékání na líci listů a později i na letorostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou okřídlení jedinci. Samičky kladou skupiny vajíček výhradně na zelené části větví. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené, postupně i nekrotizují. Při silném napadení snižuje výnosy a oslabuje stromy. Podzimní hnědočervená forma s velkými černými skvrnami je velká 3 až 4 mm. V listopadu se uchylují do zimních úkrytů. K přemnožení dochází hlavně při suchém a teplém počasí a po nadměrném používání neselektivních insekticidů, a tím dojde k vyhubení přirozených nepřátel. Mery přenáší fytoplazmy způsobující odumírání hrušní (pear decline).

Práh škodlivosti před květem je 0,4 vajíček na 1 m délky větvičky, anebo 20 a více dospělců na 100 větví zjištěných pomocí sklepávadla. Práh škodlivosti po odkvětu je 10 vajíček a nymf na 100 listů (nebo 40 vajíček a nymf na 100 růžic).

Na mnoha lokalitách již byly zjištěny rezistentní populace mery vůči pyretroidům. Na těchto lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček. Na zjištěné nymfy aplikujte Sivanto Prime a na pozdější ošetření proti dospělcům: Harpun, Movento 100 SC, Safran, Sivanto prime, Vargas, Vertimec 1.8 EC, Voliam Targo. Ošetření proveďte proti první generaci již před květem a proti druhé generaci v polovině května. Jestliže bude účinnost použitých selektivních přípravků dostatečná, nejsou další ošetření obvykle již potřebná, protože v letním období jsou populace mer již regulovány přirozenými nepřáteli - pavouci, dravé ploštice, škvoři, slunéčka, pestřenky aj. (pokud jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Mera skvrnitá
Mera skvrnitá

Poškození listů a letorostu merou skvrnitou
Poškození listů a letorostu merou skvrnitou

Štítenka zhoubná

Je závažným škůdcem jabloní, hrušní, broskvoní a dalších druhů ovocných dřevin. Zvýšený výskyt v sadech zjistí pěstitel často až podle příznaků napadení na plodech při sklizni, které se objeví náhle z roku na rok. U silně napadených stromů se snižuje vitalita, růst a plodnost. Rostliny vypadají, jako kdyby trpěly nedostatkem vláhy, přestávají se vyvíjet, krní a mívají menší listy. Při silnějším výskytu dochází k odumírání napadených částí, a nakonec i celých stromů. Plodnost stromů se snižuje a stromy předčasně odumírají. Při sání na plodech se v okolí vpichu objevují purpurové diskolorace nepravidelně rozmístěné po povrchu. Po časném napadení plodů zůstávají plody malé a deformované. Výsledkem je snížení kvality plodů. Napadené plody mají výrazně sníženou skladovatelnost.

Štítenka zhoubná má v našich podmínkách jednu až dvě generace ročně. Příchod zimy zastihne štítenku zhoubnou ve všech vývojových stadiích. Vývoj přezimující generace je ukončen v závislosti na teplotních podmínkách koncem dubna až v druhé polovině května.

Ošetření je nezbytné provést při poškození plodů zjištěném v předchozím roce nebo při výskytu více než 10 živých nymf na 1 m větví v ohniscích výskytu nymf při zimní kontrole. Postřik doporučujeme aplikovat až po výskytu teplot nad 10 °C, kdy již dochází k rozlézání nymf první generace, ve fázi zeleného poupěte do začátku fáze růžového poupěte, přípravkem Mospilan 20 SP, Movento 100 SC tank-mix s Ekolem, Istroekolem.

Štítenku zhoubnou objevíme až na plodech
Štítenku zhoubnou objevíme až na plodech

Moniliniová spála peckovin

Všeobecně peckoviny, zejména meruňky a višně, jsou napadány v květu Monilinia laxa, způsobující moniliniovou spálu. Při silném infekčním tlaku může být zničeno až 100 % květů a houba může následně poškozovat i letorosty a prorůstat i do kosterních větví. Jednotlivé květy, plodné větévky nebo i celé větve hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a uschlé, zůstávají v korunách stromů až do konce vegetace. Při silnější infekci se na postižených letorostech často tvoří klejotok a rakovinné ranky, které jsou vstupní branou pro další dřevokazné mikroorganizmy. Příznivé podmínky pro vznik onemocnění vytvářejí dešťové srážky nebo jen vysoká vzdušná vlhkost ve spojení s nižší průměrnou denní teplotou (pod 12 °C). Houba přezimuje v napadených částech rostlin, zejména v mumifikovaných plodech, z nichž se na jaře uvolňuje ohromné množství spor.

Základem ochrany je včasné, důsledné odstraňování a likvidace napadených (mumifikovaných) plodů - hlavního zdroje infekce a napadených větviček.

Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení a pokud trvá deštivé a chladné počasí (souvislé ovlhčení listů je delší než 15 hodin, případně relativní vzdušná vlhkost je vyšší než 80 %). Ošetření opakujeme při dokvétání přípravky: Belanty, Flint, Luna Experience, Magnicur Quick, Moniliová spála STOP, Prolectus, Talent, Teldor 500 SC, Signum, Zato 50 WG, aj. a biopřípravek Serenade ASO.

Moniliniová spála peckovin - višeň
Moniliniová spála peckovin - višeň

Suchá skvrnitost listů peckovin

Suchá skvrnitost listů peckovin (Stigmina carpophila) se v oblastech bohatých srážkami může vyskytovat na všech peckovinách, zvláště však na třešni, broskvoni, slivoních a dalších dřevinách rodu Prunus i střemchy a jeřábu obecného. Je rozdíl v náchylnosti odrůd. Tato choroba způsobuje na listech zejména známou „dírkovitost listů“. Silně napadené listy opadávají. Patogen vedle listů může napadat i další rostlinné části - výhony, pupeny, případně i plody. Na infikovaných výhonech se objevují, obyčejně hned pod pupeny, tmavofialové, později hnědnoucí nekrotizující skvrny. Spolu s výhony houba napadá i dormantní pupeny, které odumírají. Houba může v případě teplých a deštivých období v průběhu podzimu a v předjaří způsobovat i infekce pupenů. K napadení plodů dochází v období po odkvětu. Rozvoj a šíření infekce významně podporují dešťové srážky.

Při silném napadení listů dochází k předčasnému opadu, což může vést k namrzání špatně vyzrálého dřeva. Napadené plody nejsou konzumně využitelné. Napadené dormantní pupeny neprorůstají.

Broskvoně a nektarinky je vhodné ošetřit po opadu listů. Ochrana slivoní a třešní se provádí při rašení pupenů a po odkvětu. V průběhu deštivého počasí se ošetření dle potřeby v cca 10–14denním intervalu opakuje. Pro podzimní a jarní postřik jsou doporučeny měďnaté fungicidy: Cobran, Cuprozin Progress, Defender, Flobrix, Funguran progress aj. Během vegetace se používají organické fungicidy: Moon Privilege, Talent aj. Nejsou však na tuto chorobu všechny registrovány do slivoní. Napadení pupenů je možno omezit ošetřením měďnatým fungicidem v období opadu listů, případně za velmi teplých period v průběhu zimy a v předjaří. Proti chorobě zpravidla postačí i aplikace fungicidů použitých k ošetření proti kadeřavosti broskvoně. Vhodné je shrabání a spálení napadeného listí. Snižovat vlhkost v koruně, pomůže i pravidelný řez.

Suchá skvrnitost listů peckovin – dírkovitost listů slivoně a broskvoně
Suchá skvrnitost listů peckovin - dírkovitost listů slivoně a broskvoně

Pilatky na slivoních

Zejména časně kvetoucí odrůdy jsou lokálně až silně poškozovány pilatkou švestkovoupilatkou žlutou. Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Drobné vosičky se líhnou v době kvetení slivoní, na nichž se živí nektarem a pylem. Při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Postupně housenice opouští zavadající plůdek a vžírá se do dalšího plůdku a může poškodit i 3–4 plody. Typickými projevy napadení po odkvětu jsou na opadlých plůdcích černé tečky, u větších plůdků (do velikosti 1 cm) i zřetelné černé otvory s trusem housenic. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana přípravky: Calypso 480 SC, případně Decis Mega, Dinastia. Upozornění - použití pyretroidů v ovocných dřevinách se, především z důvodu vysoké toxicity pro užitečné členovce, během vegetace nedoporučuje. Z těchto důvodů aplikujte jenom na počátku vegetace.

Prahová hodnota pro ošetření bývá překročena, pokud se na konci květu slivoní v kontrolované výsadbě v náhodně odebraném vzorku 100 nejvyvinutějších odkvetlých kvítcích, na nejdříve kvetoucí odrůdě zjistí nejméně:

  • při slabší až střední násadě plodů je prahem škodlivosti výskyt 5 plůdků s vajíčky na 100 kontrolovaných plodů;
  • při silnější násadě je to 10 plůdků s vajíčky pilatek na 100 plodů;
  • případně 10 dospělců pilatek na jednu lepovou desku za 2 dny.

Na zahradách lze poškození plůdků tímto škůdcem podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek. Desky se vyvěšují před květem raných odrůd, alespoň čtyři kusy na strom z jeho jižní strany.

Poškození plůdků slivoně pilatkami
Poškození plůdků slivoně pilatkami

Ovocné keře

Hnědé padlí angreštu

Citlivé odrůdy angreštu se ošetřují proti hnědému padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) při rašení (před květem) a opakovaně 2–3× po odkvětu v intervalech 5 až 10 dní (dodržet ochranou lhůtu) přípravky: Americké padlí STOP, Collis, Discus, Topas100 EC, Zato 50 WG a sirnatými přípravky: Cuprozin Progres, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet nebo bio přípravky: Kumar, Rock Effect, Serenade ASO, VitiSan aj. Tzv. rezistentní (odolné) odrůdy je vhodné také ošetřit alespoň preventivně, optimálně počátkem kvetení. K aplikovaným přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo.

Účinný je také postřik keřů po sklizni. Ohrožené výsadby černého a bílého rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a 1× po sklizni.

Výskyt onemocnění můžete také omezit vhodnou agrotechnikou - otevřená poloha, menší vzdušná vlhkost, střední půdy, vyrovnaná výživa (nepřehnojovat dusíkem) a hlubším řezem, tj. vzdušnou korunkou stromků či keřů. Důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části keřů. Na rizikových lokalitách upřednostnit odrůdy odolné této chorobě.

Hnědé padlí angreštu na výhonech
Hnědé padlí angreštu na výhonech

Rez ostružinová

S rozšířením pěstování beztrnných ostružin a v důsledku mírných zim se v některých oblastech silně rozšířila rez ostružinová (Kuehneola albida). Přezimuje v infikovaných výhonech (jsou citlivější k poškození mrazem), na nichž se na jaře objevují fialovočervené zduřeniny. V těchto místech pokožka větve praská a uvolňují se žluté spory, infikující spodní strany listů ostružiníků. Za deštivého počasí se rez může na listech rychle rozšířit. Silně napadené listy předčasně opadávají, což může mít negativní vliv na úrodu.

Mechanicky můžeme silné napadení omezit včasným (již při rašení) odstraněním všech napadených výhonů. Pokud možno i pěstitelé v okolí.

S preventivními postřiky ohrožených ostružiníků je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření aspoň 2× v 10denních intervalech zopakovat přípravky: Amistar, Score 250 EC. Na jiné choroby s vedlejší účinností na rzi je do maliníku, ostružiníku povolen přípravek Signum.

Rez ostružinová
Rez ostružinová

Réva vinná

Kadeřavost a plstnatost

Kadeřavost a plstnatost listů révy vinné způsobují drobní roztoči z čeledi vlnovníkovitých vlnovník viničný (hálčivec révový)vlnovník révový (vlnovníkovec révový). Oba dva druhy těchto drobných mikroskopických roztočů (jen 0,15 mm dlouzí) přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů.

Hálčivec révový způsobuje (kadeřavost) největší škody na počátku vegetace, v období po vyrašení, kdy napadá rašící očka a mladé letorosty. Silně napadené letorosty kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, dochází k deformacím listů: kadeření (děravé, potrhané) až hnědnutí (nekrózám) části listů a ke sprchání až zasychání květenství. V průběhu vegetace roztoči postupně přecházejí na horní listová patra. Celkový výnos a kvalita hroznů silně napadených keřů je nízká. Dřevo špatně vyzrává a v zimě snadno vymrzá.

Škodlivost vlnovníka révového (plstnatosti) je poměrně malá. Na napadených listech vznikají velice nápadné vyvýšené puchýře na rubu vyplněny hustou plstí, v níž se roztoči zdržují. K významnějšímu poškození dochází jen při velmi silném napadení listů doprovázeném zmenšením a svinováním čepelí, a při napadení květenství.

Réva se ošetřuje jen v místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky kadeřavosti nebo plstnatosti. Sirnatý přípravek Kumulus WG a u vinic do stáří 4 let Ortus 5 SC se aplikují při rašení nebo těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům je také účinný i znovu nabízený přípravek (hnojivo) Sulka, Sulka-K, Sulka Extra aplikovaný před vyrašením.

Jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri. Dravý roztoč nikdy populaci škůdce nevyhubí úplně, ale udržuje přirozenou rovnováhu, která vyhovuje i rostlinám. Typhlodromus pyri ve vinicích přezimuje. Je schopen potlačovat výskyt škodlivých roztočů i dlouhodobě, ale pouze za předpokladu, že se také dlouhodobě používají jen přípravky selektivní k dravému roztoči. Vůbec nejvyšší riziko představuje použití insekticidů na bázi syntetických pyretroidů. Tyto látky hubí dravé roztoče již v neuvěřitelně nízkých koncentracích. Obecně platí, že je nutné řídit se doporučeními dodavatele konkrétní populace dravého roztoče. Toto platí i v ostatních ovocných výsadbách.

Píďalka trnková - různorožec trnkový

Housenky (šedohnědé píďalky 1–3 cm dlouhé) přezimují na kmíncích, sloupcích vedení a v půdě, škodí na jaře při rašení révy vykusováním pupenů a mladých listů. Na lokalitách s výskytem tohoto škůdce doporučujeme keře révy vinné při rašení chemicky ošetřit. K chemické ochraně lze použít přípravek Steward a přípravky povolené na obaleče a píďalku podzimní dle metodiky.

Kadeřavost révy způsobená hálčivcem révovým
Kadeřavost révy způsobená hálčivcem révovým

Plstnatost révy způsobená vlnovníkem révovým
Plstnatost révy způsobená vlnovníkem révovým

Přehled vybraných povolených pesticidů pro ochranu jádrovin

Škodlivý organizmus

Přípravek

Dávka na ha (l, kg)

Účinná látka

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Strupovitost jádrovin - preventivně

CAPTAN 80WG,

SCAB 80 WG MERPAN 80 WG

2,1

1,88

1,5

kaptan

K

–, PR

Xn, PR

OP, SPe

35

21

28

v období silného infekčního tlaku je vhodné k preventivnímu ošetření použít kombinaci kontaktního a systémového fungicidu

DELAN PRO

2,5

dithianon,

fosfonáty draselné

H

Xn, PR

OP, SPe

35

POLYRAM WG

2,0–2,4

metiram

K

Xi, PR

OP, SPe

21

FABAN

1,2

dithianon,

pyrimethanil

K

Xi, –

OP, SPe

56

preventivní i kurativní účinek zejména na počátku vegetace

KUMAR

5,0

hydrogenuhličitan draselný

K

–, –

-

1

preventivně na strupovitost po odkvětu

MINOS FORTE, MYTHOS 30 SC, PYRUS 400 SC

1,125

0,75–1,0

1,0

pyrimethanil

K

Xi, –

OP, SPe

28

 

56

preventivní i kurativní účinek zejména na počátku vegetace

TERCEL

2,5

dithianon,

pyraklostrobin

K, H

–, –

SPe

35

preventivní účinek na strupovitost i na padlí

Strupovitost jádrovin - kurativně, v době infekčního tlaku

BELLIS

0,8

boskalid,

pyraklostrobin,

S, K

Xn, –

OP, SPe

7

aplikace v BBCH 54–85 při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci, účinkuje i na padlí jabloňové, skládkové choroby

DOMARK 10 EC

0,3

 

tetrakonazol

 

S

 

Xn, PR

 

 

-

14

 

kurativní účinnost do 72 hod., účinek i na padlí

FONTELIS

0,5–0,75

penthiopyrad

H

Xn, PR

OP, SPe

21

účinek i na padlí a skládkové choroby

CHORUS 50 WG

0,45

cyprodinil

S

–, –

OP, SPe

AT

aplikace do konce květu, kurativní účinnost do 60 hod.

LUNA EXPERIENCE

0,5–0,75

fluopyram,

tebukonazol

S

Xi, -

OP, SPe

14

účinek i na padlí a skládkové choroby

SCORE 250 EC, ATOS, DIFCOR 250 EC

0,2

difenokonazol

S

Xi, PR

OP, SPe

49

kurativní účinnost do 96 hod. po vzniku infekce, kombinovat s kontaktními přípravky

TALENT

0,45

myklobutanil

S

–, –

SPe

14

kurativní účinnost do 72 hod., max. 3× za vegetaci, účinek i na padlí

Strupovitost jádrovin: Zdrojem primární infekce jsou askospory uvolňující se za vhodného počasí z vřecek na opadaném listí od fáze myšího ouška; k  infekci dochází za deštivého počasí (k infekci je nezbytné ovlhčení listů). Ukončení ošetření dle aktuálního stavu do konce června (pokud není napadeno více než 0,5 % listů nebo plodů strupovitostí); doba kurativní účinnosti se počítá od začátku dešťových srážek, které infekci způsobily.

Padlí jabloně

CYFLAMID 50 EW

0,5

cyflufenamid

H

–, –

SPe

14

preventivně při prvních příznacích infekce

DISKUS

0,2

kresoxim-methyl

K

Xn, PR

NH

35

preventivně při prvních příznacích infekce

DOMARK 10 EC

0,25

tetrakonazol

S

–, –

NH

14

preventivně při prvních příznacích infekce, účinek i na strupovitost

FONTELIS

0,5–0,75

penthiopyrad

H

Xn, PR

OP, SPe

21

preventivně při prvních příznacích infekce, účinek i na strupovitost

KUMULUS WG

4,5–10,0

síra

K

–, PR

-

3

přípravky na bázi síry se neaplikují při silné sluneční intenzitě a za vysokých teplot

THIOVIT JET

5,0–8,0

síra

K

–, PR

-

7

TOPAS 100 EC

0,5

penkonazol

S

Xi, PR

OP, SPe

35

preventivně při prvních příznacích infekce

TERCEL

2,5

dithianon, pyraklostrobin

K, S

Xn, PR

OP, SPe

35

preventivní aplikace, max. 3× za vegetaci, účinek i na strupovitost

ZATO

0,15

trifloxystrobin

H

–, –

OP, SPe

14

preventivní aplikace, max. 3× za vegetaci

Padlí jabloně: Proti padlí je nutné ošetřovat preventivně při prvních příznacích infekce; přípravky na bázi síry se neaplikují při silné sluneční intenzitě a za vysokých teplot; k přípravkům je vhodné přidávat smáčedlo.

Skládkové choroby

BELLIS

0,8

pyraklostrobin, boskalid

K, S

Xn, –

OP, SPe

7

aplikace před sklizní v BBCH 77–85

GEOXE 50 WG

0,45

fludioxonyl

K

Xi, –

SPe

3

aplikace před sklizní v BBCH 74–89

LUNA PRIVILEGE

0,2

fluopyram,

tebukonazol

S

Xi, -

OP, SPe

14

aplikace 14 dní před sklizní

POMAX

1,6

fludioxonyl, pyrimethanil

K

Xi, –

OP, SPe

5

aplikace od 6 týdnů před sklizní

SMARTFRESH

0,049 g/m3

1-methylcyklopropen

-

–, –

-

-

ve skladech - uchování kvality plodů při chlazení

Přezimující škůdci - aplikace od fáze myšího ouška do růžového poupěte + TM s olejem (Ekol aj.)

MOSPILAN 20 SP,

GAZELLE

0,013 %

imidakloprid

S

–, –

SPe

14

systémový přípravek, registrován i proti přezimujícím škůdcům

Obaleč jablečný

GAZELLE, MOSPILAN 20 SP

0,025 %

acetamiprid

S

–, –

SPe

14

podle signalizace

CORAGEN 20 SC

0,16

chlorantraniliprol

K

Xi , –

OP, SPe

14

kontaktní a požerový účinek s dlouhým reziduálním účinkem

HARPUN

1,0

pyriproxyfen

K

Xn, PR

OP, SPe

-

 

LEPINOX PLUS

1,0

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

K

–, –

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

MADEX

0,1

Cydia pomonella granulovirus

K

–, –

AT

aplikace před líhnutí housenek

SPINTOR

0,6

spinosad

K

–, –

OP, SPe

7

požerový účinek, max. 2× za vegetaci

STEWARD

0,17

indoxakarb

K

Xi, Š

OP, SPe

7

kontaktní a požerový, s reziduálním účinkem, na počátku líhnutí housenek

Mšice

GAZELLE, MOSPILAN 20 SP

0,013 %

acetamiprid

S

–, –

OP, SPe

14

aplikace při zjištění mšic

 

PIRIMOR 50 WG

0,05 %

pirimikarb

K

- , J

OP, SPe

7

aplikace při zjištění mšic

SIVANTO PRIME

0,6

flupyradifuron

S

Xn, PR

OP, SPe

14

aplikace při zjištění mšic

MOVENTO

2,25

spirotetramat

K

–, –

SPe

21

aplikace při zjištění mšic

Sviluška

MASAI

0,375

tebufenpyrad

H

Xn, PR

SPe

21

hubí vajíčka, larvy i dospělce, max. 2× za vegetaci

MILBEKNOCK

0,05 %

milbemektin

K

Xn, PR

SPe

-

hubí všechna vývojová stadia

NISSORUN 10 WP

0,39

hexythiazox

K

Xn, PR

SPe

28

hubí vajíčka, larvy a nymfy svilušek, na počátku líhnutí larev

ORTUS 5 SC

0,05 %

fenpyroximát

K

Xi, PR

SPe

21

podle signalizace, hubí všechna vývojová stadia

Způsob účinku: K - kontaktní, H - hloubkový, S – systémový, H - hloubkový

Přehled vybraných povolených pesticidů pro ochranu peckovin

Škodlivý organizmus

Přípravek

Dávka na ha (l, kg)

Účinná látka

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Vliv na životní prostředí

Ochranná lhůta (dny)

Poznámka

Moniliniová spála i hniloba plodů

HORIZON 250 EW, LYNX, ORNAMENT 250 EC

0,75

tebuconazol

S

Xn, PR

OP, SPe

7

nebezpečí infekce je v období od začátku květu až do opadu květních plátků
1. postřik se provádí na začátku kvetení
2. postřik při dokvétání pokud trvá extrémně vlhké počasí,
nejnáchylnější jsou višně a meruňky

PROLECTUS

1,2

fenpyrazamin

H

–, –

OP, SPe

1

TELDOR 500 SC

1,5

fenhexamid

H

–, –

SPe

3

Moniliniová hniloba plodů

SIGNUM

0,75

boskalid, pyraklostrobin

K

–, –

OP, SPe

7

aplikace se provádí před sklizní tak, aby byla dodržena ochranná lhůta

SWITCH

0,6–1,0

cyprodinil, fludioxonyl

S, K

Xn, PR

OP, SPe

14

Pilatka švestková

DECIS MEGA

0,1

deltamethrin

S

–, –

14

proti pilatce ošetřovat při opadu prvních květních plátků

Obaleč švestkový

CORAGEN 20 SC

0,16–0,263

chlorantraniliprol

K

Xi , –

OP, SPe

14

kontaktní a požerový účinek s dlouhým reziduálním účinkem

EXIREL

0,75

cyantraniliprol

K

Xi, –

OP,SPe

14

podle signalizace

LEPINOX PLUS

1,0

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

K

–, –

AT

aplikace při zjištění prvních housenek

Způsob účinku: K - kontaktní, H - hloubkový, S - systémový, H - hloubkový

Zelenina

Nejenom ovocné stromy jsou napadány a poškozovány chorobami a škůdci, ale také musíme na jaře věnovat patřičnou pozornost pěstované zelenině.

Škůdci

Sledujte výskyty mšic a při náletu prvních porosty ošetřete.

V uzavřených pěstebních prostorách a ve vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky. Kvůli ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Proti plžům jsou tyto návnadové přípravky: Clartex Neo, Metarex Inov, Slimax a Ferramol, Natria, Sluxx HP aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny, cestičky, pod pěstební stoly. Nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků je Nemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 °C, optimum je při 15–20 °C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký. Tento přípravek je účinný zejména proti slimáčku síťkovanému a slimáčku polnímu a na plzáky z rodu Arion účinkuje jen na mladé jedince.

Dřepčíci poškozují hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší škody způsobují na chráněných výhřevných plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyretroidy: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS a Scatto. U košťálovin můžete použít i některý z dalších Buldock 25 EC, NeemAzal-T/S aj. Na mšice jsou registrovány také další přípravky Gondola, Movento, Pirimor 50 WG aj.

Vyslepnutí (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben, může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je to způsobováno růstovým šokem u předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatek přijatelného molybdenu. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubého nebo plodomorky zelné. Toto poškození může také způsobit napadení mladých rostlin dřepčíky nebo mšicí zelnou.

V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií.

Slimáci škodí na zelenině celý rok
Slimáci škodí na zelenině celý rok

Mšice na salátu
Mšice na salátu

Čínské zelí poškozené žírem dřepčíků
Čínské zelí poškozené žírem dřepčíků

Trávník

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná)

Jedná se o chorobu, která ohrožuje porosty během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Původcem růžové sněžné plísňovitosti (plísně sněžné) je fytopatogenní houba Monographella nivalis. Po sejití sněhu na jaře se mohou (na citlivých druzích trav - jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční aj.) objevovat bílošedé až narůžovělé skvrny, povlaky, které působením slunce většinou zmizí bez většího poškození trávníku. Této chorobě se daří při vyšší vlhkosti, napadne-li sníh na nezmrzlou půdu, přehnojením dusíkem, větším množství zelené hmoty (neposečený trávník), ale i stařiny, vyšším pH a na zamokřeném pozemku.

Z fungicidů můžeme použít, zejména preventivně na podzim před zámrazem, 1–2× v intervalu 14 dnů Heritage. Tento přípravek účinkuje i na další choroby trávníků - kornatku travní, palušku travní aj.

Na jaře je používání fungicidů již zbytečné. Většinou postačí napadené místo vyhrabat, provzdušnit (skarifikovat), odstranit odumřelou hmotu a nechat vyschnout. Případně přihnojit a prázdná místa doset odolnějšími druhy trav (kostřava aj.).

Zaplevelení trávníku

Po oteplení na jaře nebo po první seči, když plevele vytvoří dostatečnou listovou plochu, je vhodné ošetřit zaplevelený trávník vhodným herbicidem. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, které pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších zapojených trávnících se již zpravidla neobjevují.

Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, bodláky, šťovíky, jetel plazivý, popenec břečťanolistý apod.). Tyto druhy se přizpůsobí pravidelnému režimu kosení a v trávníku se dále rozšiřují. Účinnou ochranou je použití herbicidních přípravků: Banvel 480 S, Bofix, Cliophar 300 SL, Dicotex, Lontrel 300, Progazon, Starane Forte, Tomahawk, Travin aj. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však potřeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 12–20 °C.

Na nežádoucí (náletové) dřeviny a odolné dvouděložné plevele (křídlatka, šťovík, bršlici kozí nohu, bolševník aj.) je k lokální aplikaci povolen Garlon New.

UPOZORNĚNÍ: První seč trávníku po aplikaci herbicidních přípravků s účinnou látkou clopyralid: Bofix, Cliophar 300 SL, Garlon New, Lontrel 300, Travin aj. nepoužívejte jako mulč ani pro kompostování. Na zahradě možno maximálné využít jeho delší herbicidní účinnost jako herbicidní mulč k jádrovinám, případně k dalším odolným dřevinám. Další 3 seče mohou být použity pro mulčování odolných rostlin. Tento materiál může obsahovat rezidua, která by mohla poškodit citlivé rostliny (mnohdy na daném pozemku i v následujících letech), zejména hrách, fazol, bob, lupinu, jeteloviny a ostatní luskoviny; mrkev, petržel, pastinák a další miříkovité rostliny; brambory, papriky, rajčata a další lilkovité, hlávkový salát, čekanku a další hvězdnicovité včetně okrasných rostlin a plodiny pěstované v chráněných prostorách.

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná) na trávníku po sejit sněhu
Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná) na trávníku po sejit sněhu

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 168x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 248x

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 95x

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

23. 04. 2022 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 224x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail