BASF
BASF
BASF

AGRA

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2021

16. 06. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2342x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí.

Proseeds

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Jádroviny

Choroby

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Dagonis, Domark 10 EC, Flint Plus, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj. Červenec je rozhodujícím obdobím k zabránění výskytu padlí na jabloních v příštím roce. V případě výskytu padlí aplikujte přípravky: Cyflamid 50 EW, Topas 100 EC aj., případně přípravky na bázi síry: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd.

Padlí jabloně
Padlí jabloně

Obaleči

Rovněž sledujte dle náletu samečků do feromonových lapačů intenzitu napadení obalečem jablečným a při zvýšeném výskytu sad ošetřete. Obdobně ošetřete i švestky proti červivosti - obaleči švestkovému, jehož samečci nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí. U něho však nejsou letové vlny tak patrné jako u obaleče jablečného. Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům přípravky: Coragen 20 SC, Exirel, Gazelle, Harpun, Mospilan 20 SP, NeemAzal-T/S, Spintor, Steward, Voliam targo aj. Možno použít i biologické přípravky na bázi Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus) či viroidů (Madex Top aj.). Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství. Ošetření podle signalizace, první aplikace před líhnutím housenek, další aplikace v intervalu 6–14 dnů.

Obaleč jablečný - housenka
Obaleč jablečný - housenka

Obaleč švestkový - housenka
Obaleč švestkový - housenka

Broskvoně

Padlí broskvoně

Na broskvoních (a zvláště na některých odrůdách nektarinek) se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) nejen na listech, ale hlavně na osluněné straně plodů světlými skvrnami. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat. Mladé plody jsou nejnáchylnější do velikosti 2,5–3 cm. V lokalitách s pravidelným výskytem této choroby se první ošetření doporučuje měsíc po odkvětu, nejpozději však při prvních příznacích. Ošetření je většinou potřeba několikrát opakovat v závislosti na klimatických podmínkách a náchylnosti pěstované odrůdy přípravky: Kumulus WG, Luna Privilege, Talent, Thiovit Jet, VitiSan, Zato 50 WG aj.

Padlí broskvoně
Padlí broskvoně

Meruňky

Strupovitost peckovin

Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou počátkem června objevit na meruňkách (v červenci a srpnu i na broskvích), především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Způsobuje to houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, někdy také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, ale i broskvoní a mandloní, ojediněle i slivoní. Na plodech se vytvářejí (nejčastěji až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně mohou být napadány moniliovou hnilobou. Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 °C). K infekcím dochází již 4.–6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Napadení listů strupovitostí peckovin je jenom málo významné. Středy skvrn na listech hnědnou, usychají a mohou i vypadávat. Letorosty jsou poškozovány především u mandloní a broskvoní. Skvrny na letorostech jsou oválného tvaru. Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy). Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů. Proti strupovitosti broskvoně a meruňky není v současné době povolen žádný fungicid. Využít lze vedlejší účinnosti přípravků povolených proti jiným houbovým chorobám broskvoně a meruňky: Luna Privilege, Talent, VitiSan aj. K omezení výskytu choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů choroby. Při silném infekčním tlaku je vhodné při dodržení ochranné lhůty ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

Strupovitost peckovin na broskvi
Strupovitost peckovin na broskvi

Strupovitost peckovin na meruňce
Strupovitost peckovin na meruňce

Hnědnutí listů meruňky

U meruněk i nadále sledujte výskyt choroby hnědnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma). Napadené stromy ošetřete přípravky: Luna Privilege, Talent, Zato 50 WG aj.

Moniliniová hniloba

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její úzce příbuzná Monilinia fructigena. Houby lze od sebe rozlišit i makroskopicky - M. fructigena mívá konidiofory s konidiemi uspořádány spíše v soustředných kruzích a napadá častěji jádrové ovoce, zatímco M. laxa je většinou patogenem peckovin a kupky konidií pokrývají roztroušeně celý plod. U peckovin jsou k chemické ochraně povoleny přípravky: Prolectus - ochranná lhůta (OL) 1 den; Teldor 500 SC - OL 3 dny; Signum, Zato 50 WG - OL 7 dnů; Talent - OL 14 dnů, u broskvoní také Luna Privilege - OL 3 dny a u slivoní i Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Luna experience, Lynx - OL 7 dnů. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná. Především je třeba preventivně odstraňovat napadené plody a větévky (u peckovin), zabránit poranění plodů (efektivní je ochrana proti škůdcům) a v rizikových lokalitách omezit pěstování náchylných odrůd.

Moniliniová hniloba na meruňce
Moniliniová hniloba na meruňce

Jahodník

Bílá a fialová skvrnitost listů

Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni plodů porost sežnout s následným přihnojením a chemickým ošetřením některým z přípravků: Amistar, Flowbrix, Champion 50 WP/WG, Kuprikol 50, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. Ošetření se podle potřeby opakuje v intervalu 10–14 dnů.

Skvrnitosti listů jahodníku
Skvrnitost listů jahodníku

Roztočík jahodníkový

Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Po sklizni je vhodné odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc provést chemické ošetření přípravky: Movento 100 SC, Nealta, Vertimec 1.8 EC. Ošetření je nutno aplikovat pod vysokým tlakem větším objemem postřikové jíchy, především do středu trsů. Případně možno podle návodu aplikovat dravého roztoče rozhozem substrátu s bioagens na rostliny ve skleníku - Spical (Neoseiulus californicus). Tato ošetření účinkují i proti sviluškám.

Posátí roztočíkem jahodníkovým
Posátí roztočíkem jahodníkovým

Vinná réva

Sledujte signalizaci a dle potřeby ošetřete révu proti plísni révy, padlí révovému, sviluškám a obalečům - obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy. Zprávy o ochraně révy vinné můžete nalézt na ekovin.cz v sekci prognostické zprávyGallati-vitis:

Šedá hniloba (plíseň šedá, botrytida, Botrytis cinerea) napadá hrozny již po odkvětu až do úplné zralosti. Základní ošetření se však většinou provádí až v době zaměkání bobulí. Fungicidní ošetření se provádí při dosažení vhodných podmínek pro šíření patogenů. Zejména u padlí je vhodné u náchylných odrůd provádět preventivní ochranný zásah již od růstové fáze révy 6 listů. V období kvetení révy je důležité u odrůd náchylných na plíseň révy včas zařadit do systému ochrany také fungicidní ošetření proti této chorobě.

Plíseň révy

Na lokalitách, kde nebyly zjištěny první výskyty plísně révy a v minulém období nebyly splněny podmínky pro primární infekci, je možno použít kontaktně a preventivně působící fungicidy: Areva Combi, Cabrio Top, Dithane DG Neotec, Folpan 80 WG, Manfil 75 WG/80 WP, Pergado F, Polyram WG aj., k naplnění podmínky náhrady organických fungicidů také i měďnaté přípravky: Cuprocaffaro Mickro, Cuproxat SC, Defender, Flowbrix, Funguran-PRO, Champion 50 WG, Kocide 2000, Kuprikol 50/250 SC aj. Přípravky s účinnou látkou folpet (Areva Combi, Folpan 80 WG, Pergado F aj.) zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Při silném infekčním tlaku je vhodnější aplikovat kombinované déle kurativně (léčebně) působící fungicidy: Cassiopee 79 WG, Melody Combi 67,5 WG nebo fFantic F, Ridomil Gold MZ Pepite. Použít je možno i ostatní kurativně působící fungicidy při respektování doby kurativního působení - Acrobat MZ WG, Forum Star, Profiler, Tanos 50 WG, Valis M aj., které při doporučené dávce zajistí dlouhou dobu účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systémové nebo hloubkové působení).

Plíseň révy
Plíseň révy

Padlí révy

Na padlí révy je vhodné pro ošetření rizikových porostů (náchylná odrůda, pravidelný výskyt, silnější výskyt v minulém roce) použít na počátku kvetení při teplotách nad 15 °C především přípravky na bázi elementární síry (v integrované produkci náhrada za organické fungicidy): Flosul, Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet. Přípravky na bázi elementární síry současně omezují i výskyt hálčivce révového.

Pokud byl zjištěn výskyt padlí, bude vhodné použít intenzivní fungicidy: Collis, Domark 10 EC, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Prosper, Sercadis, Spirox D, Vivando, případně i další: Karethane New, Talendo Extra, Talent, Topas 100 EC aj., včetně jejich kombinací. Interval mezi ošetřeními by neměl ani při ošetření intenzivními přípravky u rizikových porostů překročit 10–12 dnů. Alternativou při silném infekčním tlaku může být i použití intenzivního přípravku v intervalu 12–14 dnů a v mezidobí provést ošetření přípravkem na bázi elementární síry.

Padlí révy
Padlí révy

Zelenina

Plži

Průběžně v porostech - zejména při teplejším sušším průběhu počasí kontrolujte výskyty svilušek, třásněnek, mšic a ploštic. Při vlhkém průběhu počasí narůstá škodlivost plísní i na venkovních kulturách. Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky, slimákyplzáky. Kvůli ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby.

Možno aplikovat návnadové moluskocidní přípravky Clartex Neo, Metarex Inov, Ferramol, Ferrex, Sluxx HP aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny - ve sklenících na cestičky, pod pěstební stoly. Přípravek nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků možno využít: Nemaslug a Phasmarhabditis-Systém na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 oC, optimum je při 15–20 oC, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký.

Sledujte signalizaci na eagri.cz.

Slimáček polní a slimáček síťkovaný
Slimáček polní a slimáček síťkovaný

Okurky

Plíseň dýňovitých

Podle potřeby pravidelně ošetřujte porosty proti plísni dýňovitých (plíseň okurková; Pseudoperonospora cubensis) v závislosti na infekčním tlaku, intenzitě růstu a použitém přípravku. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna preventivní opatření, která zabraňují ovlhčení listů nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívání tolerantních odrůd.

Pro zlepšení pokryvnosti postřiku je vhodné přidat ke kontaktním přípravkům smáčedlo. Za deštivého počasí ošetřujeme v 7denních intervalech (během sklizně většinou vždy po sběru plodů) s dodržením předepsaných ochranných lhůt. Za sucha postačí preventivní ošetření po 14 dnech. Můžete aplikovat přípravky: Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Cuproxat SC, Dithane DG Neotec, Flobrix, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ortiva, Previcur Energy, Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite aj. Kromě přípravku Dithane DG Neotec, Ortiva, které mají delší ochrannou lhůtu (7–14 dnů), mají ostatní uvedené přípravky ochrannou lhůtu 1–3 dny. Dle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)
Plíseň dýňovitých (plíseň okurková)

Škůdci

Případně podle intenzity výskytu porosty ošetřete i proti sviluškám, molicím, mšicím, plošticím a třásněnkám. Stejní mohou škodit i na paprikách. Na tyto škůdce aplikujte některý z přípravků: Gazelle, Harpun, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC, NeemAzal-T/S, Scatto, Sivanto prime aj. s přídavkem smáčedla a na svilušky: Floramite 240 SC, Kanemite 15 SC, Nisuron 10 WP, Vertimec 1.8 EC, Voliam Targo aj. Pozor na dodržení ochranné lhůty.

Listy okurky posáté sviluškami
Listy okurky posáté sviluškami

Paprika

Opadávání květů

Opadávání květů papriky v létě ve skelníku a fóliovníku většinou způsobuje vysoká teplota v kombinaci s nízkou vzdušnou vlhkostí. Při teplotě blížící se 30 °C a vzdušné vlhkosti pod 60 % květy nebo i poupata opadávají. Pomůže intenzivnější větrání a zvýšení vlhkosti.

Roztoč Polyphagotarsonemus latus

Na paprikách může škodit i zavlečený roztoč - škůdce rostlin ve sklenících Polyphagotarsonemus latus. Jeho nejčastějším příznakem na paprikách je kožovitost (korkovitost) plodů, která plody znehodnocuje. Škodlivý výskyt byl pozorován zejména na sazenicích paprik předpěstovaných ve sklenících, ve kterých jsou současně pěstovány i různé okrasné rostliny, které bývají zdrojem napadení. V optimálních podmínkách se dokáže roztoč v krátké době velmi rychle namnožit. Vývoj probíhá na spodní straně mladých listů, kde je optimální vlhkost, stín a vhodné potravní podmínky. Během roku může mít mnoho překrývajících se generací. Poškození rostlin způsobená tímto roztočem bývají často zaměňována s příznaky poškození způsobenými jinými biotickými či abiotickými faktory (nedostatky ve výživě, poškození herbicidy, fyziologické poruchy atd.).

K typickým příznakům napadení mladých rostlin paprik patří deformace vegetačních vrcholů jako po napadení mšicemi a výrazné zpomalení růstu až jeho úplné zastavení. Terminální listy a květní poupata bývají deformovaná a při silném napadení nerozkvétají a zasychají. Listové čepele se často stáčejí směrem k rubové straně. U napadených plodů tento roztoč preferuje zastíněnou část. Plody se špatně vybarvují, jsou skvrnité, deformované se zkorkovatělým povrchem v místech předchozího sání. Více napadené plody krní a mohou i předčasně opadávat.

Ochrana proti roztoči Polyphagotarsonemus latus je založena na prevenci proti zavlečení a dodržováním hygieny při pěstování sadby a aplikaci akaricidů. Do papriky jsou na svilušky (účinkuji i na další roztoče) registrovány přípravky: Floramite 240 SC, Nissorun 10 WP, Vertimec 1.8 EC aj. Ošetření musí být provedeno včas, pokud populace škůdce není přemnožena, nejlépe při prvních příznacích napadení. Ve sklenících s pravidelnými výskyty i preventivně. Ošetření v pozdějších fázích napadení již oslabené rostliny nezachrání. Ochranný zásah je vhodné po několika dnech opakovat. Při slabším napadení může být účinný i opakovaný postřik přípravkem Biool, NeemAzal-T/S, Neudosan nebo i některá listová hnojiva, např. Hycol Z, který svými lepkavými vlastnostmi kolagenu brání pohybu roztočů. Silněji napadené rostliny raději zlikvidovat.

Poškození papriky roztočem Polyphagotarsonemus latus
Poškození papriky roztočem Polyphagotarsonemus latus

Cibule

Plíseň česnekovitých

Sledujte signalizaci prvních výskytů plísně česnekovitých (plíseň cibule; Peronospora destructor). Výskyt choroby podporuje teplejší počasí a počasí se střídavými teplotami mezi 5 až 23 °C, vysoká vzdušná vlhkost, rosy a dešťové srážky.

Ošetřujeme v 7 až 14denních intervalech podle průběhu počasí a průběhu epidemie. Povoleny jsou přípravky: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Mastana, Orondis Plus, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Zorvec Endavia aj., případně i měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Flowbrix aj. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje přidat do postřikové jíchy smáčedlo. V případě silného infekčního tlaku (při deštivém počasí) lze interval ošetření zkrátit. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Plíseň česnekovitých (plíseň cibule)
Plíseň česnekovitých (plíseň cibule)

Krčková hniloba česnekovitých

Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské - krčková hniloba česnekovitých (Botrytis allii) je do značné míry ovlivňována i termínem a způsobem sklizně. Cibule na uskladnění by se nikdy neměla sklízet později než v době, kdy asi dvě třetiny rostlin již mají polehlou („zalomenou“), ale stále ještě zelenou nať. Ta by se měla odstranit z cibule až po důkladném zaschnutí natě. Cibule pěstovaná ze semene (z přímých výsevů) je krčkovou hnilobou napadána mnohem méně než cibule vypěstovaná ze sazečky.

Preventivní aplikace přípravku Switch snižuje napadení touto chorobou.

Krčková hniloba česnekovitých
Krčková hniloba česnekovitých

Rajčata

Plíseň rajčete

Sledujte signalizaci na první výskyty plíseň rajčete (plíseň bramborová; Phytophthora infestans). Zvláště porosty rajčat pěstované v uzavřených polohách je nutno dle potřeby i opakovaně preventivně ošetřit některým z přípravků: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Infinito, Nautile DG, Ortiva, Ranman Top, Ridomil Gold MZ Pepite, Zekeo aj. Při ošetření platí obdobné zásady jako při ošetřování brambor. Nejdůležitější je včasná preventivní ochrana. Při slabším napadení se doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů a plodů, aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Ohroženy mohou být zejména porosty s pravidelnou zálivkou a dále porosty na lokalitách, kde byly zaznamenány silné bouřkové srážky. Měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50 aj. mohou prodloužit vegetační dobu.

Plíseň rajčete
Plíseň rajčete

Molice skleníková

Porosty napadené molicí skleníkovou možno ošetřit přípravky: NeemAzal-T/S, Plenum, Sivanto Prime, případně Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto aj.

Košťáloviny

Škůdci

Na košťálovinách škodí, kromě mšice zelné, dřepčíkůkvětilky zelné, rovněž molice vlaštovičníková, která nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku; květilka zelná na květáku a dřepčíci zejména na druzích, které nemají na listech voskovou vrstvičku (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete (podle signalizace) při zjištění prvních výskytů škůdce přípravky s přídavkem smáčedla a ošetření podle potřeby opakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná. Aplikujte přípravky s přídavkem smáčedla: Benevia, SpinTor, Steward na housenky můry zelné a housenky motýlů, případně: Alfametrin ME, Buldock 25 EC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Karis 10 SC, Scatto aj. Na mšice jsou povoleny: Gondola, Movento 150 OD, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

Obdobně mohou vyvinuté hlávky poškodit chodbami i slimáci a slimáčci. Na výsevech pekingského zelí pravidelně škodí dřepčíci. Dobrou ochranou proti nim je pokrýt záhony po výsevu netkanou textilií.

Dřepčíci na zelí
Dřepčíci na zelí

Mšice zelná na kapustě
Mšice zelná na kapustě

Larvy květilky na pekingském zelí
Larvy květilky na pekingském zelí

Housenky běláska zelného na zelí
Housenky běláska zelného na zelí

Housenky můr
Housenky můr

Požerky na zelí způsobené housenkami
Požerky na zelí způsobené housenkami

Alternariová skvrnitost brukvovitých

V posledních letech značně škodí na porostech pekingského zelí a místy i na kapustě a skladovaném hlávkovém zelí alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae). Primárním zdrojem infekce je osivo z napadených porostů. Rozvoj choroby podporuje vlhké počasí, nevhodné zavlažování a přehnojení dusíkem. V místech s pravidelným výskytem této choroby je možné ošetřit porosty brukvovitých fungicidy: Askon, Ortiva, Zato 50 WG aj. Ochranu musíte provést již při objevení se prvních příznaků choroby. Pozor, ochranná lhůta je 14 až 28 dnů. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparáty: Polyversum, Serenade ASO.

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Alternariová skvrnitost brukvovitých
Alternariová skvrnitost brukvovitých

Pór

Rzivost česnekovitých

Na česneku a odrůdách letního typu póru škodí rzivost česnekovitých (Puccinia alli), ohrožené porosty možno ošetřit např. přípravky: Askon, Dagonis, Luna Experience, Ortiva aj. Podle metodiky možno preventivně aplikovat biopreparát Polyversum.

Rzivost česnekovitých na póru
Rzivost česnekovitých na póru

Celer

Septoriová skvrnitost listů celeru

Sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Choroba se přenáší semenem. Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Champion 50WP, Kuprikol 50 aj. nebo přípravky: Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat. Nejlepší ochranou je zdravé namořené osivo, popřípadě osivo 3 roky staré.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Poruchy výživy

Kromě houbových chorob se v teplých letech na různých pěstovaných plodinách také ve větší míře projevují příznaky nedostatku přijatelného vápníku.

Jabloně

Snad se již každý pěstitel setkal s hořkou (abiotickou, fyziologickou) skvrnitostí (pihovitostí) jablek. Ještě před dozráním nebo až při skladování se na slupce objeví šedozeleně zbarvené, mírně propadlé skvrnky, které se často rozrůstají. Po rozkrojení jablka zjistíme, že dužnina je pod slupkou prorostlá hnědými, hořkými skvrnami velkými 3–5 mm. Projev je častější v kališní části a na osluněné části plodů. Poruchou trpí více velké plody při malé násadě. Není to choroba, ale jedná se o fyziologickou poruchu způsobenou (relativním) nedostatkem přijatelného vápníku v půdě - jeho nedostupností zejména v suchých a teplých letních měsících. Výskyt poruchy je významně ovlivňován průběhem počasí a úrovní výživy. Za základní příčinu je považován nízký obsah vápníku v plodech. Riziko výskytu narůstá se zvyšujícím se poměrem K:Ca a Mg:Ca. Nízký obsah vápníku narušuje selektivní propustnost buněčných membrán, až dochází k poškození buněk a k následné nekróze. Významné jsou rozdíly v náchylnosti odrůd. Ze starších odrůd jsou velmi citlivé např. Angold, Coxova reneta, Dukát, z novějších odrůd jsou velmi citlivé Bohemia, Rubín, Šampion, Topaz, Vanda aj.

Preventivní opatření - nebezpečí výskytu poruchy lze snížit optimalizací růstu a poměru mezi růstem a plodností (více trpí velké plody), sklizní v optimální sklizňové zralosti, správným skladováním a harmonickou výživou, a také výběrem vhodných, méně náchylných odrůd. Pravidelná závlaha výsadeb v období sucha. Vyrovnaná výživa, především nepřehnojovat dusíkem, fosforem a hořčíkem a zajistit dostatek vápníku. Vhodný udržovací a zmlazovací řez. Správné skladování plodů - rychlé ochlazení sklizených plodů a kvalitní uložení (řízená atmosféra a ULO).

U citlivých odrůd jabloní se neobejdeme bez opakované aplikace listových hnojiv se zvýšeným obsahem vápníku na listy a plody: Agroleaf, Arbofert jablko, Calcinit, Campofort Garant Ca, Folit Ca, Harmonie Vápník, Lamag Ca, Wuxal Kalcium aj. Případně i chlorid či ledek vápenatý v 0,5–1,0% koncentraci. Tato hnojiva je vhodné přidávat i do postřiku proti chorobám a škůdcům v období maximálního růstu plodů - od poloviny července do konce srpna. Ošetření 3–5× opakujte v intervalu 10–14 dnů. Začínáme s nižšími koncentracemi, tyto pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležitá jsou zejména poslední dvě ošetření před sklizní.

 

Hořká (abiotická, fyziologická) skvrnitost (pihovitost) jablek
Hořká (abiotická, fyziologická) skvrnitost (pihovitost) jablek

Hořká (abiotická, fyziologická) skvrnitost (pihovitost) jablek
Hořká (abiotická, fyziologická) skvrnitost (pihovitost) jablek

Vinná réva

Stejného původu (nedostatek vápníku) je i odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek) u révy vinné. Tato porucha se projevuje u náchylných odrůd révy (André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Tramín aj.) tak, že na začátku zaměkání bobulí zaschnou stopky a třapina a bobule vadnou a zůstanou kyselé. Za vlhkého počasí jsou poškozené části napadány šedou hnilobou hroznů révy (plísni šedou), dochází k hnilobě a padání částí nebo celých hroznů.

Příčiny a prevence jsou obdobné jako u jabloní - nedostatek vápníku, případně hořčíku, za současného nadbytku draslíku. Existují však i další teorie vzniku poruchy. Regulace plodnosti. Pravidelná závlaha porostu v období sucha. Vyrovnaná výživa zvláště dusíkem, draslíkem, fosforem a vápníkem. Aplikace listových hnojiv s obsahem vápníku, příp. hořčíku, se provádí na počátku zaměkání a je ho nutno (tak jako u jabloní) v intervalu 10–14 dní 1–2× opakovat.

Odumírání třapiny hroznů je třeba odlišit od abiotického vadnutí hroznů, kdy uvadají a sesychají jen bobule, ale třapina a stopečky bobulí zůstávají zelené a funkční (především u odrůdy Zweigeltrebe). Způsobuje to více příčin, významné jsou především nedostatek draslíku v půdě, nedostupnost draslíku (sucho, pH), nevhodný poměr K:Mg.

Prevencí je pravidelná závlaha porostu v období sucha a vyrovnaná výživa - aplikace půdních hnojiv s obsahem draslíku.

Odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek)
Odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek)

Odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek)
Odumírání třapiny hroznů (fyziologické ochrnutí stopek)

Zelenina

Rovněž některé poruchy zeleniny - suchá hniloba květního konce plodů rajčat a paprik, ale i neinfekční nekrózy (hnědnutí) vnitřních listů hlávek zelí, neinfekční okrajové nekrózy (spály) listů (např. salátu nebo košťálovin), neinfekční nekrózy vnitřních suknic cibule, neinfekční tečkovitosti listů pekingského zelí, propadání a hnědnutí středů růžic květáku nebo neinfekční hnědnutí poupat brokolice - vznikají jako následek relativního nedostatku přijatelného vápníku. Následně je takto poškozená část rostliny napadena hnilobou.

Základní preventivní ochranou proti všem uvedeným příznakům nedostatku vápníku je:

1) Pravidelná a dostatečná závlaha: v průběhu celé vegetace by nikdy nemělo dojít k proschnutí kořenové soustavy. V některých případech se však nedostatek vápníku může projevovat i na půdách příliš mokrých a rozbahněných.

2) Vyrovnaná výživa všemi důležitými živinami: nemělo by nikdy docházet hlavně k přehnojování dusíkem (zejména v amoniakální formě). Je třeba zacházet opatrně i s draslíkem, a to především na půdách s vyšším obsahem tohoto prvku.

U zeleniny (zejména u papriky a rajčat) je vhodné provádět ošetření listovým hnojivem s obsahem přijatelného vápníku preventivně, nejpozději však při prvních příznacích choroby.

Suchá hniloba květního konce plodů rajčat
Suchá hniloba květního konce plodů rajčat

Suchá hniloba květního konce plodů paprik
Suchá hniloba květního konce plodů paprik

Nekrózy (hnědnutí) vnitřních listů pekingského zelí
Nekrózy (hnědnutí) vnitřních listů pekingského zelí

Okrasné rostliny

Jalovce

Pozorně prohlédněte prosychající větve jalovců, mohou tam být štítenky (štítky velikosti 1–2 mm), které mohou na sušších lokalitách při silnějším napadení některé citlivé kultivary i zničit. Nejúčinnější je opakované ošetření přípravky: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS aj., případně: Mospilan 20 SP, Substral Careo s přídavkem smáčedla.

Hnědnutí a prosychání větví jehličnanů (na slunných stanovištích) může způsobovat i napadení sviluškami. V tomto případě aplikujte některý z akaricidů: Nissorun 10 WP či Vertimec 1.8 EC.

Růže

Na růžích může na listech škodit kromě mšic i houbová choroba černá skvrnitost růží (Diplocarpon rosae) a místy rovněž padlí (Podosphaera pannosa) a rez růžová (Phragmidium mucronatum a P. tuberculatum). Podle potřeby je včas ošetřete např. přípravky: Folicur koncentrát/AL, Multirose,  Ortiva, Saprol - Proti houbovým chorobám růží, Zato 50 aj.

Černá skvrnitost růží
Černá skvrnitost růží

Padlí na růži
Padlí na růži

Rez růžová
Rez růžová

Túje - zerav západní

Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí může být kromě svilušek způsobeno i dalšími příčinami. Velmi častou příčinou hnědnutí a zasychání konců výhonů je sucho (především na jaře, po zimě) nebo i posypové soli. Může to být ale i následkem nedostatku vápníku a hořčíku. V těchto případech na napadených částech nejsou žádné příznaky poškození hmyzem nebo houbovou infekcí.

V případě napadení houbami Didymascella thujina nebo Kabatina thujae jsou příznaky zřetelné většinou až koncem léta a na odumřelých výhonech jsou zřetelné drobné černé plodničky nebo naduřelé polštářkovité plodnice. Rozvoj houbových chorob podporuje nedostatek vápníku a hořčíku a příliš husté porosty. Proti oběma houbovým chorobám se doporučuje ošetřovat od konce května a ošetření po 2 až 3 týdnech 2–3× opakovat. K ošetření je možné použít přípravky: Dithane DG Neotec aj.

V případě, že na bázi odumřelé (hnědé) části výhonů je zřetelný vyhlodaný drobný otvor, jedná se o poškození škůdcem molovkou tújovou. V tomto případě se první příznaky objevují většinou až od srpna. Podobný druh škodí i na cypřišcích a jalovcích. Molovka tújová klade vajíčka v druhé polovině června. Nazelenalé larvy (přibližně 3 mm velké) se po vylíhnutí zavrtávají do jehlic, kde také přezimují. Ošetření se doporučuje provést ve druhé polovině června. Je možné použít přípravky doporučené na štítenky.

Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí
Hnědnutí a odumírání jehlic a větví tújí

Mečíky

U mečíků (gladiol) může škodit třásněnka mečíková. Posáté listy jsou bělavé se stříbřitě lesklými skvrnami, které splývají. Povrch listů postupně hnědne. Poupata nekvetou a zůstávají „zpečená“. Na květech jsou bělavé skvrny. Posátá místa na hlízách hnědnou a povrch je zvrásněný. Hlízy neraší. Během vegetace má několik generací, vývojový cyklus je 2–4 týdny. Třásněnky přezimují na skladovaných hlízách, kde se mohou i množit. Na podzim je nutná včasná sklizeň a očištění od zbytků listů. Chemická ochrana za vegetace je problematická vzhledem k tomu, že třásněnky jsou ukryty uvnitř v poupatech. Ošetřuje se v 10–14denních intervalech ihned při zjištění prvních příznaků napadení rostlin, případně po objevení se poupat přípravky: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, SpinTor, Vertimec 1.8 EC aj. Pro signalizaci výskytu létajících třásněnek lze použít i modré lepové desky. Třásněnka mečíková může též napadat frézie, narcisy, hvězdníky a další rostliny.

Posáté listy třásněnkou mečíkovou
Posáté listy třásněnkou mečíkovou

Shrnutí

Tak jako v předcházejícím období je potřeba sledovat ze škůdců výskyty mšic, třásněnek, svilušek, housenek motýlů a rovněž i různých ploštic. Pozor na šíření houbových chorob na cukrovce, bramborách, rajčatech, okurkách, cibuli, jádrovinách, révě vinné a dalších citlivých plodinách.

Sledujte signalizaci na internetových stránkách eagri.cz a v mapě.

Naleznete tam teplotní modely vývoje fytopatogenních druhů hmyzu a modely epidemií houbových chorob.

Při ošetření je vhodné u speciálních kultur přidat k pesticidu i listové hnojivo, aby se vyrovnaly případné výkyvy v příjmu živin kořeny. U směsí (TM) neuvedených na etiketě pozor u porostů navštěvovaných včelami.

Jestliže dojde k poškození porostů krupobitím, je vhodné porosty co nejdříve ošetřit listovým hnojivem s přídavkem fungicidu a stimulátoru růstu (antistresoru) pro podpoření hojení a regenerace poškozeného porostu.

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Tab.: Registrované fungicidy použitelné pro ochranu okrasných rostlin (stav k 21. 5. 2021)

Přípravek

Název účinné látky

Způsob účinku

Plodina

Škodlivý organizmus

Acrobat MZ WG

dimethomorph, mancozeb

kontaktní

okrasné rostliny

pravé plísně (oomycety)

Aliette 80 WG

fosetyl-Al

systémový

okrasné rostliny

pravé plísně (oomycety)

Airone SC,

Badge WG, Flowbrix,

Funguran PRO

hydroxid měďnatý, oxichlorid měďnatý

kontaktní

okrasné rostliny

houbové choroby, bakteriózy

Discus

kresoxim-methyl

kontaktní

okrasné rostliny

padlí, skvrnitosti listů

Dithane DG NeoTec, Mastana SC

mancozeb

kontaktní

okrasné rostliny mečík, tulipán,

růže, karafiát

skvrnitosti listů,

houbové choroby,

černá skvrnitost,

rez karafiátová

Folicur AL

 

tebuconazole,

trifloxystrobin

kontaktní, systémový

okrasné rostliny

padlí, skvrnitosti listů, rzi

Horizon 250 EW

tebuconazole

systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus

síra

kontaktní, fumigační

okrasné rostliny

padlí, vedlejší účinnost na roztoče

Merpan 80 WG,

Scap 80 WG

captan

kontaktní

okrasné rostliny

skvrnitosti listů

Luna Privilege

fluopyram

systémový

okrasné rostliny

skvrnitosti listů, padlí, plíseň šedá

Mythos 30 SC

pyrimethanil

kontaktní

okrasné rostliny

skvrnitosti listů, plíseň šedá

Omix, Previcur Energy Rival

propamocarb

systémový

okrasné rostliny

padání klíčních rostlin

Ortiva, Zakeo, Zoxis

azoxystrobin

systémový

okrasné rostliny

padlí, skvrnitosti listů, rzi

Previcur Energy

propamocarb, fosetyl-Al

systémový

okrasné rostliny

houbové choroby, pravé plísně (oomycety)

Proplant

propamocarb

systémový

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

půdní oomycety

Ridomil Gold MZ Pepite

mancozeb,metalaxyl-M

kontaktní, systémový

okrasné rostliny

pravé plísně (oomycety)

Score 250 EC

difenoconazole

systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Signum

 

pyraclostrobin, boscalid

systémový

okrasné školky

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Substral Komplexní ochrana

triticonazole, acetamiprid

kontaktní, systémový

okrasné rostliny - venkovní

mšice, černá skvrnitost růže, padlí, rez

Talent

myclobutanil

lokálně systémový

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Teldor 500 SC

fenhexamid

kontaktní

okrasné rostliny

plíseň šedá

Topsin M

thiophfanate-methyl

systémový

okrasné školky

krčkové a kořenové hniloby

VitiSan

hydrogenuhličitan draselný

kontaktní

okrasné rostliny

padlí

Zato 50 WG

trifloxystrobin

kontaktní

okrasné rostliny

padlí, rzi, skvrnitosti listů

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 127x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 161x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 690x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 391x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail