BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben 2015

10. 04. 2015 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 8222x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou prahu škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany) viz www.ovocnarska-unie.cz.

Agrinova

Ovocné dřeviny a réva vinná

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a technologických pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou prahu škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany) viz www.ovocnarska-unie.cz.

Přezimující škůdci

Při integrovaném způsobu ochrany je nutno každoročně vyhodnocovat množství přezimujících škůdců. Pokud výskyt některého škůdce nepřekročí kritické číslo - ekonomický práh škodlivosti (EPŠ), ošetření se neprovádí a sleduje se další vývoj škůdců. Slabý (neškodný) výskyt nepřesahující EPŠ přezimujících škůdců je vhodné tolerovat. Tím nejen snížíte náklady, ale zachováte i dostatek přirozené potravy pro užitečné organizmy (slunéčka, pestřenky, dravé ploštice, roztoče, ptáky ad.), které jsou pak při dostatečném množství schopny udržovat výskyt mnohých škodlivých činitelů v podprahovém množství. Výhodou případné jarní ochrany ovocných stromů je také jen minimální riziko případného zamoření ovoce rezidui (zbytky) použitého přípravku a nižší úroveň poškození užitečných živočichů, kteří se většinou do výsadeb soustřeďují z okolí až po odkvětu ovocných stromů. Mnozí sadaři hodnotí napadení chorobami či škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná.

U jádrovin prohlížíme květní nebo listové růžice. Orientační kritická čísla (EPŠ) jsou stanovena na 100 růžic: 10 a více jedinců mšice jabloňové nebo 1 růžice napadená mšicí jitrocelovou; 100 a více larev mery jabloňové; 4 a více housenek píďalek; 3 a více housenek pupenových obalečů (růžička listů je sbalena a opředena); 3 a více brouků květopasa jabloňového na 100 poupat.

Při překročení kritického čísla (EPŠ) proveďte ošetření proti přezimujícím škůdcům.Nejlépe až jsou stromy dostatečně vyrašeny (podle použitého přípravku) až do fáze zeleného až růžového poupěte,nejpozději do počátku květu, na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce, přípravky: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Reldan 22, Bi-58 EC nové, Perfekthion v tank-mixu s Ekolem. V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1000 kusů) použijte i vhodný akaricid: Ortus 5 SC, Nissorun 10 WP, Sanmite 20 WP, Masai. Použít je možno i samotné přípravky na bázi řepkového oleje: Ekol, Biool. Teplota při ošetření má být vyšší než 5–7 °C (optimálně nad 10 °C). Čím později (do počátku květu) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Nepoužívat za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků obsahujících olej, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

 Nejpozději na počátku květu ošetřujeme proti přezimujícím škůdcům
Nejpozději na počátku květu ošetřujeme proti přezimujícím škůdcům
 

Štítenka zhoubná

Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučuje chemicky ošetřit až na počátku fáze růžového poupěte (a později), kdy již dochází k rozlézání nymf první generace přípravkem: Mospilan 20 SP nebo přípravky, které vykazují vedlejší účinky proti štítence: Bi-58 EC nové, Calypso 480 SC tank-mix s Ekolem.

Pilatka a zobonosky

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky, nejčastěji zobonoska jablečná a ovocná, je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům.

U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového.

Zásah v ostatních dřevinách se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou. Na prohlídku a případné ošetření by se nemělo zapomenout ani u drobného ovoce a okrasných dřevin, které mohou být rovněž hostiteli některých škůdců.

 Zobonoska
Zobonoska
 
 Poškozené plody zobonoskami
Poškozené plody zobonoskami
 
 Plod poškozený pilatkou jablečnou
Plod poškozený pilatkou jablečnou
 

Houbové choroby

Za deštivého počasí, zvláště v době kvetení a po odkvětu, se může projevit silný nárůst chorob - strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) a hrušně (V. pyrina) i padlí jabloně(Podosphaera leucotricha), proti kterým můžeme i preventivně aplikovat povolené fungicidy proti padlí jabloně: Tercel, Discus, Talent, Systhane 12 EC, Topas 100 EC, Kumulus WG, Sulfurus, Domark 10 EC aj. a proti strupovitosti: Chorus 75 WG, dithianon Delan 700 WDG, Tercel, Captan 50 WP, Merpan 80 WG, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, metiram Polyram WG, propineb Antre 70 WG, Minos, Mytos 30SC, thiram Thiram Granuflo aj.

V oblastech s výskytem rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) se hrušně ošetřují i proti této chorobě např. přípravkem Score 250 EC aj.

Aplikované fungicidy možno kombinovat s výše uvedenými insekticidní přípravky.

Pokud v průběhu jara (v případě zjištění nadkritických počtů) nedojde k účinné regulaci chorob a přezimujících stadií škůdců, dochází potom k jejich rychlé populační expanzi, která se později jen obtížně zvládá.

Preventivní opatření v sadu

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím. Již samotný kvalitní předjarní řez slouží nejen k regulaci růstu a násady plodů, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to dáno tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, a tím podstatně omezíme příznivé podmínky pro vznik a šíření infekce.

Mera skvrnitá

Jestliže se v minulém roce v sadu objevila na hrušních mera skvrnitá, je třeba zahájit ochranu proti ní již v březnu. Mera skvrnitá je u nás jedním hlavních škůdců intenzivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery jabloňové, jenž přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje v dospělém stadiu v trhlinách kůry kmenů a větví. Začíná být aktivní od konce února a v průběhu března. Mery jsou v tomto období v hrušňových sadech dominantním druhem a jejich přítomnost lze snadno zjistit i pomocí sklepávadla. Při teplotách nad 9 °C kladou samičky vajíčka na kůru větviček a na šupiny pupenů. Vrchol kladení vajíček bývá v dubnu a květnu. Larvy se líhnou již před květem a sají na rašících listech i květních pupenech. Po třetím svlékání na líci listů a později i na letorostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou okřídlení jedinci. Samičky kladou skupiny vajíček výhradně na zelené části větví. Listy (mladé výhony) napadených hrušní jsou ulepené medovicí, deformované, později hnědě až černě zbarvené, postupně i nekrotizují. Při silném napadení snižuje výnosy a oslabuje stromy. Má 3 až 4 generace ročně. Podzimní hnědočervená forma s velkými černými skvrnami je velká 3 až 4 mm. V listopadu se uchylují do zimních úkrytů.

Ochrana:Na mnoha lokalitách již byly zjištěny rezistentní populace mery vůči pyretroidům a organofosfátům. Na těchto lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× po 7–10 dnech zopakovat. Toto ošetření omezí pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezimujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy aplikujte přípravek Sanmite 20 WP, na nymfy SpinTor a na pozdější ošetření proti dospělcům Vertimec 1.8 EC. Ošetření proveďte proti první generaci již před květem a proti druhé generaci v polovině května. Jestliže bude účinnost použitých selektivních přípravků dostatečná, nejsou další ošetření obvykle již potřebná, protože v letním období jsou populace mer již regulovány přirozenými nepřáteli - pavouci, ploštice, škvoři, slunéčka, pestřenky aj. (pokud jste je nezničili neselektivními insekticidy).

 Mera skvrnitá se škůdcem hrušní
Mera skvrnitá se škůdcem hrušní
 

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost broskvoně(Taphrina deformans)je asi hospodářsky nejvýznamnější chorobou broskvoní. Ochrana proti této chorobě je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději v období těsně před naléváním terminálních pupenů před rašením. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat 5 až 6 týdnů. Některý rok nastane optimální termín ošetření již koncem ledna a jindy až v dubnu.

Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat, v případě výskytu teplých period v zimním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů 7–9 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu lísky obecné, tj. když začnou na lískových keřích prášit jehnědy.

Fungicidní ošetření se provádí každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období!

K tomuto základnímu ošetření lze doporučit měďnaté fungicidy: Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC aj. neboorganické fungicidy: Delan 700 SC, Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, Thiram Granuflo. Používané účinné látky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat do postřikové jíchy k těmto kontaktním přípravkům ještě smáčedlo např. Silwet Star aj.

Také můžeme před rašením použít proti kadeřavosti 4% přípravek Síra SK 520 (náhrada Sulky), který účinkuje i proti roztočům. V případech, kdy při rašení a po vyrašení převládá deštivé počasí, je nutno aplikovat lokálně systémový fungicid Syllit 65 WP, případně i Delan 700 WDG, Delan 750 SC či Thiram Granufloa ošetření dle potřeby v intervalu 7–10 dní 1–2× zopakovat.

Fungicidní ošetření po vyrašení broskvoní nebo po objevení příznaků choroby je již neúčinné!

 Fungicidní ošetření po vyrašení nebo po objevení příznaků kadeřavosti je neúčinné
Fungicidní ošetření po vyrašení nebo po objevení příznaků kadeřavosti je neúčinné
 
 Broskev napadená kadeřavostí
Broskev napadená kadeřavostí
 

Moniliniová spála peckovin

Všeobecně peckoviny, zejména višně a meruňky, jsou napadány v květu houbou Monilinia laxazpůsobující moniliniovou spálu. Při silném infekčním tlaku může být zničeno až 100 % květů a houba může následně poškozovat i letorosty a prorůstat i do kosterních větví. Jednotlivé květy, plodné větévky nebo i celé větve hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a při silnější infekci je na větvích později pozorován i silný výron jantarově zbarvené hmoty (klejotok). K infekci dochází v době kvetení jednotlivých ovocných druhů především za chladného a deštivého počasí. Houba přezimuje v tzv. moniliových mumiích ovoce, z nichž se na jaře uvolňuje ohromné množství spor.

Základem ochrany je včasné, důsledné odstraňování a likvidace napadených (mumifikovaných) plodů - hlavního zdroje infekce a napadených větviček.

Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení a pokud trvá deštivé a chladné počasí (souvislé ovlhčení listu je delší než 15 hodin, případně relativní vzdušná vlhkost je vyšší než 80 %) opakujeme ošetření při dokvétání, přípravky: Teldor 500 SC, Talent, Sporgon 50 WP, Signum, Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Zato.

 Fungicidní ošetření proti moniliovému úžehu je účinné v době začátku kvetení
Fungicidní ošetření proti moniliovému úžehu je účinné v době začátku kvetení
 

Pilatky

Zejména časně kvetoucí odrůdy slivoní jsou silně poškozovány pilatkou švestkovou a žlutou. Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Jedná se o drobné vosičky, které v období květu slivoní nalétávají na stromy a při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Postupně housenice opouští zavadající plůdek a vžírá se do dalšího plůdku a může poškodit i 3–4 plody. Dospělé housenice opouštějí plody a přezimují v zámotcích v půdě. Typické projevy napadení po odkvětu jsou na opadlých plůdcích v podobě černé tečky, u větších plůdků (do velikosti 1 cm) i zřetelné černé otvory s trusem housenic. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana insekticidem Calypso 480 SC.

Prahová hodnota pro ošetření bývá překročena, pokud se na konci květu slivoní v kontrolované výsadbě v náhodně odebraném vzorku 100 nejvyvinutějších odkvetlých kvítcích, na nejdříve kvetoucí odrůdě zjistí nejméně:
- 5 kvítků s vajíčky pilatek při slabé až střední násadě květů nebo
- 10 kvítků s vajíčky pilatek při silné násadě květů.

Na zahradách lze poškození plůdků tímto škůdcem podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek. Desky se vyvěšují před květem raných odrůd, alespoň čtyři kusy na strom z jeho jižní strany.

Poškozené švestky pilatkami
Poškozené švestky pilatkami
 

Hnědé padlí angreštu

Citlivé odrůdy angreštu se ošetřují proti hnědému padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) při rašení (před květem) a opakovaně 2–3× po odkvětu v intervalech 5–10 dní (dodržet ochranou lhůtu) přípravky: Discus, Zato, Topas100 EC a sirnatými přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus nebo bio přípravky: Bioan, Bioblatt, Bioton aj. podle návodu k použití, nejlépe preventivně počátkem kvetení a nejpozději po odkvětu. Tzv. rezistentní (odolné) odrůdy se musí ošetřit alespoň preventivně, nejlépe počátkem kvetení. K aplikovaným přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo. Účinný je také postřik keřů po sklizni.

Ohrožené výsadby černého a bílého rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a 1× po sklizni.

Výskyt onemocnění můžete také omezit vhodnou agrotechnikou: otevřená poloha, menší vzdušná vlhkost, střední půdy, vyrovnaná výživa (nepřehnojovat dusíkem) a hlubším řezem, tj. vzdušnou korunkou stromků či keřů. Důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části keřů. Na rizikových lokalitách upřednostnit odrůdy odolné této chorobě.

 dé padlí angreštu na letorostech
Hnědé padlí angreštu na letorostech
 
 Hnědé padlí angreštu na plodech - počátek infekce
Hnědé padlí angreštu na plodech - počátek infekce
 
 Hnědé padlí angreštu na plodech
Hnědé padlí angreštu na plodech
 

Rez ostružinová

S rozšířením pěstování beztrnných ostružin a v důsledku mírných zim se v některých oblastech silně rozšířila rez ostružinová (Kuehneola albida). Přezimuje v infikovaných výhonech (jsou citlivější k poškození mrazem), na nichž se na jaře objevují fialovočervené zduřeniny. V těchto místech pokožka větve praská a uvolňují se žluté spory, infikující spodní strany listů ostružiníků. Za deštivého počasí se rez může na listech rychle rozšířit. Silně napadené listy předčasně opadávají, což může mít negativní vliv na úrodu.

Ochrana: Mechanicky můžeme silné napadení omezit včasným (již při rašení) odstraněním všech napadených výhonů. S preventivními postřiky ohrožených ostružiníků je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření aspoň 2× v 10denních intervalech zopakovat. V seznamu povolených přípravků zatím však nejsou proti rzi ostružinové uvedené žádné přípravky. Na jiné choroby s vedlejší účinností na rzi je do maliníku, ostružiníku povolen přípravek: Signum. Zahraniční odborná literatura doporučuje přípravky na bázi mancozebu Dithane DG NeoTec.

 Rez ostružinová
Rez ostružinová
 

Réva vinná

Píďalka trnková - různorožec trnkový

Housenky, šedohnědé píďalky 1–3 cm dlouhé, přezimují na kmíncích, sloupcích vedení a v půdě, škodí na jaře při rašení révy vykusováním pupenů a mladých listů. Na lokalitách s výskytem tohoto škůdce doporučujeme keře révy vinné při rašení chemicky ošetřit.

K chemické ochraně lze použít přípravek Steward dle metodiky.

V systému organické produkce je možno použít preparáty na bázi Bacillus thuringiensis kurstaki Biobit XL.

Kadeřavost a plstnatost

Kadeřavost a plstnatost listů révy vinné způsobují drobní roztoči z čeledi vlnovníkovitých vlnovník viničný syn. hálčivec révový (Calepitrimerus vitis) a vlnovník révový syn. vlnovníkovec révový (Colomerus vitis). Silně napadené letorosty kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, dochází k deformacím listů: kadeření (děravé, potrhané) až hnědnutí (nekrózám) části listů a ke sprchání až zasychání květenství. U plstnatosti jsou na listech velice nápadné vyvýšené puchýře (na rubu vyplněny hustou plstí, v níž se roztoči zdržují), avšak z hlediska skutečné škodlivosti méně významné. Tito drobní roztoči přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů.

Réva se ošetřuje jen v místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky kadeřavosti nebo plstnatosti. Sirnatý přípravek Kumulus WG se aplikuje při rašení nebo těsně po vyrašení révy. Organický akaricid Sanmite 20 WP se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky ovocné.

Pro biologickou ochranu proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri - pod obchodními názvy Biolaagens - TP a Typhlodromus pyri. Dravý roztoč nikdy populaci škůdce nevyhubí úplně, ale udržuje přirozenou rovnováhu, která vyhovuje i rostlinám. Dravý roztoč je schopný živit se též pylem rostlin, případně může i krátkodobě hladovět, proto přežívá i v době, kdy se fytofágní roztoči v lokalitě nevyskytují. Typhlodromus pyri ve vinicích přezimuje. Díky těmto vlastnostemje schopen potlačovat výskyt škodlivých roztočů i dlouhodobě, ale pouze za předpokladu, že se také dlouhodobě používají jen přípravky selektivní k dravému roztoči. Vůbec nejvyšší riziko představuje použití insekticidů na bázi syntetických pyretroidů. Tyto látky hubí dravé roztoče již v neuvěřitelně nízkých koncentracích! Obecně platí, že je nutné řídit se doporučeními dodavatele konkrétní populace dravého roztoče. Toto platí i v ostatních ovocných výsadbách.

 Kadeřavost révy způsobená roztoči
Kadeřavost révy způsobená roztoči
 

Zelenina

Nejenom ovocné stromy jsou napadány a poškozovány škůdci, ale také musíme na jaře věnovat patřičnou pozornost pěstované zelenině.

Sledujte výskyty mšic a při prvním náletu porosty ošetřete. Na mšice jsou registrovány insekticidy: Danadim Progress,Reldan 22, Pirimor 50 WG, Ninja, Plenum, Calypso 480 SC.

V uzavřených pěstebních prostorách a ve vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky. Díky ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžůtrvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Proti slimákům jsou povoleny tyto návnadové přípravky Mesurol Schneckenkorn*, Lumex, Metin, Slimax, Vanish Slug Pellets a Ferramol či Sluxx. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny, cestičky, pod pěstební stoly. Nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků je toNemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Přípravek se aplikuje zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 °C, optimum je při 15–20°C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký.

Dřepčíci poškozují hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší škody způsobují na chráněných výhřevných plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyretroidem Decis Mega a Karate se Zeon technologií 5 CS. U košťálovin můžete použít i některý z dalších povolených pyretroidů: Agrion Delta, Fast M, Samuraj aj.

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben, může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je to způsobováno růstovým šokemu předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatek přijatelného molybdenu. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubéhonebo plodomorky zelné.Toto poškození může také způsobit napadení mladých rostlin dřepčíky nebo mšicí zelnou. V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií. U chemického ošetření lze použít některý z přípravků povolených proti dřepčíkům.

 Mšice na salátu
Mšice na salátu
 
 V zahradních kulturách škodí slimáčči celoročně
V zahradních kulturách škodí slimáčči celoročně
 
 Brokolice poškozená dřepčíky
Brokolice poškozená dřepčíky
 
 Dřepčíci škodí na košťálovinách
Dřepčíci škodí na košťálovinách
 
 Vyslepnutí košťálovin může být různého původu
Vyslepnutí košťálovin může být různého původu
 

Trávník

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná)

Jedná se o chorobu, která ohrožuje porosty během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Původcem této choroby je fytopatogenní houba Monographella nivalis, která napadá obilniny a trvalé travní porosty. Po sejití sněhu na jaře se mohou (na citlivých druzích trav: jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční aj.) objevovat bílošedé až narůžovělé skvrny, povlaky, které působením slunce většinou zmizí bez většího poškození trávníku. Této chorobě se daří při vyšší vlhkosti, napadne-li sníh na nezmrzlou půdu, přehnojením dusíkem, větším množství zelené hmoty (neposečený trávník), ale i stařiny, vyšším pH a na zamokřeném pozemku.

Z fungicidů můžeme použít, zejména preventivně na podzim před zámrazem, 1–2× v intervalu 14 dnů Heritage,Opera Top, Rovral Aquaflo, případně podle návodu také biopřípravek Polyversum. Tyto přípravky účinkují i na další choroby trávníků - kornatku travní, palušku travní aj. Na jaře je používání fungicidů již zbytečné. Většinou stačí napadené místo vyhrabat, provzdušnit (skarifikovat), odstranit odumřelou hmotu a nechat vyschnout. Případně přihnojit a prázdná místa doset odolnějšími druhy trav (kostřava aj.).

Zaplevelení trávníku

Po oteplení na jaře nebo po první seči, když plevele vytvoří dostatečnou listovou plochu, je vhodné ošetřit zaplevelený trávník vhodným herbicidem. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších zapojených trávnících se již zpravidla neobjevují.

Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, bodláky, šťovíky, jetel plazivý, popenec břečťanolistý apod.). Tyto druhy se přizpůsobí pravidelnému režimu kosení a v trávníku se dále rozšiřují.

Účinnou ochranou je použití povolených herbicidních přípravků: Banvel 480 S, Starane 250 EC, Starane Forte, Tomigan 250 EC, Dicotex, Progazon, Cliophar 300 SL, Lontrel 300, Bofix, Travin. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však potřeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 12–20 °C.

Na nežádoucí (náletové) dřeviny a odolné dvouděložné plevele (křídlatka, šťovík, bršlici kozí nohu, bolševník aj.) je k lokální aplikaci povolen Garlon New.

 Na jaře je používání fungicidů proti plísni sněžné v trávníku zbytečné
Na jaře je používání fungicidů proti plísni sněžné v trávníku zbytečné
 
 Větší problém v trávníku představují vytrvalé dvouděložné plevele
Větší problém v trávníku představují vytrvalé dvouděložné plevele
 

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 273x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 196x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 299x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail