Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2512x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně a strupovitost jabloně a hrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

Proseeds

Jádroviny

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloněstrupovitost jabloněhrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

Ze škůdců mohou při přemnožení působit škody obaleči pupenoví a slupkoví, zejména obaleč pupenovýobaleč zimolezový - na koncích letorostů sbalené listy; svilušky a různé druhy mšic. Na hrušních může také škodit místy i mera skvrnitámera hrušňová. V oblastech, kde mladé plůdky jabloní po odkvětu pravidelně poškozují pilatka jablečnázobonosky - nejčastěji zobonoska jabloňová a ovocná - nutno při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům. U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje pomoci sklepávání imág z větví, podobně jako u květopasa jabloňového. Na stromech s menší násadou plodů je potřeba sledovat ve feromonových lapačích již i nálety první generace obaleče jablečného a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně to platí pro obaleče švestkového na slivoních. Pozor na ochrannou lhůtu u raných odrůd! Kromě jiných insekticidů jsou proti obalečům přípravky: Gazelle, Mospilan 20 SP a dále: Coragen 20 SC, Exirel, Harpun, NeemAzal-T/S, Spintor, Steward, Voliam Targo aj.

Obaleč jablečný

Obaleč jablečný je nejčastějším původcem červivosti jablek. Housenky znehodnocují plody vzhledově i chuťově a přispívají k rozvoji skládkových chorob.

Přezimuje housenka v pevném pavučinovém zámotku v různých úkrytech (za kůrou, pod listím, ve skladech ovoce). Na jaře se housenky kuklí a motýlci se líhnou zhruba v polovině května. Motýli létají za soumraku, při teplotách nad 12 °C. Samičky kladou vajíčka jednotlivě na listy nebo na malé plody. Vajíčko je mléčné barvy, asi 1 mm velké, téměř okrouhlé, ploché, přilepené na list nebo plod. Vylíhlé housenky nejprve ožírají čepel listů (škody jsou však téměř neviditelné) a postupně se vžírají dovnitř plodů. Dospívá za 3–5 týdnů a poté se kuklí. V teplejších oblastech se objevuje v červenci až září ještě letní generace. Ve vyšších polohách (nad 250 m. n. m.) se první generace vyvíjí velmi rozvlekle během května až července. Druhá generace, která bývá ve vyšších polohách jen částečně škodlivá, se vyskytuje v srpnu a září.

Uvádí se, že každoročně může poškodit až 25–50 % úrody (při 2 generacích škůdce až 80 %), při menší násadě plodů mohou být škody ještě vyšší. Obaleč jablečný má mnoho přirozených nepřátel, avšak ne v intenzivně ošetřovaných sadech, kde musíte jeho škodlivost omezovat cílenou chemickou ochranou.

Pro sledování jeho populace se s úspěchem používají feromonové lapače, které napomáhají snižovat škody způsobené tímto škůdcem s minimálním počtem ošetření. Ve výsadbách, v nichž se sleduje nálet samců do feromonových lapáků, se ochranný zásah provede vždy po vyvrcholení výrazné letové vlny, pokud trvají vhodné podmínky pro kladení vajíček, tj. pokud večerní teploty ve 21 hod. (SEČ) dosahují alespoň 17 °C. Termín ošetření záleží na typu použitého přípravku. Kontaktní přípravky se aplikují zpravidla do 3 dnů a systémové přípravky do 8 dní po vrcholu letové vlny.

Feromony

V systémech integrované a biologické produkce se proti obalečům stále častěji využívají feromony nejen k signalizaci, ale i k přímé ochraně produkčních ploch sadů a zejména vinic před škodami způsobovanými housenkami obalečů.

Feromony jsou látky, které umožňují hmyzu vyhledávat na velkou vzdálenost partnery připravené k páření. Tento jev je již poměrně dlouho běžně využíván u tzv. feromonových lapáků, které slouží k signalizaci náletu hmyzu nebo k jeho hubení.

Nyní se používá metoda tzv. matení - dezorientace samců (mating disruption), která spočívá v zamoření (nasycení) celého chráněného porostu takovým množstvím samičího feromonu, že samci následně nemohou skutečné samičky najít, nedojde k páření, samičky kladou neoplodněná vajíčka a nedojde k poškození plodů housenkami. Aby bylo matení samců dostatečně účinné, musí být prováděno zkušenými odborníky tak, aby byla zohledněna specifická situace každého jednotlivého sadu či vinice. Tato metoda je použitelná jenom pro větší pravidelné plochy - doporučuje se u švestek nad 5 ha a u jabloní nad 10 ha. K matení - dezorientaci samců jsou tyto pomocné prostředky: do jabloní, hrušní - Isomate C plus, Isomate C LT, RAK 3+4; do révy vinné - Isonet L plus, Isonet LE a RAK 1+2 M a do slivoní Isomate OFM rosso. Po obvodu sadu je vhodné, doplnit metodu matení samců použitím biologických přípravků na bázi Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus) či na bázi viroidů Madex TOP. Jde o přípravky povolené i pro ekologické zemědělství.

Závrtek obaleče jablečného
Závrtek obaleče jablečného

Obaleč jablečný ve feromonovém lapáku
Obaleč jablečný ve feromonovém lapáku

Peckoviny

Obaleč švestkový

Housenky obaleče švestkového způsobují červivost švestek a slív. V místě, kde housenka vnikla do plodu, bývá na povrchu zaschlá kapička čiré klovatiny. Housenky první generace působí opad plodů (obdobně jako housenice pilatek), housenky druhé generace způsobují červivost plodů. Ochrana proti housenkám první generace se provádí jenom při nižší násadě plodů. Vážnější škody způsobují housenky druhé generace znehodnocováním plodů. U obaleče švestkového přezimují dorostlé housenky v zámotku u paty kmene stromu nebo v půdě. Na jaře se kuklí. Motýli první generace se objevují zpravidla v květnu. Plody napadené housenkami první generace zasychají a opadávají. Z opadaných plodů vylézají housenky ven a kuklí se v půdě. Motýli druhé generace létají zpravidla koncem července až do září. Samičky kladou ve večerních hodinách vajíčka na plody, vylíhlé housenky se po několik minut pohybují po povrchu plodů a pak se vžírají dovnitř plodů. Více jsou napadány pozdnější odrůdy švestek.

Do sadu je možné použít feromonové lapáky. Nálety motýlů mohou být vysoké i v době květu. Ošetření se signalizuje podle náletu imag do feromonových lapačů a doporučuje se zhruba týden po vrcholu výrazné letové vlny obdobně jako u obaleče jablečného. Oproti obaleči jablečnému však samečci obaleče švestkového nalétávají do feromonových lapačů podstatně více i za chladnějšího počasí. Letové vlny se většinou překrývají a vrcholy jednotlivých letových vln nebývají tak zřetelné.

Švestka poškozená obalečem
Švestka poškozená obalečem

Housenka obaleče švestkového
Housenka obaleče švestkového

Tmavka švestková

Pěstitelům slivoní a meruněk také již více let dělá starost tmavka švestková, která může způsobit až 90% opad plodů. Hostitelskými rostlinami jsou švestka, slivoně, mirabelka, meruňka aj. Přírodním rezervoárem tmavky mohou být zplanělé švestky a myrobalány, případně i trnky. Z pěstovaných odrůd švestky jsou silně napadány odrůdy Stanley a Durancia.

Charakteristickým příznakem napadení je masový opad plodů. Napadené plody ukončují růst, předčasně se vybarvují do fialova, mumifikují a většinou opadnou.

Dospělci (vosičky) jsou černého zbarvení. Křídla mají průhledná, přední mírně zakouřená. Hlava a hruď jsou matné, výrazně důlkovité, oči jsou poměrně velké, červené. Samci bývají štíhlejší a dorůstají délky 4–6 mm, větší samice dorůstají délky 7–7,5 mm.

Má jen jednu generaci ročně. Dospělci se objevují v období od konce kvetení švestek do druhého opadu plodů. Žijí poměrně krátce: samci 8–22 dní, samice 11–22 dní. Aktivní jsou zejména dopoledne a následně podvečer. Ke kladení vajíček dochází 10–12 dní po odkvětu švestek a trvá 2–3 týdny. Samice naklade do jader ještě nezdřevnatělých pecek 30–40 vajíček, někdy i více vajíček do jednoho plodu. Larvy se líhnou po 16–20 dnech. Plně vyvinutá larva přezimuje v pecce opadlého plodu, přičemž v diapauze může přetrvat i dvě následující vegetační období - vývoj dvouletý, ale kvůli přeležení larev může trvat až 4 roky. Kuklí se na jaře po dobu více než 4 týdnů.

Preventivní opatření: Omezit skladování pecek po odpeckování v místech zpracování plodů. Sběr a likvidace opadlých napadených plodů pod stromy.

Chemická ochrana: Prahem hospodářské škodlivosti je již výskyt 1,2 larev v průměru na jeden strom. Ošetřuje se proti vosičkám dříve než nakladou vajíčka. Ochrana proti larvám není účinná. První ošetření proveďte v období 6–8 dní po odkvětu švestek (opadu kališních lístků = svlékání čepiček, fenologická fáze 72 BBCH). Druhé, případně další ošetření by mělo následovat vždy po 10–14 dnech. Zatím nejsou proti tmavce povoleny žádné chemické přípravky. Možno aplikovat přípravky povolené proti pilatce Mospilan 20 SP aj.

Hnědnutí listů meruňky

Již začátkem května za vlhkého a teplého počasí sledujte v rizikových oblastech napadení hnědnutím listů meruňky (gnomonie; Apiognomonia erythrostoma). Fungicidní ochrana se doporučuje dva až tři týdny po odkvětu a při vlhkém a teplém počasí 2–3× opakovat v 10–14denních intervalech přípravky: Luna Privilege, Talent, Zato 50 WG aj. Na lokalitách s pravidelným a silným výskytem choroby v minulém roce se doporučuje provést preventivní chemické ošetření již po odkvětu meruněk ve fázi tvorby listů. Významným preventivním opatřením je také likvidace napadených opadlých listů, které jsou jediným primárním zdrojem infekce.

Hnědnutí listů meruňky
Hnědnutí listů meruňky

Strupovitost peckovin

Na některých lokalitách se při vlhkém počasí mohou počátkem června objevit na meruňkách, především na plodech blízko stopky, šedohnědé skvrny. Způsobuje to houbová choroba strupovitost peckovin (Venturia carpophila). Choroba napadá zejména plody, ale také listy a letorosty. Nejčastěji bývají poškozeny plody v zahuštěných výsadbách a ve spodních částech severní strany koruny. Nejvíce jsou napadány plody meruněk, ale i broskvoní a mandloní, ojediněle i slivoní. Na plodech se vytvářejí (nejčastěji až ve stadiu dozrávání) drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliovou hnilobou. Onemocnění se šíří především za deštivého a teplého počasí (optimum 25–30 oC). K infekcím dochází již 4.–6. týden po odkvětu, obvykle však až za deštivého počasí v průběhu června a července (meruňky) nebo července a srpna (broskve). Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (z broskvoní především pozdní odrůdy).

Základem ochrany je prevence, především volba lokality (nevysazovat citlivé odrůdy na uzavřená vlhká stanoviště) a zajištění vzdušnosti porostu a koruny stromů.

Proti strupovitosti broskvoně a meruňky není v současné době povolen žádný fungicid. Využít lze vedlejší účinnosti přípravků povolených proti jiným houbovým chorobám broskvoně a meruňky: Luna Privilege, Talent, VitiSan aj. K omezení výskytu choroby většinou postačuje ošetření v době zjištění prvních výskytů choroby. Při silném infekčním tlaku je vhodné při dodržení ochranné lhůty ošetření za 7–14 dnů zopakovat.

Strupovitost peckovin na meruňce
Strupovitost peckovin na meruňce

Vrtule třešňová

Na počátku květu černého bezu (obvykle počátkem června) je aktuální vyvěsit žluté (nebo i bílé) lepové desky na signalizaci letu vrtule třešňové, která každoročně způsobuje červivost plodů třešní a višní. Je to malá pestře zbarvená moucha, která ve stadiu kukly přezimuje v půdě. Obvykle v době květu černého bezu se líhnou z kukel mouchy, které po páření kladou vajíčka na plody třešní a višní.

Ošetření proveďte v případě zvýšeného náletu much vrtule na lepové desky insekticidy: Exirel, Mospilan 20 SP, Movento 100 SC, SpinTor aj. Ošetřujeme jen polorané a pozdní odrůdy.

Mšice třešňová

V oblastech, kde v loňském roce i v plodných výsadbách silněji škodila mšice třešňová, sledujte její výskyt a v případě potřeby (po odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letorostech) ošetřete přípravky uvedenými u vrtule třešňové.

Mšice třešňová
Mšice třešňová

Poškození listů třešně mšicí třešňovou
Poškození listů třešně mšicí třešňovou

Skvrnitosti listů višně

V rizikových polohách ošetřujeme proti skvrnitosti listů (Blumeriella jaapii) za vhodných podmínek pro šíření patogenu poprvé zpravidla 3–4 týdny po odkvětu a podruhé za 1–2 týdny přípravky: Delan 700 WDG, Luna Experience, Serenade ASO, VitiSan aj.

Skvrnitosti listů třešně višně
Skvrnitosti listů třešně a višně

Padlí broskvoně

Na broskvoních (a zvláště na některých odrůdách nektarinek) se v teplých letech škodlivě projevuje padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) nejen na listech, ale hlavně na osluněné straně plodů světlými skvrnami. Ty postupně překryjí většinu povrchu plodu. Při časném napadení plody špatně rostou a mohou i praskat a zasychat.

Na lokalitách s pravidelným výskytem této choroby se první ošetření doporučuje měsíc po odkvětu, nejpozději však při prvních příznacích. Ošetření je většinou potřeba několikrát opakovat v závislosti na klimatických podmínkách a náchylnosti pěstované odrůdy přípravky: Kumulus WG, Luna Privilege, Talent, Thiovit Jet, VitiSan, Zato 50 WG aj.

Padlí broskvoně na plodu
Padlí broskvoně na plodu

Jahodník

Šedá hniloba jahod

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plochách je předpoklad hniloby plodů způsobené šedou hnilobou jahod (plíseň šedá; Botrytis cinerea). Nejcitlivější k infekci jsou květy 2–3 dny po rozkvětu.

Kromě řádné agrotechniky (odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete bez včasného (na počátku kvetení) a účinného chemického ošetření, které dle potřeby po 7 dnech opakujte. Povolené jsou přípravky: Switch, Signum, Teldor 500 SC, Prolectus, Luna Sensation, Kenja, Minos, Mythos 30 SC aj. a biopreparáty: Green Doctor, Kenja, Polyversum, Protexio, Serenade ASO aj. Dávka aplikační kapaliny je minimálně 1 000 l/ha.

Šedá hniloba jahod
Šedá hniloba jahod

Ořešák vlašský (královský)

Hnědnutí listů ořešáku

Citlivé odrůdy vlašských ořešáků, zejména v uzavřených polohách, mohou být i silně napadeny hnědnutím listů ořešáků (antraknózou ořešáku; Gnomonia leptostyla), projevující se hnědými skvrnami na listech i plodech. Nákaza při časné infekci plodu často proniká mladou skořápkou až do jádra. U starších plodů se choroba zastaví na skořápce a na tvorbu jádra již nemá větší negativní vliv. Při silném napadení se skvrny spojují, napadené listy se deformují, zasychají a již koncem léta předčasně opadávají.

Pro omezení napadení jsou významná především preventivní opatření. Na riziková stanoviště nevysazovat náchylné odrůdy (většina roubovaných odrůd). Tak jako u ostatních dřevin udržovat vzdušnost koruny a porostu vhodným řezem (kdykoli za vegetace, když již neteče míza - od konce května), zejména převislé větve sahající k zemi. Protože původce této choroby přezimuje ve spadaných napadených listech a oplodí, spolehlivou ochranou je i důkladná likvidace těchto napadených a opadlých částí. Nejvhodnější je to udělat ještě na podzim, nejpozději však do začátku května. Na kyselých půdách můžeme zvýšit odolnost ořešáků přihnojením draselným hnojivem i důkladným povápněním.

Chemická ochrana se provádí zejména ve školkách a mladých výsadbách. Ošetření provedeme (jako u jabloní proti strupovitosti) jedenkrát před květem a podle infekčního tlaku ještě po odkvětu 2–3× v intervalu 7–14 dní ošetření opakujeme měďnatými přípravky: Champion 50 WP, Copac WG aj. U vzrostlých stromů provedeme podle technických možností, alespoň ošetření spodní části koruny. Toto ošetření je také účinné proti bakteriální skvrnitosti ořešáků, která škodí obdobně a má podobné příznaky, u bakteriální skvrnitosti se za vlhka tvoří na slupce napadených plodů bakteriální sliz.

Hnědnutí listů ořešáku
Hnědnutí listů ořešáku

Bakteriální skvrnitost ořešáku
Bakteriální skvrnitost ořešáku

Vlnovníci

Někteří pěstitelé zaměňují tyto choroby s hálkami, které se v hojné míře na ořešácích také vyskytují. Způsobují je malí (spíše drobnohlední) roztoči vlnovníci - vlnovník ořešákový a vlnovník puchýřovitý. První způsobuje plstnatost listů, druhý hrotnatou bradavičnatost na listech a vzácně i na rubině mladých plodů - na líci listů se během vegetace objevují vypouklé hálky, až bradavičnaté útvary. Hálky jsou ze spodní strany vyplněny hustou spletí trichomů (plstí) a uvnitř žijí roztoči.

Mají několik překrývajících se generací v roce. Roztoči (pokud se pravidelně silně nepřemnožují) však výraznější škody nezpůsobují. Proti vlnovníkům je u nás zatím povolen jenom do révy vinné Kumulus WG a případně také můžeme použít biologický přípravek Typhlodromus pyri obsahující dravé roztoče Typhlodromus pyri.

Poškození listů ořešáku vlnovníky
Poškození listů ořešáku vlnovníky

Líska obecná

Nosatec lískový

Lískové oříšky bývají pravidelně poškozovány larvami brouka nosatce lískového. V době přemnožení a nižší násady může tento škůdce způsobit až 100% poškození lískových oříšků. Nosatec lískový je 6–9 mm dlouhý a velmi nenápadný brouk. Má dlouhý, silněji prohnutý nosec se světlými zalomenými tykadly. Larvy, které se živí vyžíráním jader, jsou rohlíčkovité, beznohé, 10 mm dlouhé, mléčně bílé s hnědou hlavou. Nosatec lískový má jednu generaci v roce. Přezimují larvy škůdce v půdě pod lískami v hloubce 10 až 25 cm. Na jaře se kuklí, ale některé larvy „přelehávají“ a ke kuklení dochází až za 2-3 roky. Brouci se většinou líhnou během května. Na lískách pak žijí v červnu a druhé polovině července. Při úživném žíru a později zejména v době kladení vajíček vykusují chodbičky do mladých lískových oříšků. Takto poraněné lískové oříšky jsou poté za vlhka druhotně napadány houbami, nejčastěji moniliovou hnilobou. Kladení vajíček probíhá (podle fenologické fáze v dané nadmořské výšce) na přelomu června až července. V této době není osemení plodů ještě dřevnaté a začíná se vyvíjet jádro. Samičky v něm vykusují chodbičku a na její dno kladou do každého plodu po jednom vajíčku, ze kterého se za 8–10 dnů líhnou larvy. Dospělé larvy během září opouštějí vykousaným otvorem oříšky a padají k zemi. Zavrtávají se do půdy, kde si vytvářejí hliněné komůrky, ve kterých přezimují.

Ochrana před nosatcem lískovým je díky rozvleklému výskytu brouků velice obtížná. Nepřímou ochranou proti tomuto škůdci je na podzim prokypření půdy okolo keřů, čímž zničíme značnou část populace larev. Doporučuje se také během května–června při „rojení“ brouků jejich sklepávání a následné ničení. Z dalších uváděných možností je hubení larev a brouků slepicemi, hlavně během května, kdy vylézají brouci ze země a v době, kdy larvy opouštějí oříšky, tedy asi od konce srpna do září. Při využití slepic jako predátorů bylo zjištěno, že účinnost hejna se až o 30 % zvyšuje, pokud jsou s kohoutem, který slepice cíleně vodí, neboť červi patří mezi jeho oblíbené pochoutky. Účinnost výše uvedených biologických opatření však může snižovat nálet brouků z okolí, kde se ochrana neprovádí.

Chemická ochrana se běžně proti nosatci lískovému neprovádí a ani nejsou proti tomuto škůdci povoleny žádné přípravky.

Nosatec lískový - larva
Nosatec lískový - larva

Dřevokazní škůdci

V posledních letech, vlivem oteplování a sucha, jsou stále více zaznamenány případy většího poškození mladých stromků kůrovci v nových výsadbách i v ovocných a okrasných školkách. Dalším nebezpečím je jejich škodlivé působení na stromech pěstovaných na zakrslých podnožích. Největší škody však stále působí ve starších ovocných sadech.

V sadech patří k největším škůdcům bělokazi - bělokaz švestkový a bělokaz ovocný, kteří žijí pod kůrou ovocných stromů. Dalšími škůdci jsou drtníci - drtník ovocný a drtník všežravý, kteří žijí přímo ve dřevě. U všech škodí larvy i dospělci. Většina druhů má během roku jediné pokolení, při němž přezimují buď mladí brouci, nebo larvy.

Bělokazi

Za závažnější škůdce jsou považovány oba druhy rodu bělokaz. Jsou oligofágy, tzn. jsou výživou omezení jen na druhy čeledi růžovité (z ovocných druhů to jsou zejména jádroviny a peckoviny) a poškozují podkorní vodivá pletiva - lýko. Jejich larvy se živí jenom pletivy živných rostlin. Škodlivější je druh bělokaz švestkový, který napadá i silnější větve a kmeny stromů. Jeho výskyt na ovocných dřevinách je častější u kmenných tvarů. Bělokaz ovocný si vystačí i s tenčími větvemi. Bělokazi svým žírem strom (pokud ho napadnou oba druhy) dokážou postupně i úplně zničit, zvláště pokud se ještě přidají krasci, tesaříci a dřevokazné houby.

Drtníci

Méně nebezpečné jsou do jisté míry druhy rodu drtník. Tito se živí, díky své strategii, kromě vyhlodaného dřeva i symbiotickou ambrosiovou houbou, jejíž spory si nosí s sebou a naočkují je do vyhlodaných chodbiček. Jejich larvy se zcela živí podhoubím těchto hub, které samičky „pěstují“ v komůrkách ve dřevě. Tím relativně dřevinu méně poškozují. Jednak nezasahují příliš do vodivých cest dřeviny, a také jejich požerky jsou výrazně menší než u bělokazů. Dalším faktorem je i to, že jde o polyfágy (všežravé) druhy mnohých listnáčů.

Více škodlivý bývá drtník ovocný (drobný, válcovitý, 3–3,5 mm velký brouk), který napadá především oslabené keře, ale může škodit i ve školkách a v mladých výsadbách. U stromků na zakrslých podnoží, které více trpí suchem, se již může vyskytovat častěji, protože stromky na těchto podnožích mají menší kořenový systém a slabší tok asimilátů (mízy). Samičky se rojí obvykle ve druhé polovině dubna a v květnu. Nalétávají na oslabené, poškozené, odumírající a čerstvě odumřelé dřeviny, do kterých se zavrtávají.

Drtník všežravý (1,5 až 2,4 mm dlouhý) je již podle názvu extrémně polyfágní, což v praxi znamená, že ovocné dřeviny napadá jen vzácně.

Přítomnost drtníka ovocného ve dřevě signalizují závrtové otvory o průměru kolem 1,7 mm (drtník všežravý dělá otvor o průměru kolem 1 mm) a z nich vypadávající práškovité drtinky, podle nichž byl drtník v češtině pojmenován. Okolí závrtů na některých dřevinách (např. na dubu, jabloni aj.) mohou tmavnout vlivem výronu mízy.

Ochrana

To, že pod kůrou nebo ve dřevě stromu naleznete nějakého škůdce ještě nemusí znamenat, že je prvotní příčinou odumírání stromu. Podkorní hmyz (kůrovci) většinou napadá jen nějak oslabený nebo poškozený, případně odumírající větev nebo strom. Kůrovci jsou druhy, které se živí lýkem a dřevem stromu. V napadeném zdravém stromě musí odolat ochranným opatřením stromu - ten totiž intenzivně produkuje nejrůznější chemické látky, aby kůrovce co nejdříve zahubil. Zdravé dobře rostoucí stromy mohou být proto napadeny opravdu jenom výjimečně při silném přemnožení škůdce.

Problém proto spíše hledejte v pěstební péči o vysazené stromy - vysoká hladina spodní vody, těžká půda, hluboko zasazený stromek, přehnojení dusíkem, mrazová kotlina, nevhodně zvolená podnož a odrůda a v současné době horko a sucho zejména v letních měsících.

Největší preventivní význam má volba vhodného stanoviště, správný způsob výsadby a soustavná pěstební péče o dobrý zdravotní stav dřevin. Pravidelně je prořezávat (u starších stromů odstraňovat usychající větve), přiměřeně hnojit a zejména v době sucha mladé stromky a stromky na zakrslých podnožích zalévat. A pokud máte stále dostatek vody, tak se vyplatí zalít i ostatní strádající stromy. Dřeviny ve školkách lze před náletem chránit i postřikem insekticidy (např. pyretroidy). K odchytu rojících se samiček lze doporučit i lapáky (ořezané větve ovocných či jiných listnatých stromů), které se po náletu brouků na jaře spálí či důkladně naštěpkují. Ovocné dřeviny slabě napadené v korunách lze ozdravit pečlivým vyřezáním a následnou likvidací napadených větví. Částečně můžeme napadení také zabránit nabílením kmenů a kosterních větví (pokud jsou ještě zdravé) vápenným mlékem.

Réva vinná

Sledujte signalizaci a dle potřeby ošetřete révu proti plísni révy, padlí révy a případně také proti sviluškámobalečům.

Prognostické zprávy pro rok 2022 se vydávají až od 1. 5. 2022.

Proti první generaci obalečů - obalečík jednopásýobaleč mramorovaný se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt). Zpravidla stačí jedno ošetření podle signalizace.

V ohrožených oblastech (na náchylných odrůdách) k ošetření proti plísni révy (Plasmopara viticola) v období před květem (počátek období zvýšené vnímavosti k napadení) je vhodné, zejména za příznivějších podmínek pro patogena, použít preventivně a kontaktně působící, především měďnaté přípravky, případně i přípravky s účinnou látkou fosetyl-Al (Cassiopee 79 WG, Profiler aj.), které mají dlouhodobější účinnost a dobrou ochranu nově narůstajících částí (systemické působení).

Za suchého a teplého počasí je nutno v ohrožených oblastech ošetřit citlivé odrůdy i proti padlí révy (Erysiphe necator). K prvnímu ošetření je vhodné při teplotách nad 16 °C upřednostnit sirnaté přípravky: Flosul, Kumulus WG, Sulfonac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet aj. účinkující rovněž i na roztoče hálčivcevlnovníka révového.

Zelenina

Sledujte výskyty mšic a při náletu prvních jedinců porosty ošetřete. Signalizace výskytu je na eagri.cz.

Za vlhkého teplého počasí silně narůstá škodlivost plísní ve sklenících i na venkovních kulturách, sledujte signalizaci na eagri.cz.

Plži

Na vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky, slimákyplzáky. Kvůli ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů trvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby.

Možno aplikovat návnadové moluskocidní přípravky: Axcela, Medal, Metarex M, Ferramol, Sluxx HP aj. Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny - ve sklenících na cestičky, pod pěstební stoly. Přípravek nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou.

Z biologických přípravků možno využít: Nemaslug, Phasmarhabditis-Systém aj. na bázi parazitických hlístic. Přípravky se aplikují zálivkou ošetřované plochy suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně dle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 °C, optimum je při 15–20 °C, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký.

Plíseň česnekovitých

Ve druhé polovině května sledujte signalizaci plísně česnekovitých (Peronospora destructor) a na rizikových polohách, kde byly zjištěny první výskyty choroby, aplikujte přípravky: Affix, Ortiva, Infinito aj., případně i měďnaté přípravky: Champion 50 WP, Flowbrix aj. s přídavkem smáčedla. Za deštivého počasí pokračujte v ošetření v intervalu 10–14 dnů. Možno aplikovat také biopreparát Polyversum.

Plíseň česnekovitých na cibuli
Plíseň česnekovitých na cibuli

Vrtalka pórová

Mezi významné škůdce póru a cibule patří vrtalka pórová. Jarní generace (duben až začátek května) poškozuje především cibuli ze sazečky, česnek, popřípadě přezimující pór. Podzimní generace (nalétává koncem srpna až začátkem října) poškozuje především pór a letní výsevy cibule. Při napadení česneku slupky praskají a „palička“ se otvírá. Napadená cibule má deformované listy, které se kroutí. Při deštivém počasí dochází k zahnívání cibule a uvnitř se nachází larvy škůdce. Provrtané rostliny póru s larvami a pupárii jsou znehodnocené, nepoužitelné a při skladování následně zahnívají.

Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků. Ošetřuje se v době hromadného rojení imag do začátku líhnutí larev škůdce pyretroidy: Decis Mega, Decis Protech.

Poškození póru vrtalkou pórovou
Poškození póru vrtalkou pórovou

Molík česnekový

Lokálně může také škodit molík česnekový. Molík patří mezi nepříjemné škůdce cibulovin. V letech, kdy dojde k jeho přemnožení, mohou být zejména na menších plochách škody dosti citelné. V květnu kladou samičky vajíčka jednotlivě na spodní stranu listů cibule, česneku, póru a pažitky. Nejdříve vylíhlé housenky minují na listech, později se do nich vžírají a pokračují v žíru zevnitř a jejich požerky jsou na povrchu listů patrné jako podélné světlé proužky. Napadené listy následně od špičky odumírají a mohou se také lámat. Typické pro toto napadení je drť v listech po žíru housenek.

Preventivní ochranou proti napadení molíkem je pěstovat cibuloviny co možná nejdále od loňských ploch, což na zahradách a menších plochách zpravidla není možné.

Ošetřuje se insekticidy v době letu dospělců, kterou je možno signalizovat pomocí feromonových lapačů. Do cibule je na molíka a mšice povolen pyretroid: Scatto a na třásněnku zahradní jsou: Benevia, Movento 100 SC, SpinTor aj., které dobře účinkují i na housenky motýlů.

Poškození cibule molíkem česnekovým
Poškození cibule molíkem česnekovým

Škůdci brukvovité (košťálové) zeleniny

Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíkůkvětilky zelné také molice vlaštovičníková. Molice vlašťovičníková nejvíce škodí na růžičkové kapustě, brokolici a na kadeřávku, květilka zelná zejména na květáku a dřepčíci především na druzích, které nemají vosk na listech (ředkve, ředkvičky a pekingské zelí). Porosty ošetřete při zjištění prvních výskytů škůdce a ošetření dle potřeby zopakujte.

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelnéhoběláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové, jejichž housenky žijí skrytě a provrtávají hlávky, které následně zahnívají. Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

Na tyto škůdce aplikujte přípravky s přídavkem smáčedla: Benevia, SpinTor, Steward - na housenky můry zelné a housenky motýlů, případně některý z povolených pyretroidů - Alfametrin ME, Fast M, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS aj. Na mšice jsou: Gondola, Movento 150 OD, NeemAzal-T/S, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

Mšice zelná na hlávce kapusty
Mšice zelná na hlávce kapusty

Molice vlaštovičníková
Molice vlaštovičníková

Housenka běláska řepového
Housenka běláska řepového

Housenky běláska zelného
Housenky běláska zelného

Housenka můry kapustové
Housenka můry kapustové

Vyslepnutí košťálovin

Vyslepnutí (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je to způsobováno růstovým šokem u předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatek přijatelného molybdenu, případně i bóru. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubého nebo larvy plodomorky zelné. Toto poškození může také způsobit silné napadení mladých rostlin mšicí zelnou.

V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií. K chemickému ošetření lze preventivně použít některý z výše uvedených přípravků. Účinnou preventivní ochranou proti plodomorce zelné je pěstování brukvovité zeleniny na sušších a zejména větrnějších stanovištích, kterým se plodomorka zelná vyhýbá. Brukvovitou zeleninu pěstujte v dostatečné vzdálenosti od loňských porostů brukvovitých (včetně řepky) a včas likvidujte na pozemku i v okolí brukvovité plevele. U citlivějších druhů a odrůd brukvovitých podle potřeby přidejte do postřiku i listové hnojivo s mikroelementy molybdenem (Mo) a bórem (B).

Vyslepnutí košťálovin
Vyslepnutí košťálovin

Květilky

Na košťálovinách narůstá škodlivost květilek. Nejškodlivějším druhem je květilka zelná, která způsobuje hospodářsky významné škody na všech druzích brukvovité zeleniny. Škodlivost květilky zelné na brukvovité zelenině vzrůstá v důsledku namnožení na ozimé řepce. Při teplém podzimu vzrůstají škody působené květilkami zejména na čínském zelí a růžičkové kapustě.

Larvy první generace květilky zelné způsobují poškození košťálovin, zvláště vysazeného květáku. Napadené rostliny mohou být zakrnělé a poškozená místa jsou vstupním místem pro houbové infekce. Odumírání rostlin způsobují až 7 mm dlouhé bílé larvy, které ožírají kořínky a u ředkviček provrtávají bulvičky. Mouchy květilky kladou vajíčka koncem dubna až začátkem května na půdu k rostlinám. K signalizaci náletu imag můžete umístit do porostu bílé lepové desky pod úhlem 45°, na které se nalétávající mouchy přilepí. Larvy druhé a třetí generace pak většinou vyžírají chodbičky v košťálech a na bázích hlavních žeber listů (u hlávkového a pekingského zelí, hlávkové kapusty, květáku). Takto poškozená pletiva velmi často, především za vlhkého nebo deštivého počasí, podléhají druhotným bakteriálním hnilobám. Poškozovány jsou však i zdužnatělé kořeny (např. u japonských ředkví) nebo bulvičky a bulvy (ředkvička, vodnice, tuřín). Suché a teplé počasí výskyt květilek omezuje.

Nepřímá ochrana spočívá v pěstování brukvovité zeleniny na větrných otevřených polohách, co nejdále od loňských porostů brukvovitých plodin. Střídání brukvovitých plodin s jinými plodinami a ihned po sklizni odstranit z pole všechny košťály a jiné zbytky brukvovitých plodin. Poškození rostlin můžete také omezit pokrytím vysázených záhonů „netkanou textilií“, která kromě přirychlení, kvalitně přikryté kultury ochrání (okraje fólie pečlivě nahrnout zeminou) proti všem nalétávajícím škůdcům i proti mírnějším ranním mrazíkům. Toto opatření můžete použít i proti dřepčíkům.

Chemická ochrana proti květilkám zahrnuje insekticidní moření, aplikace granulátů při výsadbě nebo aplikaci insekticidů zálivkou. Optimální termín ošetření je v době maxima líhnutí larev z vajíček, tj. přibližně za 5–10 dnů po prvním hromadném výskytu dospělců ve žlutých miskách. Pro ochranu lze použít některé přípravky: Belem 0,8 MG, Benevia, NeemAzal-T/S, SpinTor.

Poškození ředkvičky květilkou zelnou
Poškození ředkvičky květilkou zelnou

Pochmurnatka mrkvová

Jedním z nebezpečných škůdců mrkve je pochmurnatka mrkvová. Způsobuje známé nepravidelné chodbičky pod povrchem kořenů. Může poškozovat rovněž celer, pastinák i petržel. Škůdce má 2 generace za rok. První generace se objevuje ve druhé polovině května. Druhá generace nalétává od konce července do konce srpna. Přednostně jsou napadány husté porosty a vlhčí, uzavřená před větrem chráněná stanoviště.

Preventivní ochranou je dobrá agrotechnika, hluboká orba, odstraňování posklizňových zbytků po sklizni. Pochmurnatka mrkvová je špatným letcem. Do porostů naletuje z loňských ploch s porosty kořenové zeleniny. Pěstování v místech s větším prouděním vzduchu na hrůbcích (jako brambory), nehnojit chlévskou mrvou či močůvkou.

Chemická ochrana je pro dlouhodobé kladení vajíček problematická. Na pochmurnatku jsou přípravky: Belem 0,8 MG, Benevia, Coragen 20 SC, NeemAzal-T/S, Scatto a na mšice přípravky: Movento 100 SC, Pirimor 50 WG, Scatto.

Pochmurnatka mrkvová poškozuje mrkev
Pochmurnatka mrkvová poškozuje mrkev

Kosatce

Květilka kosatcová

Kosatce poškozuje květilka kosatcová. Je to moucha, jejíž 8–9 mm dlouhé larvy se vyvíjejí v květních poupatech kosatců. Napadená poupata nevykvetou, zasychají a případně ve vlhčích podmínkách zahnívají.

První ošetření bychom měli provést, když se objeví první květní poupata, druhé těsně před kvetením rostlin přípravky: Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Mospilan 20 SP aj. Do postřikové kapaliny je vhodné přidat smáčedlo.

Skvrnitost listů kosatce

Nebezpečnou chorobou kosatců je skvrnitost listů kosatce (Heterosporium gracile). Za vysoce vnímavé jsou považovány druhy Iris barbata a I. germanica, odolné se jeví I. sibirica a jeho hybridy. Hostiteli patogenu jsou i další druhy okrasných rostlin, např. Hemerocalis, Fresia, Narcissus a Gladiolus. Na jaře se objevují na listech drobné, prosvítající skvrnky s červeným okrajem. Později se skvrnky zvětšují a dostávají zřetelný tmavohnědý okraj. Skvrny se vyskytují hlavně na horní polovině listových čepelí. Za vlhka bývají pokryty černavým povlakem výtrusů. Při silném napadení listy se skvrnami postupně odumírají.

Pro výsadby jsou vhodná slunná stanoviště, výskyt onemocnění podporuje deštivé počasí a závlaha rosiči. Napadení snižuje likvidace všech starých napadených listů, pravidelné přesazování rostlin (nejpozději po 3–4 letech), výsadba v dostatečné vzdálenosti umožňující rychlé osychání povrchu rostlin, pH vyšší než 6 a dostatečná zásoba živin, zejména fosforu a vápníku.

Při objevení se skvrnitosti během vegetace se provádí fungicidní ošetření od prvních symptomů. Ošetření opakujeme v intervalu sedmi až deseti dnů, častěji za deštivého počasí. Při každoročním výskytu se rostliny ošetřují od počátku vegetace od výšky cca 15–20 cm opakovaně v 10–14denních intervalech. K ošetření lze použít fungicidy určené proti původcům listových skvrnitostí okrasných rostlin, např.: Discus, Dithane DG Neotec, Horizon 250 EW, Merpan 80 WG, Ortiva, Score 250 EC, Talent aj. K přípravkům je vhodné přidat smáčedlo a občas je střídat.

Skvrnitost listů kosatce
Skvrnitost listů kosatce

Růže

Škůdci růže

Na růžích sledujte výskyty pilatky růžové, která poškozuje mladé výhony a její modrozelené housenice okusují listy a pilatěnky drobné - žírem larev se vytváří svinuté lístky. První ošetření se provádí v poslední dekádě dubna při rašení prvních listů a po 14 dnech ještě 2× opakuje.

Dále sledujte pidikříska šípkového - způsobuje žlutobílé kropenaté listy a mšice. Při prvních výskytech ošetřete, např. pyretroidy: Decis AL/Mega, Karate se zeon tech. 5 SC, Multirose, neonikotinoidy: Gazelle, Mospilan 20 SP, případně i dalšími povolenými insekticidy.

Housenice pilatky růžové
Housenice pilatky růžové

Poškození pilatkou růžovou
Poškození pilatkou růžovou

Poškození růže pidikřískem růžovým
Poškození růže pidikřískem růžovým

Choroby růže

Sledujte také výskyty chorob - černou skvrnitost listů (Diplocarpon rosae), padlí růžové (Sphaerotheca pannosa) a rez růžovou (Phragmidium mucronatum) a podle potřeby je včas ošetřete, např. přípravky účinkujícími proti vícero chorobám: Diskus, Folicur koncentrát/AL, Magnicur Fungimat, Multirose, Saprol - Proti houbovým chorobám růží, Talent, Zato 50 aj.

Černá skvrnitost listů růže
Černá skvrnitost listů růže

Padlí růžové
Padlí růžové

Rez růžová
Rez růžová

Jehličnany

Škůdci

Zvláště na slunných suchých stanovištích sledujte výskyty korovnic, štíteneksvilušek. V případě prvních výskytů ošetřete pyretroidy: Decis Mega, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS, Samuraj; neonikotinoidy: Mospilan 20 SP. Proti sviluškám použijte akaricidy: Nissorun 10 WP či Vertimec 1.8. EC.

Hálky vytvořené korovnicemi
Hálky vytvořené korovnicemi

Štítenky na smrku
Štítenky na smrku

Registrované insekticidy použitelné pro ochranu okrasných rostlin - malobalení (stav k 20. 4. 2022)

Přípravek

Název účinné látky

Způsob účinku

Toxicita člověk, včely

Kultura

Škodlivý organizmus

Aplaud 25 SC

buprofezin

K

Xn, PR

okrasné rostliny

molice skleníková a  bavlníková

Decis Al, Decis Protech, Fast M

deltamethrin

K

Xn, J

okrasné rostliny

saví škůdci, žraví škůdci

Multirose

 

deltamethrin, tebuconazole

K

Xn, J

okrasné rostliny

mšice, housenky, padlí, černá skvrnitost růže, rzi

Floramite 240 SC

bifenazate

K

Xi, –

okrasné rostliny

svilušky

Karate se Zeon technologií 5 CS, Samuraj

lambda-cyhalothrin

K

Xn, –

okrasné rostliny

mšice, třásněnky, housenky, brouci, ploštice

Mospilan 20 SP, Substral Careo Ultra

Mšice - Molice STOP

Gazelle

acetamiprid

S

Xn, PR

okrasné rostliny

mšice, třásněnky, molice skleníková, červci, křísi, vrtalky, pilatky, lalokonosci rodu Otiorhynchus

Neudosan AF

draselná sůl přírodních mastných kyselin

K

–, –

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

mšice, svilušky, molice

NeemAzal-T/S

azadirachtin

K

–, –

okrasné rostliny

smutnice, saví, žraví škůdci

Nissorun 10 WP, Sviluška STOP

hexythiazox

K

Xn, PR

okrasné rostliny, okrasné dřeviny

svilušky

PREV-GOLD

silice pomerančová

K

–, –

okrasné rostliny,  okrasné dřeviny

plíseň, mšice, molice, svilušky

Kopřiva

kopřiva

K

–, –

 

mšice

Raptol, Spruzit

pyrethriny, olej řepkový

K

–, –

okrasné rostliny

molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, puklice

Rock Effect

olej z Pongamia pinnata

K

–, –

okrasné rostliny

mšice, molice, svilušky, třásněnky, červci

Sanium Stick/AL

 

flupyradifurone

K

Xn, PR

okrasné rostliny hrnkové

mšice, molice

Vertimec 1.8 EC

abamectin

K

Xn, Š

okrasné rostliny

svilušky, třásněnky

Způsob účinku: K - kontaktní, F - fumigační, H - hloubkový, LS - lokálně systémový, S - systémový

Klasifikace přípravků dle toxicity na člověka: Xn - zdraví škodlivý, T - toxický, Xi - dráždivý účinek, C - žíravina

Toxicita na včely: J - zvlášť nebezpečný pro včely (dříve jedovatý či toxický pro včely), Š - nebezpečný pro včely (dříve škodlivý pro včely), PR - riziko vyplývající z  použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné, - přípravek není klasifikován

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a dodržením ochranných lhůt. U směsí (TM) neuvedených na etiketě přípravků pozor u porostů navštěvovaných včelami.

Související články

Poškození polních plodin v roce 2022

07. 12. 2022 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 75x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2021/22 v Čechách a výhled na jaro 2023

01. 12. 2022 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 154x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2022

15. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 200x

Co ještě udělat, než přijde zima

12. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 343x

Invazní škůdci a původci chorob v Česku

01. 11. 2022 Ing. Michal Hnízdil a kolektiv sekce osiv, sadby a zdraví rostlin; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ochrana obecně Zobrazeno 774x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail