Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2020

16. 06. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2243x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) a padlí jabloně (Podosphaera leucotricha). Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí.

Proseeds

Ovocné plodiny

Jádroviny

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) a padlí jabloně (Podosphaera leucotricha). Na obě choroby jsou povoleny přípravky: Bellis, Dagonis, Domark 10 EC, Flint Plus, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel, Zdravé jablko Plus aj. Červenec je rozhodujícím obdobím k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. V případě výskytu padlí aplikujte přípravky: Cyflamid 50 EW, Topas 100 EC aj., případně přípravky na bázi síry: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí. U něho však nejsou letové vlny tak patrné jako u obaleče jablečného. Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům registrovány přípravky, které jsou klasifikovány jako neškodné opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu i systémově působící přípravky: Calypso, Gazelle, Mospilan 20 SP a kontaktní přípravky: Coragen 20 SC, Insegar 25 WG, Integro, NeemAzal-T/S, Spintor, Steward, Voliam Targo aj. Možno použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis: Lepinox Plus, či na bázi viroidů: Madex TOP aj. Jde o přípravky i pro ekologické zemědělství. Ošetření je podle signalizace, první aplikace před líhnutím housenek, další aplikace v intervalu 6–14 dnů.

Obaleč jablečný - housenka
Obaleč jablečný - housenka

Obaleč švestkový - housenka
Obaleč švestkový - housenka

Broskvoně a meruňky

Na broskvoních se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) nejen na listech, ale především bělavými a později hnědými skvrnami na plodech. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Mladé plody jsou nejnáchylnější do velikosti 2,5 až 3 centimetrů. Na lokalitách s pravidelným výskytem této choroby se první ošetření doporučuje měsíc po odkvětu, nejpozději však při prvních příznacích. Ošetření je většinou třeba několikrát opakovat v závislosti na počasí a na náchylnosti pěstované odrůdy přípravky: Kumulus WG, Moon Privilege, Talent, Thiovit Jet, Magnicur Core (Zato 50 WG) aj.

Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou počátkem června objevit na meruňkách, především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, ale i broskvoní a mandloní, ojediněle i slivoní. Způsobuje to houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, ale také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Na plodech se vytvářejí (nejvíce až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliniovou hnilobou. Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 °C). K infekcím dochází již 4.–6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Napadení listů strupovitostí peckovin je jenom málo významné. Středy skvrn na listech hnědnou, usychají a mohou i vypadávat. Letorosty jsou poškozovány především u mandloní a broskvoní. Skvrny na letorostech jsou oválného tvaru.

Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů. Proti strupovitosti broskvoně a meruňky není v současné době povolen žádný fungicid. Využít lze vedlejší účinnosti přípravků povolených proti jiným houbovým chorobám broskvoně a meruňky: Moon Privilege, Talent aj. K omezení výskytu choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů choroby. Při silném infekčním tlaku je vhodné při dodržení ochranné lhůty ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

U meruněk i nadále sledujte výskyt choroby hnědnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma). Napadené stromy ošetřete přípravky: Moon Privilege, Talent, Magnicur Core Zato 50 WG aj.

Peckoviny a jádroviny

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její úzce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá častěji jádrové ovoce, zatímco M. laxa je většinou patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod.

U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus -ochranná lhůta (OL) 1 den; Moon Privilege,Teldor 500 SC - OL 3 dny; Signum, Magnicur Core - Zato 50 WG- OL 7 dnů; Talent - OL 14 dnů, u broskvoní také Luna Experience - OL 3 dny a u slivoní Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx - OL 7 dnů. Preventivní opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu, a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - OL 3 dny; Pomax - OL 5 dnů; Bellis - OL 7 dnů; Luna Experience, Moon Privilege - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z registrovaných přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Talent, Magnicur Core - Zato 50 WG - OL 14 dnů aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu. Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Padlí broskvoně na plodu
Padlí broskvoně na plodu

Strupovitost peckovin na plodu meruňky
Strupovitost peckovin na plodu meruňky

Jahodník

Proti bílé skvrnitosti listů jahodníku (Mycosphaerella fragariae) se doporučuje ihned po sklizni porost sežnout s následným přihnojením a chemickým ošetřením některým z přípravků: Amistar, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WG, Kuprikol 50, Ortiva, Score 250 EC Magnicur Core Zato 50 WG aj. Ošetření se podle potřeby opakuje v intervalu 10–14 dnů.

Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Po sklizni je vhodné odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc provést chemické ošetření přípravkem: Vertimec 1.8 EC. Ošetření je nutno aplikovat pod vysokým tlakem větším objemem postřikové jíchy, především do středu trsů. Případně možno podle návodu aplikovat v zapojených porostech dravého roztoče rozhozem substrátu s bioagens na rostliny: Biolaagens ACu (Amblyseius cucumeris), Spical (Amblyseius californicus). Tato ošetření účinkují i proti svilušce chmelové.

Vinná réva

Sledujte signalizaci a dle potřeby ošetřete révu proti plísni révy, padlí révy, sviluškám a obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy.

Šedá hniloba (plíseň šedá nebo botrytida; Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti. Základní ošetření se však většinou provádí až v době zaměkání bobulí. Situační zprávy o ochraně révy vinné můžete nalézt na www.ekovin.cz.

Fungicidní ošetření se provádí při dosažení vhodných podmínek pro šíření patogenů. Zejména u padlí je vhodné provádět u náchylných odrůd preventivní ochranný zásah již od růstové fáze révy 6 listů. V období kvetení révy je důležité u odrůd náchylných na plíseň révy včas zařadit do systému ochrany také fungicidní ošetření proti této chorobě.

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Antre 70 WG, Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 75 WG/80 WP, Pergado F, Polyram WG aj. A k naplnění podmínky náhrady organických fungicidů v systému základní IP (1×) a nadstavbové IP (2×) také i měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP/WG, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. Přípravky s účinnou látkou folpet: Areva Combi, Folpan 80 WG aj. zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Při silném infekčním tlaku plísně révy je vhodnější aplikovat kombinované dále kurativně působící fungicidy: především na bázi iprovalikarbu (Cassiopee 79 WG, Melody Combi 67,5 WG) nebo fenylamidů (Fantic F, Ridomil Gold MZ Pepite,). Použít je možno i ostatní kurativně působící fungicidy při respektování doby kurativního působení - Acrobat MZ WG, Curzate Gold, Curzate M WG, Forum Star, Profiler, Tanos 50 WG, Valis M, aj, které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení).

Na padlí révy je vhodné pro ošetření rizikových porostů (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) použít na počátku kvetení při teplotách nad 15 °C především přípravky na bázi elementární síry (v IP náhrada za organické fungicidy): Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet případně i strobiluriny: Collis,  Magnicur Core Zato 50 WG či azoly: Domark 10 EC, Talent, Topas 100 EC aj. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyt hálčivce révového. Pokud byl zjištěn výskyt padlí, bude vhodné použít: Dynali, Collis, Luna Experience, Prosper, Sercadis, Vivando nebo i další: Karethane New, Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Talendo Extra aj., včetně jejich kombinací a ošetřovat v intervalu (podle infekčního tlaku) 7–14 dnů.

Plíseň révy
Plíseň révy

Zelenina

Průběžně v porostech - zejména při teplejším sušším průběhu počasí kontrolujte výskyty svilušek, třásněnek, mšic a ploštic. Při vlhkém průběhu počasí narůstá škodlivost plísní i na venkovních kulturách!

Na vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky, slimákyplzáky. Pro ideální podmínky, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Možno aplikovat návnadové moluskocidní přípravky Clartex Neo,Desimo Duo, Metarex Inov, Ferramol, Granulax, Ironmax Pro, Sluxx HP aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny - ve sklenících na cestičky, pod pěstební stoly. Přípravek nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků možno využít: Nemaslug - systém na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 °C, optimum je při 15–20 °C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhké.

Sledujte signalizaci na eagri.cz

Slimáček
Slimáček

Plzák španělský
Plzák španělský

Okurky

Porosty podle infekčního tlaku pravidelně ošetřujte proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Za deštivého počasí v 7denních intervalech (většinou vždy po sběru) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Cuproxat SC, Dithane DG Neotec, Flobrix, Champion 50 WP, Infinito, Kuprikol 50, Ortiva, Magnicur EnergyRidomil Gold MZ Pepite aj. Během sklizně se ošetřuje nejlépe ihned po otrhání plodů. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, Ortiva, které mají delší ochrannou lhůtu (7–14 dnů), mají ostatní uvedené přípravky ochranou lhůtu 1–3 dny. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Případně podle intenzity napadení porosty ošetřete i proti mšicím, plošticím, třásněnkám a sviluškám. Stejní škůdci mohou škodit i na paprikách. Pozor na dodržení ochranné lhůty! Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků - na molice a mšice: Calypso 480 SC, Calypso Al, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Plenum, Scatto, Sivanto Prime aj. s přídavkem smáčedla a na svilušky: Floramite 240 SC, Kanemite 15 SC, Nisuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC, Voliam Targo.

Plíseň dýňovitých
Plíseň dýňovitých

Okurka poškozená sviluškami
Okurka poškozená sviluškami

Paprika

Opadávání květů papriky v létě ve skleníku a fóliovníku většinou způsobuje vysoká teplota v kombinaci s nízkou vzdušnou vlhkostí. Při teplotě blížící se 30 °C a vzdušné vlhkosti pod 60 % květy nebo i poupata opadávají. Pomůže intenzivnější větrání a zvýšení vlhkosti.

Na paprikách může škodit i zavlečený roztoč - škůdce rostlin ve sklenících Polyphagotarsonemus latus. Jeho nejčastějším příznakem na paprikách je kožovitost (korkovitost) plodů, které plody znehodnocuje. Roztoči mají protáhle oválné tělo mikroskopických rozměrů, obvykle dosahují velikosti pouze několika desetin milimetru. Tento teplomilný druh byl do skleníků zavlečen s okrasnými rostlinami. Spektrum hostitelských rostlin je velmi široké. Škodlivý výskyt byl pozorován zejména na sazenicích paprik předpěstovaných ve sklenících, ve kterých jsou současně pěstovány i různé okrasné rostliny, které bývají zdrojem napadení. V optimálních podmínkách se dokáže roztoč v krátké době velmi rychle namnožit. Při vysoké teplotě trvá vývoj generace pouze 4–5 dní! Vývoj probíhá na spodní straně mladých listů, kde je optimální vlhkost, stín a vhodné potravní podmínky. Během roku může mít mnoho překrývajících se generací. Poškození rostlin způsobená tímto roztočem bývají často zaměňována s příznaky poškození způsobenými jinými biotickými či abiotickými faktory (nedostatky ve výživě, poškození herbicidy, fyziologické poruchy atd.). K typickým příznakům napadení mladých rostlin paprik patří deformace vegetačních vrcholů jako po napadení mšicemi a výrazné zpomalení růstu až jeho úplné zastavení. Terminální listy a květní poupata bývají deformovaná a při silném napadení nerozkvétají a zasychají. Listové čepele se často stáčejí směrem k rubové straně. U napadených plodů tento roztoč preferuje zastíněnou část. Plody se špatně vybarvují, jsou skvrnité, deformované se zkorkovatělým povrchem v místech předchozího sání. Více napadené plody krní a mohou i předčasně opadávat. Ochrana proti roztoči Polyphagotarsonemus latus je založena na prevenci proti zavlečení a dodržováním hygieny při pěstování sadby a aplikaci akaricidů. Do papriky jsou na svilušky (účinkuje i na další roztoče) přípravky: Nissorun 10 WP, Vertimec 1.8 EC aj. Ošetření musí být provedeno včas, pokud škůdce není přemnožen, nejlépe při prvních příznacích napadení. Ve sklenících s pravidelnými výskyty se ošetřuje i preventivně. Ošetření v pozdějších fázích napadení již oslabené rostliny nezachrání. Ochranný zásah je vhodné po několika dnech opakovat. Při slabším napadení může být účinný i opakovaný postřik přípravky: Biool, NeemAzal-T/S, Neudosan nebo i některá listová hnojiva, např. Hycol Z, která svými lepkavými vlastnostmi kolagenu brání pohybu roztočů. Silněji napadené rostliny je lépe zlikvidovat.

Poškození papriky roztočem P. latus
Poškození papriky roztočem P. latus

Cibule

Sledujte signalizaci prvních výskytů plísně česnekovitých (plísně cibule; Peronospora destructor). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky. Ošetřujeme v 7 až 14denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie. Povoleny jsou přípravky: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Infinito, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Zakeo, případně i měďnaté: Defender, Flowbrix, Champion 50 WP, Kuprikol 250 SC. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské - krčková hniloba česnekovitých (Botrytis allii) je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již mají polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po důkladném zaschnutí natě. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů) je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky. Rovněž preventivní aplikace přípravku Switch snižuje napadení touto chorobou.

Plíseň česnekovitých na cibuli
Plíseň česnekovitých na cibuli

Krčková hniloba česnekovitých
Krčková hniloba česnekovitých

Rajčata

Sledujte signalizaci na první výskyty plíseň rajčete (Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Banco 500SC, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Magnicur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: NeemAzal-T/S, Plenum, Sivanto prime, případně: Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto aj.

Plíseň rajčete na listu
Plíseň rajčete na listu

Plíseň rajčete na plodech
Plíseň rajčete na plodech

Koštáloviny

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíkůkvětilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková, která nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku; květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete (podle signalizace) při zjištění prvních výskytů škůdce registrovanými přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření podle potřeby opakujte. Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Na tyto škůdce aplikujte přípravky s přídavkem smáčedla: Benevia, SpinTor, Steward na housenky můry zelné a housenky motýlů, případně některý z pyretroidů: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 SC, Scatto. Na mšice jsou: Calypso 480 SC, Danadim Progress, Movento 150 OD, Plenum, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

V posledních letech značně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné ošetřit porosty přípravky: Askon, Ortiva,Magnicur Core - Zato 50 WG aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor, ochranná lhůta je 14 až 28 dnů! Nejlepší ochranou je zdravé, namořené osivo. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Housenky můr
Housenky můr

Požerky způsobené housenkami můr
Požerky způsobené housenkami můr

Housenka běláska řepového
Housenka běláska řepového

Housenka běláska řepového a běláska zelného
Housenka běláska řepového a běláska zelného

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Pór

Na odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli). Ohrožené porosty možno ošetřit např. přípravky: Askon, Ortiva aj. Možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Celer

Sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Choroba se přenáší semenem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50WP, Kuprikol 50/250 SC nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Magnicur Core - Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů lze ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Poruchy výživy

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře projevují příznaky nedostatku přijatelného vápníku.

Jabloně

Snad se již každý pěstitel setkal s hořkou (abiotickou, fyziologickou) skvrnitostí (pihovitostí) jablek. Ještě před dozráním nebo až při skladování se na slupce objeví šedozeleně zbarvené, mírně propadlé skvrnky, které se často rozrůstají. Po rozkrojení jablka zjistíme, že dužnina je pod slupkou prorostlá hnědými, hořkými skvrnami velkými 3–5 mm. Projev je častější v kališní části a na osluněné části plodů. Poruchou trpí více velké plody při malé násadě. Není to choroba, ale jedná se o fyziologickou poruchu způsobenou (relativním) nedostatkem přijatelného vápníku v půdě - jeho nedostupností zejména v suchých a teplých letních měsících. Výskyt poruchy je významně ovlivňován průběhem počasí a úrovní výživy. Za základní příčinu je považován nízký obsah vápníku v plodech. Riziko výskytu narůstá se zvyšujícím se poměrem K : Ca a Mg : Ca. Nízký obsah vápníku narušuje selektivní propustnost buněčných membrán, až dochází k poškození buněk a k následné nekróze. Významné jsou rozdíly v náchylnosti odrůd. Ze starších odrůd jsou velmi citlivé např. Angold, Coxova reneta, Dukát, z novějších odrůd jsou velmi citlivé Bohemia, Rubín, Šampion, Topaz, Vanda aj. Mezi náchylné lze zařadit i odrůdy Golden Delicious a Jonagold.
Nebezpečí výskytu poruchy lze snížit optimalizací růstu a poměru mezi růstem a plodností (více trpí velké plody), sklizní v optimální sklizňové zralosti, správným skladováním a harmonickou výživou, a také výběrem vhodných, méně náchylných odrůd. Pravidelná závlaha výsadeb v období sucha. Vyrovnaná výživa, především nepřehnojovat dusíkem, fosforem a hořčíkem a zajistit dostatek vápníku. Vhodný udržovací a zmlazovací řez. Správné skladování plodů - rychlé ochlazení sklizených plodů a kvalitní uložení (řízená atmosféra a ULO).

U citlivých odrůd jabloní se neobejdeme bez opakované aplikace listových hnojiv se zvýšeným obsahem vápníku na listy a plody: Aminoquelant-Ca, Arbofert jablko, Calcinit, Calsol, Campofort Garant Ca, Folit Ca, Harmonie Vápník, InCa, Kalkosol 25, Kalkosan 30, Lamag Ca, Vinofert Kalcium, Wuxal Kalcium aj. Případně i chlorid či ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Tato hnojiva je vhodné přidávat i do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů - od poloviny července do konce srpna. Ošetření 3–5× opakujte v intervalu 10–14 dnů. Začínáme s nižšími koncentracemi, tyto pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležitá jsou zejména poslední dvě ošetření před sklizní.

Hořká (abiotická, fyziologická) skvrnitost (pihovitost) jablek
Hořká (abiotická, fyziologická) skvrnitost (pihovitost) jablek

Réva vinná

Stejného původu (nedostatek vápníku) je i odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) u révy vinné. Tato porucha se projevuje u náchylných odrůd révy: André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Tramín aj. tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky a třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Za vlhkého počasí jsou poškozené části napadány šedou hnilobou hroznů révy (plísni šedou), dochází k hnilobě a k padání částí nebo celých hroznů.

Příčiny jsou obdobné jako u jabloní - nedostatek vápníku, případně hořčíku, za současného nadbytku draslíku. Existují však i další teorie vzniku poruchy. Prevence spočívá v regulaci plodnosti, pravidelné závlaze porostu v období sucha a ve vyrovnané výživě, zvláště dusíkem, draslíkem, fosforem a vápníkem.

Aplikace listových hnojiv s obsahem vápníku, příp. hořčíku se provádí na počátku zaměkání a je ji nutno v intervalu 10–14 dní 1–2× opakovat.

Odumírání třapiny hroznů je třeba odlišit od abiotického vadnutí hroznů, kdy uvadají a sesychají jen bobule, ale třapina a stopečky bobulí zůstávají zelené a funkční - především u odrůdy Zweigeltrebe). Způsobuje to více příčin, významné jsou především nedostatek draslíku v půdě, nedostupnost draslíku (sucho, pH), nevhodný poměr draslíku:hořčíku. Prevencí je pravidelná závlaha porostu v období sucha a vyrovnaná výživa - aplikace půdních hnojiv s obsahem draslíku.

Odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek)
Odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek)

Abiotické vadnutí hroznů
Abiotické vadnutí hroznů

Úpal hroznů
Úpal hroznů

Nedostatek hořčíku u révy
Nedostatek hořčíku u révy

Zelenina

Rovněž některé poruchy zeleniny - suchá hniloba květního konce plodů rajčat a paprik, ale i neinfekční nekrózy (hnědnutí) vnitřních listů hlávek zelí, neinfekční okrajové nekrózy (spály) listů (např. salátu nebo košťálovin), neinfekční nekrózy vnitřních suknic cibule, neinfekční tečkovitosti listů pekingského zelí, propadání a hnědnutí středů růžic květáku nebo neinfekční hnědnutí poupat brokolice - vznikají jako následek relativního nedostatku přijatelného vápníku. Následně je takto poškozená část rostliny napadena hnilobou.

Základní preventivní ochranou proti všem uvedeným příznakům nedostatku vápníku je:

- pravidelná a dostatečná závlaha - v průběhu celé vegetace by nikdy nemělo dojít k proschnutí kořenové soustavy. V některých případech se však nedostatek vápníku může projevovat i na půdách příliš mokrých a rozbahněných;

- vyrovnaná výživa všemi důležitými živinami - nemělo by nikdy docházet hlavně k přehnojování dusíkem (zejména v amoniakální formě). Je třeba zacházet opatrně i s draslíkem, a to především na půdách s vyšším obsahem tohoto prvku.

U zeleniny (zejména u papriky a rajčat) je vhodné provádět aplikaci listového hnojiva s obsahem přijatelného vápníku preventivně, nejpozději však při prvních příznacích choroby.

Nedostatek vápníku u rajčete
Nedostatek vápníku u rajčete

Nedostatek vápníku u papriky
Nedostatek vápníku u papriky

Nedostatek vápníku u pekingského zelí
Nedostatek vápníku u pekingského zelí

Okrasné rostliny

Jehličnany

Pozorně prohlédněte prosychající větve jalovců, mohou tam být štítenky (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách při silnějším napadení některé citlivé kultivary i zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření kombinací pyretroidu: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. s organofosfátem: Danadim Progress, Dursban 480 EC, případně neonikotinoidem: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP s přídavkem smáčedla.

Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů (na slunných stanovištích) může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z akaricidů: Nissorun 10 WP či Vertimec 1.8 EC.

Jalovec napadený štítenkami
Jalovec napadený štítenkami

Poškození sviluškami - Picea glauca
Poškození sviluškami - Picea glauca

Růže

Na růžích může na listech škodit kromě mšic i houbová choroba černá skvrnitost růží (Diplocarpon rosae) a místy rovněž padlí (Podosphaera pannosa) a rez růžová (Phragmidium mucronatum a P. tuberculatum). Podle potřeby je včas ošetřete např. přípravky: Folicur koncentrát/AL, Multirose, Choroby růží Stop, Ortiva, Saprol - Proti houbovým chorobám růží, Magnicur Core - Zato 50 WG aj.

Černá skvrnitost růží
Černá skvrnitost růží

Padlí růžové
Padlí růžové

Rez růžová
Rez růžová

Túje - zerav západní

Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí může být kromě svilušek způsobeno i dalšími příčinami. Velmi častou příčinou hnědnutí a zasychání konců výhonů je sucho (především na jaře, po zimě) nebo i posypové soli. Může to být ale i následkem nedostatku vápníku a hořčíku. V těchto případech na napadených částech nejsou žádné příznaky poškození hmyzem nebo houbovou infekcí.

V případě napadení houbami Didymascella thujina, Kabatina thujae jsou příznaky zřetelné většinou až koncem léta a na odumřelých výhonech jsou zřetelné drobné černé plodničky nebo naduřelé polštářkovité plodnice. Rozvoj houbových chorob podporuje nedostatek vápníku a hořčíku a příliš husté porosty. Proti oběma houbovým chorobám se doporučuje ošetřovat od konce května a ošetření po 2 až 3 týdnech 2–3× opakovat. K ošetření je možné použít přípravky: Dithane DG Neotec aj.

V případě, že na bázi odumřelé (hnědé) části výhonů je zřetelný vyhlodaný drobný otvor, jedná se o poškození škůdcem molovkou tújovou. V tomto případě se první příznaky objevují většinou až od srpna. Podobný druh škodí i na cypřišcích a jalovcích. Molovka tújová klade vajíčka v druhé polovině června. Nazelenalé larvy (přibližně 3 mm velké) se po vylíhnutí zavrtávají do jehlic, kde také přezimují. Ošetření se doporučuje provést ve druhé polovině června. Je možné použít přípravky doporučené na štítenky.

Túje poškozené suchem a sviluškami
Túje poškozené suchem a sviluškami

Prosychání tújí
Prosychání tújí

Poškození molovkou tújovou
Poškození molovkou tújovou

Mečíky

U mečíků (gladiol) může škodit třásněnka mečíková. Posáté listy jsou bělavé se stříbřitě lesklými skvrnami, které splývají. Povrch listů postupně hnědne. Poupata nekvetou a zůstávají „zpečená“. Na květech jsou bělavé skvrny. Posátá místa na hlízách hnědnou a povrch je zvrásněný. Hlízy neraší. Během vegetace má několik generací, vývojový cyklus je 2–4 týdny. Třásněnky přezimují na skladovaných hlízách, kde se mohou i množit. Na podzim je nutná včasná sklizeň a očištění od zbytků listů. Chemická ochrana za vegetace je problematická vzhledem k tomu, že třásněnky jsou ukryty uvnitř v poupatech. Ošetřuje se v 10–14denních intervalech ihned při zjištění prvních příznaků napadení rostlin, případně po objevení se poupat: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Mospilan 20 SP, SpinTor, Vertimec 1,8 EC aj. Pro signalizaci výskytu létajících třásněnek lze použít i modré lepové desky. Třásněnka mečíková může též napadat frézie, narcisy, hvězdníky a další rostliny.

Poškození třásněnkou mečíkovou
Poškození třásněnkou mečíkovou

Shrnutí

Tak jako v předcházejícím období je potřeba sledovat ze škůdců výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, okurkách, cibuli, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách. Sledujte signalizaci na internetových stránkách http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/, kde jsou teplotní modely vývoje fytopatogenních druhů hmyzu a modely epidemií houbových chorob.

Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny. U směsí (TM) neuvedených na etiketě pozor u porostů navštěvovaných včelami.

Jestliže dojde k poškození porostů krupobitím, je vhodné porosty co nejdříve ošetřit listovým hnojivem s přídavkem fungicidu a stimulátoru růstu (antistresoru) pro podpoření hojení a regenerace poškozeného porostu.

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt!

Registrované fungicidy použitelné pro ochranu okrasných rostlin (stav k 20. 5. 2019)

Přípravek

Název účinné látky

Způsob účinku

Plodina

Škodlivý organizmus

Acrobat MZ WG

dimethomorf, mankozeb

systémový

okrasné rostliny

pravé plísně (oomycety)

Aliette 80 WG

fosetyl-Al

systémový

okrasné rostliny

pravé plísně (oomycety)

Antre 70 WG

 

propineb

kontaktní

okrasné rostliny - karafiát

rez karafiátová

Airone SC, Badge WG, Flowbrix, Funguran

hydroxid měďnatý, oxichlorid měďnatý

kontaktní

okrasné rostliny

houbové choroby, bakteriózy

Discus

kresoxim-methyl

kontaktní

okrasné rostliny

padlí, skvrnitosti listů

Dithane DG NeoTec, Mastana SC

mancozeb

kontaktní

okrasné rostliny mečík,tulipán

růže

karafiát

skvrnitosti listů,

houbové choroby,

černá skvrnitost,

rez karafiátová

Falcon 460 EC

tebuconazol, triadimenol, spiroxamine

kontaktní, systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi

Folicur AL

 

tebuconazol,

trifloxystrobin

kontaktní, systémový

okrasné rostliny

padlí, skvrnitosti listů, rzi

Heritage

azoxystrobin

systémový

trávníky okrasné, užitkové, sportovní a golfové

plíseň sněžná

Horizon 250 EW

tebuconazol

systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus

síra

kontaktní, fumigační

okrasné rostliny

padlí, vedlejší účinnost na roztoče

Merpan 80 WG

captan

kontaktní

okrasné rostliny

skvrnitosti listů

Moon Privilege

fluopyram

systémový

okrasné rostliny

skvrnitosti listů, padlí, plíseň šedá

Mythos 30 SC

pyrimethanil

kontaktní

okrasné rostliny

skvrnitosti listů, plíseň šedá

Omix, Previcur Energy Rival

Propamokarb

systémový

okrasné rostliny

padání klíčních rostlin

Ortiva, Zakeo, Zoxis

azoxystrobin

systémový

okrasné rostliny mimo trávníky

padlí, skvrnitosti listů, rzi

Magnicur Energy

propamocarb, fosetyl

systémový

okrasné rostliny

houbové choroby, pravé plísně (oomycety)

Proplant,

propamocarb-hydrochlorid

systémový

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

půdní oomycety

Ridomil Gold MZ Pepite

mankozeb, metalaxyl-M

kontaktní, systémový

okrasné rostliny

pravé plísně (oomycety)

Score 250 EC

difenoconazol

systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Signum

 

pyraklostrobin, boskalid

systémový

okrasné školky

padlí, rzi, skvrnitosti listů

SUBSTRAL Komplexní ochrana

tritikonazol, acetamiprid

kontaktní, systémový

okrasné rostliny - venkovní

mšice, černá skvrnitost růže, padlí, rez

Talent

myclobutanil

lokálně systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Teldor 500 SC

fenhexamid

kontaktní

okrasné rostliny

plíseň šedá

Topsin M

thiofanát-methy

systémový

okrasné školky

krčkové a kořenové hniloby

VitiSan

hydrogenuhličitan draselný

kontaktní

okrasné rostliny

padlí

Magnicur Core - Zato 50 WG

trifloxystrobin

kontaktní

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Související články

Biologická ochrana a výživa v polní produkci a zelenině

26. 02. 2021 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 216x

Zvláštnosti pěstitelského ročníku 2019/20

22. 02. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s. r. o. Ochrana obecně Zobrazeno 284x

Choroby a škůdci břečťanu

19. 02. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 222x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2021

16. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 692x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2021

15. 02. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 683x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail